Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapitler: 1800–1840, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800–4840, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

Til innholdsfortegnelse

Del 2
Budsjettforslag

3 Nærmere omtale av bevilgningsforslagene mv.

Programområde 18 Olje- og energiformål

Programkategori 18.00 Administrasjon

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Olje- og energidepartementet ivaretar rollen som sektorforvalter, har ansvar for etatsstyringen av Oljedirektoratet (OD) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og eieroppfølgingen av Enova SF, Gassnova SF, Statnett SF, Petoro AS og Gassco AS. Departementet forvalter statens aksjer i Statoil ASA. Videre har Olje- og energidepartementet ansvaret for forvaltningen av SDØE-ordningen, Energifondet, Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging og Fond for CLIMIT.

Departementet hadde 157 ansatte per 1. oktober 2013, fordelt på 83 kvinner og 74 menn. Til sammen utgjorde dette om lag 154 årsverk1. Det er tre nasjonale eksperter ved EU-kommisjonen som dekker saker innen energieffektivisering, fornybar energi og innovasjon. Videre er det en energiråd ved ambassaden i Washington og ved Norges delegasjon til EU i Brussel, energi- og miljøråd ved ambassaden i Moskva og en energimedarbeider ved OECD-delegasjonen i Paris.

Departementets energipolitiske mål og prioriteringer for 2015 og resultatrapport for 2013 beskrives under de aktuelle programkategoriene.

Kap. 1800 Olje- og energidepartementet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

01

Driftsutgifter

166 473

163 859

165 838

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70 og 72

32 956

30 445

25 500

50

Overføring til Sametinget, kan overføres

1 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., kan overføres

1 400

1 550

71

Tilskudd til Norsk Oljemuseum

10 700

12 000

12 400

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

8 137

2 000

2 000

Sum kap. 1800

218 266

209 704

208 288

Vedrørende 2014

Ved Stortingets vedtak av 20. juni 2014 ble post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter redusert med henholdsvis 0,15 mill. kroner og 3,5 mill. kroner. Videre ble det bevilget 1,35 mill. kroner under post 50 Overføring Sametinget og 1,65 mill. kroner under post 60 Tilskudd til kommuner, jf. Prop. 93 S og Innst. 260 S (2013–2014).

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås en bevilgning på om lag 165,8 mill. kroner, en netto økning på om lag 2 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Økningen har sammenheng med ordinær lønns- og prisjustering (5,8 mill. kroner).

Økningen motsvares delvis av reduksjoner som gjelder innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift og en effektiviseringsreform. Det er forutsatt at alle virksomheter gjennomfører tiltak for å øke produktiviteten. I forslag til bevilgning for 2015 er det hentet ut en effektiviseringsgevinst.

Bevilgningen dekker lønnsutgifter inklusiv arbeidsgiveravgift, husleie, reiseutgifter, IKT og andre varer og tjenester som gjelder drift av departementet. Lønnsrelaterte utgifter utgjør om lag 80 prosent av bevilgningen.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70 og 72

For å løse sine oppgaver er departementet avhengig av tilgang til dyktige kunnskapsmiljøer i Norge og internasjonalt for å supplere egen fagkompetanse og saksbehandlingskapasitet. Midlene under denne posten nyttes i hovedsak til utredninger og analyser, ekstern bistand og beslutningsstøtte, uavhengige vurderinger og evalueringer. Videre omfatter posten utgifter til særskilte prosjekter, tidsbegrenset arbeid og andre spesielle driftsutgifter slik som for eksempel avgifter til verdipapirsentralen for statens aksjer i Statoil ASA.

Det foreslås en bevilgning på 25,5 mill. kroner, en reduksjon på om lag 5 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Reduksjonen skyldes i hovedsak innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift og effektiviseringsreform. Det er forutsatt at alle virksomheter gjennomfører tiltak for å øke produktiviteten. I forslag til bevilgning for 2015 er det hentet ut en effektiviseringsgevinst.

Departementet har en samarbeidsavtale med Norad om bruk av OEDs faglige ressurser innen petroleumsrelatert utviklingssamarbeid. Samarbeidsvirksomheten budsjetteres til 2 mill. kroner i 2015, jf. kap. 4800, post 03. I tilknytning til oppdrags- og samarbeidsvirksomheten foreslås det at bevilgningen for 2015 kan overskrides mot tilsvarende merinntekter under kap. 4800, post 03 Oppdrags- og samarbeidsinntekter, jf. forslag til romertallsvedtak II.

Det foreslås å gi Kongen fullmakt til å overskride bevilgningen til dekning av meglerhonorar og utgifter til faglig bistand ved statlig kjøp/salg av aksjeposter, rådgivning samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i Statoil ASA, jf. forslag til romertallsvedtak IV.

For å kunne gjennomføre prosjekter som pågår over flere år, er det behov for en fullmakt til å inngå forpliktelser som kan dekkes av etterfølgende års bevilgning. På denne bakgrunn foreslås det en fullmakt til å pådra forpliktelser for inntil 7 mill. kroner utover gitt bevilgning, jf. forslag til romertallsvedtak VII.

Post 50 Overføring til Sametinget, kan overføres

Sametinget har mange krevende kraftledningssaker og andre energisaker som skal behandles de nærmeste årene. Sametinget har begrensede administrative ressurser til å følge opp disse sakene. Det foreslås å overføre 1 mill. kroner til Sametinget i 2015. Dette skal bidra til å styrke Sametingets kapasitet til behandling av saker knyttet til utbygging av kraftledningsnett og nye kraftsøknader.

Post 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., kan overføres

Det foreslås å bevilge totalt 1,55 mill. kroner i tilskudd til internasjonale organisasjoner. Dette omfatter i 2015 tilskudd til Gasseksporterende lands forum (GECF) og Det internasjonale energiforum (IEF).

Olje- og energidepartementet foreslår i tillegg at det kan gis enkeltstående tilskudd til blant annet internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak etter en særskilt vurdering uten forutgående kunngjøring. Det vil blant annet kunne omfatte enkeltstående prosjekter og søknader fra for eksempel det internasjonale energibyrået (IEA).

Formålet med ordningen er å gi støtte til virksomhet innenfor rammen av internasjonale organisasjoner eller samarbeid med vekt på utviklingstiltak som understøtter departementets mål og oppgaver eller som tjener Norges interesser for øvrig.

Tiltak som gis støtte må ha et internasjonalt rettet formål eller innebære oppfølging av internasjonale prosjekter eller initiativ i Norge som berører klima og energi. Tiltak som vil bli prioritert skal understøtte departementets mål og oppgaver. Det vil bli lagt vekt på å støtte prosjekter og prosesser der forholdene ligger godt til rette for å oppnå resultater og etablere kunnskap gjennom internasjonalt samarbeid og fellesfinansiering.

Gasseksporterende lands forum

Gasseksporterende lands forum (Gas Exporting Countries Forum, GECF) er en organisasjon for dialog mellom gassprodusenter og består av tretten medlemsland. Målet for GECF er å utveksle informasjon om temaer av felles interesse for gasseksporterende land. Norge er observatør i forumet og det forventes at observatørland skal bidra til en viss dekning av kostnader for organisasjonen.

Arbeidet finansieres gjennom bidrag fra deltakerlandene. Norges bidrag til GECF er beregnet til om lag 100 000 amerikanske dollar i 2015.

Deltakelse i forumet gir Norge mulighet til å utveksle informasjon om utviklingen av gassektoren, samt opprettholde kontakten med andre gassproduserende land og følge utviklingen i forumet.

Resultatrapport 2013

I 2013 deltok Norge på tre møter på embetsnivå i GECF. OED mottar gassmarkedsrapporter annenhver uke fra GECF og oppdateringer på sekretariatets arbeid.

Departementet har utbetalt kroner 583 500 til GECF til dekning av organisasjonens utgifter i 2013.

Det internasjonale energiforum

Det internasjonale energiforums (IEF) målsetting er å skape forståelse for fellesinteresser blant medlemslandene, tilrettelegge for stabile markeder og global handel med energi og teknologi, styrke energisikkerheten på tilbuds- og etterspørselssiden og utvikle prinsipper og retningslinjer for transparente og robuste energimarkeder. Innsamling, analyse og spredning av informasjon er en sentral del av dette arbeidet, og sekretariatene til IEA og OPEC yter viktige bidrag i så måte.

Arbeidet finansieres gjennom bidrag fra deltakerlandene. Norges bidrag til IEF er beregnet til om lag 150 000 amerikanske dollar i 2015.

Resultatrapport 2013

IEF arrangerte i 2013 flere ekspertmøter og seminarer. Formålet med disse arrangementene var å debattere viktige utviklingstrekk innenfor energisektoren og tilrettelegge for diskusjonene på det 14. IEF ministermøte. IEFs ministermøter finner sted annet hvert år, og det 14. møtet ble avholdt i Moskva i mai 2014.

Departementet har utbetalt kroner 689 016 til IEF til dekning av organisasjonens utgifter i 2013.

Post 71 Tilskudd til Norsk Oljemuseum

Norsk Oljemuseum (NOM) er en stiftelse med formål å være et nasjonalt senter for formidling av informasjon og kunnskap om petroleumsvirksomhetens utvikling og betydning for det norske samfunn. NOMs hovedoppgave er å dokumentere og formidle den norske oljehistorien gjennom å samle inn, bearbeide og lagre relevant historisk kildemateriale – samt å gjøre denne informasjonen tilgjengelig gjennom utstillinger og annen publisering.

NOM er lokalisert i Stavanger og ble åpnet i 1999. Museet har hatt en betydelig utvikling i sine aktiviteter både innenfor dokumentasjon og forskning, utstillinger og skole- og publikumsrettede tilbud. Det er også et mål at museets utstillinger og formidlingstilbud skal bidra til å stimulere interessen for teknologi og realfag blant utdanningssøkende ungdom.

Et bredt pedagogisk tilbud, kombinert med at alle opplegg for skolebesøk er gratis, gjør museet attraktivt som et «utvidet klasserom». Dette medfører at museet også fungerer som et bindeledd mellom skoleverk og industri ved å synliggjøre petroleumsvirksomhetens historiske og faglige tilhørighet, men også dens behov for framtidig kompetanse.

Driften av virksomheten finansieres gjennom en kombinasjon av egne inntekter, avkastning fra sponsorfond, prosjektinntekter og offentlige tilskudd, jf. tabell 3.1.

Tabell 3.1 Finansiering av Norsk Oljemuseum

(i 1000 kr)

Betegnelse

Regnskap 2013

Budsjett 2014

Budsjett 2015

Offentlig finansiering i prosent

44,6

49,7

49,8

Billettinntekter

5 228

5 000

5 000

Tilskudd fra Stavanger kommune

1 663

2 063

2 200

Tilskudd fra Olje- og energidepartementet

10 700

12 000

12 400

Tilskudd fra Rogaland fylkeskommune

500

1 000

1 100

Sponsorer/fondsavkastning

2 222

2 300

2 400

Prosjektinntekter

4 609

4 000

4 500

Diverse inntekter

3 889

3 950

3 950

Sum inntekter

28 811

30 313

31 550

Resultatrapport 2013

Norsk Oljemuseums virksomhet har i 2013 hovedsakelig vært rettet mot å gjennomføre løpende prosjekter og legge til rette for nye prosjekter både når det gjelder dokumentasjon, formidlingstilbud og utstillinger. Utstillingen «Energi – problemet eller løsningen?» var ny i 2013 og er rettet mot dilemmaene mellom energiproduksjon og klimautfordringen. Videre ble den egenproduserte utstillingen «Statfjord – giganten som sprenger grenser» vist i hele 2013. Utstillingen formidler høydedragene i Statfjordhistorien og gir innblikk i geologien, menneskene som jobber der og litt om framtiden for feltet. Dokumentasjonsprosjektet «Kulturminne Valhall» ble startet opp i januar 2013. Dette er det fjerde kulturminneprosjektet som museet gjennomfører. Oppdragsgiver er BP Norge som operatør på vegne av Valhall-lisensen. Det nye Newton-rommet åpnet i oktober 2013. Newton-tilbudet er rettet mot å gjøre realfagene mer forståelige gjennom ulike eksperimenter og aktiviteter og vil ha energi og miljø som hovedtema. Totalt deltok 10 261 elever fra grunnskolen og den videregående skolen i organisert undervisning på Norsk Oljemuseum i 2013. Det ble satt ny besøksrekord ved museet i 2013 med 105 244 gjester.

Post 72 Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

Det foreslås å bevilge 2 mill. kroner i tilskudd til Sektorstyret for petroleumsstandardisering under Standard Norge. Tilskuddet, som er tidsbegrenset, skal styrke sektorstyrets kapasitet til å oppdatere petroleumsstandardene (NORSOK).

Standard Norge er en privat, uavhengig medlemsorganisasjon rettet mot næringsliv, forvaltning, arbeidsliv og forbrukere. Sektorstyrets mål er å utvikle og holde oppdaterte standarder som gir mer sikre og kostnadseffektive offshoreutbygginger. Standardene skal blant annet oppfylle Petroleumstilsynets funksjons- og ytelsesbaserte krav. Det er i utgangspunktet lagt opp til at standardene skal gjennomgås systematisk hvert femte år. Sektorstyret har imidlertid ikke hatt tilstrekkelig kapasitet til å oppdatere det ønskede antallet, slik at en betydelig andel av standardene har en revisjon som er eldre enn fem år.

Resultatrapport 2013

Tilskudd til Sektorstyret for petroleumsstandardisering under Standard Norge

Departementet har utbetalt 2 mill. kroner i 2013 til Standard Norge ved Sektorstyret for petroleumsstandardisering og deres prosjekt med å oppdatere petroleumsstandardene for norsk sokkel (NORSOK). Det offentlige tilskuddet skal bidra til målet om at ingen standarder skal ha en revisjon eldre enn fem år for å sikre oppdaterte standarder som bidrar til kostnadseffektive offshoreutbygginger.

Sektorstyret har benyttet midlene til prosjektledelse og ekstern rådgivning i arbeidet med å oppdatere fem standarder i tråd med intensjonen for departementets tilskudd. Totalt ble tolv standarder revidert i 2013. Sektorstyrets ajourføringsplan virker etter intensjonen, men arbeidet er ressurskrevende og det gjenstår et betydelig antall standarder som trenger oppdatering.

Tilskudd til International Energy Agency (IEA)

Norge og Nederland har vært initiativtagere til IEAs samarbeidsavtale innen olje- og gassteknologi, GOT. Norge er tildelt formannskapet for GOT. GE olje- og gass er utpekt som sekretariat for samarbeidet. Spania og Sveits har tiltrådte som avtaleparter. Det har vært gjennomført oppfølgingsmøter med en rekke lands energimyndigheter for å styrke deltakelsen i GOT, herunder med USA, Australia og Brasil. Statoil gikk inn som leder for samarbeidet innen teknologiområdet økt oljeutvinning. Kontakt har også blitt tatt med andre oljeselskaper for at de skal ta tilsvarende roller.

I 2013 ga departementet et tilskudd på 12 500 euro til IEAs GIVAR-prosjekt. Prosjektet dreier seg om integrering av variabel fornybar energi i strømnettet. Norge er nært knyttet sammen med det europeiske kraftmarkedet og store endringene har funnet sted i dette markedet de siste årene, blant annet knyttet til innfasingen av ny fornybar produksjon. Departementet ser det som viktig at det arbeides videre med hvilke utfordringer dette kan stille kraftsystemene ovenfor.

Departementet har utbetalt til sammen om lag 1,8 mill. kroner til IEA i 2013.

Tilskudd til Nordland fylkeskommune – Planprosjekt Vefsna

I forbindelse med vern av Vefsna, jf. St.prp. nr. 53 (2008–2009), ble det forutsatt at det skulle iverksettes et planprosjekt som blant annet innebar en omfattende kartlegging av Vefsnas nedbørfelt for å kunne vurdere verneverdier og muligheter for skånsom kraftutbygging. I proposisjonen er det forutsatt at prosjektet blir utformet av miljø- og vassdragsmyndighetene i samråd med lokale og regionale myndigheter. Planen ble vedtatt av Fylkestinget i juni 2014.

Departementet har utbetalt kroner 1 125 000 i 2013 til Nordland fylkeskommune i forbindelse med planprosjektet Vefsna.

Tilskudd til Gassco – Industriarena for gass

I 2009 ba OED Gassco etablere en arena der oppstrøms- og nedstrømsaktører i markedet for industriell bruk av gass kunne møtes for å diskutere felles muligheter og utfordringer. Bakgrunnen for denne møteplassen var at man skulle gjøre informasjonsflyten bedre mellom de ulike aktørene, for å legge til rette for økt industriell bruk av gass innenfor våre klimaforpliktelser. Arenaen har vært finansiert av OED. Industriarenaen har belyst muligheter og utfordringer for industriell bruk av gass i Norge.

Industriarenaen har bidratt til å bedre grunnlaget for å vurdere mulig industriell bruk av gass i Norge. I tillegg har det bidratt til å etablere et godt nettverk mellom oppstrøms- og nedstrøms gassindustri. Det ble besluttet å avvikle arenaen i 2012.

Departementet har foretatt en sluttutbetaling på kroner 838 000 til Gassco AS i 2013 knyttet til Industriarenaen for gass.

Tilskudd til Navitas – Prosjekt om kontraktsinformasjon

Departementet har utbetalt kroner 800 000 til Navitas i 2013 for å støtte utviklingen av nettstedet «findcontracts.no». Midlene har gått til fase 2 av utviklingen av nettstedet, som blant annet går på å sikre forankring og operasjonalisering av nettstedet hos nåværende og nye partnere.

Tilskudd til Norsk Polarinstitutt – kartlegging av sjøfugl ved Jan Mayen

Departementet har utbetalt kroner 500 000 til Norsk Polarinstitutt i 2013 til kartlegging av arealbruk hos sjøfugl på Jan Mayen. Midlene har gått til innkjøp av lysloggere og analyse av loggdata. Resultatene fra loggerne vil foreligge høsten 2014 og rapport vil bli publisert i forbindelse med avslutning av prosjektet i 2015.

Øvrige tilskuddsutbetalinger i 2013

Departementet har utbetalt om lag kroner 454 000 til ENSI knyttet til gjennomføring av Nordisk Ministerråds prosjekt «BEAC – ESCO workshop – Enøksentra». Prosjektet er kansellert og midlene vil betales tilbake i løpet av 2014.

Departementet har utbetalt om lag kroner 440 000 til Danish Energy Agency i 2013 knyttet til Baltic Sea Region Energy Cooperation (BASREC) for samarbeidsperioden 2012–2015. BASREC er et samarbeidsforum innenfor energi for land i Østersjøregionen.

Departementet har foretatt en sluttutbetaling på kroner 200 000 til Norsk institutt for skog og landskap knyttet til et Interreg-prosjekt i 2013. Tilskuddet har gått til norsk deltakelse i «Bioenergy Promotion». Prosjektet inngår i EU-interregprogrammet «EU Baltic Sea Region Programme 2007–2013»». Prosjektet har bidratt til å fremme bioenergiens posisjon i områder og land som deltok i prosjektet.

Kap. 4800 Olje- og energidepartementet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

02

Ymse inntekter

5 106

03

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

2 452

1 502

2 000

10

Refusjoner

494

16

Refusjon av foreldrepenger

1 900

18

Refusjon av sykepenger

1 846

70

Garantiprovisjon, Gassco

1 102

1 200

1 100

Sum kap. 4800

12 900

2 702

3 100

Post 03 Oppdrags- og samarbeidsinntekter

Posten omfatter inntekter knyttet til Olje- og energidepartementets samarbeidsavtale med Norad om rådgivning innen petroleumsrelatert utviklingssamarbeid.

Oppdrags- og samarbeidsinntekter budsjetteres til 2 mill. kroner i 2015.

Post 70 Garantiprovisjon, Gassco

Det foreslås at Olje- og energidepartementet kan gi Gassco AS en garanti innenfor en samlet ramme på inntil 1 mrd. kroner for skader og tap på mottaksterminalene på kontinentet som oppstår som følge av forsettelige handlinger hos ledende personell i Gassco AS, jf. forslag til romertallsvedtak VIII.

Garantipremien er satt til 70 prosent av forsikringspremien på Gasscos ordinære ansvarsforsikring. Med dagens premie på om lag 1,6 mill. kroner tilsvarer dette om lag 1,1 mill. kroner i 2015.

Programkategori 18.10 Petroleumssektoren

Utviklingen i petroleumssektoren

Petroleumsvirksomheten er Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, eksportverdi og investeringer. Næringen sysselsetter om lag 250 000 personer direkte eller indirekte. Siden 1970-tallet har store inntekter fra virksomheten bidratt til å bygge velferdssamfunnet. I tillegg har statens pensjonsfond utland vokst til om lag 5 500 mrd. kroner i markedsverdi (per september 2014). I 2013 var statens inntekter fra petroleumsvirksomheten på om lag 350 mrd. kroner og sektoren bidro med 22 prosent av den totale verdiskapingen i Norge.

Prisene på olje og gass er av stor betydning for statens inntekter. Oljeprisene har holdt seg stabilt høye de senere årene. Uro i land i Afrika og Midt-Østen har ført til betydelig produksjonsbortfall av olje. Sterk vekst i produksjon av skiferolje i USA delvis kompensert for dette bortfallet. I tillegg har land i OPEC, som Saudi-Arabia, også økt produksjonen for å stabilisere markedet.

Veksten i etterspørselen etter olje er drevet av økt oljeforbruk i land utenfor OECD. Det gjelder særlig i fremvoksende økonomier som Kina og India, men også i Midtøsten og Latin-Amerika. Denne trenden forventes å fortsette. I OECD-området har nedgangen i oljeforbruket avtatt som følge av en bedring i den økonomiske veksten. Gjennomsnittsprisen de siste to årene har vært rundt 110 dollar per fat. I et historisk perspektiv er dette et høyt nivå.

Spotprisene for gass i Europa har hatt en fallende trend gjennom første halvår 2014. Spotprisene på gass i Storbritannia (National Balancing Point) var i første halvår om lag 2 kroner per Sm3. I 2013 var gjennomsnittlig spotpris 2,37 kroner per Sm3. Fallet i spotprisene skyldes i stor grad en mild vinter og vår i Europa, med tilhørende svak utvikling i gassetterspørselen og oppbygging av gasslagrene. Temperaturvariasjoner kan gi variasjoner opp mot 10 prosent i total gassetterspørsel i det europeiske markedet.

Hendelsene i Ukraina har ikke gitt vesentlige utslag verken på spotprisene eller prisene for salg av gass frem i tid. Gassleveransene fra Russland til Europa har i 2014 vært høyere enn i 2013. Det har vært økt tilgang på LNG i Europa i 2014. Det ventes et relativt stramt LNG marked fremover grunnet fortsatt sterk vekst i etterspørselen i Asia og moderat økning i global LNG produksjon. Europeisk egenproduksjon av gass er synkende, og det forventes derfor at importbehovet fra de europeiske landene vil holde seg oppe, selv ved fortsatt svak etterspørselsutvikling.

Anslag for det totale ressursgrunnlaget for olje og gass på norsk sokkel har det siste året blitt oppjustert. Ressursregnskapet per 31. desember 2013 viste et totalt ressursgrunnlag på om lag 14,2 mrd. Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette er en økning i totale ressurser på om lag 0,7 mrd. Sm3 o.e. fra 31. desember 2012. Økningen skyldes i all hovedsak en oppjustering av uoppdagede ressurser fra Barentshavet sørøst og fra sokkelen rundt Jan Mayen.

Store deler av norsk kontinentalsokkel er i dag kjennetegnet av kjent geologi, godt utbygd infrastruktur og felt med avtakende produksjon. Det er i disse områdene fremdeles et betydelig potensial for å øke utvinningsgraden, effektivisere driften og bygge ut ressurser i nærheten av etablert infrastruktur. Utviklingen i oljeproduksjonen de nærmeste årene vil være nært knyttet til hvor godt dette arbeidet lykkes.

Norsk oljeproduksjon har blitt gradvis redusert siden 2001 da produksjonen var 3,4 mill. fat per dag (inkludert NGL og kondensat). I 2013 ble det produsert 1,84 mill. fat per dag. Departementet forventer en svak økning i oljeproduksjon de nærmeste årene. Gassproduksjonen utgjorde 107,1 mrd. Sm3 i 2013 – mer enn en dobling siden 2001.

Det er høy aktivitet i petroleumsnæringen. I 2013 ble det investert for om lag 210 mrd. kroner på kontinentalsokkelen. Investeringsnivået forventes å falle noe neste år, men fremdeles være høyt i årene framover. Store investeringer går årlig til å videreutvikle eksisterende felt. I løpet av det siste året har feltene Gudrun og Svalin kommet i produksjon. Det ble påbegynt 59 letebrønner i løpet av 2013. Leteaktiviteten forventes å være på tilsvarende nivå de kommende år.

Hovedmål for petroleumspolitikken

Hovedmålet i petroleumspolitikken er å opprettholde lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv.

Fortsatt høyt aktivitetsnivå og effektiv utnyttelse av ressursene skal sikres gjennom økt utvinning fra eksisterende felt, utbygging av drivverdige funn og fortsatt tilgang på attraktivt areal for leting.

Det skal legges til rette for kostnadseffektiv leting, utbygging og drift der en ivaretar hensyn til helse, miljø, sikkerhet og det ytre miljø.

Sentralt for realiseringen av verdipotensialet som ligger i petroleumsressurser på norsk sokkel er investeringsvillige aktører og et effektivt og helhetlig rammeverk som er basert på kunnskap og fakta.

Det er et mål å følge opp statens eierskap i SDØE, Petoro AS og Statoil ASA samt utvikle eierskapsoppfølgingen slik at den statlige deltakelsen i petroleumsvirksomheten fører til høyest mulig verdiskaping for staten innenfor de mål som er fastsatt for SDØE, Petoro AS og Statoil ASA.

Olje- og energidepartementets mål og utfordringer i 2015

Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig petroleums- og energipolitikk. Et overordnet mål er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene. For petroleumssektoren er hovedmålet å videreutvikle og opprettholde en helhetlig, effektiv olje- og gasspolitikk. Departementet skal være en forvalter med et langsiktig perspektiv og legge til rette for lønnsom produksjon av norske petroleumsressurser. Departementet vil videreføre arbeidet med økonomiske analyser av norsk petroleumsvirksomhet, herunder bidra med anslag til nasjonalbudsjettet og følge markedsutviklingen for olje og gass.

Det er i dag 78 olje- og gassfelt i produksjon på norsk sokkel. Departementet vil følge opp rettighetshavernes drift av feltene for å bidra til en effektiv ressursutnyttelse. Departementet vil foreta en grundig behandling av fremlagte planer for utbygging, anlegg og drift, samt disponering. Flere nye utbyggingsplaner forventes behandlet i 2015. Myndighetene har også dialog med rettighetshaverne på sokkelen i forkant av innlevering av plan for utbygging og drift (PUD). Status per september 2014 viser at det arbeides med sikte på innlevering av PUD for funnene Bream, Maria, Zidane, Gullfaks Rimfaks Dalen og Johan Sverdrup i 2014/2015. Det vil også bli levert plan for anlegg og drift (PAD) for eksportløsninger for Johan Sverdrup.

Åpning av nye områder er nødvendig for å gjøre nye betydelige funn og opprettholde verdiskaping, sysselsetting og statlige inntekter på lang sikt. Departementet har satt i gang 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel og tar sikte på tildeling i løpet av 2016. 23. konsesjonsrunde vil blant annet omfatte areal i Barentshavet sørøst som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 2013. Årets konsesjonsrunde i det forhåndsdefinerte området (TFO 2014) ble utlyst i begynnelsen av april, og det tas sikte på tildeling i begynnelsen av 2015. Det tas videre sikte på å utlyse TFO 2015 i løpet av første halvår 2015.

Departementet har ansvaret for etatsstyringen av Oljedirektoratet (OD) og eieroppfølgingen av Gassco AS, Petoro AS og Statoil ASA.

Staten eier 100 prosent av aksjene i Gassco AS som er operatør for gasstransportsystemet på norsk sokkel. Departementet vil bidra til at Gassco AS er en effektiv og nøytral operatør for gasstransportsystemet.

Departementet har som mål å ha en god og aktiv oppfølging av Petoro AS med sikte på at selskapet ivaretar SDØE på en effektiv måte, samt sikre at selskapet driver sin aktivitet innenfor de til enhver tid gjeldende rammer.

Departementet vil på vegne av staten beholde andeler i utvinningstillatelser som tildeles hovedsakelig basert på ressurspotensialet i den enkelte tillatelse. Ved tilleggstildelinger og feltnært areal vil departementet på vegne av staten som hovedregel beholde en andel lik SDØE-andelen i den eksisterende tillatelsen.

Staten eier 67 prosent av aksjene i Statoil ASA. Departementet vil følge opp statens eierskap i selskapet i 2015.

Styret i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) har utarbeidet og vedtatt et sett av nye standarder for EITI-implementerende land. Departementet vil, sammen med interessentgruppen for EITI i Norge, arbeide med å gjennomføre de nye standardene i forbindelse med rapporteringen for 2014. Departementet og interessentgruppen for EITI Norge vil utarbeide den sjette årlige rapporten med oversikt over selskapenes innbetalinger til staten.

Olje- og energidepartementets resultatrapport 2013

Departementet bidro til effektivitet og verdiskaping på den norske kontinentalsokkel. En forutsetning for å realisere de store verdiene i uoppdagede ressurser er at næringen får tilgang til interessante leteområder. Departementet fremla våren 2013 en melding for Stortinget som anbefaler åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet. Stortinget vedtok åpning i juni 2013. I første kvartal 2014 ble et forslag om blokker til utlysning til 23. konsesjonsrunde sendt ut på offentlig høring.

Departementet har gjennomført kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet.

Departementet har, i tråd med etablert politikk, gjennomført konsesjonsrunder både i og utenfor det forhåndsdefinerte området (TFO-området) i 2013/2014. 22. konsesjonsrunde ble utlyst i juni 2012 og 24 utvinningstillatelser ble tildelt i juni 2013. I forbindelse med TFO 2012 ble det i begynnelsen av 2013 tildelt 51 utvinningstillatelser til i alt 40 selskaper. I forbindelse med TFO 2013 ble det i begynnelsen av 2014 tildelt 65 utvinningstillatelser til 48 selskaper.

Departementet har behandlet flere planer for utbygging og drift (PUD), herunder feltene Aasta Hansteen, Ivar Aasen, Gina Krog og Oseberg delta 2. Departementet har behandlet plan for anlegg og drift (PAD) for Polarled, Kristin gasseksport og Varg gasseksport. Stortinget behandlet utbyggingen av Aasta Hansteen, Ivar Aasen og Gina Krog i løpet av 2013. Departementet mottok PAD for Edvard Grieg oljerørledning og Utsirahøyden gassrørledning i 2013.

Departementet fastsatte nye, lavere tariffer i gasstransportsystemet Gassled, for å legge til rette for god ressursforvaltning på kontinentalsokkelen.

Departementet har i 2013 fulgt og analysert utviklingen i energimarkedene. Departementet har også fortsatt arbeidet med å være sekretariat for Petroleumsprisrådet.

Departementet har videreført arbeidet med økonomiske analyser av norsk petroleumsvirksomhet, herunder bidratt med anslag til nasjonalbudsjettet.

Det ble beholdt SDØE-andeler i 17 utvinningstillatelser ved TFO 2012 og i 12 utvinningstillatelser ved TFO 2013. I 22. konsesjonsrunde ble det beholdt SDØE-andeler i åtte utvinningstillatelser.

Departementet har fulgt opp statens eierinteresser i selskaper under OEDs forvaltning, herunder Statoil ASA, Gassco AS, Petoro AS og ivaretakelsen av SDØE-andelene.

Departementet og interessentgruppen for EITI Norge er ansvarlige for å utarbeide årlige rapporter med oversikt over selskapenes innbetalinger til staten. Det er publisert fem slike rapporter hvor den siste ble publisert i desember 2013 med tall for 2012.

Oljedirektoratet

Oljedirektoratet (OD) har en sentral rolle i forvaltningen av olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel og er et viktig rådgivende organ for departementet innenfor petroleumsvirksomheten. OD utøver forvaltningsmyndighet i forbindelse med tildeling av areal, undersøkelser etter og utvinning av petroleumsforekomster på sokkelen. Det omfatter også myndighet til å fastsette forskrifter og fatte vedtak i henhold til regelverket for petroleumsvirksomheten.

OD skal være en aktiv pådriver for å realisere mest mulig av ressurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. OD har videre et nasjonalt ansvar for data fra kontinentalsokkelen og har en oversikts- og formidlerrolle når det gjelder data, analyser og beslutningsgrunnlag.

OD har hovedkontor i Stavanger, samt et kontor i Harstad. OD hadde 221 ansatte per 1. oktober 2013, fordelt på 96 kvinner og 125 menn. Til sammen utgjorde dette 214 årsverk.

Hovedmål

ODs hovedmål er å bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning, hensyntatt helse, miljø, sikkerhet og det ytre miljø, herunder klima. OD skal gjennom sin virksomhet og sine roller bidra til at regjeringens hovedambisjoner for petroleumsnæringen realiseres.

Et fortsatt høyt aktivitetsnivå og en effektiv utnyttelse av ressursene sikres gjennom økt utvinning fra eksisterende felt, utbygging av drivverdige funn og fortsatt tilgang på attraktivt areal for leting. Dette er nødvendig for å nå målet om langsiktig forvaltning og verdiskapning fra petroleumsressursene våre.

Øke utvinningen fra eksisterende felt

Økt innsats og smarte tiltak kan gi store verdier til samfunnet. Det er de store feltene i Nordsjøen som har størst gjenværende ressurser. Det haster med å iverksette tiltak, ellers kan betydelige verdier gå tapt.

Utbygging av drivverdige funn

Det er gjort mange funn de siste årene. Utbygginger av små funn kan bli lønnsomme gjennom utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Det er også gjort flere større funn. Det forventes derfor høy utbyggingsaktivitet de nærmeste årene.

Fortsatt aktiv leting, herunder tilgang på attraktivt areal for leting

I 2013 ble det gjort totalt 20 nye funn av olje og gass. 59 letebrønner ble påbegynt, 45 av de påbegynte er undersøkelsesbrønner og 14 avgrensningsbrønner. Norsk sokkel har fortsatt store områder hvor det ikke pågår letevirksomhet. OD har en sentral rolle i å skaffe en god oversikt over ressurspotensialet på hele norsk sokkel.

Delmål 2015

Med bakgrunn i ovennevnte målsettinger, rammeverk, overordnede føringer og med utgangspunkt i en forsvarlig ressursforvaltning, skal OD i 2015 arbeide for å nå følgende tre delmål:

Arbeide for langsiktig ressurstilgang, herunder en effektiv og forsvarlig letevirksomhet

OD har en viktig rolle med å legge til rette for langsiktig ressurstilgang gjennom sine bidrag ved nye konsesjonsrunder samt oppfølging av leteaktiviteten. OD har ansvar for å ha kunnskap om petroleumspotensialet på norsk sokkel. OD skal:

 • følge opp konsesjonstildelingspolitikken og legge forholdene til rette for rask og effektiv utforsking av tildelt areal.

 • bidra i konsesjonstildelingen av areal både i nummererte konsesjonsrunder og i forhåndsdefinerte områder.

 • følge opp den pågående leteaktiviteten.

 • gjennomføre geologiske kartleggingsprosjekter og tolke innsamlede data for å øke kunnskapsnivået om petroleumspotensialet og komplettere datadekningen for uåpnede områder.

Sikre en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning knyttet til utbygging og drift

OD har en viktig rolle som pådriver for å sikre at muligheter for langsiktig verdiskaping blir vurdert i leting, utbygging og drift på norsk sokkel. OD har som mål å øke reservetilveksten med 1,2 mrd. Sm3 olje i perioden 2014 til 2023. Skal målet nås, er det viktig at aktørene i sektoren arbeider aktivt for å gjennomføre tiltak for å øke utvinningen fra felt i drift. OD skal:

 • følge opp at utbygging og produksjon av petroleum skjer på en forsvarlig og kostnadseffektiv måte og at hensynet til det ytre miljø ivaretas.

 • være en pådriver for gode kostnadseffektive områdeløsninger, inklusive samordning mellom utvinningstillatelser.

 • synliggjøre muligheter for økt oljeutvinning og være en pådriver for at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir realisert.

 • følge opp utbygging av tidskritiske ressurser, slik at eksisterende infrastruktur utnyttes effektivt og at tilgang til infrastruktur sikres i tråd med forskrift om andres bruk av innretninger.

 • arbeide for bredere og raskere teknologiutvikling gjennom tilrettelegging for økt samarbeid i næringen, blant annet gjennom samarbeidsforumet FORCE, samt synliggjøre behovet for forskning og utvikling.

 • føre tilsyn med fiskal kvantumsmåling, herunder måling av petroleum for salgs- og allokeringsformål, samt måling av CO2 og NOx for avgiftsformål.

 • vurdere energieffektivisering og muligheter for kraft fra land for alle nye utbygginger og større modifikasjoner.

 • være pådriver for at det foretas kost-/nyttevurderinger ved nye utbyggingsprosjekter og at best tilgjengelig teknologi velges.

 • bidra til at utviklingen av gassinfrastruktur gir god ressursforvaltning gjennom gode langsiktige løsninger.

Være nasjonalt sokkelbibliotek og spre fakta og kunnskap

ODs mangeårige arbeid med å samle inn og gjøre data og informasjon tilgjengelig har gitt norsk sokkel et konkurransefortrinn i forhold til andre petroleumsprovinser. OD skal:

 • ha god oversikt over alle petroleumsrelaterte data på norsk sokkel, blant annet anslag over petroleumsressursene herunder produksjon, kostnader og utslipp, både for leting, utbygging, drift og nedstenging/fjerning.

 • fortsette arbeidet med å gjøre informasjon og data i alle faser av virksomheten enkelt tilgjengelig.

 • være et tydelig og fremsynt direktorat som skal spre kunnskap om status innenfor sektoren, fremtidige behov og utfordringer til myndigheter, petroleumsnæringen og samfunnet for øvrig.

Resultatrapport 2013

OD har gjennom sin virksomhet i 2013 fulgt opp og bidratt til å realisere regjeringens hovedambisjoner for petroleumsnæringen, herunder direktoratets mål slik de er beskrevet i Prop. 1 S (2012–2013).

Arbeide for langsiktig ressurstilgang

ODs prioriterte aktiviteter under dette resultatmålet var å gi ressursfaglige innspill i åpningsprosessen for petroleumsvirksomheten i Barentshavet sørøst, ressurskartlegging i de norske havområdene ved Jan Mayen, samt tildeling av nye tillatelser i konsesjonsrunder.

I 2011 og 2012 foretok OD en systematisk innsamling av 2D seismiske data i det nye grenseområdet mot Russland kalt Barentshavet sørøst og i havområdene ved Jan Mayen. Denne seismikken ble ferdigtolket i 2013 og danner grunnlaget for estimering av ressurspotensialet i disse områdene.

Ressurspotensialet ble offentliggjort i februar 2013. Rapporten for Barentshavet sørøst har inngått i grunnlaget for den videre behandling av åpningsprosessen for dette området. De seismiske dataene er senere blitt lagt ut for salg.

Stortinget la våren 2011 nye rammer for petroleumsvirksomheten i det nordøstlige Norskehavet, jf. Meld. St. 10 (2010–2011) og Innst. 433 S (2010–2011). OD har arbeidet for å øke datamengden og datakvaliteten når det gjelder disse områdene. Sommeren 2012 ble totalt 3 371 kilometer 2D seismikk samlet inn. Bearbeidingen av de innsamlede seismikkdataene ble ferdigstilt mai 2013.

I 2013 har OD bistått departementet i 22. konsesjonsrunde, samt gitt anbefalinger om i hvilke utvinningstillatelser staten bør ta SDØE- andeler. Ved fristens utløp hadde 36 selskaper levert søknader. Det ble tilbudt 24 nye utvinningstillatelser, 20 i Barentshavet og fire i Norskehavet.

TFO 2012 ble fullført første kvartal 2013. ODs vurdering av søknadene resulterte i tildeling av 51 nye utvinningstillatelser. Det var 47 selskaper som hadde levert søknader ved fristens utløp.

Før utlysning av TFO 2013 har OD gitt råd om utvidelse av TFO-området. 50 selskaper leverte søknad i TFO 2013. OD har gjort geologiske, tekniske og økonomiske vurderinger av alle søknadene og gitt anbefalinger om i hvilke utvinningstillatelser staten bør ta SDØE-andeler.

OD følger opp regjeringens tildelingspolitikk og legger forholdene til rette for at utforskingen av tildelt areal skjer effektivt. Det ble avsluttet 59 letebrønner i 2013; 37 leteboringer i Nordsjøen, tolv i Norskehavet og ti i Barentshavet. Det ble gjort 20 nye funn; syv i Nordsjøen, åtte i Norskehavet og fem i Barentshavet. OD har også behandlet om lag 145 søknader knyttet til oppfyllelse av arbeidsforpliktelsene i utvinningstillatelsene. Av disse var 43 søknader om bortfall av utvinningstillatelser og delvis tilbakelevering av areal i tillatelser i tidlig fase. I tillegg er det behandlet om lag 90 søknader fra utvinningstillatelser om utsettelse av tidsfrister i forbindelse med oppfyllelse av arbeidsforpliktelsene.

Ha en effektiv ressursforvaltning knyttet til utbygging og drift

Det er et stort potensial for økt utvinning fra feltene i produksjon. ODs prioriterte aktiviteter under dette resultatmålet var knyttet opp mot rollen som pådriver overfor rettighetshaverne på norsk sokkel for å bidra til økt utvinning fra produserende felt.

Økt utvinning fra produserende felt og optimal områdeutvikling

Produksjonen fra de nye innretningene på Valhall startet opp i 2013. OD har hatt utstrakt kontakt med operatøren om problemer med vanninjeksjonen etter oppstart. Operatør og rettighetshaverne ble utfordret både på kortsiktige løsninger for å få boret produksjonsbrønner og for opprettholdelse av trykket i reservoaret. Videre ble det etterspurt en helhetlig strategi som gjenspeiler feltets nåværende utfordringer og eksisterende muligheter, inkludert flankene av feltet og Hod-feltet. OD har i 2013 samarbeidet med Petroleumstilsynet om brønnutfordringer og grunn-gass problematikken på feltet.

På Utsirahøgden Sør har ODs fokus vært på Johan Sverdrup fram mot forventet konseptvalg og beslutning om videreføring første halvår 2014. Direktoratet har utført egne vurderinger av volumgrunnlaget og dreneringsstrategien, samt utbyggingsløsninger. Det ble også gjort en vurdering av potensialet i området, og denne ble vurdert opp mot de løsninger som rettighetshaverne hadde studert. OD har aktivt søkt løsninger som tar hensyn til både felt- og områdeutvikling, gitt feltets lange levetid.

På Snorrefeltet har OD vært pådriver for et utbyggingskonsept med en ny plattform. Direktoratet har gjort egne analyser for å belyse samfunnsøkonomi og tidsplan for utbyggingen og har spesielt vektlagt potensialet for økt utvinning ved import av gass til Snorre. OD har utført egne reservoartekniske studier for å underbygge analysene. OD har også vært en aktiv pådriver for at funnet 34/4-11 Beta skal utvikles gjennom oppkobling mot Snorre.

På Troll har ODs pådriv for økt riggkapasitet vært sentralt for å kunne øke oljeutvinningen og fire rigger er nå på plass i henhold til strategi. Operatøren har satt i gang et toårig prosjekt for oppdatering av gass/olje optimalisering, inkludert anbefaling om oppstart av Fase 3. OD følger dette prosjektet tett.

I Fram-, Gjøa- og Vega-området har OD vært en pådriver for at gode områdeløsninger for videre utbygging nå blir vurdert.

I Gullfaksområdet har OD behandlet og anbefalt prøveutvinning fra Shetland-Lista-reservoaret over Gullfaks, samt vurdert planer og pre-investeringer for Gullfaks Sør-Rimfaksdalen. OD har hatt en tett oppfølging av Gullfaksområdet, blant annet gjennom flere møter med operatøren.

På Bragefeltet har OD arbeidet aktivt for at kjemikalieinjeksjon (PASF) for økt utvinning blir godt nok evaluert. OD var også pådriver for at eierandelene ble harmonisert mellom Brage Unit og resten av Bragefeltet.

OD har siden 2010 hatt en tett oppfølging av Heidrun på grunn av de store gjenværende ressursene i feltet. OD har vurdert utvikling av helhetlige og langsiktige planer for feltet, inkludert planer for økt utvinning. Utviklingen er positiv. I løpet av 2013 har det vært stor aktivitet med Heidrun videreutvikling, der ulike alternativer for konsept vurderes, enten med ny innretning eller havbunnsutbygging. OD har fulgt arbeidet tett og vil fortsette oppfølgingen fram mot kommende planlagte beslutningsmilepæler.

De to funnene 6507/7-14S Zidane og 6406/3-8 Maria er begge blitt modnet fram til beslutning om videreføring (BOV), og OD har vurdert alternative konseptløsninger og anbefalt konseptvalg for feltene. Begge utvinningstillatelsene har planlagt innlevering av PUD i løpet av 2014.

Njordfeltet ble stengt ned sommeren 2013 fordi det ble oppdaget svekkelser i plattformstrukturen. OD ser alvorlig på situasjonen og har hatt tett dialog med rettighetshaverne i Njord, samt andre rettighetshavere i området for å sikre at alternativer utredes for en best mulig ressursutnyttelse, både for Njord-feltet og omkringliggende felt og funn.

Det er ODs vurdering at kompresjonsløsninger vil være viktig for økt utvinning fra flere felt i Norskehavet og Barentshavet. OD har aktivt fulgt opp planene for fremtidig kompresjon på Ormen Lange. Landbasert kompresjon på Nyhamna er besluttet og under bygging. Konseptvalg for kompresjonsløsning på feltet er planlagt mot slutten av 2014.

Det har vært stor aktivitet i Barentshavet i 2013. Siden 2010 er det gjort flere funn som blant annet inkluderer Johan Castberg. Rettighetshaverne vedtok i juni 2013 å utsette BOV ett år for å forbedre prosjektets verdi og robusthet. I 2013–2014 er det boret fem letebrønner for avklaring av oljepotensialet i utvalgte kartlagte prospekt. I letebrønnene på prospektene Skavl og Drivis er det påvist interessante oljevolumer. OD har utfordret operatøren på valg av dreneringsstrategi og utbyggingsløsninger som ivaretar fleksibilitet for mulige oppsider og områdeløsninger. Direktoratet har opprettet et eget lag for videre oppfølging av Johan Castberg.

I 2013 ble det boret åtte undersøkelsesbrønner og gjort fem funn i Barentshavet. De to neste årene er det planlagt flere undersøkelsesbrønner. OD ser et betydelig potensial ved å få til områdeløsninger og samordning på tvers av utvinningstillatelser.

PUD/PAD-behandlinger

OD har i 2013 vurdert fire PUDer (Plan for utbygging og drift) og tre PADer (Plan for anlegg og drift). Det dreier seg om PUD for Ivar Aasen, Gina Krog, Oseberg Delta fase 2 og Aasta Hansteen, mens PADene omfatter Polarled, olje- og gasseksport fra Edvard Grieg og gasseksport fra Varg.

Arbeide for bredere og raskere teknologiutvikling gjennom tilrettelegging for økt samarbeid i næringen, blant annet gjennom samarbeidsforumet FORCE og synliggjøre behovet for økt FoU-satsing

OD har sekretariatsfunksjonen i FORCE. Medlemstallet har økt til 47 medlemsselskaper. Det er i løpet av året blitt arrangert flere seminarer og workshop, samt et feltstudium.

Føre tilsyn med fiskal kvantumsmåling, herunder måling av petroleum for salgs- og allokeringsformål, samt måling av CO2 og NOx for avgiftsformål

Det ble gjennomført 40 måletekniske tilsyn i 2013. Saker med forbedringspotensial ble påpekt ved hvert av anleggene, og ved 15 av dem ble det registrert avvik fra måleforskriften. Målekonseptene i tre funn ble vurdert i forbindelse med PUD og to i forbindelse med PAD. Elleve anlegg ble fulgt opp i utbyggingsfasen.

Bidra til at Norge oppfyller sine miljø- og klimapolitiske målsettinger

På miljøsiden har OD fulgt opp leteaktiviteten gjennom daglig kontakt med selskapene, mens aktiviteter på eksisterende felt er fulgt opp gjennom månedlig rapportering og de årlige faklings- og produksjonstillatelsene.

I hver av de fire PUD-ene OD har vurdert i 2013 er bruk av best tilgjengelig teknologi (BAT), energieffektivitet og miljøvennlighet vurdert.

OD har fulgt opp alle nye utbygginger og store ombygginger i forbindelse med energieffektivisering og bruk av kraft fra land ved å kvalitetssikre det arbeidet som er gjort i utvinningstillatelsene. Direktoratet har deltatt på komitémøter for Utsira High Power Hub (UHPH) og gjort samfunnsøkonomiske beregninger for tiltakskostnader. OD har fulgt arbeidet med områdeelektrifisering av Utsirahøgda Sør, hvor et felles kraftsenter for feltene Gina Krog, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Johan Sverdrup er vurdert.

OD har kartlagt og evaluert områder som kan være aktuelle for lagring av CO2 i det sørlige Barentshavet. Det ble i tillegg gjort reservoarsimuleringsstudier på strukturer på Nordlandsryggen i Norskehavet for å se nærmere på den dynamiske oppførselen til CO2.

I 2013 ble OD bedt om å vurdere muligheten for bruk av CO2-mengder på 1-3 mill. tonn for økt utvinning på felt. Tre felt ble studert nærmere. Studiene er blitt presentert for departementet.

OD har fulgt opp og gitt anbefaling i de videre planer for CO2-lagring på Snøhvit.

Høsten 2013 opprettet OD et eget lag og en koordinatorstilling som skal arbeide med å øke EOR-kompetansen internt i organisasjonen. Slik vil OD kunne drive et enda mer effektivt pådriv mot lisenser og selskap med tanke på realisering av potensialet for økt utvinning på norsk sokkel.

Være et nasjonalt sokkelbibliotek og spre fakta og kunnskap

ODs har sikret et godt fakta- og kunnskapsgrunnlag ved å ha god oversikt over alle petroleumsrelaterte data på norsk sokkel.

OD leverer data, ressurs- og aktivitetsoversikter som blir brukt av mange ulike aktører. Dette gjelder både myndighetsorganer, organisasjoner, konsulentselskap og andre.

OD oppdaterer og publiserer estimater for uoppdagede ressurser. En grundig omtale av estimatene og modelleringsmetoden ble publisert 2013.

OD bidrar til internasjonal standardisering gjennom testing og kartlegging mot FNs klassifikasjonssystem (UNFC).

Arbeid med nytt innrapporteringssystem for produksjonsdata i samarbeid med Norsk Olje og Gass og EPIM er i en testfase, og gradvis utrulling vil starte i 2015.

Oljedirektoratet har i samarbeid med departementet gitt ut et nytt faktahefte om norsk petroleumsvirksomhet, Fakta2013. Faktaheftet 2013 inneholder en omfattende oversikt over norsk petroleumssektor og beskrivelser av industriens struktur, regulering, lete- og driftsvirksomhet samt forskning, teknologiutvikling og miljøhensyn. Heftet inneholder også en komplett oversikt over de norske petroleumsressursene og nøkkeltall for alle felt i drift. Det er også laget en applikasjon for å formidle informasjon om aktiviteten på norsk sokkel.

Være et kompetent, effektivt, fleksibelt og fremsynt direktorat som gjør en forskjell for verdiskapingen til det norske samfunnet

Gjennom budsjettet for 2013 la Stortinget til rette for en styrking av ODs kapasitet rettet mot oppfølging av felt og økt utvinning. Rekruttering av nye medarbeidere med særlig kompetanse innenfor økt utvinning ble startet umiddelbart.

