Dalseide-rapportene

Forsvarsdepartementet har offentliggjort en sammenfatning av Dalseide II-rapporten.

Rapporten fra Granskingsutvalget for IKT-kontrakter i Forsvaret (Dalseide I) er en offentlig rapport. Den oppfølgende rapporten, Dalseide II, er derimot ikke offentlig. Rapporten inneholder i vesentlig grad sensitiv informasjon som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, både av hensyn til enkeltpersoner og av hensyn til de selskapene som er omtalt i rapporten. Forsvarsdepartementet har likevel laget en sammenfatning av rapporten som kan offentliggjøres uten at de hensyn som begrunner taushetskravet undergraves.  

Dalseide I

Den 6. januar 2006 oppnevnte Kongen i statsråd et granskingsutvalg for IKT-kontrakter i Forsvaret. Utvalget ble ledet av sorenskriver Nils Dalseide (Dalseide I). Dalseide I ble gitt et bredt mandat som i utgangspunktet omfattet gransking av alle IKT-kontrakter i Forsvaret mellom 1995 og 2005. Utvalget skulle vurdere om det kunne foreligge straffbare og/eller erstatningsbetingende handlinger i forhold til nevnte kontrakter.

Dalseide I leverte sin rapport til forsvarsministeren 16. juni 2006. Utvalgets hovedkonklusjoner var at SBS hadde fakturert Forsvaret uten hjemmel i kontrakt i FISBasis-kontrakten; at det hadde vært utstrakt brudd på anskaffelsesregelverket og bruk av kundepleie overfor forsvarsansatte ; at personer i Forsvaret hadde innehatt uheldige dobbeltroller; og at det var behov for en analyse av Forsvarets internkontrollstruktur.  

Rapporten ble umiddelbart oversendt Økokrim.

Dalseide II

Høsten 2006 opprettet Forsvarsdepartementet en granskingsgruppe ledet av sorenskriver Nils Dalseide for å fullføre de gjenstående oppgavene innenfor mandatet til Dalseide I. Dalseide I hadde utført et grundig arbeid som Forsvarsdepartementet var tilfreds med. Mandatet var imidlertid omfattende og bredt, og utvalget konstaterte selv at det ikke hadde hatt tilstrekkelig tid til å ferdigstille alle fakta. Forsvarsdepartementet ønsket å få en uttømmende oversikt over praktiseringen av FISBasis-kontrakten. Videre fant vi det nødvendig å foreta ytterligere undersøkelser av enkelte selskaper vedrørende fordelsoverføringer. Dette var nødvendig av hensyn til en forsvarlig saksbehandling i departementet. Således ble Dalseide II opprettet hvor hovedformålet var å avklare mulig uhjemlet fakturering fra SBS i forbindelse med resterende del av FISBasis-kontrakten, delavtale I perioden fra 1. april 2004 til desember 2005, delavtale II og III og omfanget av mulige fordelsoverføringer fra nærmere bestemte forsvarsleverandører til personell tilknyttet forsvarssektoren.

Les mer om Dalseide I og II her  

Les den aggregerte versjonen av Dalseide II-rapporten her

Til toppen