Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 28. januar 2011

I statsråd i dag har regjeringa vedteke å foreslå for Stortinget ei styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar.

Statsråd vart halde på Oslo slott 28. januar 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

 Kommunal- og regionaldepartementet   


Prop 64 L (2010-2011)
Endringer i valgloven og kommuneloven
(ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.)
(Pressemelding)

Prop. 65 S (2010-2011)
Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar
(Pressemelding)

 

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 20. juni 2008 nr. 47 om endringer i straffeprosessloven mv. (overføring av kompetanse til å innkalle til soning og behandle søknader om soningsutsettelse).

Endringene i straffeprosessloven 22. mai 1981 nr. 25 § 59 a første ledd nr. 5 og § 462 første punktum trer i kraft straks.

 

3.      Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsettelse av forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 2011 for visse grupper medlemmer i trygden.

 

4.      Delegasjon av myndigheit

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Delegasjon av kongens myndighet etter lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. 

 

 5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Abu Dhabi, Åse Elin Bjerke, utnevnes tillike til ambassadør i Manama, Bahrain.

Fiskeri- og kystdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Jartrud Kristine Steinsli utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
 

6.      Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Trond Giske beholder ansvaret for å behandle saker om nødnett som kan ha betydning for Siemens Norge AS eller Nokia Siemens Networks AS i den tiden statsråd Grete Faremo bestyrer Justis- og politidepartementet.

Finansdepartementet

Godkjenning av at Norge slutter seg til en utvidelse av IMFs multilaterale innlånsordning ”New Arrangements to Borrow” (NAB)

 

 

 

 

 

 

Til toppen