Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – endringer i bostøtteloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i lov om bostøtte som gir Husbanken hjemmel for å kontrollere opplysninger i bostøttesaker.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.01.2015

Vår ref.: 14/4844

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov om bustøtte på alminnelig høring.

Bostøtte er en statlig rettighetsbasert velferdsordning. Tildelingen er behovsprøvd, og ordningens legitimitet er avhengig av at støtte bare utbetales til dem som har krav på det. Både feilutbetalinger og misbruk av bostøtte må forhindres og avdekkes.

I høringsnotatet foreslår departementet å gi Husbanken lovhjemmel for å kontrollere opplysninger i bostøttesaker. I dag kan ikke Husbanken kontrollere opplysninger uten at det er gitt samtykke fra søkeren og eventuelle husstandsmedlemmer. Departementet foreslår tilføyelser i loven som ikke etterlater tvil om at Husbanken både kan og skal gjennomføre ulike typer kontroller knyttet til bostøtten.

Høringsbrevet blir lagt ut på regjeringen.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges flere underliggende etater og virksomheter enn de om er oppført på høringslisten.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes elektronisk til Postmottak@kmd.dep.no innen 9. januar 2015.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Cecilie Ingjerd Karlson på cecilie.karlson@kmd.dep.no eller telefon 22 24 72 41.

Med hilsen

 

Harald Assev (e.f.)
avdelingsdirektør
Cecilie Ingjerd Karlson
seniorrådgiver

 

Høringsnotatet gjelder forslag om endringer i lov om bostøtte som gir Husbanken hjemmel for å kontrollere opplysninger i bostøttesaker. I dag kan ikke Husbanken kontrollere opplysninger uten at det er gitt samtykke fra søkeren og eventuelle husstandsmedlemmer.

Bostøtte er en rettighetsbasert velferdsordning. Tildelingen er behovsprøvd, og ordningens legitimitet er avhengig av at støtte bare utbetales til dem som har krav på det. Både feilutbetalinger og misbruk av bostøtte må forhindres og avdekkes.

Bostøtteloven har ingen bestemmelser som klart hjemler kontroll. Departementet foreslår tilføyelser i loven som ikke etterlater tvil om at Husbanken kan og skal gjennomføre ulike typer kontroller knyttet til bostøtten.

Alle departementer
Alle kommuner
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Ensliges landsforbund
Fattighuset
Forbrukerrådet
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Husbanken
Husbankens klagenemnd
Huseiernes landsforbund
Husleietvistutvalget
Innovasjon Norge
Juss-Buss
Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd
Kirkens Bymisjon
KS
Leieboerforeningen
Lånekassen
Nav
Norges Huseierforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
OBOS
Pensjonistforbundet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Skatteetaten
Sparebankforeningen
Statens innkrevingssentral
Statens Seniorråd
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Unge funksjonshemmede
Utlendingsdirektoratet

Til toppen