Økte pensjoner og trygdeytelser

Årets trygdeoppgjør sikrer en god realinntektsvekst for mer enn 1,5 millioner pensjonister og trygdede. I år øker alderspensjonene med 4,58 prosent, med en økning fra 1. mai på 2,76 prosent. Uføretrygd og andre trygdeytelser for personer under 67 år øker med 5,15 prosent i år, med vekst på 4,56 prosent fra 1. mai.

Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner fra 1. mai 2024. 

– I Norge skal alle skal ha trygghet for pensjon og trygd. Jeg er glad for at alle parter i trygdeoppgjøret er enige om tallgrunnlaget. Dette er en regelstyrt og forutsigbar ordning. Som de aller fleste av organisasjonene peker på, blant annet alle de fire arbeidstakerorganisasjonene, er resultatet av årets trygdeoppgjør er fullt i samsvar med reglene som Stortinget har bestemt, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes felles­organisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.

Grunnbeløpet, alderspensjon under opptjening og uføretrygd mm. skal reguleres i samsvar med lønnsveksten. Alderspensjon under utbetaling, samt satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon, reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Lønns- og prisveksten justeres for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst tilbake i tid.

Nytt grunnbeløp og reguleringssatser blir formelt fastsatt ved kongelig resolusjon 24. mai 2024. Pensjon og trygdeutbetalingene økes med virkning fra utbetalingen i juni, inkludert en etterbetaling for mai måned.

Hvem får hva?

Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 4,56 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 5,15 prosent.

Ny G fra 1. mai 2024 blir 124 028 kroner. Ny gjennomsnittlig G for 2024 er 122 225 kroner.

Alderspensjoner under utbetaling får en økning på 2,76 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 4,58 prosent. 

Regulering av satsene per 1. mai 2024

 • Lav sats 192 984 kroner (ektefellen har pensjon), en økning på 5 183 kroner
 • Ordinær sats 223 358 kroner (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2 G), en økning på 5 999 kroner
 • Høy sats 235 039 kroner (ektefellen har inntekt under 2 G), en økning på 6 313 kroner
 • Særskilt sats 264 134 kroner (enslig pensjonist), en økning på 7 094 kroner
 • Særskilt sats 365 847 kroner (ektepar, forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg), en økning på  9 826 kroner

 • Ordinær sats 216 226 (ektefelle har uføretrygd, alderspensjon, avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet), en økning på 5 808 kroner
 • Høy sats 233 746 (enslig eller gift/samboende med en som ikke mottar ytelser nevnt under ordinær sats), en økning på 6 278 kroner

Minste årlige ytelse for uføretrygd øker med 4,56 prosent og blir etter reguleringen: 

 • Ordinær sats: 282 784 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 12 330 kroner
 • Ordinær sats for ung ufør: 329 914 (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 14 385 kroner
 • Høy sats: 307 589 (2,48 G, enslig uføretrygdet), en økning på 13 412 kroner
 • Høy sats for ung ufør: 360 921 (2,91 G, enslig uføretrygdet), en økning på 15 737 kroner

 • Minstesats AAP (2 G, 25 år eller eldre) 248 056 kroner, en økning på 10 816 kroner
 • Minstesats AAP (2/3 av 2 G, under 25 år) 165 371 kroner, en økning på 7 211 kroner