Meld. St. 12 (2015–2016)

Kvalitet og pasientsikkerhet 2014

Regjeringen Solberg la høsten 2015 frem den andre årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Da Stortinget behandlet den første meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet våren 2015, gav en samlet komité tilslutning til at det skal legges frem en årlig Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Som den første meldingen, beskriver også den andre status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet, slik dette kommer til uttrykk i årsmeldinger for 2014 fra Pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Kunnskapssenterets meldeordning og nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer. Denne meldingen peker blant annet på gjennomgående utfordringer med kommunikasjon og involvering av pasienter og pårørende, kompetanse, læring og ledelse. Formålet med meldingene er større åpenhet og økt oppmerksomhet om kvalitet og pasientsikkerhet i den nasjonale helsepolitikken. Gjennom å legge fram årlige meldinger kan vi også følge utviklingen regelmessig og over tid.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget