Høring - enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper

Resultat: Lov- og forskriftsendringer er vedtatt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.07.2014

Vår ref.: 14/3249 SL TV/HKT

Høring - enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper 

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om forenklinger i skattereglene for deltakerlignede selskaper.

Skattereglene for deltakerlignede selskaper bidrar til likebehandling av virksomhetsformer, og er prinsipielt godt forankret. Men erfaring viser at reglene i flere sammenhenger er kompliserte, og at det er ønskelig med forenklinger.

De foreslåtte endringene vil innebære en vesentlig forenkling for skattyterne og skattyternes hjelpere (regnskapsførere, revisorer og advokater mv.). Reglene vil også forenkle Skatteetatens arbeid, og legge til rette for en mer effektiv og god ligningsbehandling.

Høringsnotatet er lagt ut på Finansdepartementets nettsider.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er tirsdag 15. juli 2014.

Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                          Tom Venstad
                                                                          fagdirektør

Vedlegg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Høringsinstansene 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Akademikerne

Aksjonærforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Finans Norge (FNO)

Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor

Finanstilsynet

Fiskebåtredernes forbund

Folketrygdfondet

Fraktefartøyenes Rederiforening

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Innovasjon Norge

Kommunal Landspensjonskasse

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Maritimt Forum

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Handelshøyskole    

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Presseforbund

Norsk Øko-Forum (NØF)

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Pensjonskassers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oljeskattekontoret

Oslo Børs ASA

Regjeringsadvokaten

Riksadvokatembetet

Samarbeidsrådet for frie yrker v/Den norske Advokatforening

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Småbedriftsforbundet

Statens innkrevingssentral

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tax Justice Network – Norge c/o Kirkens Nødhjelp

Toll- og avgiftsdirektoratet

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen (VPS) ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

 

Til toppen