Forsida

Offisielt frå statsrådet 27. november 2015

I statsrådet vart det i dag utnemnd ny politimeister i Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vest, Sør-Vest, Agder, Sør-Øst, Innlandet og Øst politidistrikt.

Statsråd vart halde på Oslo slott 27. november 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 32 L (2015-2016)
Lov om klageorganer for forbrukersaker(gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 34 S (2015-2016)
Ny saldering av statsbudsjettet 2015
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Meld. St. 12 (2015-2016)
Kvalitet og pasientsikkerhet 2014
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 33 L (2015-2016)
Endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.)

2. Sanksjonar og ikraftsettingar

Forsvarsdepartementet
Lov 4. september 2015 nr. 86 om endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret) trer i kraft 1. desember 2015.
Sjå pkt. 6. Andre saker.

3. Styrer, utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av jordskifterettsleder Liv Nergaard som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 27. november 2015 til og med 26. november 2019.

4. Klagesaker m.m.

Arbeids- og sosialdepartementet
Klage fra Trine Johannessen over Arbeids- og sosialdepartementets avslag 4. november 2015 på begjæring om innsyn i notat av 18. juni 2015 i sak 14/5030 (dokument 4), tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Utnevning av seniorrådgiver Aase Larissa Falkenberg Kosanovic til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av rådgiver Michelle Catharina Sommer til attføringskyndig rettsmedlem i Trygderetten, med tiltredelse fra det tidspunkt Trygderetten bestemmer.

Finansdepartementet
Åremålsbeskikkelse av professor Egil Matsen som 2. visesentralbanksjef og medlem av Norges Banks hovedstyre for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Kristin Løkke til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiadvokat Helene Bærug Hansen til statsadvokat ved Økokrim, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Åremålsutnevning av politimester Ellen Katrine Hætta til politimester i Finnmark politidistrikt for en periode på 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Åremålsutnevning av fylkesutdanningssjef Tone Elisabeth Vangen til politimester i Nordland politidistrikt for en periode på 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Åremålsutnevning av konstituert politimester Kirsten Marie Lindeberg til politimester i Agder politidistrikt for en periode på 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Åremålsutnevning av politimester Hans Vik til politimester i Sør-Vest politidistrikt for en periode på 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Åremålsutnevning av konstituert politimester Nils Kristian Moe til politimester i Trøndelag politidistrikt for en periode på 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Åremålsutnevning av avdelingsdirektør Kaare Kjølberg Songstad til politimester i Vest politidistrikt for en periode på 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Åremålsutnevning av konstituert politimester Johan Brekke til politimester i Innlandet politidistrikt for en periode på 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Åremålsutnevning av konstituert politimester Ingar Olav Bøen til politimester i Møre og Romsdal politidistrikt for en periode på 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Åremålsutnevning av konstituert politimester Christine Fossen til politimester i Sør-Øst politidistrikt for en periode på 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Åremålsutnevning av konstituert politimester Jon Steven Hasseldal til politimester i Øst politidistrikt for en periode på 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 188 av 14. juni 2007 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren. 

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/95/EU om visse store foretaks og konserners offentliggjøring av ikke-finansielle opplysninger og opplysninger om mangfold. 

Forsvarsdepartementet
Instruks om endringer i instruks om Forsvarets bistand til politiet av 22. juni 2012 fastsettes.
Sjå pkt. 2. Sanksjonar og ikraftsettingar.

Olje- og energidepartementet
Vegusdal Kraftverk AS gis tillatelse til planendring av Flateland kraftverk i Birkenes kommune.