Interne kompetanseprosjekter innenfor reservoarmodellering, boring og brønn og førstegangsledelse er videreført, og et nytt opplæringsprogram om petroleumsregelverket er etablert. I samarbeid med BI er det gjennomført prosjektlederutdanning.

Det er gjennomført ekstern brukerundersøkelse bestående av en kvalitativ og en kvantitativ del, samt en intern 360 graders lederevaluering. Begge evalueringene følges opp med informasjons- og forbedringstiltak.

Kap. 1810 Oljedirektoratet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

01

Driftsutgifter

252 699

253 100

256 900

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

205 164

150 100

153 600

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 576

4 000

3 000

Sum kap. 1810

462 439

407 200

413 500

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås en bevilgning på 256,9 mill. kroner, en netto økning på 3,8 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Økningen har sammenheng med ordinær lønns- og prisjustering (10,3 mill. kroner) og økte driftsutgifter på til sammen 6 mill. kroner knyttet til organisasjonsutvikling og IKT. Petroleumstilsynet har sagt opp samarbeidsavtalen med OD om felles drift av IKT. Dette gir bortfall av stordriftsfordeler og innebærer økte utgifter for OD når det gjelder IKT-drift. Videre gjennomfører OD en organisasjonsendring som skal styrke lederkapasiteten i direktoratet.

Økningen motsvares delvis av reduksjoner som gjelder innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift og en effektiviseringsreform. Det er forutsatt at alle virksomheter gjennomfører tiltak for å øke produktiviteten. I forslag til bevilgning for 2015 er det hentet ut en effektiviseringsgevinst.

Bevilgningen dekker lønnsutgifter inklusiv arbeidsgiveravgift, husleie, reiseutgifter, IKT og andre varer og tjenester som gjelder drift av Oljedirektoratet. Lønnsrelaterte utgifter utgjør om lag 68 prosent av bevilgningen.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

     

(i 1 000 kr)

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Tilsyn med petroleumsvirksomheten

2 613

3 100

3 100

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

116 575

72 000

72 000

Undersøkelser mv.

85 976

75 000

78 500

Sum post 21

205 164

150 100

153 600

Det foreslås en bevilgning på om lag 153,6 mill. kroner, en netto økning på 3,5 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Økningen motsvares av reduksjoner som gjelder innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift og en effektiviseringsreform. Det er forutsatt at alle virksomheter gjennomfører tiltak for å øke produktiviteten. I forslag til bevilgning for 2015 er det hentet ut en effektiviseringsgevinst.

Tilsyn med petroleumsvirksomheten

Det budsjetteres med 3,1 mill. kroner i utgifter til tilsyn med petroleumsvirksomheten i 2015. Utgiftene, som refunderes fullt ut av operatørselskapene, omfatter oppgaver innenfor måleteknisk tilsyn og deltakelse i lisensmøter.

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

Det budsjetteres med 72 mill. kroner i utgifter til oppdrags- og samarbeidsvirksomheten i 2015. Utgiftene omfatter oppgaver innenfor dataforvaltning og utvinningsteknologi, samt ODs andel av samarbeidsprosjektene DISKOS og FORCE. Videre omfatter det utgifter knyttet til ODs samarbeidsavtale med NORAD om rådgiving innenfor petroleumsforvaltning for utviklingsland.

I tilknytning til oppdrags- og samarbeidsvirksomheten foreslås det at bevilgningen for 2015 kan overskrides mot tilsvarende merinntekter under kap. 4810, post 02 Oppdrags- og samarbeidsinntekter, jf. forslag til romertallsvedtak II.

Undersøkelser mv.

Det budsjetteres med 78,5 mill. kroner til kartlegging, seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger i regi av Oljedirektoratet i 2015, en netto økning på 3,5 mill. kroner fra saldert budsjett 2014.

Utgiftene omfatter geologisk kartlegging i nordområdene, herunder grunne stratigrafiske boringer og innsamling av 2D-seismikk. Kartleggingen er en videreføring av et større kartleggingsprogram som har pågått over flere år. Aktiviteten vil gi ny geologisk innsikt om store deler av Barentshavet inkludert områdene inntil delelinjen mot Russland. Kunnskap om hva som finnes av ressurser på norsk sokkel er helt avgjørende for å sikre god ressursforvaltning og ivareta norske nasjonale interesser.

For å kunne gjennomføre kartleggingsprosjekter som pågår over flere år, er det behov for en fullmakt til å inngå forpliktelser som kan dekkes av etterfølgende års bevilgning. På denne bakgrunn foreslås det en fullmakt til å pådra forpliktelser for inntil 10 mill. kroner utover gitt bevilgning, jf. forslag til romertallsvedtak VII.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Det foreslås en bevilgning på 3 mill. kroner til investeringer i IKT, en netto reduksjon på 1 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Reduksjonen har sammenheng innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift.

Kap. 4810 Oljedirektoratet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

01

Gebyrinntekter

17 950

25 000

26 000

02

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

115 126

71 400

71 400

03

Refusjon av tilsynsutgifter

10 009

10 000

10 150

04

Salg av undersøkelsesmateriale

379 300

10

Refusjoner

2 953

15

Refusjon av arbeidsmarkedstiltak

315

16

Refusjon av foreldrepenger

2 202

17

Refusjon lærlinger

148

18

Refusjon av sykepenger

1 120

Sum kap. 4810

529 123

106 400

107 550

Vedrørende 2014

Ved Stortingets vedtak av 20. juni 2014 ble post 01 Gebyrinntekter redusert med 10 mill. kroner, mens det ble bevilget 36 mill. kroner under post 04 Salg av undersøkelsesmateriale, jf. Prop. 93 S og Innst. 260 S (2013–2014).

Post 01 Gebyrinntekter

Det budsjetteres med 26 mill. kroner i gebyrinntekter fra undersøkelsestillatelser, utvinningstillatelser, seismiske undersøkelser og registreringer i petroleumsregisteret.

Post 02 Oppdrags- og samarbeidsinntekter

Det budsjetteres med 71,4 mill. kroner i inntekter fra oppdrags- og samarbeidsvirksomheten. Se kap. 1810, post 21 for nærmere omtale.

Post 03 Refusjon av tilsynsutgifter

Det budsjetteres med 10,15 mill. kroner i refusjon av tilsynsutgifter. Posten dekker rettighetshavernes refusjon til OD for utgifter til tilsyn med petroleumsvirksomheten innenfor ressursforvaltningsområdet. Refusjonene er knyttet til utgiftspostene 01 Driftsutgifter og 21 Spesielle driftsutgifter.

Petoro AS

Petoro er et statlig aksjeselskap som på vegne av staten ivaretar de forretningsmessige interessene knyttet til statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel og virksomhet i tilknytning til dette. Selskapet er lokalisert i Stavanger og hadde 64 fast ansatte per 31. desember 2013.

Petoro er forskjellig fra andre rettighetshavere i norsk petroleumsindustri blant annet med hensyn til at:

 • Selskapet ikke er eier, men rettighetshaver, til statens deltakerandeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg. Petoro er heller ikke operatør.

 • Petoro ikke selv står for salg av olje og gass som selskapet forvalter og er således ikke en aktør i olje- og gassmarkedene. Gjennom en egen instruks er Statoil ASA gitt ansvaret for avsetning av statens petroleum. Alle inntekter fra Statoils avsetning av volumer fra SDØE-porteføljen går direkte fra Statoil og inn på statens konto.

Overordnede mål og hovedoppgaver

Det overordnede målet for ivaretakelsen av SDØE-porteføljen er å skape størst mulig verdi for og oppnå høyest mulig inntekt til staten. På bakgrunn av rammer og føringer for Petoros virksomhet som følger av petroleumslovens kapittel 11, relevante stortingsdokumenter og selskapets vedtekter, har Olje- og energidepartementet som ansvarlig eierdepartement definert følgende hovedoppgaver for selskapet:

 1. Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler i de interessentskap der staten til enhver tid har slike.

 2. Overvåking av Statoils avsetning av den petroleum som produseres fra statens direkte deltakerandeler i tråd med Statoils avsetningsinstruks.

 3. Økonomistyring, herunder føring av regnskap, for statens direkte deltakerandeler.

Som en konkretisering av disse hovedoppgavene skal Petoro:

 • Være en aktiv partner som gjennom helhetsvurderinger skal bidra til å maksimere verdien av SDØE-porteføljen. Arbeidet skal orienteres mot områder og oppgaver der selskapet med basis i porteføljen, og i samspill med øvrige aktører på norsk kontinentalsokkel, i særlig grad kan bidra til å øke verdiskapingen, hensyntatt statens samlede økonomiske interesser. Petoro skal sikre effektiv og lønnsom utbygging og drift samt sikkerhet for mennesker og miljø.

 • Overvåke at Statoil utfører avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen i samsvar med Statoils avsetningsinstruks, herunder bidra til å sikre en rettmessig fordeling av inntekter og kostnader.

 • Ivareta god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med Reglement for økonomistyring i staten, herunder utarbeide og følge opp budsjett og prognoser, forestå regnskapsføring og foreta periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling.

Departementet legger til grunn at Petoros bruk av kompetanse og tildelte midler konsentreres om disse oppgavene. Det er selskapets ansvar å se til at prioriteringene er i samsvar med de tre hovedoppgavene. Dette skal følgelig gjenspeiles i selskapets langsiktige strategi.

Petoros mål og oppgaver for 2015

Petoro skal identifisere områder eller enkeltprosjekter der selskapet ser at det er verdiskapingsmuligheter og Petoro kan ha stor påvirkningskraft. For å få gjennomslag for sine forslag er Petoro, som andre rettighetshavere, avhengig av at et flertall i interessentskapene støtter selskapets forslag.

Modne felt

Petoro forvalter en betydelig portefølje på norsk sokkel. Porteføljen er sammensatt av utvinningstillatelser i letefase, felt under utbygging, felt i drift, rørledninger og landanlegg. Porteføljen domineres av store andeler i modne felt.

Realisering av gjenværende reserver og tilleggsressurser i disse feltene er krevende, og det må foretas betydelige nye investeringer i feltene for å øke utvinningen.

Petoro skal bidra til gode løsninger for langsiktig feltutvikling og økt utvinning fra de modne feltene i SDØE-porteføljen, herunder tiltak for boring av flere brønner og mer effektiv boring. Petoro arbeider for å redusere usikkerheten i reserve- og ressursgrunnlaget, og å identifisere tilhørende brønnmål. Petoros innsats i 2015 skal rettes mot prosjekter for økt utvinning fra Snorre, Heidrun og Oseberg. Disse interessentskapene står i de nærmeste årene overfor viktige beslutninger om investeringer i ny infrastruktur som skal bidra til økt utvinning og redusere risikoen for tap av reserver.

Feltutvikling

Petoro skal bidra til valg av gode løsninger for nye feltutbygginger i SDØE-porteføljen slik at disse har tilstrekkelig fleksibilitet til å ivareta nye muligheter og tilrettelegge for langsiktig, lønnsom produksjon. Petoro skal arbeide for tidlig bruk av teknologi for økt utvinning og god reservoarbeskrivelse.

Petoro skal i 2015 spesielt bruke ressurser for å bidra til en god utvikling av Johan Sverdrup-funnet.

Nordområdene – fremme helhetlig utvikling

Barentshavet sør fremstår som det viktigste umodne området i SDØE-porteføljen. Petoro skal med basis i statens deltakerandeler i området bidra til en videreutvikling av Barentshavet sør med vekt på felt og funn som Snøhvit og Johan Castberg, samt Hoop-området.

Resultatrapport 2013

Petoro hadde et negativt årsresultat på om lag 0,6 mill. kroner i 2013. Underskuddet ble dekket gjennom overføring fra annen egenkapital. Annen egenkapital var om lag 12,8 mill. kroner per 31. desember 2013.

Modne felt

Petoros innsats knyttet til de modne feltene har til hensikt å øke utvinningen fra prioriterte felt gjennom valg av gode løsninger for langsiktig feltutvikling, boring av flere brønner og mer effektiv boring. Petoro arbeider for å redusere usikkerheten i reserve- og ressursgrunnlaget, og å identifisere brønnmål. Petoro retter også oppmerksomhet i interessentskapene på områdeløsninger gjennom etablering av infrastruktur for olje og gass.

Nedenfor følger utvalgte områder som Petoro har arbeidet spesielt med i 2013.

Snorre

Petoro har vist til at selskapets arbeid i 2013 blant annet har resultert i gjennomslag blant rettighetshaverne knyttet til fremtidig boretakt på eksisterende plattformer og antall brønner for produksjon av gjenværende reserver. Høsten 2013 besluttet rettighetshaverne å videreføre Snorre 2040-prosjektet basert på det opprinnelige forslaget fra Petoro om å investere i en ny plattform for boring av flere nye brønner. Det er ikke tatt investeringsbeslutning for en slik plattform.

Petoro har ved egne studier sett på volumgrunnlaget for flere nye brønner og vurdert effekten av gassimport til injeksjon. Petoro viser til at dette arbeidet har avdekket et potensial utover tidligere anslag.

Heidrun

Petoros innsats på Heidrun i 2013 har vært rettet mot å identifisere nye brønnmål for å få et bedre bilde av det totale gjenværende brønnbehovet og dermed skape større tillit til reservegrunnlaget.

Petoro har bidratt til etablering av et feltutviklingsprosjekt som skal gi en langsiktig og helhetlig plan for videreutvikling av Heidrun. Petoros innsats har vært knyttet til endring av arbeidsprosessene for reservoarstyring, identifisering av nye brønnmål og tiltak for økt boretakt.

Rigg

Petoro har arbeidet aktivt for å øke antallet flyttbare borerigger på felt med SDØE-andeler gjennom å inngå langsiktige riggkontrakter til enkelte utvinningstillatelser. Som følge av beslutninger om flyttbare innretninger i flere utvinningstillatelser, er antall tilgjengelige riggår doblet de siste to årene. Petoro har vært aktiv i prosessen knyttet til beslutningen om anskaffelse av to nye oppjekkbare rigger til Oseberg og Gullfaks. Riggene skal eies av interessentskapene og vil bidra til å sikre store gjenværende verdier i disse modne feltene.

Feltutvikling

Petoros arbeid med Johan Sverdrup har i 2013 vært knyttet til samordning og helhetlig utvikling av funnet. Dette arbeidet har blant annet inkludert uavhengige analyser av undergrunnen. Innen feltutvikling har Petoros innsats spesielt vært rettet mot løsninger som gir robusthet og fleksibilitet for å sikre maksimal verdiskaping over feltets levetid, herunder ett feltsenter, tilrettelegging for vann- og gassinjeksjon, mange brønnslisser, integrert boreanlegg, avansert økt utvinning (EOR) og ledig areal for fremtidige faser.

Staten gjennom SDØE-ordningen deltok i 23 av 59 ferdigstilte undersøkelses- og avgrensningsbrønner på norsk sokkel i 2013. Det ble gjort totalt 20 nye funn, elleve hvor staten er direkte representert.

Barentshavet sør

Et hovedmål for Petoro i 2013 har vært å sikre en optimal utvikling av Barentshavet sør med parallell leting og modning av SDØE-ressurser i et helhetlig områdeperspektiv. Staten er representert i Barentshavet sør gjennom SDØE-andeler i et betydelig antall utvinningstillatelser i letefasen og gjennom deltakelse i Johan Castberg-funnet og Snøhvit. I området rundt Johan Castberg ble det boret tre letebrønner som resulterte i to mindre gassfunn og et mindre oljefunn.

Petoros bidrag til merverdi

Konsulentselskapet Rystad Energy har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomført en verdivurdering av SDØE-porteføljen for perioden 2012–2013. Rystad Energy har i den forbindelse gjort en vurdering og analyse av Petoros bidrag til merverdi for SDØE-porteføljen utover hva staten ville ha oppnådd uten en aktiv forvalter.

Petoro har selv en intern prosess som søker å estimere selskapets bidrag til merverdi. Det er trukket frem 16 eksempler for årene 2012 og 2013. Petoro anslår at selskapet har vært med på å skape et merverdibidrag på mellom 8-15 mrd. kroner. Rystad Energy har gjennomgått hvert enkelt av eksemplene og konkludert med at Petoro samlet sett bidrar betydelig til å skape merverdi for staten gjennom selskapets virksomhet i interessentskapene.

Kap. 1815 Petoro AS

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

70

Administrasjon

311 000

322 000

71

Unitisering, kan overføres

24 000

72

Administrasjon, Petoro Iceland AS

3 500

3 500

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, kan overføres

6 500

26 000

Sum kap. 1815

345 000

351 500

Midlene ble i 2013 bevilget under kap. 1870, jf. tabell under punkt 2 i Del I.

Vedrørende 2014

Ved Stortingets vedtak av 20. juni 2014 ble post 71 Unitisering økt med 12 mill. kroner, jf. Prop. 93 S og Innst. 260 S (2013–2014).

Post 70 Administrasjon

Det foreslås å bevilge et administrasjonstilskudd på 322 mill. kroner til Petoro AS, en netto økning på 11 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Foruten ordinær prisjustering foreslås det å øke tilskuddet med 2,3 mill. kroner for å styrke selskapets kapasitet i oppfølgingen av modne felt, herunder å være pådriver for økt utvinning. Satsingen er rettet mot oppfølging av feltene Snorre, Heidrun og Oseberg.

Økningen motsvares av reduksjoner som gjelder effektiviseringsreformen. Det er forutsatt at alle virksomheter gjennomfører tiltak for å øke produktiviteten. I forslag til bevilgning for 2015 er det hentet ut en effektiviseringsgevinst.

Tilskuddet til Petoro skal dekke alle utgifter forbundet med administrasjon av selskapet, samt utgifter forbundet med SDØE som ikke går over budsjettene i interessentskapene. Dette inkluderer utgifter til egen organisasjon og til kjøp av eksterne tjenester knyttet til forretningsføreravtaler, rådgivere og spisskompetanse.

For å holde selskapets drift stabil og effektiv har Petoro behov for å inngå avtaler som innebærer økonomiske forpliktelser utover ett budsjettår. Dette knytter seg først og fremst til avtaler om leie av materiell og tjenester, herunder konsulent- og regnskapstjenester. På denne bakgrunn foreslås det en fullmakt til å pådra forpliktelser for inntil 35 mill. kroner utover gitt bevilgning i 2015, jf. forslag til romertallsvedtak VII.

Post 72 Administrasjon, Petoro Iceland AS

Petoro Iceland AS er et heleid datterselskap under Petoro AS som ivaretar den norske deltakerandelen på 25 prosent i tre utvinningstillatelser på islandsk kontinentalsokkel. Den tredje tillatelsen ble tildelt 22. januar 2014.

Selskapets formål er på vegne av staten, for statens regning og risiko, å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte engasjement i petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel og virksomhet i tilknytning til dette.

Det foreslås et administrasjonstilskudd til Petoro Iceland AS på 3,5 mill. kroner. Tilskuddet skal dekke alle kostnader forbundet med administrasjon av selskapet, selskapets filial på Island og oppgaver knyttet til dette.

Resultatrapport 2013

Selskapet har i 2013 vært deltaker med 25 prosent i to utvinningstillatelser på islandsk sokkel.

Administrasjonstilskuddet ble anvendt til å dekke forvalterkostnader til Petoro AS, som ivaretar administrative funksjoner knyttet til virksomheten på Island. I august 2013 ble det undertegnet en samarbeidsavtale mellom Oljedirektoratet og Petoro Iceland AS for å utnytte statens samlede kompetanse knyttet til virksomheten på islandsk sokkel. Petoro Iceland AS vil som en del av avtalen motta teknisk bistand fra Oljedirektoratet i oppfølgingen av utvinningstillatelsene.

Post 73 Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, kan overføres

Bevilgningen omfatter statens andel av utgifter i interessentskapene på islandsk sokkel, utgifter til kjøp av geologiske data, herunder reprosessering og tolkning av eksisterende data, innsamling av ny seismikk, geologiske studier, evaluering av prospektivitet og eventuelt innhenting av steinprøver.

Aktivitetene i hver av utvinningstillatelsene på islandsk sokkel følger et arbeidsprogram som er delt inn i tre faser. Regjeringen skal ta stilling til videre norsk statlig deltakelse ved utløpet av hver fase. For den ene utvinningstillatelsen utløper første fase av arbeidsprogrammet i januar 2015. Beslutning om videre norsk statlig deltakelse i utvinningstillatelsens andre fase må fattes innen utløpet av 2014.

Det foreslås å bevilge 26 mill. kroner til dekning av utgifter for aktiviteter i henhold til foreløpig arbeidsprogram og budsjett for 2015 fra operatørene i de to utvinningstillatelsene, som fremdeles er i første fase i 2015. Videre foreslås det en fullmakt til å kunne overskride bevilgningen med inntil 35 mill. kroner for å dekke økte utgifter i 2015 ved en eventuell videreføring av norsk statlig deltakelse til arbeidsprogrammets andre fase i ovennevnte utvinningstillatelse. Fullmakten skal også dekke eventuelle forskyvninger og/eller endringer i arbeidsprogram og budsjett i løpet av budsjettåret innenfor gjeldende deltakelsesbeslutning, jf. forslag til romertallsvedtak III.

Virksomheten i interessentskapene er undergitt regler fastsatt i konsesjonsverket ved konsesjonstildelingene. I interessentskapene deltar staten med Petoro Iceland AS som rettighetshaver undergitt reglene i islandsk lovgivning og konsesjonsverket. Det er fastsatt stemmeregler for virksomhetsstyringen i samarbeidsavtalene. Innenfor reglene i samarbeidsavtalene etablerer interessentskapene arbeidsprogram og budsjetter som omfatter blant annet innkjøp av varer og tjenester som kan forplikte rettighetshaverne utover inneværende års bevilgning. Operatørene forestår virksomheten, herunder inngåelse av avtaler på vegne av interessentskapene i henhold til fullmakter som følger av samarbeidsavtalene. Operatørene legger frem for styringskomiteene arbeidsprogram og budsjett for kommende år samt langtidsbudsjett for de neste tre årene innen 1. oktober. Rettighetshaverne i interessentskapene behandler og godkjenner arbeidsprogram og budsjett for kommende år innen 1. desember. Slik det fremgår av avtalene som er en del av konsesjonsverket, skal deltakerne kunne innrette seg slik at interessentskapet kan forplikte seg for anskaffelser som har en varighet ut over budsjettåret. Det foreslås derfor en fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover gitt bevilgning på inntil 100 mill. kroner knyttet til løpende forretningsvirksomhet innenfor gjeldende deltakelsesbeslutning, jf. forslag til romertallsfullmakt VII.

Bruk av ovennevnte fullmakter forutsetter videreføring av norsk statlig deltakelse i utvinningstillatelsene. Regjeringen vil vurdere videre deltakelse på bakgrunn av ressurspotensial og lønnsomhet når tilfredsstillende beslutningsgrunnlag foreligger.

Resultatrapport 2013

Petroleumsvirksomheten på Island er i en tidlig fase. Aktiviteten i 2013 har vært begrenset og i hovedsak vært knyttet til innkjøp av geologiske data.

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE)

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) ble opprettet med virkning fra 1. januar 1985, ved at de fleste av Statoils utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel ble delt i en direkte økonomisk del til staten (SDØE) og en økonomisk del til Statoil. I perioden 1985–2001 var Statoil forretningsfører for statens direkte eierandeler. Siden 2001 har statsaksjeselskapet Petoro AS vært ivaretaker av SDØE på vegne av staten.

Ordningen innebærer at staten, på lik linje med øvrige aktører på norsk sokkel, betaler en andel av alle investeringer og driftskostnader i prosjekter tilsvarende statens deltakerandel. Staten får en tilsvarende andel av inntektene fra salget av produksjonen og andre inntekter.

Langsiktige mål

Det overordnede langsiktige målet for forvaltningen av SDØE-porteføljen er å maksimere inntektene til staten fra det direkte eierskapet på norsk kontinentalsokkel. SDØE, kombinert med skatte- og avgiftssystemet, er et velegnet virkemiddel for å sikre staten en stor andel av verdiskapingen på norsk kontinentalsokkel.

Petroleumsvirksomheten er en grunnrentevirksomhet. Meravkastningen oppstår som en følge av at ressursene eksisterer i begrensede mengder. Grunnrenten vil imidlertid være avhengig av prisene på olje og gass samt utvinningskostnadene. Eksistensen av grunnrente er en hovedårsak til at staten vil fortsette å ta en betydelig andel av inntektene fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel gjennom skatter, avgifter og SDØE-ordningen. På den måten sikrer man at størst mulig andel av grunnrenten tilfaller staten som ressurseier. Staten, ved Petoro AS, konsentrerer seg om de store inntektsgenererende olje- og gassfeltene, infrastrukturen, samt andre felt av stor verdi som måtte bli besluttet utbygd.

SDØE-porteføljen

Porteføljen er sammensatt av utvinningstillatelser i letefase, felt under utbygging og felt i drift. Videre er staten en stor eier i rørledninger og landanlegg. Staten hadde ved inngangen av året andeler i 179 utvinningstillatelser og 15 interessentskap for rørledninger og landanlegg. Porteføljen består av 33 produserende felt, flere felt under utbygging og en rekke utvinningstillatelser i letefasen. I Nordsjøen er det SDØE-andeler i store felt som for eksempel Troll, Kvitebjørn, Visund, Ekofisk, Gjøa, Oseberg, Gullfaks, Snorre og Grane. I Norskehavet har staten andeler i de produserende feltene Åsgard, Ormen Lange, Heidrun, Draugen, Norne og Kristin. I Barentshavet har staten andeler i Snøhvit, som er det eneste feltet med SDØE-andel som hittil er satt i produksjon. I 2013 var produksjonen fra porteføljen på 1,034 mill. fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag eller om lag 28 prosent av samlet produksjon fra norsk sokkel. Ved utgangen av 2013 ble porteføljens olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver anslått til om lag 6 423 mill. fat oljeekvivalenter, en nedgang på om lag 200 mill. fat oljeekvivalenter i forhold til utgangen av 2012. Dette fordeler seg på 1 395 mill. fat o.e. olje, NGL og kondensat og om lag 5 026 mill. fat o.e. gass (799 mrd. Sm3 gass), jf. tabell 3.2.

Verdiberegning av SDØE

En verdiberegning utført av Rystad Energy våren 2014 viser at SDØE-porteføljens verdi var om lag 1 234 mrd. kroner per 1. januar 2014.

Netto kontantstrøm fra SDØE var henholdsvis 147 og 125 mrd. kroner for 2012 og 2013. For 2013 tilsvarer dette rundt 36 prosent av statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten. SDØE-porteføljen har som bransjen forøvrig blitt påvirket av svakt nedadgående oljepriser, økte kostnader og svakere kontantstrøm.

Verdien av SDØE-porteføljen anslås omtrent til den samme i 2014 som i 2012, til tross for betydelig netto kontantstrøm i perioden. Økt forventet fremtidig produksjon samt høyere gasspriser har bidratt til å øke verdien av SDØE fra 2012 til 2014. Økningen knyttes hovedsakelig til mer ressurser i funn som Johan Sverdrup og Johan Castberg samt høyere produksjon fra blant annet Snøhvit og Oseberg. I motsatt retning trekker økte kostnader i olje- og gassektoren. Kostnadsinflasjon gjør at økningen i investeringer er høyere enn økningen i ressurser skulle tilsi.

Tabell 3.2 SDØEs olje- og gassreserver per 31. desember 2013

Forventede reserver1

Olje, våtgass/NGL og kondensat (mill. fat)

Gass (mrd. Sm3)2

Ved inngangen til 2013

1 458

821

Justering av tidligere anslag

41

6

Utvidelser og funn

12

3

Forbedret utvinning

35

5

Produksjon

-151

-36

Ved utgangen av 2013

1 395

799

1 Forventede reserver representerer forventningsverdier i henhold til ressursklasse 1-3 i Oljedirektoratets ressursklassifiseringssystem: Reserver i produksjon, reserver med godkjent plan for utbygging og drift og reserver som rettighetshaverne har besluttet å utvinne.

2 1 000 Sm3 gass tilsvarer 6,29 fat oljeekvivalenter i energimengde, det vil si 821 mrd. Sm3 tilsvarer 5 164 mill fat o.e.

Tabell 3.3 SDØEs kapitalbalanse per 31. desember 2013 (regnskapsprinsippet)

Eiendeler

Kroner

Egenkapital og gjeld

Kroner

Anleggsmidler:

Egenkapital:

Varige driftsmidler

201 784 083 219

Egenkapital

162 857 551 143

Immaterielle eiendeler

609 914 374

Sum egenkapital

162 857 551 143

Finansielle anleggsmidler

393 207 012

Sum anleggsmidler

202 787 204 604

Langsiktig gjeld:

Langsiktige fjerningsforpliktelser

52 717 392 740

Annen langsiktig gjeld

2 074 539 907

Omløpsmidler:

Sum langsiktig gjeld

54 791 932 647

Lager

4 465 712 491

Kundefordringer

27 513 917 181

Kortsiktig gjeld:

Bankinnskudd

122 642 043

Leverandørgjeld

3 259 924 390

Sum omløpsmidler

32 102 271 715

Annen kortsiktig gjeld

13 980 068 139

Sum kortsiktig gjeld

17 239 992 529

Sum eiendeler

234 889 476 319

Sum egenkapital og gjeld

234 889 476 319

Tabell 3.4 Kontantstrøm fra SDØE

(i 1000 kr)

2013

20141

20152

Innbetalinger3

197 639 908

190 800 000

188 800 000

Utbetalinger4

73 344 235

73 900 000

73 400 000

Netto kontantstrøm

124 295 673

116 900 000

115 400 000

1 Revidert budsjett 2014, jf. Prop. 93 S og Innst. 260 S (2013–2014).

2 Budsjettforslag for 2015.

3 Innbetalinger = driftsinntekter + renter på mellomregnskapet

4 Utbetalinger = driftsutgifter + lete- og feltutviklingsutgifter + investeringer

Tabell 3.5 Gjennomsnittlig realisert oljepris for SDØE i 2011–2013, samt prisforutsetninger for 2014 og 2015

2011

2012

2013

20141

20152

Oljepris i løpende kroner per fat

632

657

647

650

650

1 Revidert budsjett 2014, jf. Prop. 93 S og Innst. 260 S (2013–2014).

2 Budsjettforslag for 2015.

Fullmakter

Følgende fullmakter foreslås i budsjettet for 2015:

Fullmakt til at Kongen kan godkjenne utøvelse av statens forkjøpsrett ved overdragelser av andeler i utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel og overskride bevilgningen med inntil 5 mrd. kroner under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, jf. forslag til romertallsvedtak IV. Det vises til Prop. 1 S (2009–2010) for nærmere omtale av fullmakten.

Fullmakt til at Olje- og energidepartementet kan godkjenne at det i tilknytning til driften av SDØE pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger knyttet til løpende forretningsvirksomhet og avsetning av statens petroleum etter avsetningsinstruksen gitt Statoil ASA, jf. forslag til romertallsvedtak IX. Det vises til St.prp. nr. 1 (2005–2006) for nærmere omtale av fullmakten.

Fullmakt til at Kongen kan godkjenne at det i tilknytning til SDØE pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger knyttet til prosjekter hvor SDØEs forholdsmessige andel utgjør inntil 5 mrd. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak X. Det vises til St.prp. nr. 1 (2005–2006) og St.prp. nr. 69 (2006–2007) for nærmere omtale av fullmakten.

Fullmakt til at Olje- og energidepartementet kan godkjenne at staten pådras forpliktelser i de tilfeller hvor det inngås kontraktsmessige forpliktelser før plan for utbygging og drift er godkjent eller før tillatelse til anlegg og drift er gitt, jf. forslag til romertallsvedtak XI. Det vises til St.prp. nr. 1 (2005–2006), St.prp. nr. 69 (2006–2007) og St.prp. nr. 1 (2007–2008) for nærmere omtale av fullmakten.

Fullmakt til Kongen knyttet til forenklet myndighetsbehandling ved mindre utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel med SDØE-andeler, jf. forslag til romertallsvedtak XII. Det vises til St.prp. nr. 1 (1992–1993), St.prp. nr. 1 (2000–2001) og Prop. 149 S (2012–2013) for nærmere omtale og regler for forenklet myndighetsbehandling.

Fullmakt til at Olje- og energidepartementet kan godkjenne overføring av eiendomsrett mot bruksrett med SDØE-andeler, jf. forslag til romertallsvedtak XIII. Det vises til St.prp. nr. 1 (1992–1993) for nærmere omtale av fullmakten.

Fullmakt til at Olje- og energidepartementet kan godkjenne overdragelse av andeler i utvinningstillatelser med SDØE-andeler, jf. forslag til romertallsvedtak XIV. Det vises til Prop. 149 S (2012–2013) for nærmere omtale av fullmakten.

Fullmakt til at Olje- og energidepartementet kan godkjenne overdragelse og samordning av andeler i utvinningstillatelser med SDØE-andeler, jf. forslag til romertallsvedtak XV. Det vises til St.prp. nr. 41 (2003–2004) for nærmere omtale av fullmakten.

Fullmakt til at Olje- og energidepartementet kan godkjenne og gjennomføre nødvendige transaksjoner for å innlemme aktuelle rørledninger og transportrelaterte anlegg med SDØE-andeler i Gassled, jf. forslag til romertallsvedtak XVI. Det vises til St.prp. nr. 1 (2007–2008) for nærmere omtale av fullmakten.

I forbindelse med nysalderingen, vil det hvert år bli gitt en samlet orientering til Stortinget om bruken av fullmakt XII-XVI.

Kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

30

Investeringer

33 584 653

30 000 000

38 000 000

Sum kap. 2440

33 584 653

30 000 000

38 000 000

Vedrørende 2014

Ved Stortingets vedtak av 20. juni 2014 ble post 30 Investeringer økt med 8 mrd. kroner, jf. Prop. 93 S og Innst. 260 S (2013–2014).

Post 30 Investeringer

(i 1000 kr)

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Prosjekter vedtatt utbygd

33 584 653

27 180 000

34 862 000

Prosjekter under vurdering

2 820 000

3 138 000

Sum investeringer

33 584 653

30 000 000

38 000 000

Investeringene for SDØE er budsjettert til 38 000 mill. kroner i 2015, en økning på 8 000 mill. kroner i forhold til saldert budsjett 2014. Mye av investeringene i 2015 er knyttet til høye boreinvesteringer og modifikasjonsprosjekter på felt som Troll, Gullfaks og Oseberg. I tillegg planlegges det høye investeringer knyttet til utbygging av Martin Linge og investeringer i felt som planlegges besluttet i slutten av 2014 eller i 2015 som Maria og Johan Sverdrup.

Petoro AS vil gjennom budsjettarbeidet i den enkelte utvinningstillatelse forplikte SDØE for investeringer i tråd med budsjettforslaget for 2015. Ved utgangen av 2013 var kontraktsmessige forpliktelser relatert til utbygging av nye felt totalt 30,5 mrd. kroner for hele utbyggingsperioden. Forpliktelsene er basert på operatørenes innrapportering per 31. desember 2013 og vurdering av forpliktelsenes vesentlighet er gjort etter norsk regnskapslov/norske regnskapsstandarder (NGAAP).

Kap. 5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

24

Driftsresultat

131 604 119

115 500 000

121 000 000

30

Avskrivninger

20 261 842

22 800 000

26 700 000

80

Renter av statens kapital

6 041 285

4 900 000

5 700 000

85

Renter på mellomregnskapet

-26 920

Sum kap. 5440

157 880 326

143 200 000

153 400 000

Vedrørende 2014

Ved Stortingets vedtak av 20. juni 2014 ble post 24 Driftsresultat økt med 10,6 mrd. kroner, mens post 30 Avskrivninger og post 80 Renter av statens kapital ble økt med henholdsvis 300 mill. kroner og 800 mill. kroner, jf. Prop. 93 S og Innst. 260 S (2013–2014).

Post 24 Driftsresultat

       

(i 1 000 kr)

Underpost

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

24.1

Driftsinntekter

197 639 908

179 300 000

188 800 000

24.2

Driftsutgifter

-36 559 772

-33 700 000

-33 400 000

24.3

Lete- og feltutviklingsutgifter

-3 199 810

-2 400 000

-2 000 000

24.4

Avskrivninger

-20 261 842

-22 800 000

-26 700 000

24.5

Renter av statens kapital

-6 014 365

-4 900 000

-5 700 000

Sum post 24

131 604 119

115 500 000

121 000 000

Driftsresultat for SDØE anslås til 121 000 mill. kroner, en økning på 5 500 mill. kroner fra saldert budsjett 2014.

Underpost 24.1 Driftsinntekter

Driftsinntektene anslås til 188 800 mill. kroner, en økning på 9 500 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Dette skyldes hovedsakelig høyere prisforutsetninger for olje og gass. Anslaget for 2015 er utarbeidet på grunnlag av en gjennomsnittlig oljepris på kr 650 per fat.

Driftsinntektene består av inntekter fra salg av petroleumsprodukter, netto tariffinntekter knyttet til prosessering og transport av olje og gass samt andre inntekter som hovedsakelig består av inntekter fra netto overskuddsavtaler.

Underpost 24.2 Driftsutgifter

Driftsutgiftene anslås til 33 400 mill. kroner, en reduksjon på 300 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere kostnader til kjøp av gass for videresalg som en følge av lavere volum og lavere gasspris. Høyere fjerningsutgifter, tariffutgifter og kostnader til drift av anlegg motvirker denne effekten noe.

Driftsutgiftene omfatter kostnader knyttet til drift av anlegg, tariffutgifter, gasskjøp og gassadministrasjonsutgifter samt fjerningsutgifter. Videre omfatter posten utgifter knyttet til eventuelle redetermineringer under samordningsavtaler for petroleumsvirksomhet der staten er deltaker gjennom SDØE.

Petoro vil gjennom budsjettarbeidet i den enkelte utvinningstillatelse forplikte SDØE for driftsutgifter i tråd med budsjettforslaget for 2015. Driftsrelaterte kontraktsforpliktelser og transportforpliktelser for SDØE beløper seg til totalt henholdsvis om lag 35 198 mill. kroner og 17 862 mill. kroner ved utgangen av 2013. Driftsrelaterte kontraktsforpliktelser består av leie av rigger, forsyningsskip, produksjonsskip, helikoptre, beredskapsfartøy, baser og lignende. Beløpene representerer kanselleringskostnad per 31. desember 2013. Transportforpliktelsene representerer forpliktelser per 31. desember 2013 knyttet til gassalgsaktiviteten som hovedsakelig består av transport- og lagerforpliktelser i Storbritannia og på kontinentet, samt terminalkapasitetsforpliktelser knyttet til Cove Point terminalen i USA. Ovennevnte forpliktelser er basert på operatørenes innrapportering per 31. desember 2013 og vurdering av forpliktelsenes vesentlighet etter NGAAP. På norsk sokkel er SDØE-andelene i anlegg og rørledninger gjennomgående høyere eller på nivå med skipningsandelen. Det er således ikke beregnet forpliktelser i disse systemene.

Underpost 24.3 Lete- og feltutviklingsutgifter

Lete- og feltutviklingsutgifter anslås til 2 000 mill. kroner, en reduksjon på 400 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Reduksjonen skyldes endringer i boreplaner og prioritering av brønner.

Lete- og feltutviklingsutgifter er knyttet til leting etter olje- og gassressurser, samt bearbeiding og utvikling av konsepter fra funn som er gjort til beslutning om drivverdighet. Aktivitetene innen denne posten er geologistudier, seismikkostnader, leteboring, avgrensningsboring, testing av funn, feltevaluering og konseptstudier.

Petoro vil gjennom budsjettarbeidet i den enkelte utvinningstillatelse forplikte SDØE for lete- og feltutviklingsutgifter i tråd med budsjettforslaget for 2015. Ved utgangen av 2013 var Petoro forpliktet til å delta i ni brønner med en forventet kostnad for SDØE på 840 mill. kroner, hvorav 570 mill. kroner forventes å påløpe i 2014.

Underpost 24.4 og post 30 Avskrivninger

Avskrivninger på statens kapital i petroleumsvirksomheten anslås til 26 700 mill. kroner, en økning på 3 900 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Økningen skyldes økte investeringer og forholdet mellom produksjon og resterende gjenværende reserver for enkelte felt.

Driften belastes med avskrivninger for å ta hensyn til kapitalslit og gir et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kontantstrømseffekt, jf. motpost under kap. 5440, post 30.

SDØE-regnskapet blir avgitt både etter kontantprinsippet og etter NGAAP. I regnskapet i henhold til NGAAP bokføres avskrivninger basert på produksjonsenhetsmetoden og på linearitet. Ordinære avskrivninger på olje- og gassproduserende anlegg beregnes for hvert enkelt felt og feltdedikert transportsystem etter produksjonsenhetsmetoden. Denne metoden innebærer at investeringer avskrives i tråd med produksjonen det enkelte år. Avskrivningsnøkkelen er som følger: (Netto bokført verdi * produksjon i perioden)/gjenværende reserver. Av praktiske årsaker benyttes salgsvolumene i perioden som en erstatter for produksjonsvolumene. Dette fordi salgsvolumene er tilgjengelig tidligere enn produksjonstallene og at de to volumene over tid er like. For avskrivningsformål benyttes en andel av Oljedirektoratets forventningsbaserte reserveanslag for utbygde reserver. Disse anslagene revideres årlig. Ordinære avskrivninger for transportsystemer samt stigerørsplattformer som benyttes av flere felt, blir beregnet lineært over gjeldende konsesjonstid. Andre driftsmidler blir avskrevet lineært over antatt økonomisk levetid.

Underpost 24.5 og post 80 Renter av statens kapital

Renter av statens kapital i petroleumsvirksomheten anslås til 5 700 mill. kroner, en økning på 800 mill. fra saldert budsjett 2014. Økningen skyldes økt investeringsgrunnlag i 2014 og 2015.

Driften belastes med renter på statens kapital for å ta hensyn til kapitalkostnader og gir et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kontantstrømseffekt, jf. motpost under kap. 5440, post 80.

Post 85 Renter på mellomregnskapet

På utgiftssiden oppstår det et mellomværende med staten som utgjør differansen mellom føring på kapittel/post i bevilgningsregnskapet og likviditetsbevegelser. Mellomværende omfatter differansen mellom kontantinnkalling og avregning fra operatør, arbeidskapital i avregning fra operatør, merverdiavgift og mellomværende med betalingsformidler med mer.

Statoil ASA forestår, som en del av statens felles eierskapsstrategi, salg av statens petroleum sammen med sin egen. Inntekter fra salg av olje, våtgass og tørrgass vil etter kontantprinsippet normalt bli regnskapsført i SDØE-regnskapet samme måned som Statoil mottar oppgjør for salg. På tidspunktet for rapportering til det sentrale statsregnskapet vil det som følge av dette normalt ikke være et mellomværende på inntektssiden som inkluderes i mellomværende i kasserapporten for SDØE.

Det budsjetteres ikke med renter på mellomregnskapet. Denne beregnes ved årets slutt og regnskapsføres i statsregnskapet.

Kap. 5685 Aksjer i Statoil ASA

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

85

Utbytte

14 420 657

14 421 000

14 955 000

Sum kap. 5685

14 420 657

14 421 000

14 955 000

Vedrørende 2014

Ved Stortingets vedtak av 20. juni 2014 ble post 85 Utbytte økt med 534 mill. kroner, jf. Prop. 93 S og Innst. 260 S (2013–2014).

Post 85 Utbytte

Staten eier 67 prosent av aksjene i selskapet per 31. desember 2013. Statoil betaler hvert år et kontantutbytte til sine aksjeeiere. Statens utbytte inngår i inntektene fra petroleumsvirksomheten til Statens pensjonsfond utland.

I forbindelse med innføringen av kvartalsvise utbyttebetalinger fra første kvartal 2014 vedtok styret i Statoil å oppdatere utbyttepolitikken. Det er Statoils ambisjon å øke den årlige utbyttebetalingen, målt i norske kroner per aksje, i takt med selskapets langsiktige underliggende inntjening. Statoil kunngjør utbetaling av utbytte kvartalsvis. Styret vil vurdere forhold som forventet kontantstrøm, investeringsplaner, finansieringsbehov og nødvendig finansiell fleksibilitet ved fastsettelse av kvartalsvise utbyttebetalinger og når totalt årlig utbyttenivå anbefales. I tillegg til å betale kontantutbytte, vil Statoil også vurdere tilbakekjøp av aksjer som en del av samlet kapitaldistribusjon til eierne.

Statoil betalte et utbytte for 2013 på kroner 7,00 per aksje, en økning på kroner 0,25 fra et utbytte på kroner 6,75 per aksje i 2012. Det samlede utbyttet fra statens aksjer i Statoil beløper seg da til 14 955 mill. kroner.

Den 14. mai 2014 ga Statoils generalforsamling styret fullmakt til å innføre kvartalsvise utbyttebetalinger fra første kvartal 2014. Selskapet har annonsert et kvartalsvis utbytte på 1,80 kroner per aksje for både første og andre kvartal 2014. Ettersom det ikke foreligger offentlig informasjon med foreløpig prognose for selskapets årsresultat for 2014, legges det i budsjettet for 2015 til grunn en teknisk videreføring av utbyttet fra Statoil utbetalt i 2014, som gjelder for regnskapsåret 2013, basert på kroner 7,00 per aksje. Den norske stat eier i dag 2 136 393 559 aksjer i selskapet. Totalt utbytte fra statens aksjer i Statoil beløper seg da til 14 955 mill. kroner til staten. Vedtak om utbytte blir fattet på selskapets generalforsamling våren 2015. Utbetaling av utbytte vil bli presentert i revidert budsjett for 2015.

Programkategori 18.20 Energi- og vannressurssektoren

Utviklingen innenfor energi- og vannressurssektoren

Energiforsyning og energibruk

Energipolitikken krever et langsiktig perspektiv og må ses i sammenheng med viktige utviklingstrekk i samfunnet. En stor del av produksjonsanleggene og infrastrukturen som bygges nå vil være i drift i 2050. Bygg og anlegg som skal forsynes med energi har også lang levetid.

Energiforsyningen har stor betydning for verdiskapingen. Å legge til rette for et effektivt energisystem er viktig for å sikre fortsatt økonomisk utvikling og verdiskaping.

Utviklingen av energipolitikken i Europa har økende betydning for energisektoren i Norge. EU har som mål å få på plass et integrert europeisk elektrisitetsmarked og i tillegg er det vedtatt en rekke direktiver knyttet til energibruk. Nytt EU-regelverk vil fortsatt bli vurdert fortløpende og tatt inn i norske lover og forskrifter, dersom det anses EØS-relevant og akseptabelt.

Det er konsesjonssøkt to utenlandsforbindelser til henholdsvis Tyskland og Storbritannia, og det er en kabel under bygging til Danmark. Utenlandsforbindelser knytter oss nærmere til det europeiske kraftmarkedet, virker positivt for den samlede ressursutnyttelsen og gir norske aktører adgang til et større marked. Nye utenlandsforbindelser skal etableres i den grad de er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Når nye forbindelser vurderes, vil bidraget til å styrke forsyningssikkerheten i Norge være et viktig hensyn.

Arbeidet med å sikre en robust energi- og kraftforsyning nasjonalt og regionalt må ha høy prioritet.

Nesten alle viktige samfunnsfunksjoner er avhengige av en sikker energiforsyning. Knapphet og avbrudd i tilgangen på energi kan være svært alvorlig og kostbart. Energi, og spesielt elektrisitet, benyttes til stadig flere oppgaver. Samfunnets toleranse for avbrudd blir mindre med den økende avhengigheten.

Norsk kraftforsyning er preget av at vannkraft har en dominerende rolle og at oppvarming i stor grad er basert på elektrisitet. Det innebærer sårbarhet for perioder med lite tilsig og kalde vintre. I tillegg vil innfasing av ikke regulerbar fornybar energi, både i Norge og i viktige naboland, stille økte krav til at kraftsystemet er robust og fleksibelt. Større etterspørselsfleksibilitet, energieffektivisering og satsing på andre energibærere enn elektrisitet, vil være viktig.

Regjeringen vil legge til rette for utbygging av et velfungerende strømnett med tilstrekkelig overføringskapasitet over hele landet. Investeringene i sentralnettet har økt betydelig de siste årene. Det er viktig med en effektiv konsesjonsbehandling og at rasjonelle utbygginger og utbedringer av strømnettet blir gjennomført. Driftsikkerheten i kraftnettet i Norge er god og har hatt en positiv utvikling over flere år.

Regjeringen vil øke den fornybare kraftproduksjonen i Norge. Norge har i dag en fornybarandel på 64,5 prosent, og er forpliktet til en fornybarandel på 67,5 prosent innen 2020 gjennom innlemmelsen av EUs fornybardirektiv. Dette målet er vesentlig høyere enn i EU-landene. Som et sentralt virkemiddel for å nå fornybarmålet ble det i 2012 etablert et felles norsk-svensk elsertifikatmarked. Samlet mål for ny fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 26,4 TWh i år 2020.

Konsesjonsbehandling av anlegg som bidrar til økt produksjon av fornybar energi innen 2020 vil fortsatt være viktig. Norge har store ressurser som kan utnyttes til energiproduksjon. Prisutvikling, kostnader, teknologiutvikling, ny kunnskap og vektlegging av forsyningssikkerhet, miljø og klima vil påvirke i hvilken grad ressursene blir bygget ut. Utviklingen i energiforbruket påvirkes av de generelle langsiktige utviklingstrekkene i samfunnet som befolkningsvekst, sentralisering, økonomisk vekst, energieffektivisering og endringer i næringsstruktur med mer. Både energi- og elektrisitetsforbruket varierer betydelig fra år til år avhengig av temperaturer. Stasjonært energiforbruk i 2012 var 159 TWh. Av dette utgjorde elektrisitet 68 prosent.

Omsettbare kvoter for CO2, avgiftene på klimagasser og andre miljøavgifter og særavgifter knyttet til energi, påvirker også energibruken. Det er i tillegg innført energistandarder og energimerkeordninger for en rekke produkter. Det er innført strenge forskrifter med krav til energibruken i nye bygg og ved større rehabiliteringer og det er innført krav om energimerking ved salg, utleie og nyoppføring av bygninger. Satsingen på energieffektivisering, konvertering til energibruk med mindre utslipp og energi- og klimateknologi gjennom Enova, er viktige elementer i arbeidet med å påvirke utviklingen i energibruken. Enovas virksomhet grenser opp mot, og kompletterer, de andre delene av virkemiddelapparatet.

Vannressurser, flom og skred

Norge har store vannressurser. Norsk vassdragsnatur er unik og vi har et internasjonalt ansvar for å forvalte denne naturarven.

Vannkraften er den viktigste økonomiske utnyttelsen av vannressursene. Både av hensyn til økonomiske og allmenne interesser som friluftsliv, landskap og naturmangfold, er en bærekraftig forvaltning av vannressursene av stor betydning. Andre typer vassdragsinngrep enn kraftutbygging kan også påvirke allmenne interesser. Samling av eksisterende og framskaffelse av ny miljøkunnskap er viktig. God kunnskap om klimaet og hydrologiske prosesser vil også være avgjørende for en forsvarlig vannressursforvaltning.

Arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner vil styrke grunnlaget for en kunnskapsbasert forvaltning når miljøhensyn skal ivaretas ved ny utbygging og ved revisjon av vilkårene i eldre reguleringskonsesjoner.

Flom, erosjon og skred kan medføre skader på liv og helse, eiendom, infrastruktur og miljø. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har det statlige forvaltningsansvaret for forebygging av skader som følge av alle typer flom og skred. Farekartlegging har avdekket flere fareområder og økt bevisstheten i samfunnet omkring risiko. Befolkningsvekst og økonomisk vekst bidrar til at skadepotensialet er voksende. Framtidige klimaendringer vil forsterke dette.

Hovedmål for energi- og vannressurssektoren

Olje- og energidepartementet har et overordnet ansvar for forvaltningen av energi- og vannressursene i Norge. Viktige roller og oppgaver er tildelt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og statsforetakene Statnett og Enova. NVE har ansvar for å forvalte landets energi- og vannressurser. Statnett SF har ansvar for å utvikle og drifte sentralnettet slik at det til enhver tid møter de kravene samfunnet har til kostnadseffektivitet og sikker levering av strøm. Enova SF skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi.

Energiforsyning og energibruk

Det er et overordnet mål å sikre en effektiv, robust og miljøvennlig energiforsyning.

En balansert utvikling av fornybar energiproduksjon, innenlands nettkapasitet og utveksling med utlandet skal bidra til forsyningssikkerhet og robusthet i kraftleveransene. Det skal legges til rette for effektive energimarkeder.

Samordnet og god framdrift i konsesjonsbehandlingen av overføring og produksjon av energi skal legge til rette for økt fornybar energiproduksjon. Konsesjonsbehandlingen skal vektlegge gode avveininger mellom kostnadseffektivitet, forsyningssikkerhet og miljøhensyn.

Omlegging av energibruk og energiproduksjon skal bidra til økt forsyningssikkerhet for energi innenfor rammene av miljø- og klimapolitiske mål.

Vannressurser, flom og skred

Det er et mål å sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vannressursene og ivareta behovet for produksjon av fornybar kraft.

Samfunnets evne til å forebygge flom- og skredrisiko skal bedres gjennom et bredt spekter av tiltak innenfor kartlegging, arealplanlegging, sikring, overvåking, varsling og beredskap.

Olje- og energidepartementets mål og utfordringer i 2015

Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energipolitikk, en helhetlig politikk for forvaltning av vannressursene og forebygging av flom- og skredrisiko. Departementet utformer lover, forskrifter og retningslinjer og utøver forvaltningsmyndighet i enkeltsaker. Departementet har ansvar for etatsstyringen av NVE og eieroppfølgingen av statsforetakene Statnett og Enova.

Energiforsyning og energibruk

Et overordnet mål er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene. Departementet skal forvalte energipolitikken slik at man innenfor miljømessig forsvarlige rammer, best mulig utnytter den samlede tilgangen på arbeidskraft, kunnskap, kapital og naturressurser.

Departementet vil fortsette arbeidet for et effektivt og velfungerende kraftmarked. Departementet skal også i 2015 behandle klager på enkeltvedtak fattet av NVE i medhold av energiloven, blant annet klager på nettselskapenes inntektsrammer, tariffer og forhold vedrørende måling og avregning.

Departementet vil prioritere konsesjons- og klagebehandling av produksjons- og nettanlegg høyt også i 2015. Av store saker departementet har til klagebehandling er kraftledningen Balsfjord-Skaidi-Hammerfest, som er en videreføring av ledningen fra Ofoten til Balsfjord som fikk konsesjon i 2013. Departementet forventer også å motta saker som har vært gjennom ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning til politisk uttalelse slik det ble lagt opp til i Meld. St. 14 (2011–2012).

Departementet mottok i mai 2014 rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert en bedre organisering av strømnettet. Rapporten er sendt på høring og departementet skal i 2015 fortsette arbeidet med å følge opp anbefalingene.

Departementet skal sikre en grundig vurdering av nytt regelverk i EU og sørge for en effektiv gjennomføring i EØS-avtalen av relevante rettsakter. Blant annet vil den tredje energimarkedspakken kreve at reguleringsmyndigheten for elektrisitet og gass gjøres uavhengig av departementet ved utførelse av nærmere fastsatte oppgaver og innenfor et gitt ansvarsområde. I tillegg må departementet opprette en uavhengig klagenemnd på energireguleringsområdet. EU har også vedtatt en rekke direktiver og forordninger knyttet til energibruk og energieffektivisering, som setter rammer for norsk energipolitikk ved innlemmelse i EØS-avtalen.

Departementet vil følge opp forvaltningen av elsertifikatsystemet med god kontakt mot Näringsdepartementet i Sverige. I løpet av 2015 skal det gjennomføres en kontrollstasjon for det felles elsertifikatsystemet. Kontrollstasjonen innebærer gjennomføring av felles utredninger og drøftinger mellom partene om blant annet behov for endringer eller justeringer av regelverket for elsertifikater. I forbindelse med kontrollstasjonen vil departementet blant annet følge opp vedtak nr. 571, jf. Klimameldingen: «Stortinget ber regjeringen evaluere det beregningsrelevante forbruket for elsertifikatordningen.»

Det er svært viktig for departementet å sikre at beredskapen i kraftforsyningen er god. NVE er delegert viktige beredskapsoppgaver.

Departementet vil arbeide med en stortingsmelding om energipolitikken med sikte på fremleggelse slik at Stortinget kan behandle denne i vårsesjonen 2016.

Vannressurser, flom og skred

Departementet vil sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vannressursene. Det innebærer både å tilrettelegge for miljøforbedring i regulerte vassdrag og ivareta miljøhensyn ved ny utbygging.

Arbeidet med å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko vil være høyt prioritert i 2015. Departementet skal blant annet gå gjennom naturskadeloven med sikte på å klargjøre ansvarsforhold når det gjelder sikring av eksisterende bebyggelse.

Olje- og energidepartementets resultatrapport for 2013

Departementet har i 2013 fulgt utviklingen i de nordiske og nordeuropeiske kraftmarkedene løpende, blant annet ved analyse av relevante data og rapporter.

Leveringskvaliteten på strøm i Norge er svært god, og i gjennomsnitt opplevde en strømkunde i 2013 to kortvarige og 2,2 langvarige strømbrudd. Avbruddsstatistikk fra de siste 15 årene viser at leveringskvaliteten har hatt en jevn forbedring. Ny beredskapsforskrift trådde i kraft 1. januar 2013. Tydeligere krav til beredskapsarbeid har ført til økt fokus på beredskap i selskapene. KILE-ordningen, som reduserer nettselskapenes inntektsramme ved avbrudd i strømleveransene, gir selskapene insentiver til hurtig gjenoppretting.

Flere ekstremvær, som «Hilde» og «Ivar», gjennom høsten og vinteren 2013/2014 satte beredskapsapparatene på prøve. Erfaringen er at nettselskapenes beredskap og gjenoppretting i hovedsak fungerte godt.

Departementet fulgte i 2013 opp NVE som nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. Som klageinstans for NVEs vedtak på dette området fattet departementet 81 vedtak i 2013.

Statnett er som systemansvarlig for den norske kraftforsyningen et viktig sektorpolitisk foretak med ansvar for kritisk infrastruktur. I egenskap av eier holdt departementet seg orientert om blant annet foretakets investeringsportefølje, økonomi og drift.

I 2013 nedsatte departementet en ekspertgruppe for å vurdere en bedre organisering av strømnettet, med hovedvekt på regional- og distribusjonsnettet. Ekspertgruppen la fram sin rapport i mai 2014.

Departementet har i 2013 lagt stor vekt på internasjonalt samarbeid på energiområdet, spesielt EØS-samarbeidet og samarbeidet i regi av Nordisk ministerråd. Gjennom deltakelse i Grensehandelskomiteen har departementet bidratt i utviklingen av nettverkskoder og en ny forordning om transparens i elektrisitetssektoren. Departementet har også deltatt i EUs arbeid med å utarbeide en liste over grensekryssende infrastrukturprosjekter under infrastrukturforordningen.

I 2013 arbeidet departementet videre med gjennomføringen av tredje energimarkedspakke. Fra EFTA-siden ble det arbeidet med innlemmelse i EØS-avtalen. I 2013 sendte departementet på høring forslag til endringer i energiloven som følge av tredje energimarkedspakke. Lovendringsforslagene er i hovedsak knyttet til krav til uavhengig reguleringsmyndighet, etablering av en uavhengig klageinstans og krav om eiermessig skille for sentralnettet.

Enova og Energifondet bidrar til energieffektivisering, konvertering til energibruk med mindre utslipp og utvikling av energi- og klimateknologi. I egenskap av eier og oppdragsgiver fulgte departementet i 2013 opp eierstyringsdialogen med Enova.

Som en oppfølging av Stortingets anmodingsvedtak av 8. juni 2012, jf. vedtak nr. 565 og Innst. 390 S (2011–2012), la departementet i Prop. S (2013–2014) frem virkemidler som bidrar til å utløse betydelig energiomlegging, herunder energieffektivisering i husholdninger.

Departementet fulgte nøye med på utviklingen i elsertifikatmarkedet og hadde god kontakt mot Näringsdepartementet i Sverige. Departementet innledet en gjennomgang av elsertifikatsystemet i forbindelse med kontrollstasjonen som skal gjennomføres innen utgangen av 2015.

Statnett søkte i mai 2013 om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia. Departementet har hatt tett kontakt med tyske og britiske myndigheter om disse forbindelsene.

I Meld. St. 14 (2011–2012) ble det innført krav om ekstern kvalitetssikring av nettselskapenes konseptvalgutredninger for store kraftledningsprosjekter. Departementet fulgte i 2013 dette opp dette ved å utgi en veileder for konseptvalgutredninger og ekstern kvalitetssikring. Videre ble det fastsatt en forskrift om ekstern kvalitetssikring.

Departementet prioriterte i 2013 arbeidet med konsesjons- og klagebehandling av produksjonsanlegg og nettforsterkninger høyt. Det ble lagt særlig vekt på å sikre gode prosjekter en rask og effektiv behandling.

Departementet stadfestet tolv konsesjoner til vindkraftverk gitt av NVE. Disse vil totalt kunne gi en produksjon på 3, TWh/år. Departementet behandlet elleve klagesaker om kraftledninger. Regjeringen ga ved kongelig resolusjon konsesjon til nye vannkraftprosjekter og O/U-prosjekter tilsvarende en produksjonsøkning på nær 0,7 TWh/år. En revisjonssak ble avgjort i 2013.

I tillegg avgjorde departementet 42 klagesaker om små vannkraftverk. Det ble gitt konsesjon i 23 saker som ved en utbygging vil kunne gi en produksjonsøkning på 0,2 TWh/år. Oppfølging av prosessene rundt styrking av konsesjonssystemet var et viktig arbeidsområde også i 2013. Regionvis samordning av konsesjonsbehandlingen av produksjons- og nettprosjekter ble videreført.

Departementet fulgte i 2013 opp NVEs arbeid med forvaltningsplanene etter vannforskriften for å sikre at det settes realistiske miljømål for vannforekomster med kraftproduksjon. Retningslinjer for revisjon, den nasjonale gjennomgangen fra direktoratene og arbeidet for å sette realistiske miljømål, vil gi bedre forutsigbarhet og legge grunnlaget for raskere framdrift i kommende revisjonssaker.

I 2013 har departementet arbeidet med å følge opp Meld. St. 15 (2011–2012) Hvordan leve med farene – om flom og skred. Departementet har blant annet i samarbeid med NVE startet en gjennomgang av naturskadelovens kapittel 3 om sikring.

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE er engasjert i forskning og utvikling (FoU), internasjonalt utviklingssamarbeid og er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. NVE hadde 573 ansatte per 1. oktober 2013, fordelt på 229 kvinner og 344 menn. Til sammen utgjorde dette om lag 559 årsverk.

Åknes Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) og Nordnorsk Fjellovervåking IKS (NNFO) driver overvåking og varsling knyttet til fare for store fjellskred. ÅTB som eies av syv kommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune overvåker de ustabile fjellpartiene Åkneset, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal. NNFO som eies av tre kommuner og Troms fylkeskommune overvåker Nordnesfjellet i Troms. Departementet mener en statlig overtakelse av overvåkingsvirksomheten i regi av NVE er hensiktsmessig blant annet for å sikre at den begrensede kompetansen som finnes på dette fagfeltet kan benyttes nasjonalt. NVE har inngått avtaler med ÅTB og NNFO om å overta virksomheten fra 1. januar 2015. Overtakelsen forutsetter at eierkommunene godkjenner de inngåtte avtalene.

Hovedmål og delmål for 2015

Gjennom utførelsen av NVEs forvaltningsansvar og delegerte oppgaver skal direktoratet bidra til å oppfylle de sektorpolitiske hovedmålene for energi- og vannressursområdet. NVE skal i 2015 bidra til å nå fem hovedmål inkludert et antall nærmere spesifiserte delmål. Oppnåelsen av de spesifikke delmålene er avhengig av at en rekke oppgaver planlegges og gjennomføres av direktoratet. Departementets oppfølging av direktoratets måloppnåelse knytter seg primært til den operative framdriften på delmålene og til konkrete oppgaver som spesifiseres i tildelingsbrevet. Samlet sett skal NVEs arbeid bidra til en ønsket utvikling av hovedmålene.

NVE skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene

NVE skal:

 • ha god oversikt over fysiske påvirkninger, miljøforhold, brukerinteresser og virkninger av klimaendringer.

 • avveie miljø- og brukerinteresser når nye tiltak behandles.

 • påse at miljø- og sikkerhetskravene til nye og bestående vassdragsanlegg følges.

 • bidra til helhetlige forvaltningsplaner etter vannforskriften der også hensynet til utvikling av vannkraftproduksjon og en sikker energiforsyning ivaretas.

 • forvalte vassdragsvernet slik at naturmangfold, urørthet og opplevelsesmuligheter blir tatt vare på.

 • utføre kontinuerlig overvåking og analyser knyttet til vannressursene i Norge, og gjøre hydrologiske data og analyseresultater lett tilgjengelig.

 • bidra til å bevare og formidle norsk vannkrafthistorie.

NVE skal sikre en effektiv og kunnskapsbasert konsesjonsbehandling av anlegg for produksjon og overføring av energi

NVE skal:

 • ha god oversikt over kostnader, ressursgrunnlag og miljøeffekter for alle energikilder, energibærere og overføringssystemer for energi som kan være aktuelle i Norge.

 • gjennom konsesjonsbehandlingen bidra til en god ressursutnyttelse som ivaretar hensynet til forsyningssikkerhet, miljø og andre allmenne og private interesser, og avveie ulike hensyn på en åpen og helhetlig måte.

 • gjennom god framdrift i konsesjonsbehandling av anlegg for produksjon og overføring av kraft, legge til rette for at prosjekter kan realiseres under elsertifikatsystemet.

 • påse at forutsetninger og vilkår i tillatelser til utbygging og drift av anlegg for produksjon og overføring av energi følges opp.

NVE skal sikre effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi

NVE skal:

 • bidra til effektive markeder og et velfungerende energisystem.

 • ha et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere behov, nytte og kostnader ved investeringer i overføringsanlegg.

 • ha en effektiv regulering og tilsyn med kraftmarkedet og delta i internasjonalt regulatorsamarbeid.

 • kontinuerlig vurdere om regelverket på området fremmer samfunnsmessig rasjonell produksjon, overføring, omsetning og bruk av ulike energibærere og -kilder.

 • ha god innsikt i hvordan energibruken for ulike energibærere utvikler seg, og hvilke faktorer som påvirker utviklingen.

 • arbeide for å styrke forsyningssikkerheten, overvåke og analysere den kortsiktige og langsiktige utviklingen i kraft- og effektbalansene. Videre skal NVE ha god oversikt over kraftsituasjonen i de ulike regioner i landet, og være forberedt på mulige knapphetssituasjoner og andre anstrengte kraftsituasjoner.

NVE skal påse at beredskapen i kraftforsyningen er god

NVE skal:

 • gjennom både regulering, veiledning, øvelser og tilsyn påse at sikkerheten og beredskapen i kraftforsyningen er god og i tråd med gjeldende krav.

 • samarbeide med energibransjen, myndighetsorganer og andre nordiske land om kraftforsyningsberedskap.

NVE skal bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

NVE skal:

 • ha god oversikt over flom- og skredfare i utsatte områder og bidra til at utbygging i fareområder unngås.

 • gjennom sikring, overvåking, varsling og kunnskapsformidling bidra til å redusere konsekvensene av flom- og skredhendelser.

 • være forberedt på beredskaps- og krisesituasjoner og bistå politi, kommuner og andre aktører ved behov.

 • sørge for godt samarbeid og god koordinering mellom aktørene på dette området.

Resultatrapport 2013

NVE skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene

NVE har etter departementets vurdering lagt til rette for en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene i 2013.

NVE har initiert flere FoU-prosjekter for å få frem ny kunnskap om fysiske påvirkninger og miljøforhold i vassdrag, som er viktig blant annet i konsesjonsbehandlingen.

NVE har deltatt i samarbeidet om Norsk Klimaservicesenter sammen med Meteorologisk Institutt og UniResearch. Senteret har framskaffet og formidlet data som grunnlag for beslutninger om klimatilpasning. NVE har styrket sin kompetanse innen klimatilpasning, fysiske påvirkninger og miljøforhold i vassdrag.

NVE stiller strenge miljø- og sikkerhetskrav ved tiltak i vassdrag, og har samtidig bistått med veiledning når det gjelder oppfølging av kravene. I de siste årene er det gitt mange konsesjoner til vassdrags- og energianlegg, noe som har gitt økt sakstilstrømning for miljø- og damsikkerhetstilsynet. Innenfor damsikkerhet har NVE i 2013 økt oppmerksomheten mot dammer med de største bruddkonsekvensene.

I 2013 overleverte NVE og Miljødirektoratet rapporten «Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022» til Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet. Rapporten gir en overordnet gjennomgang og anbefaler en prioritering av konsesjoner med tanke på hvor det er mest aktuelt å pålegge miljøtiltak som kan medføre produksjonstap. Rapporten er etter departementets oppfatning et viktig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet i vannregionene og ved behandling av revisjonssaker.

NVE har fulgt opp arbeidet med forvaltningsplaner etter vannforskriften, og konsesjonsbehandling etter vassdragslovgivningen er koordinert med kravene i forskriften.

NVE har lagt stor vekt på å ivareta verneverdier i vernede vassdrag. Ved behandling av inngrep i vernede vassdrag er det lagt vekt på at verdier som ligger til grunn for vernet ikke skal forringes. Gjennom oppfølging av prøveprosjektet om en lokalstyrt forvaltningsplan for Vefsna, og oppfølging gjennom arealplanlegging, er vassdragsvernet forvaltet slik at naturmangfold, urørthet og opplevelsesverdier blir ivaretatt.

NVE har kontinuerlig utført overvåking og analyser av vannressursene i Norge. I 2013 ble det sluttført en analyse av det hydrologiske stasjonsnettet som gir retningslinjer for drift og utvikling av stasjonsnettet fram til 2020. I rapporten er databehov for overvåking av landets vannressurser, dokumentering av klimaendringer, NVEs naturfarevarsling, vanndirektivet samt forvaltningens øvrige behov hensyntatt. NVE har utviklet ulike tjenester for å gjøre hydrologiske data og analyser lett tilgjengelig for allmennheten. Det er blant annet utviklet en egen portal for uthenting av hydrologiske data på mobiltelefon. I tillegg har NVE publisert alle tilgjengelige sanntidsdata på internett løpende.

Gjennom tilskudd til Norsk Skogmuseum, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Halden- og Telemarkskanalene og kraftanlegget Tysso I, har NVE bidratt til bevaring og formidling av norsk vassdrags- og vannkrafthistorie. NVE har styrket det faglige samarbeidet med Riksantikvaren.

NVE skal sikre en effektiv og kunnskapsbasert konsesjonsbehandling av anlegg for produksjon og overføring av energi

Etter departementets oppfatning har NVE i 2013 hatt god framdrift i konsesjonsbehandlingen og foretatt gode avveininger mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende.

NVE har videreført arbeidet med å ha en oppdatert oversikt over kostnader, ressursgrunnlag og miljøeffekter knyttet til alle energikilder, energibærere og overføringssystemer som kan være aktuelle i Norge. NVE har i 2013 ferdigstilt en kartlegging av kostnader for vindkraft i Norge, samt forbedret metodikken for analyser av tilgangen på ny kraftproduksjon. NVE oversendte også en strategisk konsekvensutredning av 15 områder som kan være aktuelle for framtidig utbygging av havbasert vindkraft til departementet.

NVE vektla i 2013 konsesjonsbehandling av kraftledninger og produksjonsanlegg som det er realistisk å få realisert innenfor rammen av elsertifikatsystemet. Det er gjennomført en rekke befaringer og brede høringsprosesser. Det har vært lagt vekt på å konsesjonsbehandle opprustningsprosjekter som gir ny regulerbar kraft med små miljøvirkninger. NVE har i 2013 også prioritert å sluttbehandle vindkraftprosjekter som konkurrerer i elsertifikatmarkedet.

Gruppevis behandling av småkraftsøknader innenfor samme geografiske område har ført til en mer effektiv behandling og gitt NVE et bedre grunnlag for å vurdere samlet belastning. NVE sluttbehandlet fire grupper med småkraftsøknader i 2013. I 2013 ble det meddelt to nye fjernvarmekonsesjoner og truffet vedtak om endringer i mer enn 20 gitte konsesjoner. Endringene er blant annet knyttet til flytting av og endringer i varmesentraler og utvidelser eller innskrenkninger i konsesjonsområder.

I 2013 ble det fattet vedtak om opprustinger innen stor vannkraft og sendt innstillinger til departementet for større vannkraft på til sammen 478 GWh. NVE ferdigbehandlet 134 småkraftsøknader i 2013. Av disse fikk 58 konsesjon og vil til sammen kunne gi en produksjon på 485 GWh/år. I tillegg ble det fattet vedtak om konsesjonsfritak for 36 småkraftverk tilsvarende en produksjon på 63 GWh. Realisering av alle kategorier konsesjonsgitte vassdragsanlegg krever godkjenning av planer som avklarer i detalj hvordan krav til miljø og sikkerhet ivaretas. I 2013 godkjente NVE 156 detaljplaner for miljø og landskap og 180 planer som ivaretar damsikkerhet ved nybygging/ombygging av vassdragsanlegg. Dette er en økning fra foregående år.

NVE har i 2013 meddelt tolv konsesjoner for å bygge og drive vindkraftverk med en samlet ytelse på inntil 945 MW (2,5 TWh). NVE har fattet vedtak og avgitt innstillinger for 865 km med ny kraftledning, herunder om lag 460 km regionalnett/produksjonsledninger, og om lag 330 km sentralnett. Av viktige saker nevnes Mongstad – Modalen, spenningsoppgradering i Vestre korridor og vurdering av landanlegg for ny kabel til Tyskland. Totalt er det gitt 152 anleggskonsesjoner og oversendt fem innstillinger knyttet til nett og nettanlegg. NVE har godkjent 20 detaljerte planer for miljø, anlegg og transport for vindkraft- og energianlegg.

NVE kontrollerte gjennom systemrevisjoner og inspeksjoner at anlegg under bygging og idriftsatte anlegg holder seg innenfor miljø- og sikkerhetskrav i konsesjoner og regelverk. NVE har i 2013 gjennomført 38 revisjoner og i overkant av 500 inspeksjoner ved slike vassdragsanlegg. For energianlegg ble det gjort to revisjoner og syv inspeksjoner.

NVE har kontrollert alle anlegg som har søkt om godkjenning for elsertifikater mot gitte tillatelser. NVE har fulgt opp avvik som avdekkes, slik at energiproduksjonen skjer i samsvar med pålagte vilkår.

NVE har i 2013 behandlet søknader om elsertifikater, samt hatt tett dialog med Statnett og den svenske Energimyndigheten.

NVE har sammen med den svenske Energimyndigheten publisert en felles norsk-svensk markedsrapport for elsertifikatordningen. NVE har utarbeidet en grunnlagsrapport for kontrollstasjon under elsertifikatordningen. NVE fører til enhver tid oversikt over anlegg som er godkjent for elsertifikater.

NVE skal sikre effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi

Etter departementets vurdering har NVEs arbeid i 2013 bidratt til mer effektive markeder og et mer velfungerende energisystem.

I 2013 økte NVE sin modellkompetanse om kraftsystemet. Dette vil bidra til å styrke NVEs vurderinger i større konsesjonssaker, i oppfølgingen av kraftsystemutredninger og i kraftsystemanalyse generelt.

NVE har arbeidet med nye regler for utvikling av et mer kundevennlig sluttbrukermarked. NVE har gitt Statnett i oppdrag å utvikle en sentral dataløsning for å legge til rette for effektive prosesser ved innføring av AMS (avanserte måle- og styringssystemer). Norske strømkunder vil få nye strømmålere innen 1. januar 2019. Disse vil gi bedre informasjon om kraftforbruket, en mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. NVE har gjennomført en utredning om sårbarhet knyttet til AMS som har dannet grunnlag for veiledning og kravstilling til bransjen.

NVE deltar aktivt i nordisk og europeisk regulatorsamarbeid. I 2013 har NVE prioritert deltakelse i utarbeidelsen av nytt europeisk regelverk gjennom EUs regulatorbyrå for elektrisitet og gass, ACER, særlig utarbeidelsen av nettverkskoder om handelsløsninger. NVE har prioritert oppfølging av de prosessene som antas å ha størst betydning for det nordiske kraftmarkedet og har deltatt i arbeidet med å koble sammen markedet i Norden med markedet på kontinentet og Storbritannia.

NVE fastsatte også i 2013 årlige inntektsrammer for hvert enkelt nettselskap. NVE har i 2013 foretatt visse endringer i den økonomiske reguleringen når det gjelder referanserenten, håndtering av fusjoner, kostnader til forskning og utvikling, minimumsavkastning og KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi). Formålet med endringene er å gi insentiver til kostnadseffektivitet, styrket forsyningssikkerhet og kunnskapsutvikling.

NVE gjennomførte i 2013 også tilsyn med omsetningskonsesjonærenes økonomiske og tekniske rapportering, og med nettselskapenes leveringskvalitet, feilanalyse, nøytralitet, anleggsbidrag og tariffering.

NVE oppdaterte sitt rapporteringssystem for omsetningskonsesjonærenes økonomiske og tekniske rapportering, for å få en mer effektiv monopolkontroll.

I 2013 gjennomførte NVE 35 tilsyn knyttet til fjernvarme, vedlikehold og modernisering, forebyggende sikkerhet og beredskap. Det ble avdekket i alt 102 avvik på pålagte plikter. NVE følger opp avvikene med vedtak og øvrige reaksjoner etter behov

NVE har i 2013 gjennomført tilsyn med naturgassanlegg, økonomisk og teknisk rapportering, leveringskvalitet og tariffering.

Tilsynene virker etter sin hensikt og sikrer at kravene myndighetene har satt gjennom regelverk og vedtak blir fulgt opp av aktørene.

NVE leverte i desember 2013 en rapport til departementet om hvordan NVEs eget regelverk påvirker energiomlegging og energibruksutvikling.

NVE har i 2013 økt kunnskapen om energibruk ved å utvikle statistikkgrunnlaget og gjennomføre utredningsprosjekter internt og eksternt. NVEs årlige utgivelse av Energibruksrapporten hadde i 2013 hovedvekt på fremtidens energisystemer i bygg og hvordan dette vil påvirke energi-/kraftsystemet i Norge.

Under økodesigndirektivet og energimerkedirektivet for energirelaterte produkter har NVE i 2013 gitt informasjon om norske forhold i regelverksutformingen i EU og gjennomført informasjonstiltak og tilsyn i det norske markedet. Energimerkesystemet for bygninger under bygningsenergidirektivet er vedlikeholdt og videreutviklet gjennom året, og flere informasjonstiltak er gjennomført.

NVE har i 2013 publisert ukentlige og kvartalsvise kraftsituasjonsrapporter og informasjon om vannmagasinenes fyllingsgrad. NVE har gjennomført langsiktige analyser knyttet til effekter av økt overføringskapasitet på utenlandskabler, i henhold til oppdrag fra departementet. NVE har i løpet av 2013 arbeidet med modellutvikling og styrket den interne kompetansen på dette området. NVE har i tillegg utarbeidet en prosjektplan for hvordan regionale kraftbalanser skal analyseres. Prosjektet er videreført i 2014.

NVE skal påse at beredskapen i kraftforsyningen er god

Etter departementets vurdering har NVE god måloppnåelse innenfor arbeidet med å ivareta sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen.

NVE har i 2013 prioritert oppfølging av bransjens tilpasning til den nye beredskapsforskriften for energiforsyningen.

NVE har gjennomført viktige tilsyn knyttet til vedlikehold og modernisering, sikkerhet og beredskap. NVE har også fulgt opp hendelser i virksomhetene. Noen av hendelsene har vært av en slik alvorlighetsgrad at det har blitt gitt krav om utvidet rapportering for å se om krav i forskrifter er fulgt. Videre har NVE utarbeidet en omfattende veileder til beredskapsforskriften.

NVE har planlagt og gjennomført flere øvelser. Den store øvelsen «Øvelse Østlandet» øvet samhandling og krisehåndtering hos en stor mengde aktører.

NVE har et betydelig veilednings- og tilsynsprogram for aktørene i kraftbransjen, og følger også opp ekstraordinære hendelser som ekstremvær. NVE vurderer at det har vært en positiv utvikling i bransjens beredskapsarbeid. Både reelle hendelser og øvelser har vist at det er viktig med robuste sikkerhets- og beredskapstiltak i energiforsyningen. Nettselskapenes arbeid med skogrydding er sentralt for å hindre omfattende utfall, og tilgang på reservedeler, utstyr og personell er avgjørende for rask gjenoppretting. IKT-sikkerhet og sjøkabelberedskap er andre områder NVE har rettet oppmerksomhet mot i 2013.

I 2013 etablerte NVE en beredskapsgruppe for samarbeid mellom direktorater og tilsyn knyttet til kritisk infrastruktur, og samarbeidet tett med blant annet Post- og teletilsynet. Videre var NVE en aktiv pådriver for nordisk beredskapssamarbeid gjennom NordBER (Nordisk beredskapsforum), og fulgte også opp EU-direktivet om sikring av grenseoverskridende infrastruktur.

NVE skal bedre samfunnets evne til å håndtere flom og skredrisiko

NVE har etter departementets vurdering bidratt til å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko i 2013.

NVE har i 2013 gjennomført flere prosjekter for kartlegging av fareområder, iverksatt en rekke sikringstiltak, samt bidratt aktivt med innspill og veiledning til kommuner i arealplansaker med problemstillinger knyttet til flom og skred. I 2013 ga NVE innspill til om lag 2 900 arealplansaker, noe som er et viktig bidrag for å unngå nybygging i flom- og skredutsatte områder.

NVE har god oversikt over flom- og skredutsatte områder i Norge. I 2013 har NVE blant annet igangsatt arbeidet med Plan for flomfarekartlegging, samt gjennomført to prosjekter for regional kvikkleirekartlegging, fire prosjekter for flomsonekart og faresonekartlegging av skred i bratt terreng for fem kommuner. Fylkesvis fjellskredkartlegging fortsetter i Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. I 2013 har NVE sluttført 96 sikringsanlegg. NVE har fulgt opp overvåking av store fjellskred, og har gitt drifts- og investeringstilskudd til fjellskredovervåkingen i regi av Åknes Tafjord Beredskap IKS og Nordnorsk Fjellskredovervåking IKS.

I 2013 ble snø-, jord- og flomskredvarsling lansert på www.varsom.no. Varslingstjenesten gir nyttig informasjon til publikum, kommuner, skianlegg og alle som har behov for kunnskap om naturfarer.

NVE har i 2013 bistått politi og andre beredskapsaktører med rådgivning og strakstiltak for å hindre skade på liv og eiendom ved flere flom- og skredhendelser. Særlig nevnes vårflommen på Østlandet i mai, snøkredene i Troms i mars/april, flommen på Vestlandet i november og ekstremværet Ivar i desember. NVE har hatt tett samarbeid med Statens vegvesen og Jernbaneverket gjennom etatsprogrammet; Naturfare – infrastruktur, flom og skred (NIFS), som blant annet fokuserer på koordinering av oppgaver innen flom- og skredforebygging.

Kap. 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

01

Driftsutgifter

499 667

485 000

487 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

75 939

76 000

74 900

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72

200 461

196 300

238 600

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 984

6 000

4 900

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

7 066

19 000

14 000

70

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

13 166

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

43 226

2 000

2 000

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres

120 000

30 000

20 000

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

6 600

10 600

75

Tilskudd til fjellskredovervåking, kan overføres, kan nyttes under post 22

42 000

Sum kap. 1820

966 509

862 900

852 000

Vedrørende 2014

Ved Stortingets vedtak av 20. juni 2014 ble post 22 Flom- og skredforebygging og post 60 Tilskudd til flom- og skredforebygging økt med henholdsvis 45 mill. kroner og 5 mill. kroner, jf. Prop. 93 S og Innst. 260 S (2013–2014).

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås en bevilgning på 487 mill. kroner, en netto økning på 2 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Foruten ordinær lønns- og prisjustering (om lag 16,5 mill. kroner) foreslås det å øke NVEs driftsbudsjett med 3 mill. kroner som skal bidra til å øke kapasiteten i oppfølgingen av EUs tredje energimarkedspakke og tilhørende regulatoroppgaver.

Økningen motsvares delvis av reduksjoner som gjelder innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift og en effektiviseringsreform. Det er forutsatt at alle virksomheter gjennomfører tiltak for å øke produktiviteten. I forslag til bevilgning for 2015 er det hentet ut en effektiviseringsgevinst.

Bevilgningen dekker lønnsutgifter inklusiv arbeidsgiveravgift, husleie, reiseutgifter, IKT og andre varer og tjenester som gjelder drift av Norges vassdrags- og energidirektorat. Lønnsrelaterte utgifter utgjør om lag 71 prosent av bevilgningen.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

(i 1 000 kr)

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

75 939

70 000

70 650

Energimerking av boliger og bygninger

6 000

4 250

Sum post 21

75 939

76 000

74 900

Midlene til energimerking av boliger og bygninger ble i 2013 bevilget under kap. 1825, post 21, jf. tabell under punkt 2 i Del I.

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

Det budsjetteres med 70,65 mill. kroner i utgifter til oppdrags- og samarbeidsvirksomheten i 2015. Utgiftene omfatter lønnskostnader og andre driftsutgifter knyttet til hydrologisk oppdragsvirksomhet og institusjonelle oppdrag, driften av hydrologiske målestasjoner for regulanter og andre kunder, samt oppdragsforskning og rådgivning i Norge og utlandet.

Videre omfatter det utgifter knyttet til NVEs samarbeidsavtale med NORAD om rådgivning innenfor vann- og energisektoren. Innenfor samarbeidsavtalen skal NVE bidra til kompetanse- og institusjonsbygging i utvalgte samarbeidsland, med særlig vekt på fornybar energi og bærekraftig forvaltning av naturressurser.

I tilknytning til oppdrags- og samarbeidsvirksomheten foreslås det at bevilgningen for 2015 kan overskrides mot tilsvarende merinntekter under kap. 4820, post 02 Oppdrags- og samarbeidsinntekter, jf. forslag til romertallsvedtak II.

Energimerking av boliger og bygninger

Målet med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre bygningen mer energieffektiv. Ved nyoppføring, salg eller utleie skal alle boliger og bygninger ha en energiattest. Yrkesbygg over 1 000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard.

NVE har utviklet et webbasert energimerkesystem som genererer energiattest på grunnlag av opplysninger om boligen eller bygningen.

Det foreslås å sette av 4,25 mill. kroner til energimerking av boliger og bygninger, en reduksjon på 1,75 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Reduksjonen har sammenheng med innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift.

Midlene skal dekke eksterne utgifter til informasjonstiltak, kontrolltjenester, vedlikehold og videreutvikling av energimerkesystemet og byggfaglig bistand.

Post 22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72

     

(i 1 000 kr)

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Sikrings- og miljøtiltak

168 720

161 100

152 900

Kartlegging av flom og skred

27 610

30 700

30 700

Varsling av flom og skred

4 131

4 500

4 500

Fjellskredovervåking

50 500

Sum post 22

200 461

196 300

238 600

Det foreslås å bevilge 238,6 mill. kroner i 2015, en netto økning på 42,3 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Saldert budsjett 2014 omfattet en engangsbevilgning på 25 mill. kroner til krisetiltak, opprydding og reparasjoner etter flommen på Østlandet i 2013 som er tatt ut i forslaget for 2015.

Økningen knytter seg til overtakelse av overvåkingsvirksomheten til Åknes/Tafjord IKS (ÅTB) og Nordnorsk fjellovervåking IKS (NNFO), hvorav 42 mill. kroner er flyttet fra kap. 1820, post 75 Tilskudd til fjellskredovervåking. Overtakelse fra 1. januar 2015 forutsetter at eierkommunene godkjenner avtaler som NVE har inngått med ÅTB og NNFO.

Videre foreslås det å øke innsatsen på sikringstiltak mot flom og skred med om lag 31 mill. kroner. Dette vil gjøre det mulig å starte arbeidet med et stort flomsikringsprosjekt i Mjøndalen i Nedre Eiker kommune.

Økningen motsvares delvis av reduksjoner som gjelder innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift og en effektiviseringsreform. Det er forutsatt at alle virksomheter gjennomfører tiltak for å øke produktiviteten. I forslag til bevilgning for 2015 er det hentet ut en effektiviseringsgevinst.

For å sikre en rasjonell fremdrift i sikrings- og miljøtiltakene, og dermed en god utnyttelse av budsjettmidlene, er det nødvendig å planlegge gjennomføring av tiltak på høsten før budsjettåret begynner. I planleggingsfasen vil bygge- og anleggskontraktene for gjennomføring av tiltak inngås. Dette medfører at NVE må inngå kontrakter med varighet utover budsjettåret som vil binde opp deler av neste års budsjett. Ved slutten av hvert år vil derfor deler av påfølgende års budsjett være bundet opp i pågående tiltak. På denne bakgrunn foreslås det en fullmakt til å pådra forpliktelser utover gitt bevilgning for inntil 100 mill. kroner i 2015, jf. forslag til romertallsvedtak VII.

Sikrings- og miljøtiltak

Med sikringstiltak menes ulike fysiske tiltak for å redusere skadevirkninger av flom og skred på bebyggelse og infrastruktur. Slike sikringstiltak gjennomføres enten i forbindelse med ny utbygging for å ivareta kravene til sikkerhet i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift, eller for å bedre sikkerheten for eldre bebyggelse. NVEs bistand til sikringstiltak gjelder i hovedsak sikring av eksisterende bebyggelse.

Med miljøtiltak menes tiltak for å avbøte virkningene av et fysisk inngrep som kanalisering og forbygninger i vassdrag. Eksempler på slike tiltak er åpning av avstengte sideløp og meandersvinger, etablering av vegetasjon, utlegging av stor stein for å skape variasjon i elva og tilførsel av gytegrus.

Det foreslås å sette av 152,9 mill. kroner til fysiske sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak i vassdrag i regi av NVE. I tillegg foreslås det å bevilge totalt 16 mill. kroner i tilskudd til utredning, planlegging og gjennomføring av fysiske sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak i vassdrag i regi av kommuner og private, jf. kap. 1820, post 60 og 72.

Fysiske sikringstiltak som gjennomføres i regi av NVE genererer i de fleste tilfeller distriktsbidrag fra kommuner og andre som får utført flom- og skredforebygging. Bidraget utgjør normalt 20 pst. av anleggets totale kostnader, mens innbetalingstidspunktet er vanskelig å anslå eksakt. På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen for 2015 kan overskrides mot tilsvarende merinntekter under kap. 4820, post 40 Flom- og skredforebygging, jf. forslag til romertallsvedtak II.

Kartlegging av flom og skred

Fare- og risikokartlegging gir kunnskap om hvilke områder som er utsatt og hvilke konsekvenser flom og skred kan medføre. Slik kunnskap er en forutsetning for en systematisk og effektiv håndtering av flom- og skredrisiko.

NVE er ansvarlig for den statlige farekartleggingen når det gjelder flom og skred. Denne tar utgangspunkt i områder med eksisterende bebyggelse der de naturgitte forholdene medfører størst risiko. Effekter av klimaendring vil inngå i vurderingen av risiko. Kommunene vil fortsatt drive farekartlegging av både ny og eldre bebyggelse som en del av ansvaret for arealplanlegging og for lokal beredskap. Statlige infrastruktureiere har som eiere og utbyggere et selvstendig ansvar for nødvendig kartlegging i tilknytning til sine anlegg.

Systematisk forebyggende arbeid innebærer å kartlegge farene, identifisere de områder der risikoen er størst og gjennomføre de tiltak som gir mest igjen for innsatsen. Gjennom gode farekart som avklarer hvilke områder som er utsatt, legges fundamentet for det øvrige forebyggende arbeidet. Farekartlegging vil ut fra dette fortsatt bli prioritert høyt.

Det foreslås å sette av 30,7 mill. kroner til kartlegging av flom og skred.

Varsling av flom og skred

Overvåking og varsling av flom og skred bidrar til å redusere konsekvenser ved hendelser. Med pålitelige varsler i tide til både allmennheten og beredskapsapparatet, kan man redusere opphold og ferdsel i skredutsatte områder, hindre skader på flyttbare verdier, og bidra til å skape trygghet blant folk som bor og ferdes i utsatte områder.

Det foreslås å sette av 4,5 mill. kroner til varsling av flom og skred som gjelder bistand fra eksterne i den operative varslingen.

Fjellskredovervåking

NVE har siden 2009 gitt tilskudd til overvåkings- og varslingssystemer for fire høyrisikoobjekter; Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal samt Nordnesfjellet i Troms. Det er etablert en praksis der de interkommunale selskapene Åknes Tafjord Beredskap (ÅTB) og Nordnorsk Fjellovervåkning (NNFO) som står for overvåkingen får dekket 70 prosent av driftsutgiftene og 100 prosent av investeringsutgiftene. Fra 1. januar 2015 legges det opp til at NVE overtar overvåkingsvirksomheten som i dag drives av de interkommunale selskapene. Det legges opp til at staten etter en overtakelse vil fullfinansiere både investeringer og drift. Fortsatt innkreving av distriktsandel vil være administrativt krevende og praktiseres heller ikke for NVEs overvåkings- og varslingsvirksomhet knyttet til flom og andre typer skred.

En statlig overtakelse av overvåkingen medfører et samlet budsjettbehov på 50,5 mill. kroner i 2015, en økning på 8,5 mill. kroner som skyldes bortfall av den kommunale distriktsandelen på drift. Overtakelsen forutsetter at eierkommunene godkjenner avtaler som NVE har inngått med ÅTB og NNFO.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

NVE drifter om lag 1 000 målestasjoner for blant annet vannføring, grunnvann, vanntemperatur, sediment, snø og bre. Driften av de hydrologiske målestasjonsnettene er over de siste ti årene betydelig effektivisert gjennom automatisering og dataoverføring i sanntid av en stor del av målestasjonene, nye og mer effektive instrumenter for vannføringsmålinger, samt utvikling av bedre rutiner for kvalitetskontroll og presentasjon av dataene.

Det foreslås å bevilge 4,9 mill. kroner til oppgradering og vedlikehold av det hydrologiske stasjonsnettet, samt til etablering av nye målestasjoner knyttet til jord- og snøskredvarsling. Reduksjonen på 1,1 mill. kroner fra saldert budsjett 2014 har sammenheng innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift.

Post 60 Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

Det foreslås å bevilge 14 mill. kroner i tilskudd til utredning, planlegging og gjennomføring av fysiske sikringstiltak mot flom og skred, og til miljøtiltak i vassdrag i regi av kommuner, en reduksjon på 5 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Reduksjonen har sammenheng med at engangsbevilgningen til krisetiltak, opprydding, reparasjoner og sikringstiltak etter flommen på Østlandet våren 2013 er tatt ut i forslaget for 2015.

Tilskudd er i enkelte tilfeller knyttet til aktiviteter som det tar tid å fullføre, og ofte må mottakeren oppfylle visse vilkår før tilskuddet utbetales. Dette kan i sin tur føre til at utbetaling ikke vil kunne skje før i senere budsjettår. På denne bakgrunn foreslås det en tilsagnsfullmakt på 10 mill. kroner i 2015, jf. forslag til romertallsvedtak VI.

Mål for ordningen

Ordningen skal bidra til gjennomføring av sikringstiltak som er nødvendige for å redusere faren for tap av menneskeliv og store verdier ved flom og skred som kan ramme eksisterende bebyggelse. Ordningen skal i tillegg bidra til gjennomføring av tiltak for bedring av vassdragsmiljøet der det er forringet av tidligere inngrep. Målgruppen er kommuner som ønsker å gjennomføre slike tiltak i egen regi.

Tildelings- og oppfølgingskriterier

Søknader om tilskudd til kommuner skal prioriteres etter samfunnsmessig nytte i forhold til kostnadene (nytte/kost). Alle tiltak som staten bidrar til å realisere skal vurderes samlet med sikte på en best mulig nasjonal prioritering.

Ved vurdering av søknader skal det legges vekt på om kommunen har gjort det som må anses som rimelig for å ta hensyn til kjent fare for flom og skred, herunder styring av arealbruken i forbindelse med arealplanleggingen og plassering av byggverk i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Dersom det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til kjente farer, kan søknader avslås eller kravet om egenandel (distriktsandel) økes. Det samme gjelder dersom flom- eller skredfaren er en følge av terrenginngrep eller andre tiltak som kommunen eller annen part har ansvaret for.

Tilskudd kan gis til utredning, planlegging og gjennomføring av fysiske sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak i vassdrag.

NVE er ansvarlig for tildeling av midler og oppfølging av ordningen. Ordningen kunngjøres på NVEs nettsider.

Resultatrapport 2013

Det ble i 2013 utbetalt tilskudd på til sammen 7 mill. kroner til ti sikringstiltak mot flom og skred. De største tilskuddene har gått til snøskredsikring av Hatteng skole i Storfjord kommune, flomsikring i Notodden kommune, flomsikringstiltak i Stryn kommune, samt sikringstiltak i Øyer og Sel kommune etter flommen på Østlandet i 2013.

Post 72 Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

Det foreslås å bevilge 2 mill. kroner i tilskudd til utredning, planlegging og gjennomføring av fysiske sikringstiltak mot flom og skred, og til miljøtiltak i vassdrag sikringstiltak i privat regi.

Tilskudd er i enkelte tilfeller knyttet til aktiviteter som det tar tid å fullføre, og ofte må mottakeren oppfylle visse vilkår før tilskuddet utbetales. Dette kan i sin tur føre til at utbetaling ikke vil kunne skje før i senere budsjettår. På denne bakgrunn foreslås det en tilsagnsfullmakt på 10 mill. kroner i 2015, jf. forslag til romertallsvedtak VI.

Mål for ordningen

Ordningen skal bidra til gjennomføring av sikringstiltak som er nødvendige for å redusere faren for tap av menneskeliv og store verdier ved flom og skred som kan ramme eksisterende bebyggelse og tiltak for forbedring av vassdragsmiljøet der det er forringet av tidligere inngrep. Målgruppene er private grunneiere, grunneierlag, borettslag, sameiere og selskaper som ønsker å gjennomføre slike tiltak i egen regi. Ordningen omfatter tiltak som det er mer hensiktsmessig å gjennomføre i privat regi enn i regi av kommunen eller staten.

Tildelings- og oppfølgingskriterier

Søknader om tilskudd til private skal prioriteres etter tiltakets samfunnsmessige nytte i forhold til kostnadene (nytte/kost). Alle tiltak som staten bidrar til å realisere skal vurderes samlet med sikte på en best mulig nasjonal prioritering.

Ved vurdering av søknader skal det legges vekt på om søker har gjort det som må anses som rimelig for å ta hensyn til kjent fare for flom og skred, herunder plassering og utforming av byggverk, utforming og drenering av byggetomt og utearealer og lignende. Dersom det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til kjente farer, kan søknader avslås eller kravet om egenandel (distriktsandel) økes. Det samme gjelder dersom flom- eller skredfaren er en følge av terrenginngrep eller andre tiltak som søker eller annen part har ansvaret for.

Tilskudd kan gis til utredning, planlegging og gjennomføring av fysiske sikringstiltak mot flom og skred, og til miljøtiltak i vassdrag.

NVE er ansvarlig for tildeling av midler og oppfølging av ordningen. Ordningen kunngjøres på NVEs nettsider.

Resultatrapport 2013

I 2013 ble det utbetalt om lag 41,8 mill. kroner i tilskudd til overvåking av fjellskredfare ved Åknes Tafjord Beredskap IKS og Nordnorsk Fjellovervåking IKS over denne posten. Midlene dekket 70 prosent av utgiftene til driften samt 100 prosent av investeringskostnadene i forbindelse med overvåking av de skredfarlige fjellpartene Åkneset, Hegguraksla, Mannen og Nordnesfjellet. NVE har i 2013 også gitt flere mindre tilskudd til flom- og erosjonssikringstiltak, og et tilskudd til restaurering av en verneverdig dam knyttet til Tomterdalen jernstøperi i Hobølelva.

Post 73 Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres

Det foreslås å bevilge 20 mill. kroner i tilskudd for utjevning av overføringstariffer, en reduksjon på 10 mill. kroner fra saldert budsjett 2014.

Mål for ordningen

Ordningen skal bidra til å redusere forskjeller i nettleien som følge av naturgitte forhold og høye overføringskostnader. Tilskudd skal bidra til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere tilknyttet distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Tilskuddsordningen er utformet slik at den ikke fjerner nettselskapenes insentiver til å drive effektivt og holde nettleien lav.

Tildelings- og oppfølgingskriterier

Kriteriet for tildeling av støtte er nettselskapets gjennomsnittlige nettkostnad per kWh for uttak av kraft. Det fastsettes en terskelverdi for gjennomsnittlige nettkostnader, beregnet ut fra størrelsen på den årlige bevilgningen. Hvert distribusjonsselskap som omfattes av ordningen mottar tre fjerdedeler av differansen mellom terskelverdien og den gjennomsnittlige nettkostnaden i selskapet. Distribusjonsselskap der støtten blir mindre enn 1 øre per kWh omfattes ikke av ordningen. Dette skyldes at virkningen på nettleien blir beskjeden i forhold til de administrative kostnadene.

Tilskuddet inngår i selskapets tillatte inntekt (inntektsrammen) og bidrar til direkte reduksjon i nettleien til forbruker.

NVE er ansvarlig for tildeling av midler til det enkelte distribusjonsverk og for oppfølging av ordningen. Ordningen administreres lokalt av distribusjonsverkene gjennom fastsettelsen av nettleien.

Resultatrapport 2013

I 2013 ble det utbetalt 120 mill. kroner i tilskudd under ordningen, som omfattet 25 distribusjonsnett med til sammen om lag 89 000 sluttbrukere. Tilskuddet ble gitt til selskap med kunder i fylkene Hordaland, Nordland, Buskerud, Telemark, Finnmark, Troms, Oppland, Møre og Romsdal, Hedmark og Østfold.

Selskapene som ble tildelt støtte i 2013 hadde gjennomsnittlig nettkostnad lik eller høyere enn 37,7 øre/kWh. Tilskuddet lå mellom 1,8 og 22,5 øre/kWh, og tilsvarte i gjennomsnitt en reduksjon i nettleien på mellom kroner 377 og kroner 3 835 eksklusive offentlige avgifter. Støtten medførte at ingen selskap hadde høyere gjennomsnittlig nettkostnad enn 42,8 øre/kWh i 2013.

Post 74 Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

     

(i 1 000 kr)

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Tilskuddsordning knyttet til museums- og kulturminnetiltak

2 600

2 600

Tilskudd til vedlikehold av kanalanlegg

4 000

4 000

Tilskudd til kulturminneundersøkelser

4 000

Sum post 74

6 600

10 600

I 2013 ble tilskudd til museums- og kulturminnetiltak bevilget under kap. 1820, post 70, jf. tabell for kap. 1820.

Det foreslås å bevilge 10,6 mill. kroner i tilskudd til museums- og kulturminnetiltak innenfor energi- og vannressurssektoren, en økning på 4 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Økningen har sammenheng med at det er satt av midler til kulturminneundersøkelser i vassdrag som forvaltes av Riksantikvaren.

Tilskuddsordning knyttet til museums- og kulturminnetiltak

Det foreslås å sette av 2,6 mill. kroner i tilskudd til museums- og kulturminnetiltak i 2015.

Mål for ordningen

Ordningen skal bidra til å ivareta, dokumentere og formidle norsk energi- og vassdragshistorie, samt å ta vare på kulturminner som reflekterer denne historien.

