Offisielt fra statsråd 8. juni 2007

Etter at Stortinget nå har behandlet og sluttet seg til regjeringens forslag i St.meld. nr 21 (2006-2007) Strukturpolitikk for fiskeflåten, ble de nødvendige forskriftsendringene vedtatt i statsråd i dag.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. juni 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 70 (2006-2007)
Om lov om endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 85 (2006-2007)
Om endringar i ”Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”

Landbruks- og matdepartementet

Ot.prp. nr. 68 (2006-2007)
Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 69 (2006-2007)
Om lov om endringer i lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. juni 2007 til lov om endringer i bilansvarslova (gjennomføring av femte motorvognforsikringsdirektiv mv.).
Besl. O. nr. 83 (2006-2007)  Lov nr. 19

3.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten og i forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten fastsettes.

Samferdselsdepartementet

Forskrift om innskrenkning av COTIF-lovens virkeområde fastsettes.

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver Kristin Helene Hafseld utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Thomas Hauff utnevnes til ambassadør i Cairo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Tore Hattrem utnevnes til ambassadør i Colombo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Erik Storm utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Rune Jakobsen utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Hanne Yssen utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Dag Thomas Gisholt utnevnes til ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av fellesskapsprogrammet for sysselsetting og sosial solidaritet – Progress (2007-2013)

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av programmet ”Aktiv ungdom” (2007-2013)

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (2007-2013)

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs rammeprogram om kultursamarbeid (Kultur 2007)

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1720/2006/EF om fastsettelse av et handlingsprogram for livslang læring

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av et støtteprogram for den europeiske audiovisuelle industri (MEDIA 2007)

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs sjuende rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter (2007-2013)

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 70/2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/25/EF om overtakelsestilbud kan bli bindende for Norge

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 65/2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om markedet for finansielle instrumenter kan bli bindende for Norge

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 86/2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/14/EF om ansvarsforsikring for motorvogn kan bli bindende for Norge

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved reise til Finland 18.- 19. juni 2007.

Justis- og politidepartement

Gran lensmannsdistrikt og Lunner lensmannsdistrikt slås sammen.
Ørland lensmannsdistrikt og Bjugn lensmannsdistrikt slås sammen.

Kultur- og kirkedepartementet

Fordeling av avsetning på 12 mill. kroner fra Norsk Tippings overskudd for 2006 til tiltak mot pengespillproblemer, jf. pengespilloven § 10 andre ledd, fastsettes.
(Pressemelding)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen