Offisielt frå statsrådet 17. mars 2017

I statsråd i dag vart stortingsmeldinga om reiseliv «Opplev Norge – unikt og eventyrlig» og stortingsmeldinga «Pliktsystemet for torsketrålere» lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 17. mars 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 66 S (2016-2017)
Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 11. mai 2011 om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld. St. 19 (2016-2017)
Opplev Norge – unikt og eventyrlig
(Nyheitssak)

Meld. St. 20 (2016-2017)
Pliktsystemet for torsketrålere
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og ikraftsetjingar

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. mars 2017 til lov om endringer i ekomloven.
Lovvedtak 60 (2016-2017)  Lov nr. 9
Loven trer i kraft 20. mars 2017.
Funksjonsfordeling innen myndigheten etter ekomloven § 1-4 fastsettes.

3. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 92/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 2015/2120 om tilgang til et åpent internett og internasjonal gjesting, og gjennomføringsforordning 2015/2352 om mobiltermineringstakster, kan bli bindende for Norge.