Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapitler: 1800–1840, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800–4840, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Olje- og energidepartementet føres det i Prop. 1 S (2014–2015) statsbudsjettet for budsjettåret 2015 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1800–1840, 2440, 2490, 4800–4840, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

1800

Olje- og energidepartementet

01

Driftsutgifter

165 838 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70 og 72

25 500 000

50

Overføring til Sametinget, kan overføres

1 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., kan overføres

1 550 000

71

Tilskudd til Norsk Oljemuseum

12 400 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

2 000 000

208 288 000

Sum Administrasjon

208 288 000

Petroleumssektoren

1810

Oljedirektoratet

01

Driftsutgifter

256 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

153 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 000 000

413 500 000

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

322 000 000

72

Administrasjon, Petoro Iceland AS

3 500 000

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, kan overføres

26 000 000

351 500 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer

38 000 000 000

38 000 000 000

Sum Petroleumssektoren

38 765 000 000

Energi- og vannressurssektoren

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

01

Driftsutgifter

487 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

74 900 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72

238 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 900 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

14 000 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

2 000 000

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres

20 000 000

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

10 600 000

852 000 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet

1 418 000 000

95

Kapitalinnskudd

9 250 000 000

10 668 000 000

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

-67 000 000

2 Driftsutgifter

61 300 000

3 Avskrivninger

5 000 000

4 Renter av statens kapital

700 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 000 000

4 000 000

Sum Energi- og vannressurssektoren

11 524 000 000

Forskning og næringsutvikling

1830

Forskning og næringsutvikling

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres, kan nyttes under post 71

22 400 000

50

Overføring til Norges forskningsråd

695 000 000

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres

30 400 000

71

Tilskudd til forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres, kan nyttes under post 22

4 000 000

72

Tilskudd til INTSOK

17 000 000

73

Tilskudd til INTPOW

4 000 000

772 800 000

Sum Forskning og næringsutvikling

772 800 000

CO2-håndtering

1840

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 000 000

50

CLIMIT

200 000 000

70

Gassnova SF, kan overføres

113 000 000

71

Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres

1 747 000 000

72

Lån, TCM DA, kan overføres

65 000 000

75

Tilskudd, CO2-håndtering internasjonalt, kan overføres

1 000 000

2 131 000 000

Sum CO2-håndtering

2 131 000 000

Sum departementets utgifter

53 401 088 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Ordinære inntekter

4800

Olje- og energidepartementet

03

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

2 000 000

70

Garantiprovisjon, Gassco

1 100 000

3 100 000

4810

Oljedirektoratet

01

Gebyrinntekter

26 000 000

02

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

71 400 000

03

Refusjon av tilsynsutgifter

10 150 000

107 550 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

01

Gebyrinntekter

70 000 000

02

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

71 000 000

40

Flom- og skredforebygging

19 000 000

160 000 000

4825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

85

Fondsavkastning

1 418 000 000

1 418 000 000

4840

CO2-håndtering

80

Renter, TCM DA

59 000 000

86

Avdrag, TCM DA

1 156 000 000

1 215 000 000

5490

NVE Anlegg

01

Salg av utstyr mv.

200 000

200 000

Sum Ordinære inntekter

2 903 850 000

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

188 800 000 000

2 Driftsutgifter

-33 400 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 000 000 000

4 Avskrivninger

-26 700 000 000

5 Renter av statens kapital

-5 700 000 000

121 000 000 000

30

Avskrivninger

26 700 000 000

80

Renter av statens kapital

5 700 000 000

153 400 000 000

Sum Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

153 400 000 000

Skatter og avgifter

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern

15 000 000

71

Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging

152 500 000

167 500 000

Sum Skatter og avgifter

167 500 000

Renter og utbytte mv.

5680

Statnett SF

85

Utbytte

287 000 000

287 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

14 955 000 000

14 955 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

15 242 000 000

Sum departementets inntekter

171 713 350 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan:

Overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1800 post 21

kap. 4800 post 03

kap. 1810 post 21

kap. 4810 post 02

kap. 1820 post 21

kap. 4820 post 02

kap. 1820 post 22

kap. 4820 post 40

kap. 1830 post 22

kap. 4830 post 10

kap. 2490 post 45

kap. 5490 post 01

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan overskride bevilgningen under kap. 1815 Petoro AS, post 73 Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel med inntil 35 mill. kroner til utgifter som påløper i utvinningstillatelser som skal fordeles mellom deltakerne i utvinningstillatelsene etter deltakerandel.

IV

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kongen i 2015 kan:

 1. overskride bevilgningen under kap. 1800 Olje- og energidepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorar og utgifter til faglig bistand ved statlig kjøp/salg av aksjeposter, rådgivning samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i Statoil ASA.

 2. godkjenne utøvelse av statens forkjøpsrett ved overdragelser av andeler i utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel og overskride bevilgningen med inntil 5 mrd. kroner under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten.