NVEs to hovedsamarbeidspartnere på dette fagfeltet, Norsk Skogmuseum og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum (NVIM), er berettiget til å søke årlig tilskudd for å dekke driftsmidler tilsvarende ett årsverk ved hvert av museene. I tillegg kan NVIM søke om midler til vedlikehold av det fredete kraftanlegget Tysso I.

Tildelings- og oppfølgingskriterier

Ved vurdering av søknadene skal det legges vekt på at tilskuddet brukes til aktiviteter som styrker bevaring og formidling av energi- og vassdragshistorien. Dersom det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til dette, kan søknader avslås.

NVE vil følge opp bevilgningen ved at mottakerne må rapportere regelmessig om bruken av tilskudd. NVE er ansvarlig for tildeling av midler til og oppfølging av ordningen. Ordningen kunngjøres på NVEs nettsider.

Resultatrapport 2013

Det ble i 2013 utbetalt 2,6 mill. kroner i tilskudd til samarbeidsmuseene Norsk Skogmuseum og Norsk Vasskraft og Industristadmuseum og til vedlikehold av det fredede kraftanlegget Tysso I. Museene bistår med formidling og utvikling av produkter og drifter nettstedene flommer.no og vasskrafta.no.

Tilskudd til vedlikehold av kanalanlegg

Det foreslås å sette av 4 mill. kroner i tilskudd til vedlikehold av Telemarkskanalen i 2015. NVE er ansvarlig for tildeling og oppfølging av tilskuddet.

Resultatrapport 2013

NVE har utbetalt 6 mill kroner i tilskudd til Halden- og Telemarkskanalen i 2013. Tilskuddene har gått til rehabilitering og vedlikehold av de vassdragstekniske anleggene.

Tilskudd til kulturminneundersøkelser

Ordningens formål er å fremskaffe ny kunnskap om arkeologiske kulturminner i regulerte vassdrag med reviderte eller fornyede konsesjoner. Sektoravgiften fra konsesjonspliktige inngrep i vassdrag finansierer utgifter til å gjennomføre tiltak for å ivareta arkeologisk kildemateriale fra automatisk fredete kulturminner slik de er definert i kulturminneloven, jf. kap. 5582, post 70.

Riksantikvaren forvalter bruken av sektoravgiften på vegne av departementet og er ansvarlig for den videre oppfølgingen, herunder utbetaling til prioriterte kulturminneundersøkelser.

På bakgrunn av søknad fra Riksantikvaren foreslås det å sette av 4 mill. kroner i tilskudd til kulturminneundersøkelser i 2015.

Resultatrapport 2013

Riksantikvaren har utbetalt om lag 4,6 mill. kroner til arkeologiske arbeider i Vinstra og Tesse i 2013. Dette har resultert i funn av blant annet boplasser fra steinalderen.

Kap. 4820 Norges vassdrags- og energidirektorat

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

01

Gebyrinntekter

68 029

68 000

70 000

02

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

75 557

70 000

71 000

10

Refusjoner

3 823

15

Refusjon av arbeidsmarkedstiltak

239

16

Refusjon av foreldrepenger

4 785

18

Refusjon av sykepenger

4 548

40

Flom- og skredforebygging

18 529

16 300

19 000

Sum kap. 4820

175 510

154 300

160 000

Post 01 Gebyrinntekter

Det budsjetteres med 70 mill. kroner i gebyrinntekter fra sikkerhetstilsyn med dammer og andre vassdragsanlegg, tilsyn med elektriske anlegg og fjernvarmeanlegg, godkjenning av anlegg under elsertifikatordningen, miljøtilsyn, beredskapstilsyn og tilsyn med utenlandskonsesjoner.

Post 02 Oppdrags- og samarbeidsinntekter

Det budsjetteres med 71 mill. kroner i inntekter fra oppdrags- og samarbeidsvirksomheten i 2015. Se kap. 1820, post 21 for nærmere omtale.

Post 40 Flom- og skredforebygging

Gjennomføring av sikringstiltak i regi av NVE innebærer at kommunene må dekke en distriktsandel som normalt utgjør 20 pst., jf. Meld. St. 15 (2011–2012) om flom og skred. Distriktsandel kreves ikke for krisetiltak for avverging av overhengende fare i forbindelse med en hendelse, og distriktsandelen kan reduseres i tiltak som primært er begrunnet med allmenne hensyn.

Kravet om lokal medfinansiering er begrunnet i en prinsipiell holdning om at de som har primæransvaret og nytte av tiltaket også bør bidra til finansieringen. Det bidrar til å understreke eiers ansvar for å ta vare på egen eiendom og kommunens ansvar for å unngå bygging i fareområder. Kravet medvirker til at grunneiere og kommunen selv må vurdere behovet for og omfanget av sikringstiltak, og bidrar derfor til lokalt eierskap og medvirkning i alle faser av prosessen. I dette ligger det også et rettferdighetsaspekt overfor de som ikke får nyte godt av statlig støtte, og eventuelt må gjennomføre tiltak for egen regning fordi deres sikringsprosjekt ikke når opp i prioriteringen av de statlige midler.

Det budsjetteres med 19 mill. kroner i innbetaling av distriktsbidrag i 2015.

Kap. 2490 NVE Anlegg

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

24

Driftsresultat

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 349

5 000

4 000

Sum kap. 2490

2 349

5 000

4 000

Anleggsvirksomheten er ikke organisatorisk skilt ut fra NVE som egen forretningsdrift. Det er etablert et klart regnskapsmessig skille mellom NVEs forvaltningsoppgaver og entreprenøroppgaver knyttet til NVEs praktiske sikringsarbeid.

NVE Anlegg skal primært utføre sikrings- og miljøtiltak i vassdrag og andre vassdragsrelaterte tiltak, samt skredforebyggende arbeid, inkludert nødvendig vedlikehold av eksisterende anlegg som NVE har gitt bistand til. NVE Anlegg utgjør dessuten en viktig del av NVEs beredskapsorganisasjon og skal bidra til å opprettholde og videreutvikle den vassdragstekniske kompetansen i NVE. Anleggsvirksomheten skal utøve sine oppgaver på en mest mulig kostnadseffektiv og rasjonell måte og samtidig sikre høy kvalitet med hensyn til sikkerhet og miljø. Det er et mål at NVE Anlegg skal gå i driftsmessig balanse. NVE Anlegg er en av flere aktører i entreprenørmarkedet i forbindelse med anleggsarbeider finansiert over NVEs budsjett og vassdragsrelaterte arbeider for andre tiltakshavere.

Tabell 3.6 NVE Anleggs kapitalbalanse per 31. desember 2013

Eiendeler

Kroner

Egenkapital og gjeld

Kroner

Anleggsmidler:

Egenkapital:

Anleggskapital

19 010 519

Egenkapital uten reguleringsfond

9 868 749

Reguleringsfond

8 433 208

Sum anleggsmidler

19 010 519

Sum egenkapital

18 301 957

Omløpsmidler:

Langsiktig gjeld:

Kortsiktige fordringer

8 433 208

Statens rentebærende gjeld

9 141 770

Sum omløpsmidler

8 433 208

Sum langsiktig gjeld

9 141 770

Sum eiendeler

27 443 727

Sum egenkapital og gjeld

27 443 727

Tabell 3.7 Økonomiske nøkkeltall for NVE Anlegg

2011

2012

2013

Driftsresultat i pst. av driftsinntekter1

5,7

2,2

1,0

Totalkapitalrentabilitet i pst.2

17,5

6,6

3,1

Ekstern omsetning i pst.

15,2

3,7

10,1

1 Driftsresultatet omfatter driftsinntekter, driftsutgifter og avskrivninger.

2 Totalrentabiliteten er resultat etter finanskostnader i pst. av totalkapitalen. Resultat omfatter driftsinntekter, driftsutgifter, renter og tap/gevinst ved salg.

NVE Anleggs avskrivningsordning

NVE Anlegg følger avskrivningsplaner basert på lineære avskrivninger for anleggsmidlene. Avskrivningene på de enkelte anleggsmidler foretas lineært, basert på en fastsatt avskrivningsperiode, åtte og 20 år for henholdsvis maskiner og bygninger. Anleggsmidler avskrives ikke i investeringsåret, men starter fra 1. januar påfølgende år. Anleggsmidler blir avskrevet for et helt år i salgsåret. Nytt utstyr som har en kostnad på under kroner 50 000 eksklusiv merverdiavgift, avskrives ikke. Brukt utstyr eller spesialutstyr behandles særskilt i hvert enkelt tilefelle. Påkostninger og oppgraderinger føres mot anleggsmidler og inngår i avskrivningsgrunnlaget. Normalt vedlikehold skal ikke avskrives. Avvik fra disse rutiner skal begrunnes og dokumenteres i hvert tilfelle.

Post 24 Driftsresultat

       

(i 1 000 kr)

Underpost

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

24.1

Driftsinntekter

-88 510

-63 000

-67 000

24.2

Driftsutgifter

79 257

57 400

61 300

24.3

Avskrivninger

5 210

4 800

5 000

24.4

Renter av statens kapital

590

800

700

24.5

Investeringsformål

2 000

1 000

24.6

Reguleringsfond

1 453

-1 000

Sum post 24

Underpost 24.1 Driftsinntekter

Driftsinntektene anslås til 67 mill. kroner, en økning på 4 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Driftsinntektene består av inntekter fra salg av forbygningstjenester til NVE og eksterne oppdrag.

Underpost 24.2 Driftsutgifter

Driftsutgiftene anslås til 61,3 mill. kroner, en økning på 3,9 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Driftsutgiftene omfatter lønn og kjøp av varer og tjenester.

Underpost 24.3 Avskrivninger

Avskrivninger på statens kapital anslås til 5 mill. kroner, en økning på 0,2 mill. kroner fra saldert budsjett 2014.

Driften belastes med kalkulatoriske avskrivninger for å ta hensyn til kapitalslit og gir et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kontanteffekt, jf. motpost under kap. 5491, post 30.

Underpost 24.4 Renter av statens kapital

Renter på statens kapital anslås til 0,7 mill. kroner, en reduksjon på 0,1 mill. kroner fra saldert budsjett 2014.

Investeringsmidler som bevilges over kap. 2490, post 45 anses som rentebærende kapital. Statens årlige netto investeringsbidrag til NVE Anlegg betraktes som et lån det skal betales rente av. Det årlige lånet er således lik investeringsbevilgningen under post 45 med fradrag av salgsinntekter, egenfinansierte investeringer og avskrivninger.

Driften belastes med renter på statens kapital for å ta hensyn til kapitalkostnader og gir et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kontanteffekt, jf. motpost under kap. 5603, post 80.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Det foreslås å bevilge 4 mill. kroner til investeringer i utstyr og materiell, en reduksjon på 1 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Reduksjonen har sammenheng med uttak fra Reguleringsfondet til investeringsformål som ble benyttet til oppgradering og vedlikehold av maskinparken i 2014.

Det foreslås videre at bevilgningen for 2015 kan overskrides mot tilsvarende merinntekter under kap. 5490, post 01 Salg av utstyr mv., jf. forslag til romertallsvedtak II.

Kap. 5490 NVE Anlegg

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

01

Salg av utstyr mv.

521

165

200

30

Avsetning til investeringsformål

2 000

1 000

Sum kap. 5490

2 521

1 165

200

Post 01 Salg av utstyr mv.

Inntekter fra salg av utstyr mv. anslås til kroner 200 000 i 2015.

Enova SF

Enova er et statsforetak som på vegne av staten forvalter midlene fra Energifondet som er en langsiktig finansieringskilde for omlegging av energibruk og -produksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Foretaket er lokalisert i Trondheim og hadde 62 faste ansatte per 31. desember 2013.

Olje- og energidepartementet inngikk i 2012 en fireårig avtale med Enova om bruk av Energifondets midler frem til utgangen av 2015. Avtalen mellom departementet og Enova skal sikre at midlene fra Energifondet blir forvaltet i samsvar med de mål og forutsetninger som ligger til grunn for Stortingets vedtak om opprettelsen av Energifondet og øvrige rammer som gjelder for bruken av fondets midler.

Styringen av Enovas forvaltning av Energifondets midler følger prinsippene for mål- og resultatstyring. Måling av energiresultater etter objektive kriterier var en sentral forutsetning ved opprettelsen av Enova. Målene er formulert gjennom formålet for Energifondet, samt hovedmål og resultatmål som er fastsatt i avtalen mellom departementet og Enova.

Hovedmål

Enova og Energifondets formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Virksomheten skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten og redusere klimagassutslipp. I gjeldende avtale er Enova og Energifondets formål konkretisert gjennom seks hovedmål. Hovedmålene peker ut de områdene der Enova skal ha en aktivitet. Enovas forvaltning av midlene fra Energifondet skal bidra til:

 • utvikling og introduksjon av nye energi- og klimateknologier i markedet.

 • mer effektiv og fleksibel bruk av energi.

 • økt bruk av andre energibærere enn elektrisitet, naturgass og olje til varme.

 • økt bruk av nye energiressurser, herunder gjennom energigjenvinning og bioenergi.

 • mer velfungerende markeder for effektive energi, miljø- og klimavennlige løsninger.

 • økt kunnskap i samfunnet om mulighetene for å ta i bruk energieffektive, miljø- og klimavennlige løsninger.

Departementet og Enova har avtalt at selskapet skal bidra med energi- og klimaresultater som samlet tilsvarer minimum 6 ¼ TWh i perioden 2012–2015. I rapportering av resultater vil departementet godta anslag på resultater som stipuleres ved tildeling av midler (kontraktsfestet resultat) og realiserte energi- og klimaresultater fra prosjekter som har fått tilsagn om støtte. Energi- og klimaresultat med krav til gjennomføring fastsettes i kontrakt mellom Enova og støttemottaker.

For arbeidet med energi- og klimateknologi skal Enova i henhold til avtalen minimum sette av 10 prosent av de årlige, disponible midlene i Energifondet til energi- og klimateknologisatsingen. Enova skal minimum benytte avkastningen fra kapitalinnskuddene i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging som følger av klimaforliket til tiltak som kan gi reduserte klimagassutslipp og varige energibesparelser i industrien på sikt. Det legges til grunn at satsingen rettes inn mot utvikling av ny teknologi og støtte til teknologier og løsninger nær markedsintroduksjon, blant annet skal Enova kunne gi støtte til investeringer i fullskala produksjonslinjer i industrien. Enova skal vurdere prosjekter ut fra potensialet for kostnadseffektive utslippsreduksjoner på lang sikt. Enova skal prioritere støtte til prosjekter og løsninger som har stort spredningspotensiale både nasjonalt og internasjonalt.

Resultatmålets viktigste funksjon er å være en indikator i styringsdialogen med Enova. Resultatmålet på 6 ¼ TWh er satt under bestemte forutsetninger i avtalen, blant annet om utvikling i energipriser og investeringstakt i fastlandsindustri. Enova har informert departementet om at det er svært krevende å nå målet på 6 ¼ TWh, men at foretaket samtidig legger opp til å opprettholde aktivitet i tråd med resultatmålet for energiomlegging.

Enova har informert departementet om at det er god prosjekttilgang innenfor energi- og klimateknologiområdet, og at foretaket forventer å kunne utløse gode prosjekter som overgår minimumskravene i avtalen med departementet.

Enova og Energifondet står sentralt i arbeidet med energiomlegging. En viktig finansieringskilde for virksomheten er avkastningen fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging. Regjeringen ønsker å øke avkastningen fra Fondet betydelig. I Prop. 93 S (2013–2014) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014 la regjeringen fram en tidsplan for økt avkastning som følge av kapitalinnskudd utover ambisjonene i klimaforliket. Overføringene til Energifondet i 2015 øker som følge av kapitalinnskuddet i revidert budsjett 2014.

Regjeringen vil fra og med 2015 flytte satsingen på miljøvennlig transport gjennom Transnova fra Statens vegvesen til Enova. Transnovas oppgaver vil videreføres av Enova og finansieres over Energifondet. Administrativt vil dette skje ved at Enovas mandat utvides til å inkludere Transnovas oppgaver ved å justere avtalen med departementet med virkning fra 2015. Videre vil Transnova legges ned. En finansiering gjennom Energifondet vil legge bedre til rette for mer langsiktig og forutsigbar satsing enn dagens Transnova med årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Mange av oppgavene i Transnova har i dag grenseflater til Enovas virksomhet, og denne omorganiseringen vil legge til rette for en mer helhetlig og koordinert virkemiddelbruk. Enova vil få ansvar for et større markedsområde og være godt rustet til å gjøre de beste avveiningene og sikre at det oppnås mest mulig resultater innenfor de gitte rammer.

Regjeringen vil øke innsatsen rettet mot enøktiltak i private husholdninger. Som varslet i Prop. 1 LS (2014–2015) har det ikke vært mulig å få på plass en skattefradragsordning for enøk-tiltak innen 1. januar 2015. Regjeringen foreslår at en i første omgang utvider og endrer Enovas eksisterende ordning for støtte til husholdninger til en rettighetsbasert støtteordning. Det legges dermed opp til at den utvidete rettighetsbaserte støtteordningen til enøk-tiltak i private husholdninger i regi av Enova innføres fra 1. januar 2015. Enova vurderer utforming og utvikling av ordningen fram mot 1. januar i tråd med eksisterende styringsmodell for Enova og Energifondet. Ordningen finansieres innenfor rammen av Energifondets midler og det forventes at ordningen vil innebære støtte til enøk-tiltak i husholdningene tilsvarende 250 mill. kroner i 2015.

Som varslet i Prop. 1 LS (2014–2015), tar Regjeringen sikte på at ordningen senere skal kunne omdannes til en fradragsordning i skattesystemet med Enova som godkjennende myndighet.

De nye oppgavene inkluderes innenfor Enovas eksisterende styringsmodell ved å justere avtalen mellom Enova og departementet gjennom en reforhandling av gjeldende avtale. Departementet har startet drøftingene med Enova om dette. Revidert avtale vil bli sluttført i løpet av 2014.

Kap. 1825 Energiomlegging, energi- og klimateknologi

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

43 009

50

Overføring til Energifondet

1 018 838

1 216 000

1 418 000

95

Kapitalinnskudd

10 000 000

5 000 000

9 250 000

Sum kap. 1825

11 061 847

6 216 000

10 668 000

Vedrørende 2014

Ved Stortingets vedtak av 20. juni 2014 ble post 95 Kapitalinnskudd økt med 4,25 mrd. kroner, jf. Prop. 93 S og Innst. 260 S (2013–2014).

Post 50 Overføring til Energifondet

Energifondet får sine inntekter fra avkastningen fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging, påslaget på nettariffen og ved opptjente renter på innestående kapital i fondet foregående år, jf. tabell 3.8.

Avkastningen fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging øker med 202 mill. kroner i 2015, til totalt 1 418 mill. kroner, jf. kap. 4825, post 85.

Tilskudd til prosjekter er knyttet til aktivitet som det tar tid å fullføre, og ofte må mottakeren oppfylle visse vilkår før tilskudd utbetales. Dette medfører at utbetaling av tilskudd vil skje over flere budsjettår. På denne bakgrunn foreslås det en tilsagnsfullmakt på 400 mill. kroner i 2015, jf. forslag til romertallsvedtak VI.

Tabell 3.8 Oversikt over disponible midler i Energifondet for perioden 2013–2015

(i 1 000 kr)

Regnskap 2013

Anslag 2014

Anslag 2015

Endring 2014/2015

Avkastning fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging

998 838

1 216 000

1 418 000

202 000

Inntekter fra påslaget på nettariffen

694 382

630 000

630 000

Overføring over statsbudsjettet

20 000

Renteinntekter fra foregående år

133 349

95 846

100 000

4 154

Sum inntekter til Energifondet

1 846 569

1 941 846

2 148 000

206 154

Mål for ordningen

Formålet med Energifondet er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Tildelings- og oppfølgingskriterier

Gjennom avtalen mellom Olje- og energidepartementet og Enova SF, er Enova tillagt ansvaret for å forvalte midlene fra Energifondet. Departementets styring av Enovas forvaltning av Energifondets midler skjer på et overordnet nivå, blant annet gjennom fastsettelse av mål og kriterier for resultatrapportering i avtalen. Enova forvalter et bredt spekter av virkemidler som de har utviklet ut fra innsikt i de ulike markedenes funksjonsmåte. Enova har ansvar for å tildele støtte og følge opp prosjekter som mottar støtte.

Viktige kriterier i avtalen er at prosjektene skal bidra til en varig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi, jf. hovedmålene i avtalen om Enovas forvaltning av midlene i Energifondet. Virksomheten skal videre styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser. Midlene fra Energifondet skal forvaltes på en slik måte at pålagte oppgaver utføres mest mulig kostnadseffektivt og at støttekostnadene holdes så lave som mulig. Det skal tilstrebes å utvikle programmer som er slik at de tilskuddene som gis blir utløsende for prosjektet. Enovas tildeling av støttemidler fra Energifondet skal skje etter objektive og transparente kriterier.

Energi- og klimateknologiprosjektene skal vurderes ut fra potensialet for kostnadseffektive utslippsreduksjoner på lang sikt. Enova skal prioritere støtte til prosjekter og løsninger som har stort spredningspotensiale både nasjonalt og internasjonalt. Støtte fra Enova skal bidra vesentlig til kompetanseutvikling i Norge. Det skal samarbeides med næringslivet og andre aktører om dette. Samarbeidet skal forankres i avtaler med klart definerte mål om utvikling og bruk av teknologi som gir utslippsreduksjon.

Utforming av programmer og støttetildeling til enkeltprosjekter må være innenfor rammen av statsstøtteregelverket og ESAs vedtak 248/11/COL, 18. juli 2011. I henhold til regelverket må enkeltprosjekter som mottar over 7,5 mill. euro i støtte notifiseres og godkjennes individuelt av ESA.

I henhold til avtalen skal Enova rapportere årlig om aktivitet og resultater til departementet. Rapporteringen omfatter både forventet resultat fra prosjekter som har fått støtte i foregående år og forventet resultat av prosjekter som er gjennomført. Rapporteringen tar utgangspunkt i forventet virkning av et prosjekt ved full utnyttelse av kapasiteten. I tillegg til rapportering av resultatene skal Enova hvert år oversende departementet budsjetter og årlig plan for forvaltning av midlene fra Energifondet.

Resultatrapport 2013

Avtalen mellom departementet og Enova om forvaltningen av midlene fra Energifondet er konkretisert gjennom seks hovedmål. Hovedmålene peker ut de områdene der Enova skal ha en aktivitet.

Utvikling og introduksjon av nye energi- og klimateknologier i markedet.

Satsingen skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp og bygge opp under utviklingen av energiomlegging på lang sikt. Enova har i løpet av 2013 støttet 19 teknologiprosjekter med til sammen 176 mill. kroner. Prosjektene har et forventet energiresultat på 56 GWh/år.

Det høye støttenivået i disse prosjektene reflekterer at målet ikke er umiddelbar energieffektivisering, men heller er å høste erfaringer som vil bidra til kompetanseutvikling, innovasjon og spredning av teknologien både nasjonalt og internasjonalt, og dermed bidra til reduksjon av klimagassutslipp og bygge opp under utviklingen av energiomleggingen.

Mer effektiv og fleksibel bruk av energi.

Enova har programmer rettet mot bygg og industri som bidrar til mer effektiv og fleksibel bruk av energi. I 2013 har Enova kontraktsfestet støtte innen disse områdene med et energiresultat på om lag 800 GWh. På industriområdet har introduksjonen av et nytt program for støtte til introduksjon av energiledelse alene bidratt med om lag 150 GWh. Hovedandelen av energiresultatet på byggområdet stammer fra eksisterende bygg og i hovedsak fra store prosjekter.

Økt bruk av andre energibærere enn elektrisitet, naturgass og olje til varme.

En vesentlig del av dette arbeidet er knyttet til fjernvarmemarkedet. Det er i 2013 gitt tilsagn om til sammen 448 mill. kroner i støtte til totalt 59 fjernvarmeprosjekter. Disse har et forventet energiresultat på 375 GWh/år. Programområdet fornybar varme, som også inkluderer 45 GWh/år biogassproduksjon, sto for 30 prosent av Enovas samlede netto energiresultatet i 2013. Av dette var 70 prosent distribusjon, 17 prosent konvertering, 13 prosent produksjon og resterende energieffektivisering.

Økt bruk av nye energiressurser, herunder gjennom energigjenvinning og bioenergi.

Enova har programmer som bidrar til økt bruk av nye energiressurser. I 2013 kontraktsfestet Enova prosjekter på 600 GWh innen produksjon, distribusjon og konvertering basert på avfall, bioenergi, spillvarme, varmepumper og annen fornybar energi. Hovedtyngden var i programmet fornybar varme, men prosjekter i industrien, i yrkesbygg og i boliger bidro også.

Mer velfungerende markeder for effektive energi, miljø- og klimavennlige løsninger.

Ved å støtte opp om innovatører og tidlige brukere av teknologier stimulerer Enova til etterspørsel som kan gjøre den nye teknologien konkurransedyktig gjennom reduserte enhetskostnader og økt informasjon i bransjen og hos forbrukere.

Enovas boligprogram er for eksempel et viktig virkemiddel for å utvikle markeder for fornybare oppvarmingsløsninger og energieffektivisering i boliger. Det ble i 2013 gitt tilsagn om til sammen 179 mill. kroner til prosjekter i husholdninger. Prosjektene har et forventet energiresultat på 76 GWh/år, som er 5 prosent av det samlede energiresultatet for 2013.

Økt kunnskap i samfunnet om mulighetene for å ta i bruk energieffektive, miljø- og klimavennlige løsninger.

Enova har i 2013 arbeidet systematisk og målrettet med kommunikasjonstiltak for å øke bruken av effektive og miljøvennlige løsninger. Enova har omfatende kommunikasjons- og rådgivningsordninger rettet både mot kommuner, husholdninger, barn og unge. Aktivitetene inkluderer «Enova svarer», «Enova anbefaler» og «Regnmakerne».

«Enova svarer» er en nasjonal svartjeneste for husholdninger og profesjonelle aktører. Svartjenesten har besvart om lag 40 000 henvendelser i 2013. Det er gitt råd om energieffektivisering, miljøvennlige oppvarmingsløsninger og veiledning om Enovas programmer, herunder støtteordningen til energitiltak i boliger.

