Meld. St. 10 (2020–2021)

Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring

Norsk maritim næring står overfor endrede markeder, strengere utslippskrav, økt digitalisering og høyere kompetansekrav. Denne stortingsmeldingen peker ut en tydelig retning for den maritime politikken som bidrar til gode og fremtidsrettede rammebetingelser for norsk maritimt nærings- og arbeidsliv. Det overordnede målet med meldingen er å legge til rette for at norsk maritim næring opprettholder sin internasjonale konkurransekraft og evne til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Regjeringen vil føre en maritim politikk som gir gode generelle rammevilkår for maritim virksomhet, med særlig vekt på å fremme utvikling av klima- og miljøvennlig skipsfart, digitalisering av maritim sektor og norsk maritim kompetanse.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget