Offisielt frå statsrådet 24. mai 2024

I statsrådet i dag vart Palestina anerkjent som stat av Noreg.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 24. mai 2024. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. mai 2024 til lov om endringer i trygderettsloven (rettens sammensetning, aktiv saksstyring og krav til kjennelser).

Lovvedtak 57 (2023-2024) Lov nr. 23

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. mai 2024 til lov om endringer i lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjonering for militærpersoner og lov 13. desember 1946 nr. 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner (refusjon av egenandeler ved varig innleggelse i institusjon i utlandet).

Lovvedtak 58 (2023-204) Lov nr. 24

Grunnlag for saka:

Justis- og beredskapsdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 105 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.).
Endringene i straffegjennomføringsloven § 10 under del I trer i kraft straks.

Delt ikraftsetting av lov 20. desember 2023 nr. 110 om endringer i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven mv. (strafferettslige reaksjoner for ungdom og varetekt med elektronisk kontroll).
Følgende trer i kraft straks:

  • endringene i straffeloven § 361 første ledd bokstav a under del II
  • endringene i straffeprosessloven § 21 a tredje ledd, § 28 femte ledd, § 56 første ledd fjerde punktum, § 57 første ledd tredje punktum, § 230 andre ledd første punktum og § 434 sjette ledd under del III
  • endringene i domstolloven § 41 første ledd under del IV
  • del XI med unntak av endringene i oreigningslova § 30.

Loven for øvrig trer i kraft 1. september 2024, med unntak av endringene i straffeprosessloven § 184 b under del III og endringene i oreigningslova § 30 under del XI.

2. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det fastsettes forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2024 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til ytelser etter folketrygdloven kapitlene 4, 8, 9 og 14.

Relatert:

Helse- og omsorgsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1255 om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket.

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen) og forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv.

3. Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet

Kongens myndighet etter lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) § 1 andre ledd delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.

Kongens myndighet til å gi forskrift om kriminalomsorgens og konfliktrådenes gjennomføring av elektronisk kontroll etter lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) § 52 c femte ledd, delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.

Statsministerens kontor

Forvaltningsansvaret for lov 27. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter overføres fra Finansdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Monica Nagelgaard til generalkonsul i Mumbai, Republikken India. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av gruppeleder Arne Christian Haugstøyl som direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Relatert:

Klima og miljødepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Vidar Vik til ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Relatert:

Åremålsbeskikkelse av riksantikvar Hanna Geiran som direktør for Riksantikvaren – direktoratet for kulturmiljøforvaltning for en periode på seks år. Hun tiltrer 5. november 2024.

Relatert:

5. Styrer og utval

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for Tariffnemnda for perioden 1. juni 2024 – 31. mai 2027.

Leder

Dommer Lucy Terese Smith Ulseth, Oslo

Medlemmer

Professor Steinar Holden, Bærum (nøytralt medlem)
Professor Giuditta Cordero-Moss, Oslo (nøytralt medlem)
Advokat Andreas van den Heuvel, Oslo, Landsorganisasjonen i Norge
Advokat Eirik Hognestad, Oslo, Næringslivets hovedorganisasjon

Varamedlemmer

For Andreas van den Heuvel:
Advokat Mette Stavnem Hovik, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo

For Eirik Hognestad:
Advokat Karoline Findalen Myhre, Næringslivets hovedorganisasjon, Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet

Det oppnevnes medlemmer og varamedlemmer til Innstillingsrådet for dommere.

Leder

Sorenskriver Unni Sandbukt, Tromsø

Medlemmer

Lagdommer Erlend Malvik Moen, Trondheim (ny)
Tingrettsdommer Nina Opsahl, Oslo
Advokat Birgitte Bie Mørkved, Hamar (ny)
Direktør Thomas Laurentz Bornø, Oslo
Pensjonist Gerd Ingunn Opdal, Etne
Jordskiftedommer Guro Bryggen, Sarpsborg
Grunnerverver Lars Håvard Verkland, Malvik
Pensjonist Terje Bjelle, Sogndal

Varamedlemmer

Lagmann Tonje Vang, Oslo (for Sandbukt) (ny)
Sorenskriver Jens Morten Nesseth, Tynset (for Moen)
Lagdommer Sissel Elnan Finstad, Trondheim (for Opsahl)
Advokat Michal Wiik Johansen, Bodø (for Mørkved)
Seniorrådgiver Kristin Storvik, Tromsø (for Bornø)
Seniorrådgiver Frode Svartvatn, Trondheim (for Opdal)
Jordskifterettsleder Gunnar Bjerke Osen, Kviteseid (for Bryggen) (ny)
Grunnerverver Nina Gilberg, Oslo (for Verkland)
Daglig leder Loveleen Rihel Brenna, Ullensaker (for Bjelle)

6. Andre saker

Utanriksdepartementet

Norge anerkjenner Palestina som stat.

Relatert:

Nærings- og fiskeridepartementet

Alle snøkrabbetillatelser tildelt etter forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst av 13. oktober 2006 nr. 1157 (konsesjonsforskriften) tilbakekalles i medhold av deltakerloven § 19. Tilbakekallet skjer med virkning fra 1. januar 2025.

Relatert: