NOU 2014: 4

Enklere regler – bedre anskaffelser— Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

Følgende forkortelser er brukt i denne NOU

Forenklet henvisning

Fullt navn

Lov om offentlige anskaffelser eller anskaffelsesloven

Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser

Forskrift om offentlige anskaffelser eller anskaffelsesforskriften

Forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser

Forsyningsforskriften

Forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Direktiv 2004/17/EF eller forsyningsdirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning fremgangsmåtene ved inngåelse av kontrakter innen for vann- og energiforsyning, transport samt posttjenester

Direktiv 2004/18/EF eller anskaffelsesdirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning av fremgangsmåtene ved inngåelse av offentlige vareinnkjøpskontrakter, offentlige tjenestekontrakter og offentlige bygge- og anleggskontrakter

Direktiv 2014/23/EU eller konsesjonskontraktdirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjonskontrakter

Direktiv 2014/24/EU eller nytt anskaffelsesdirektiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige anskaffelser og om opphevelse av direktiv 2004/18/EF

Direktiv 2014/25/EU eller nytt forsyningsdirektiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om fremgangsmåtene ved inngåelse av kontrakter innen for vann- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om opphevelse av direktiv 2004/17/EF

FADs veileder

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets veileder til reglene om offentlige anskaffelser, desember 2013

Arrowsmith

Arrowsmith, Sue. (2005). The Law of Public and Utilities Procurement (2. utgave). London: Sweet & Maxwell.

Dragsten

Dragsten, Marianne H. (2013). Offentlige anskaffelser – Regelverk, praksis og løsninger. Oslo: Universitetsforlaget.

Steinicke og Groesmeyer

Steinicke, Michael og Lise Groesmeyer. (2008). EU’s Udbudsdirektiver med kommentarer (2. utgave). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

PwC-rapporten

PricewaterhouseCoopers AS. (2013). Oversikt over norske offentlige anskaffelser i perioden 2009 – 2012.

Til dokumentets forside