Prop. 66 S (2016–2017)

Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 11. mai 2011 om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner

Prop. S gjelder samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (CETS 210). Konvensjonen ble åpnet for undertegning 11. mai 2011 i Istanbul. Formålet med konvensjonen er å forebygge og bekjempe alle former for vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, å beskytte rettighetene til kvinner som er utsatt for slike overgrep og å fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid mot overgrep. For å sikre en effektiv gjennomføring av konvensjonens bestemmelser, gir konvensjonen anvisning på opprettelse av en egen overvåkingsmekanisme. Ved lov 17. juni 2016 nr. 53 ble det foretatt endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.) for å oppfylle konvensjonens forpliktelser fullt ut.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget