Offisielt frå statsrådet 24. oktober 2008

Eit offentleg utval som skal gå igjennom opplæringstilbodet til minoritetsspråklege barn, unge og vaksne vart utnemnd i statsråd i dag.

Statsråd vart halde 24. oktober 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

St.prp. nr. 7 (2008-2009)
Om garanti for styreansvar for medlemmene av administrasjonsstyret i Kaupthing Banki Hfs filial i Norge under offentlig administrasjon

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 5 (2008-2009)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2007

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 10 (2008-2009)
Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen)
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Ot.prp. nr. 9 (2008-2009)
Om lov om endring i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet

Ikraftsetting av lov 9. mai 2008 nr. 34 om endringer i helsepersonelloven § 15, § 56, § 59, § 68 og § 71, samt ny helsepersonellov § 59 a, fra 1. november 2008.

Delvis ikraftsetting  av lov 22. desember 2006 nr. 99 om endringar i pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forskning – personar utan samtykkekompetanse).
Nytt kapittel 4A skal gjelde fra 1. januar 2009.

Landbruks- og matdepartementet

Ikrafttredelsestidspunkt av lov 19. april 2002 nr. 11 om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern utsettes for § 13. 

3.      Styrer, utval

Kunnskapsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal gjennomgå opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne:

Rektor Høgskolen i Oslo Sissel Østberg, leder, Ski
Forstander og universitetsadjunkt Aina Bigestans, Stockholm, Sverige
Forsker Anders Bakken, Oslo
Utdanningsdirektør Sølvi Ona Gjul, Stavanger
Bydelsdirektør Helge Jagmann, Oslo
Prosjektleder Petter de Presno Borthen, Bergen
Koordinator for MIR Bashar Al Raho, Bodø
Rådgiver Hasan Ajnadzic, Trondheim
Regiondirektør, Pernille Pettersen Smith, Bærum
Styrer Bodil Labahå, Sør-Varanger
Rådgiver i KS Arne Rekdal Olsen, Fredrikstad
Seniorkonsulent Utdanningsforbundet Agneta Bolinder, Oslo
Leder av Elevorganisasjonen Håvard Vederhus, Oslo
Seniorrådgiver i LO Nina Tangnæs Grønvold, Oslo
Leder i KIM Rita Kumar, Trondheim
(Pressemelding)

4.      Klagesaker m.m.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klage fra avisen FiskeribladetFiskaren over Fiskeri- og kystdepartementets vedtak om å avslå begjæring om innsyn i dokument nr. 1 i sak 2008/440 tas ikke til følge.

5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Spesialrådgiver Tarald Osnes Brautaset utnevnes til ambassadør i Paris, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Rolf Harry Jensen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Erling Rimestad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Camilla Renø utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet

Seniorrådgiver Jan Pieter Groenhof utnevnes til underdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandør Ketil Olsen utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Konstitusjon av konstituert ekspedisjonssjef Bjørn Kristoffer Erikstein i Helse- og omsorgsdepartementet i inntil seks måneder med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Torunn Gran utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra det tidspunkt Riksadvokaten bestemmer.  

Konstituert statsadvokat Lars Erik Alfheim utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra det tidspunkt Riksadvokaten bestemmer.

Statsadvokat Olav Helge Thue utnevnes til førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra det tidspunkt Riksadvokaten bestemmer.

Konstituert statsadvokat Trude Elisabeth Sparre konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra det tidspunkt Riksadvokaten bestemmer og inntil videre, dog ikke ut over 31. desember 2009.

Konstituert statsadvokat Irlin Irgens konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra det tidspunkt Riksadvokaten bestemmer og inntil videre, dog ikke ut over 30. juni 2009.

Avdelingsdirektør Knut Helge Reinskou utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Liv Irene Onsrud utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av bilateral forsknings- og teknologiavtale med Kina.

Finansdepartementet

Garanti for styreansvar for medlemmene av administrasjonsstyret i Kaupthing Banki Hfs filial i Norge under offentlig administrasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen