Seksjon for tro og livssyn (FTL3)

Seksjonen har ansvar for politikkutvikling og regelverket på tros- og livssynsfeltet, herunder trossamfunnsloven, gravplassloven, helligdagsfredloven og lov om Opplysningsvesenets fond.