V

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan utgiftsføre uten bevilgning utlån til Norpipe Oil AS på inntil 25 mill. kroner under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt udekket ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

10 mill. kroner

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging

10 mill. kroner

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet

400 mill. kroner

1840

CO2-håndtering

75

Tilskudd, CO2-håndtering internasjonalt

126 mill. kroner

VII

Fullmakt til å inngå forpliktelser ut over gitt bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan pådra seg forpliktelser utover gitte bevilgninger innenfor følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

7 mill. kroner

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter

10 mill. kroner

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

35 mill. kroner

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel

100 mill. kroner

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22

Flom- og skredforebygging

100 mill. kroner

1830

Forskning og næringsutvikling

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling

10 mill. kroner

1840

CO2-håndtering

70

Gassnova SF

20 mill. kroner

VIII

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan gi Gassco AS garanti innenfor en samlet ramme på inntil 1 mrd. kroner for skader og tap ved mottaksterminalene på kontinentet som har oppstått som følge av forsettelige handlinger hos ledende personell i Gassco AS.

IX

Forpliktelser under avsetningsinstruksen og øvrige driftsrelaterte forpliktelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, knyttet til:

 1. løpende forretningsvirksomhet i interessentskapene, samt deltakelse i annen virksomhet som har tilknytning til leting og utvinning av petroleum.

 2. avsetning av statens petroleum etter avsetningsinstruksen gitt Statoil ASA.

X

Utbyggingsrelaterte forpliktelser

Stortinget samtykker i at Kongen i 2015 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, hvor øvre grense for SDØE sin forholdsmessige andel for det enkelte prosjekt/fase utgjør 5 mrd. kroner knyttet til deltakelse i:

 1. utbyggingsprosjekter (planer for utbygging/anlegg og drift) på norsk kontinentalsokkel.

 2. utviklingsprosjekter under Gassled.

XI

Forpliktelser før plan for utbygging og drift og for anlegg og drift er behandlet

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten knyttet til kontraktsmessige forpliktelser i fasen før plan for utbygging og drift er godkjent eller før tillatelse til anlegg og drift er gitt, herunder forpliktelser knyttet til en pre-interessentskapsfase.

Andre fullmakter

XII

Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel

Stortinget samtykker i at Kongen i 2015 kan godkjenne prosjekter (planer for utbygging/anlegg og drift) på norsk kontinentalsokkel under følgende forutsetninger:

 1. prosjektet må ikke ha prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning.

 2. øvre grense for de samlede investeringer per prosjekt utgjør 20 mrd. kroner.

 3. hvert enkelt prosjekt må vise akseptabel samfunnsøkonomisk lønnsomhet og være rimelig robust mot endringer i prisutviklingen for olje og naturgass.

XIII

Overføring av eiendomsrett mot bruksrett

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan godkjenne overføring av eiendomsrett fra en rettighetshavergruppe hvor Petoro AS som forvalter av SDØE er en av rettighetshaverne, til en annen rettighetshavergruppe. Det forutsettes at Petoro AS som forvalter av SDØE er sikret tilstrekkelig bruksrett. Denne fullmakt vil gjelde for de prosjekter hvor Kongen har fått fullmakt til å godkjenne plan for utbygging/anlegg og drift, samt ved mindre endringer for prosjekter hvor plan for utbygging/anlegg og drift allerede er godkjent. Fullmakten gis under forutsetning av at overføring av eiendomsrett ikke har prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning.

XIV

Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan godkjenne overdragelse (salg, kjøp eller bytte) av deltakerandeler for Petoro AS som forvalter av SDØE der det antas at ressursene i utvinningstillatelsen på tidspunkt for overdragelsen er mindre enn 3 mill. Sm3 oljeekvivalenter.

XV

Overdragelse og samordning av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 i tråd med forutsetningene i St.prp. nr. 41 (2003–2004) kan godkjenne at Petoro AS kan delta i:

 1. overdragelse (salg, kjøp eller bytte) av deltakerandeler i interessentskap hvor en rettighetshaver velger å tre ut av interessentskapet og hvor SDØE berøres av overdragelsen.

 2. forenklet samordning av utvinningstillatelser med SDØE-andeler.

 3. ny/endret plan for utbygging og drift av forekomster innenfor et samordnet område med SDØE-deltakelse.

 4. overdragelse av deltakerandeler for å oppnå fortsatt harmonisering av deltakerandeler i utvinningstillatelser som er samordnet og hvor SDØE berøres av overdragelsen.

XVI

Overdragelse av andeler i rørledninger til Gassled

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan godkjenne nødvendige transaksjoner for overdragelse av andeler for Petoro AS som forvalter av SDØE for å innlemme rørledninger med SDØE-andel i Gassled. Statens andel i Gassled skal justeres for å gjenspeile innlemmelsen.

XVII

Opphevelse av generalforsamlingsklausulen

Stortinget samtykker i at generalforsamlingsklausulen skal kunne oppheves for gitte tillatelser og erstattes av en vetorett i tråd med konsesjonsdirektivet og petroleumsforskriftens § 12, dersom rettighetshaverne skulle ønske dette. Olje- og energidepartementet skal i så fall godkjenne dette i hvert enkelt tilfelle.

XVIII

Lån til TCM DA

Stortinget samtykker i at lån til TCM DA aktiveres i statens kapitalregnskap.

Til dokumentets forside