Prop. 32 L (2015–2016)

Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om klageorganer for forbrukersaker. Den gjennomfører to EU-rettsakter om utenrettslig tvisteløsning for forbrukersaker, og følger opp enkelte forslag fra NOU 2010: Nemndsbehandling av forbrukertvister. Loven inneholder en offentlig godkjenningsordning for nemnder og meklingsorganer som behandler tvister mellom næringsdrivende og forbrukere. For å bli godkjent klageorgan og meldt inn til EU-Kommisjonens liste over klageorganer i EØS-området som oppfyller kravene i direktivet, må klageorganene oppfylle enkelte krav om bl.a. organisering, upartiskhet, kompetanse og saksbehandling. Loven inneholder også en plikt for Forbrukerrådet til å tilby mekling i nærmest alle forbrukersaker som ikke dekkes av et annet klageorgan som er ført opp på EU-kommisjonens liste. Det foreslås også endringer i enkelte lover for at eksisterende klageorganer på forbrukerfeltet blir i tråd med ny lov om klageorganer for forbrukersaker.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget