Meldinger til Stortinget

Meld. St. 11 (2014-2015)

Kvalitet og pasientsikkerhet 2013

Kvalitet og pasientsikkerhet 2013

Regjeringen Solberg la høsten 2014 frem den første årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Meldingen gir en overordnet beskrivelse av status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten for 2013, slik dette kommer til uttrykk i årsmeldinger fra Pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning og gjennom Kunnskapssenterets meldeordning, sluttrapport fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer. Stortingsmeldingen gir ikke et representativt bilde av norsk helse- og omsorgstjeneste, men peker på noen gjennomgående utfordringer, som blant annet kommunikasjon, samhandling, pasientskader og ledelse. Meldingen presenterer ingen nye tiltak, men viser til varslede stortingsmeldinger og planer for mer konkrete mål og tiltak innen helse- og omsorgssektoren.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget