Offisielt frå statsrådet 4. desember 2020

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Grønnere og smartere - morgendagens maritime næring" lagt fram.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 4. desember 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 57 LS (2020-2021)
Endringer i finansforetaksloven mv. (verdipapirisering og kreditorhierarki) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 305/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld. St. 10 (2020-2021)
Grønnere og smartere - morgendagens maritime næring
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. november 2020 til lov om endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger).
Lovvedtak 16 (2020-2021) Lov nr. 132

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. november 2020 til lov om endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata).
Lovvedtak 19 (2020-2021) Lov nr. 133

Delt ikraftsetting av loven. Loven del III, endringene i lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger §§ 11 og 14, trer i  kraft
1. januar 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 24. november 2020 til lov om endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter).
Lovvedtak 18 (2020-2021) Lov nr. 134
Loven trer i kraft 1. januar 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 10. november 2020 til lov om endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.).
Lovvedtak 13 (2020-2021) Lov nr. 135

Delt ikraftsetting av loven. Loven del I, endringene i straffeprosessloven §§ 84, 94, 96, 157, 188, 196, 216 a, 216 m, 216 o, 251, 409 og 459, del II, endringene i voldsoffererstatningsloven § 1, del III, endringene i straffeloven §§ 27, 67, 332 og 337, og del IV, endringene i politiregisterloven § 12, trer i kraft straks. Loven for øvrig trer i kraft 1. januar 2021.  

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2020 til lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen).
Lovvedtak 23 (2020-2021) Lov nr. 136

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2020 til lov om endringar i burettslagslova mv. (rett til å setje opp ladepunkt for elbil, samanslåing av eigarseksjonssameige).
Lovvedtak 21 (2020-2021) Lov nr. 137
Loven trer i kraft 1. januar 2021.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 20. juni 2003 nr. 739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften) fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om elfenbenslav (Heterodermia speciosa) som prioritert art med økologisk funksjonsområde etter naturmangfoldloven fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 13. mai 2011 nr. 512 om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven fastsettes.
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om imøtegåelse av uberettiget geoblokkering og andre former for forskjellsbehandling på grunnlag av kundenes nasjonalitet, bopel eller hjemsted i det indre marked fastsettes.

4. Styrer og utval

Utanriksdepartementet
Oppnevning av en delegasjon som skal forhandle med EU om EØS-finansieringsordninger 2021-27 og markedsadgang for fisk.

Ambassadør Rolf Einar Fife, Den norske EU-delegasjonen, leder
Avdelingsdirektør Sjur Larsen, Utenriksdepartementet, nestleder
Avdelingsdirektør Astrid Holtan, Nærings- og fiskeridepartementet
Avdelingsdirektør Bjarne Stakkestad, Finansdepartementet

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Havanna, Republikken Cuba, Beate Stirø, tillike til ambassadør i Santo Domingo, Den dominikanske republikk.

Utnevning av hjemmebasert ambassadør for Sentral-Asia, John Mikal Kvistad, til ambassadør i Dusjanbe, Republikken Tadsjikistan.

Utnevning av hjemmebasert ambassadør for Sentral-Asia, John Mikal Kvistad, til ambassadør i Tasjkent, Republikken Usbekistan.

Utnevning av seniorrådgiver Tor Kinsarvik til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av lovrådgiver Ida Sørebø til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Karin Bjørkeli Hjermundrud til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i fire EØS-komitebeslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, forordning (EU) 2016/1719 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse, forordning (EU) 2017/1485 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft og forordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av kraftsystemet.
(Nyheitssak)

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2017/828 om oppfordring til langsiktig aksjeeierengasjement (SRD II) og gjennomføringsforordning 2018/1212 om identifikasjon av aksjeeiere mv.

Endringer av 14. desember 2017 og 6. desember 2019 i artikkel 8 nr. 2 bokstav b) og e) i Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstol av 17. juli 1998 godtas.

Avtale om handel med varer mellom Island, Norge og Storbritannia inngås.