Offisielt frå statsrådet 23. august 2013

I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om humanitær bistand til Syria, Sør-Sudan og området rundt dei store sjøar i Afrika.

Statsråd vart halde på Oslo slott 23. august 2013. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Prop. 186 S (2012-2013)
Samtykke til ratifikasjon av avtale om våpenhandel av 2. april 2013

Prop. 191 S (2012-2013)
Endring i statsbudsjettet 2013 under Utenriksdepartementet (humanitær bistand til Syria, Sør-Sudan og området rundt de store sjøer i Afrika)
(Pressemelding)

Finansdepartementet
Prop. 188 L (2012-2013)
Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.)

Prop. 190 S (2012-2013)
Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 4. oktober 1991 mellom Norge og Tyskland, undertegnet i Berlin 24. juni 2013

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet
Meld. St. 47 (2012-2013)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012

Nærings- og handelsdepartementet
Prop 187 L (2012-2013)
Endringer i lov om Innovasjon Norge

Olje- og energidepartementet
Prop. 189 S (2012-2013)
Endringer i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet (flommen på Østlandet mai 2013)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Lov 21. juni 2013 nr. 80 om endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret) trer i kraft 1. januar 2014.

3. Forskrifter

Arbeidsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift fastsatt 25. januar 2013 nr. 66 om avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2013.

Fiskeri- og kystdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften).
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet
Fastsettelse av forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter.

Miljøverndepartementet
Fastsettelse av forskrift om verneplan for Færder nasjonalpark.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndigheit

Helse- og omsorgsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter strålevernloven § 16, annet ledd til Kriseutvalget for atomberedskap.
(Sjå pkt. 5 Styrer, utval og pkt. 8 Andre saker)

5. Styrer, utval

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede bruk av tolk i offentlig sektor:

 • Anne Kari Lande Hasle, spesialrådgiver, Oslo, leder
 • Bjørn Engum, senterleder, Hvaler
 • Espen Frøyland, avdelingsdirektør, Oslo
 • Lena Grønland, enhetsleder, Bærum
 • Süleyman Günenc, avdelingsleder, Nedre Eiker
 • Nils Øivind Helander, seniorrådgiver, Kautokeino
 • Mariann Hval, avdelingssjef, Drammen
 • Terje Karterud, seniorrådgiver, Trondheim
 • Hanne Skaaden, professor, Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsettelse av mandat og sammensetning av Kriseutvalget for atomberedskap med rådgivere, samt mandat for fylkesmannen.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit og pkt. 8 Andre saker)

Kunnskapsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg om gjennomgang av fagskolesektoren:

 • Jan Grund, professor, Oslo, leder
 • Solfrid Lind, administrerende direktør, Oslo
 • Ivar Lien, rektor, Gjøvik
 • Bård Inge Thun, nasjonal fagskolekoordinator, Stavanger
 • Jonny Pettersen, lærer, Notodden
 • Malin Vangsnes, student, Oslo
 • Helge Halvorsen, seniorrådgiver, Oslo
 • Trude Tinnlund, LO-sekretær, Oslo
 • Johanne Marie Trovåg, studieleder, Haugesund
 • Marta Grongstad, studieleder, Oslo
 • Astrid Kristin Moen Sund, seniorkonsulent, Oslo

(Pressemelding)

6. Klagesaker m.m.

Nærings- og handelsdepartementet
Klage fra NTL Sjøfartsdirektoratet over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 16. april 2013 om ikke å gi innsyn i sak 12/5308, dokument 1. Klagen tas ikke til følge. 

7. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ambassadør i Accra, Hege Hertzberg, utnevnes tillike til ambassadør i Dakar, Senegal.

Ambassadør i Khartoum, Morten von Hanno Aasland, utnevnes tillike til ambassadør i Asmara, Eritrea.

Ambassadør i Luanda, Ingrid Rønnaug Ofstad, utnevnes tillike til ambassadør i Libreville, Republikken Gabon.

Ambassadør i Pretoria, Kari Maren Bjørnsgaard, utnevnes tillike til ambassadør i Maseru, Lesotho.

Seniorrådgiver Steinar Hoel utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidpunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Christian Halaas Lyster utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeidsdepartementet
Underdirektør Anne-Louise Resberg utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Departementskonstituert avdelingsdirektør Henning Søndergaard utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Paal Gjennestad utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Generalmajor Morten Haga Lunde utnevnes til generalløytnant i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

8. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ratifikasjon av Nagoya-protokollen til konvensjon om biologisk mangfold av 22. mai 1992, om tilgang til genressurser og en rettferdig og likeverdig fordeling av fordeler som følger av bruken av disse ressurser av 29. oktober 2010.

Forsvarsdepartementet
Samtykke til å overskride bevilgning i statsbudsjettet for 2013 under kapittel 1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben, post 21 Spesielle driftsutgifter for å opprettholde utbetalinger under den særskilte kompensasjonsordningen for veteraner med psykiske belastningsskader.

Helse- og omsorgsdepartementet
Oppheving av kongelig resolusjon av 17. februar 2006 om Atomberedskap – sentral og regional organisering fra 1. september 2013.

Oppheving av kronprinsregentens resolusjon av 10. oktober 1980 om Instruks om beredskap mot radioaktivt avfall med virkning fra 23. august 2013.

(Sjå pkt. 5 Styrer, utval og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Kulturdepartementet
Det stilles statlig forsikring for utstillingen “Modernitet i Nord-Europa 1918-1931” ved Henie-Onstad Kunstsenter. Forsikringen gjelder i tidsrommet 15. september 2013 til og med 2. januar 2014, og er betinget av at Sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding om statlig forsikring oppfylles av Henie-Onstad Kunstsenter.

Miljøverndepartementet
Miljøverndepartementet gis fullmakt til å forplikte staten med inntil 4,5 mill. kroner under kap. 1420 post 34 Statlig erverv, nasjonalparker, knyttet til utgifter ved vern av Færder nasjonalpark i framtidige budsjettår, jf. § 11 femte ledd i bevilgningsreglementet.

Til toppen