Prop. 53 L (2023–2024)

Endringer i trygderettsloven (rettens sammensetning, aktiv saksstyring og krav til kjennelser)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i trygderettsloven for å legge til rette for mer effektiv saksbehandling i Trygderetten, samtidig som hensynet til at sakene skal få et riktig resultat ivaretas. Forslaget er en delvis oppfølging av NOU 2023: 11 Raskt og riktig. I proposisjonen fremmes det forslag til endringer i reglene i § 7 om rettens sammensetning og § 21 om kjennelser. I tillegg foreslås det å innta en bestemmelse om aktiv saksstyring i ny § 13 a.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget