RNB 2009: Fra a til å

Revidert nasjonalbudsjett 2009

Stikkord
 
Blåtunge

Det ble i februar 2009 for første gang påvist smitte av den alvorlige dyresykdommen blåtunge i Norge. Mattilsynet har satt i gang et omfattende kartleggingsarbeid for å få oversikt over smitteutbredelsen, og det er også satt i verk tiltak for å hindre smittespredning.

Det foreslås at Mattilsynet får økt sitt driftsbudsjett med 15 millioner kroner for 2009.

Dersom det skulle bli nødvendig å iverksette obligatorisk vaksinasjon som bekjempelsestiltak, vil Landbruks- og matdepartementet komme tilbake til Stortinget om dette i en egen, ekstraordinær budsjettsak. 

Ekstraordinær investeringspakke for landbruket

Som et engangstiltak for 2009 foreslås en tilleggsbevilgning til Landbrukets utviklingsfond (LUF) på til sammen 200 millioner kroner, som en ekstraordinær investeringspakke for landbruket.

50 millioner kroner settes av til skogbruksformål i hovedsak utsiktsrydding av kratt langs veier og til bioenergiformål.

150 millioner kroner av tilleggsbevilgningen foreslås til å styrke de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) over LUF.

Utbytte fra
Statskog SF
Utbytte fra Statsskog SF settes til 13,4 millioner kroner - dvs. en økning på 8,4 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett.
 
Hest som næring Regjeringen har som mål at næringsutøvere innen hestehold blir ansett som dette også i skatte- og avgiftssammenheng.
LMD og Skattedirektoratet samarbeider om å finne løsninger for dette og vil komme nærmere tilbake til saken.
Til toppen