NOU 2014: 4

Enklere regler – bedre anskaffelser— Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Til innholdsfortegnelse

1 Helse- og sosialtjenester og andre særlige tjenester som er omfattet av direktiv 2014/24/EU artikkel 74

CPV-kode

Type tjeneste

75200000

Samfunnstjenester

75231200

Tjenester tilknyttet forvaring eller rehabilitering av kriminelle

75231240

Tilsynsvergetjenester

79611000

Jobbsøkingstjenester

79622000

Formidling av hushjelpspersonal

79624000

Formidling av pleiepersonal

79625000

Formidling av medisinsk personal

85000000–85323000

Helse- og sosialtjenesteyting

98133100

Forbedring av samfunnet og støttetjenester til befolkningen

98133000

Tjenester levert av sosiale medlemskapsorganisasjoner

98200000

Konsulenttjenester for likestilling

98500000

Lønnet arbeid i private husholdninger

98513000–98514000

Arbeidskrafttjenester innen private husholdninger og husarbeid

85321000

Administrative tjenester i forbindelse med sosialtjenester

85322000

Kommunale handlingsprogrammer

75000000

Offentlig administrasjon, forsvars- og trygdetjenester

75121000

Administrative utdanningstjenester

75122000

Administrative helsetjenester

75124000

Administrative tjenester i forbindelse med rekreasjon, kultur og religion

79995000

Administrasjon av bibliotek

79995100

Arkiveringstjenester

79995200

Katalogisering

80000000–80660000

Tjenester i forbindelse med trening og utdannelse

92000000–92700000

Rekreasjon, kultur og sport

79950000

Organisering av utstillinger, messer og kongresser

79951000

Organisering av seminarer

79952000

Organisering av arrangement

79952100

Organisering av kulturarrangement

79953000

Organisering av festival

79954000

Organisering av selskap

79955000

Organisering av moteshow

79956000

Organisering av messer og utstillinger

79957000

Organisering av auksjoner

75300000

Obligatoriske trygdetjenester

75310000

Bidragstjenester

75311000

Sykebidrag

75312000

Bidrag i forbindelse med svangerskap og fødsel

75313000

Uføretrygd

75313100

Bidrag ved midlertidig uførhet

75314000

Arbeidsledighetstrygd

75320000

Pensjonsordninger for statlige ansatte

75330000

Familiebidrag

75340000

Barnebidrag

98000000

Andre kommunale, sosiale og personlige tjenester

98120000

Tjenester levert av fagforeninger

98132000

Tjenester levert av politiske organisasjoner

98133110

Tjenester utført av ungdomsorganisasjoner

98130000

Diverse medlemsorganisasjonstjenester

98131000

Religiøse tjenester

55100000–55410000

Hotelltjenester

55521000–55521200

Catering til private

55521100

Matombringingstjenester

55521200

Matleveransetjenester

55520000

Cateringvirksomhet

55522000

Catering til transportvirksomheter

55523000

Catering til andre virksomheter eller institusjoner

55524000

Catering til skoler

55510000

Kantinevirksomhet

55511000

Kantine- og annen kafeteriavirksomhet med begrenset adgang

55512000

Drift av kantiner

55523100

Tjenesteytelser i forbindelse med skolemåltider

79100000–79140000

Juridiske tjenester

75231100

Administrative tjenester vedrørende domstoler

75100000–75120000

Offentlig forvaltning

75123000

Administrative boligtjenester

75125000–75131000

Administrative tjenester vedrørende turisme, støttetjenester for staten og statlige tjenester

75200000–75231000

Samfunnstjenester

75231210–75231230

Tjenester i forbindelse med fengsling og fangeledsagelse og fengselstjenester

75240000–75252000

Tjenester vedrørende allmenn sikkerhet, lov og orden og brannvesen og redningstjenester

79430000

Krisehåndteringstjenester

98113100

Kjernefysiske sikkerhetstjenester

79700000–79723000

Etterforsknings- og sikkerhetstjenester

98900000

Tjenester utført av internasjonale organisasjoner og organer

98910000

Tjenester særskilt knyttet til internasjonale organisasjoner og organ

64000000

Post- og telekommunikasjonstjenester

64100000

Post- og budtjenester

64110000

Posttjenester

64111000

Posttjenester tilknyttet aviser og tidsskrifter

64112000

Posttjenester tilknyttet brev

64113000

Posttjenester tilknyttet pakker

64114000

Postkontortjenester

64115000

Utleie av postbokser

64116000

Poste restantetjenester

64122000

Interne post og budtjenester

50116510

Regummiering av dekk

71550000

Smedtjenester

Til dokumentets forside