Forsiden

Historisk arkiv

Større åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem den andre årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet for å få en bred og åpen diskusjon om status og utfordringer.

– For å skape pasientens helsetjeneste er det viktig med kunnskap om hvilke områder vi skal rette oppmerksomheten mot. Når vi vet hvor skoen trykker har vi bedre forutsetninger for å heve kvaliteten og øke pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I stortingsmeldingen fremkommer det at vi særlig har utfordringer når det gjelder mangelfull kommunikasjon, informasjon og involvering av pasienter og pårørende i behandlingsforløpene. Dette er områder vi har belyst i flere stortingsmeldinger i 2015, blant annet i Primærhelsemeldingen og i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Flere undersøkelser viser at det er uberettiget variasjon i forbruk av helsetjenestene, og også internasjonalt øker oppmerksomheten rundt dette.

– Jeg er opptatt av at vi i større grad identifisere uberettiget variasjon. Derfor tar jeg sikte på å omtale variasjon nærmere i den neste årlige meldingen, sier Høie. 

Les hele meldingen Kvalitet og pasientsikkerhet 2014