«Enova anbefaler» er en ordning som skal gjøre det lettere å finne fram til produkter med god energikvalitet. Ordningen omfatter også lavenergivinduer og etterisolering av bygg.

«Regnmakerne» er Enovas informasjonsaktivitet rettet mot barn og unge. Hovedmålgruppen er fjerde til syvende trinn i grunnskolen.

Kontraktsfestet energiresultat i 2013

I henhold til avtalen mellom departementet og Enova skal Enova bidra med energi- og klimaresultater som samlet tilsvarer minimum 6 ¼ TWh/år i perioden 2012–2015.

Det innebærer at Enova må oppnå et årlig resultat på vel 1,5 TWh korrigert for kanselleringer. Resultatene vil ikke fordele seg jevnt over avtaleperioden.

I 2013 ble det inngått kontrakter som gir et samlet forventet energiresultat på 1 407 GWh/år. Enova har til sammen innvilget støtte til 1 341 små og store prosjekter i 2013, i tillegg til 6 861 energitiltak i husholdningene.

Halvveis gjennom avtaleperioden på fire år hadde Enova oppnådd et energiresultat på 3 TWh, som er noe under halvparten av resultatmålet på 6 ¼ TWh for fireårsperioden. På bakgrunn av utviklingen har Enova informert departementet om at det blir svært krevende å nå resultatmålet, jf. omtalen over.

Kontraktsfestet resultat er forventet årlig energiresultat fra prosjekter som har fått tilsagn om støtte. Forventet energiresultat og støttebeløp går frem av Enovas kontrakt med støttemottakere. Støtten utbetales etter hvert som støttemottaker kan dokumentere framdrift i prosjektet. Prosjekter som inngår i resultatrapporteringen gjennomføres over flere år. Utbetalingen av støttemidler vil derfor også skje over flere år.

De forskjellige prosjektene har til dels lang gjennomføringstid, eller ledetid. Store industriprosjekter har en gjennomsnittelig ledetid på fire år, mens store byggprosjekter har en gjennomsnittlig ledetid på fem år.

Gjennomsnittlig støttesats i 2013 var om lag 118 øre/kWh. Til sammenligning var gjennomsnittelig støttesats i 2012 om lag 95 øre/kWh. Effekten av støtten på prosjektenes kontantstrøm vil avhengig av blant annet levetid og diskonteringsfaktor. Dersom det legges til grunn en kalkulasjonsrente på 8 pst og en levetid på 20 år for varmeprosjektene og 15 år for industri, yrkesbygg og anlegg blir de levetidsjusterte støttesatsene for de kontraktfestede prosjektene i 2013 på 11,8 øre/kWh for varme, 8,8 øre/kWh for industri, 17,8 øre/kWh for yrkesbygg og 9,3 øre/kWh for anlegg.

Tabell 3.9 Energiresultat og disponering av Energifondets midler i 2013, korrigert for kanselleringer

2013

Område

Mill. kroner

GWh/år

Industri

218

369

Yrkesbygg

703

481

Anlegg

4

5

Fornybar varme

490

420

Introduksjon og demonstrasjon av energi- og klimateknologi

176

56

Bolig

190

76

Analyse

28

-

Internasjonal virksomhet

10

-

Rådgivning og kommunikasjon

70

-

Administrasjon inkl. mva

110

-

Sum disponerte midler og resultat

1 999

1 407

Særskilt om miljøteknologi

Energifondet ble i 2013 tilført 20 mill. kroner over statsbudsjettet som en øremerket bevilgning til miljøteknologi. Midlene skal primært anvendes til pilotanlegg og demonstrasjon av umodne teknologier innenfor havenergi.

Denne bevilgningen inngikk i tildelingen som ble gitt til tidevannskraftprosjektet Flumill og bidro med dette til at patentert ny norskutviklet teknologi innenfor tidevannskraft blir demonstrert i fullskala i norske farvann. Prosjektet mottok tilsagn på til sammen 57,3 mill. kroner og har et forventet energiresultat på 5,1 GWh/år.

Administrasjon

I henhold til vedtektene for Energifondet skal administrasjonen knyttet til forvaltningen av midlene fra Energifondet dekkes av fondet. I 2013 regnskapsførte Enova SF et administrasjonstilskudd på om lag 88 mill. kroner eksklusiv merverdiavgift. Enova SF hadde et negativt årsresultat på om lag 3,3 mill. kroner, som ble dekket av opptjent egenkapital fra tidligere år. Enova hadde en fri egenkapital på om lag 5 mill. kroner per 31. desember 2013.

Energiresultater for perioden 2001–2011 (tidligere avtaleperioder)

Tabell 3.10 gir en oversikt over disponerte midler, kontraktsfestet energiresultat, prosjekter under gjennomføring, sluttrapport energiresultat og realisert energiresultat per område for perioden 2001–2011.

Rapporteringen av kontraktsfestet resultat er nyttig, fordi det gir innsikt i Enovas forventede resultater med en gang midlene er disponert. Kontrakter om støtte til større anlegg blir ofte inngått flere år før anleggene er ferdigstilte.

I henhold til den forrige avtalen mellom departementet og Enova, som gjaldt fra 2008–2011, skulle Enova innen utgangen av 2011 bidra til økt fornybar varme- og kraftproduksjon og energisparing som samlet tilsvarte minimum 18 TWh/år. Målet på 18 TWh per år ble satt i 2008 ut fra en vurdering av markedet slik det da så ut. I stor grad ble tidligere resultater lagt til grunn for fastsettelse av resultatmålet. Resultatmålets viktigste funksjon er å være en indikator i styringsdialogen med Enova. Avvik skal utløse rapportering til departementet og dialog om utviklingen i markedet og nødvendige prioriteringer. I avtaleperioden kan det imidlertid oppstå en rekke forhold som tilsier at mål ikke blir nådd, eller at de blir overoppfylt.

Som det ble varslet i Prop. 1 S (2011–2012), nådde ikke Enova dette målet. Enova rapporterer fortsatt kansellering av prosjekter fra forrige avtaleperiode og korrigerer energiresultatet etter dette. I 2011 oppnådde Enova et forventet energiresultat på om lag 16,6 TWh/år for perioden 2001–2011. Flere store prosjekter har blitt kansellert siden 2011. Korrigert for kansellerte prosjekter i løpet av 2012 og 2013, er forventet energiresultat for perioden 2001–2011 om lag 14,9 Wh/år. Det at kanselleringer korrigeres med tilbakevirkende kraft, resulterer i frigjorte midler som overføres tilbake til Energifondet.

Om lag 75 prosent av energiresultatet i de kontraktsfestede prosjektene er sluttrapportert eller realisert. Når et prosjekt er sluttrapportert innebærer det at anlegget er ferdig bygget. Realiserte resultater representerer målte resultater fra ferdige anlegg. Når prosjekter er igangsatt og utbetalingene av støtte er påbegynt, anses risikoen for at prosjektene blir kansellert som lave.

Tabell 3.10 Disponerte midler, kontraktsfestet energiresultat, prosjekter under gjennomføring og sluttrapportert energiresultat etter område (2001–2011)1

Område

Disponert

(mill. kr)

Kontraktsfestet

GWh/år

Igangsatt

GWh/år

Sluttrapportert

GWh/år

Realisert

GWh/år

Industri

868

3 749

738

1 821

904

Yrkesbygg

1 807

3 252

1 213

1 077

876

Fornybar kraft

2 422

2 107

1 005

846

Fornybar varme

2 415

4 740

1 607

1 261

1 440

Bioforedling

38

906

40

733

Ny teknologi

376

86

14

20

6

Bolig

422

52

49

2

Sum

8 348

14 892

3 661

5 186

4 805

1 Alle tallene er korrigert for kansellerte prosjekter.

Post 95 Kapitalinnskudd

Det foreslås å bevilge 9,25 mrd. kroner i innskudd i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging i 2015. Fondskapitalen øker dermed til totalt 53,5 mrd. kroner.

Fondets midler blir plassert som kontolån til staten, med en rente tilsvarende renten på statsobligasjoner med ti års bindingstid fra innskuddstidspunktet.

Kap. 4825 Energiomlegging, energi- og klimateknologi

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

85

Fondsavkastning

998 838

1 216 000

1 418 000

Sum kap. 4825

998 838

1 216 000

1 418 000

Post 85 Fondsavkastning

Fjorårets avkastning av kapitalen i Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging føres årlig inn på statsbudsjettets inntektsside under denne posten og tilsvarende beløp bevilges årlig på statsbudsjettets utgiftsside under kap. 1825, post 50 Overføring til Energifondet.

Det er tidligere gjennomført seks innskudd på til sammen 44,25 mrd. kroner i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging. På bakgrunn av markedsrenter for statspapirer har Finansdepartementet fastsatt en rentesats for de ulike innskuddene på henholdsvis 4,31, 3,65, 4,0, 2,2, 2,94 og 2,59 prosent per år for en periode på ti år.

Avkastningen av den samlede fondskapitalen vil gi en samlet utbetaling på 1 418 mill. kroner i 2015.

Kap. 5582 Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

70

Bidrag til kulturminnevern

15 000

71

Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging

149 000

152 500

Sum kap. 5582

149 000

167 500

Midlene under post 71 ble i 2013 bevilget under kap. 4829, post 50, jf. tabell under punkt 2 i Del I.

Vedrørende 2014

Ved Stortingets vedtak av 20. juni 2014 ble det bevilget 2,4 mill. kroner under post 70 Bidrag til kulturminnevern, jf. Prop. 93 S og Innst. 260 S (2013–2014).

Post 70 Bidrag til kulturminnevern

I 2008 ble det innført en sektoravgift hvor inntektene øremerkes finansiering av statlige utgifter knyttet til kulturminnetiltak i vassdrag, jf. St.prp. nr. 1 (2007–2008). Bakgrunnen for avgiften er et ønske om å fremskaffe ny kunnskap om arkeologiske kulturminner i regulerte vassdrag. Tiltakshavere som blir pålagt å undersøke kulturminner i forbindelse med konsesjonspliktige inngrep i vassdrag betaler en avgift, etter størrelsen på inngrepet. Den innbetalte sektoravgiften blir stilt til disposisjon for Riksantikvaren som vil følge opp de arkeologiske undersøkelsene, jf. kap. 1820, post 74.

Det er fattet vedtak i to nye revisjonssaker, Møsvatn og Årdal, som NVE kan kreve inn avgift fra i 2015. På denne bakgrunn foreslås det en bevilgning på 15 mill. kroner.

Post 71 Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging

Både industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven inneholder regler om innbetaling av konsesjonsavgifter til staten og berørte kommuner. Statens konsesjonsavgifter har til nå gått inn i Konsesjonsavgiftsfondet. I budsjettet for 2013 ble det besluttet at fondet skulle avvikles og avgiften omlegges til en sektoravgift. Departementet vil fremme en lovproposisjon om endring av industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven i løpet av høsten 2014 som en oppfølging av budsjettvedtaket.

Det budsjetteres med 152,5 mill. kroner i innbetalte konsesjonsavgifter i 2015.

Statnett SF

Statnett SF er det systemansvarlige nettselskapet i Norge. Foretaket skal sikre balanse mellom produksjon og forbruk av kraft til enhver tid. Statnett har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet.

For å ivareta sine oppgaver skal Statnett SF planlegge, og prosjektere, bygge, eie og drive overføringsanlegg og utenlandsforbindelser. Innenfor de rammer foretaket er pålagt skal Statnett SF drives etter forretningsmessige prinsipper og gi best mulig avkastning på den statlige innskuddskapitalen. Statnett SF er heleid av staten.

Statnett SF er underlagt Norges vassdrags- og energidirektorats monopolkontroll.

Kap. 5680 Statnett SF

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

85

Utbytte

117 000

287 000

Sum kap. 5680

117 000

287 000

Post 85 Utbytte

Ved behandlingen av Prop. 1 S (2013–2014) ble den langsiktige utbyttepolitikken endret fra 50 prosent til 25 prosent av konsernets årsresultat etter skatt, justert for årets endring i saldo for mer-/mindreinntekt etter skatt, for regnskapsårene 2014–2016.

For regnskapsåret 2014 vil et utbytte på 25 prosent av konsernets årsresultat etter skatt, justert for årets endring i saldo for mer-/mindreinntekt etter skatt utgjøre 287 mill. kroner basert på siste resultatanslag. Endelig vedtak om utbytte fastsettes på foretaksmøte våren 2015 basert på faktisk resultat for 2014.

Resultatrapport 2013

Konsernet hadde et resultat etter skatt på 82 mill. kroner i 2013 mot 837 mill. kroner i 2012. Årsresultatet etter skatt, justert for årets endring i saldo for mer-/mindreinntekt etter skatt var på 832 mill. kroner i 2013, mot 234 mill. kroner i 2012. Det ble ikke utbetalt utbytte i 2014, jf. Prop. 1 (2013–2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014).

Driftsinntektene i 2013 var på 4 561 mill. kroner mot 5 334 mill. kroner i 2012. Driftsresultatet var 346 mill. kroner i 2013 mot 1 433 mill. kroner i 2012. Den bokførte egenkapitalandelen var per 31. desember 2013 på 34,8 prosent.

Programkategori 18.30 Forskning og næringsutvikling

Utviklingstrekk innenfor forskning og næringsutvikling

Satsing på offentlig støtte til forskning, teknologi- og næringsutvikling er avgjørende for norsk verdiskaping og for effektiv og miljøvennlig ressursforvaltning innenfor energi- og petroleumssektoren. Norge har sterke forskningsmiljøer og en betydelig industriell virksomhet som bygger på utnyttelse av våre energi- og petroleumsressurser. Det er et mål at forskningsmiljøene og industrien videreutvikler sin kompetanse og er internasjonalt konkurransedyktige.

Forskning og teknologiutvikling

Ressursene på norsk kontinentalsokkel representerer langsiktige muligheter for verdiskaping, men samtidig også økende utfordringer. Staten har, som ressurseier og desidert største aktør på norsk sokkel, en særlig interesse av kompetansebygging og teknologiutvikling innenfor petroleumssektoren. Regjeringen mener staten derfor må ta et større ansvar for petroleumsrettet forskning og utvikling (FoU) og går inn for å styrke dette området.

Fallende oljeproduksjon og modne felt representerer hovedutfordringer som krever bedre teknologiske løsninger og reduserte kostnader innen både leting, utbygging og produksjon. I tillegg er det nødvendig å utvikle stadig mer miljøvennlig og sikker teknologi for olje- og gassaktiviteter. Potensialet for nye funn i nordområdene er betydelig, men de geologiske usikkerhetene er store. Samtidig er det i de modne områdene på norsk sokkel nødvendig med en betydelig innsats for å øke utvinningen fra eksisterende felt. Med dagens planer vil om lag halvparten av oljen bli liggende igjen. Dette verdipotensialet krever fortsatt satsing på forskning og utvikling for å kunne realiseres.

I tråd med klimaforliket vil departementet vektlegge klimarelaterte utfordringer i petroleumsforskningen. Erfaringer fra tidligere støttede prosjekter viser at FoU innenfor petroleumsteknologi generelt bidrar til mer miljøvennlige løsninger, også der det primære formålet ikke er miljøhensyn.

Den nasjonale FoU-strategien for olje- og gassektoren, OG21 (Olje og gass i det 21. århundre), er med på å sikre en effektiv og målrettet forskningsinnsats, både innenfor offentlig og privat finansiert forskning. OG21 retter oppmerksomheten mot hovedutfordringene knyttet til en langsiktig og bærekraftig verdiskaping i næringen.

Fire teknologiområder er trukket frem i strategien:

 • Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi.

 • Leting og økt utvinning.

 • Kostnadseffektiv boring og intervensjon.

 • Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport.

Innenfor energisektoren er FoU viktig for å utnytte norske energiressurser effektivt og sikre nødvendig kompetanse for langsiktig verdiskaping og næringsutvikling. Den offentlige innsatsen er rettet mot mer effektiv energiproduksjon, energioverføring og energibruk, økt energitilgang basert på miljøvennlig energi, og høyere systemmessig sikkerhet og fleksibilitet. Satsingen skal også bidra til utvikling av et internasjonalt konkurransedyktig forskningsmiljø og næringsliv. Satsingen på FoU er et sentralt element i regjeringens intensjon om at Norge skal være en foregangsnasjon innen miljøvennlig energibruk og produksjon, og regjeringen går derfor inn for å styrke denne.

Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Strategien skal bidra til en samordnet, effektiv og målrettet forsknings- og teknologiinnsats, der økt engasjement i energinæringen står sentralt. Energi21 gir råd til innretningen av norsk satsing på forskning og utvikling av teknologier for fornybar energi, energieffektivisering og CO2-håndtering.

En revidert Energi21-strategi ble høsten 2014 lagt frem av Energi21-styret. Strategien presenterer prioriterte satsingsområder og et sett med anbefalinger knyttet til implementering av strategien. Den reviderte strategien er noe mer spisset enn strategien fra 2011. To satsingsområder er særlig løftet frem:

 • Vannkraft

 • Fleksible energisystemer

Øvrige prioriterte innsatsområder i strategien er:

 • Solkraft

 • Havvind

 • Energieffektivisering

 • CO2-håndtering

I tillegg trekker strategien frem behovet for å sikre en kompetanseplattform med relevans for hele energisektoren samt viktigheten av å forsterke norske forskningsmiljøers deltakelse på EU-arenaen.

I tillegg til satsingen på energiforskning gjennom Norges forskningsråd, har Enova SF en satsing rettet mot utvikling av ny energi- og klimateknologi og støtte til teknologier og løsninger nær markedsintroduksjon. Videre støtter Gassnova SF demonstrasjonsprosjekter innen CO2-håndtering.

Næringsutvikling og internasjonalisering

Den petroleumsrettede leverandørindustrien viser betydelig vekst. Industrien som leverer varer og tjenester til virksomheten på norsk sokkel og til andre petroleumsprovinser er Norges største næring målt i omsetning etter produksjonen av olje og gass. Omsetningen utgjorde om lag 460 mrd. kroner i 2012. Norske selskaper er blitt verdensledende innen seismikk, undervannsproduksjonssystemer, boreutstyr og servicefartøy. Grunnlaget for denne utviklingen er lagt blant annet gjennom en langsiktig FoU-innsats og en næring som stadig har måttet løse teknologiske utfordringer for å kunne utvikle ressursene på norsk sokkel og etter hvert også i andre petroleumsprovinser.

Den petroleumsrettede leverandørindustrien er lokalisert med kompetansearbeidsplasser i alle landets fylker. I 2012 var 126 000 direkte sysselsatt i denne industrien (inkludert offshoreansatte, men ikke ansatte i oljeselskapene) ifølge en studie utført for departementet av Samfunns- og næringslivsforskning AS i 2013. Dette er en vekst på i størrelsesorden 30 000–35 000 siden 2007. Nye mindre foretak har tilført næringen 5 000–7 000 nye arbeidsplasser i denne perioden. Veksten for øvrig er kommet i etablerte foretak. Undervannsmiljøet i Buskerud, boreteknologimiljøet i Agder og den maritime klyngen på Møre viser en økning i sysselsettingen, samtidig som Rogalands relative betydning for sysselsettingen i denne næringen har gått ned.

Den internasjonale omsetningen til den norskbaserte petroleumsrettede leverandørindustrien utgjorde om lag 186 mrd. kroner i 2012. De viktigste internasjonale markedene i 2012 var Sør-Korea, Brasil og Storbritannia. I tillegg til disse markedene vil Australia, den amerikanske del av Mexicogulfen og Afrika være viktige markeder fremover. Internasjonalisering av den petroleumsrettede leverandørindustrien bidrar også til økt lokal verdiskaping og sysselsetting.

INTSOK ble opprettet av myndigheter og industrien i 1997 for å drive fokusert innsats i internasjonale markeder med mål om å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i norsk petroleumsindustri.

Når det gjelder energinæringen, har Norge mer enn 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, i all hovedsak vannkraft. Norge er verdens sjette største vannkraftprodusent og har bygget opp en høy internasjonal kompetanse innen utbygging og drift av vannkraft, samt overføring, distribusjon og handel med elektrisk kraft. Norge har også en god kompetanse på samspillet mellom energi og miljø. Aktiviteten har vært forholdsvis lav i Norge de siste årene når det gjelder utbygging av nye kraftprosjekter, men det er nå en økt pågang knyttet til nye prosjekter, blant annet utbygging av nye småkraftverk og opprusting/utvidelse av eksisterende vannkraftverk. Dette vil gi nye muligheter nasjonalt for energinæringen.

Myndighetene og energinæringen har i fellesskap etablert INTPOW (Norwegian Renewable Energy Partners). INTPOW er myndighetenes viktigste virkemiddelt for økt internasjonalisering av den norskbaserte energinæringen.

Hovedmål innenfor forskning og næringsutvikling

Det er et overordnet mål å bidra til økt verdiskaping, sysselsetting og kompetanse i energi- og petroleumsnæringene.

Forskning og teknologiutvikling

Hovedmålet for regjeringens satsing på forskning, utvikling og demonstrasjon av nye energi- og petroleumsteknologier er økt langsiktig verdiskaping og en sikker, rasjonell, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske energi- og petroleumsressursene. Satsingen har følgende delmål:

 • Ivareta behovet for langsiktig kunnskaps- og kompetansebygging og teknologiutvikling.

 • Utvikle konkurransedyktige produkter og tjenester som kan gi grobunn for økt næringsutvikling og verdiskaping i Norge.

 • Bidra til å redusere mulig negative miljø- og klimavirkninger av virksomheten gjennom økt kunnskap og nye teknologiske løsninger.

 • Bidra til økt kunnskap som grunnlag for politikkutvikling og god forvaltning av energi- og petroleumsressursene.

Forskningsinnsatsen skal være langsiktig og robust for endringer i samfunnets behov og rammebetingelser. FoU-strategiene OG21 (Olje og gass i det 21. århundre) og Energi21 gir et godt og omforent grunnlag for en helhetlig og langsiktig satsing innenfor energi- og petroleumsforskningen. Den offentlige støtten til energi- og petroleumsforskning skal forsterke næringslivets egen satsing på FoU. Midlene skal gå til prosjekter med samfunnsøkonomisk nytte, som uten den offentlige støtten ikke ville blitt realisert, eller blitt realisert i et mindre omfang enn samfunnsøkonomisk optimalt. Satsingen på forskning skal videre dekke forvaltningens behov for ny kunnskap. Myndighetenes virkemidler for å styrke kompetanse- og teknologiutvikling skal være med på å videreutvikle forvaltningen, norske forskningsmiljøer og en norskbasert energi- og petroleumsnæring som er konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt og som kan bidra til verdiskaping og sysselsetting. De norske aktivitetene må ses i en internasjonal sammenheng, og innsatsen skal rettes inn mot områder der den kan utgjøre en positiv forskjell.

Næringsutvikling og internasjonalisering

Det er et mål å arbeide for og med den energi- og petroleumsrettede leverandørindustrien for å skape og utnytte muligheter til videre utvikling av konkurransekraften nasjonalt og internasjonalt. Som resultat av en langsiktig og målrettet satsing, har Norge bygget opp fagmiljøer innenfor energi- og petroleumssektoren som er blant verdens fremste på sine spesialfelt. Skal denne posisjonen opprettholdes, er det behov for styrking av kompetanse og teknologi, samt konsentrert innsats i de viktigste markedene.

Olje- og energidepartementets mål og utfordringer i 2015

Hovedmålet er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig politikk for forskning, teknologi og næringsutvikling innenfor energi- og petroleumsområdet.

Departementet vil videreføre den etablerte forvaltningen av FoU-satsingen, der konkurranseutsetting av forskningsmidler gjennom forskningsprogrammer står sentralt.

Olje- og energidepartementet vil gjennom sin forskningsinnsats følge opp regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som legges frem sammen med statsbudsjettet. Med langtidsplanen varsler regjeringen en ambisiøs og forutsigbar politikk for forskning og høyere utdanning. Satsingen gir forutsigbare rammer gjennom langsiktige mål og prioriteringer, og konkrete satsinger på forskningsinfrastruktur, rekrutteringsstillinger og tiltak for å stimulere til god deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. For nærmere omtale, se Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024 og Prop. 1 S (2014–2015) for Kunnskapsdepartementet.

Departementet vil påse at prioriteringene i de nasjonale FoU-strategiene, OG21 for olje- og gassektoren og Energi21 for energisektoren, blir ivaretatt gjennom programmene i Norges forskningsråd.

OG21 har satt i gang et arbeid for å kartlegge hvordan teknologi kan bidra til å redusere kostnadsnivået på norsk sokkel. Arbeidet dekker hele verdikjeden: leting, utbygging og drift. Departementet vil følge dette arbeidet.

Departementet vil i sin forvaltning av midlene til energiforskning vektlegge råd og anbefalinger i den reviderte strategien for Energi21 som styret for Energi21 la frem høsten 2014.

Aktivitetene i forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og de to nye forsknings- og kompetansesentrene for petroleum vil bli fulgt opp av departementet i samarbeid med Norges forskningsråd. En midtveisevaluering av de tre samfunnsvitenskapelige FMEene, som ble etablert i 2010, skal gjennomføres i 2015. Evalueringen skal vurdere sentrenes forskningsresultater og virksomhet og danne et utgangspunkt for en beslutning om videreføring av det enkelte senter også i den siste delen av den maksimale finansieringsperioden på åtte år. Forskningsrådets arbeid med å lyse ut en ny runde for FMEer i 2015 med oppstart i 2016 vil bli tett fulgt av departementet.

Departementet vil videreutvikle det internasjonale forskningssamarbeidet på energi- og petroleumsområdet og deltar i forskningssamarbeid innenfor EU, Det internasjonale energibyrået (IEA) og på nordisk nivå. Når det gjelder IEA, vil departementet vektlegge samarbeidsprogrammet Gas and Oil Technologies. Innenfor bilateralt forskningssamarbeid vil departementet i første rekke følge opp samarbeidsavtalene med USA og Brasil.

EU er den klart viktigste internasjonale arenaen når det gjelder samarbeid innenfor forskning og innovasjon på energiområdet. SET-planen (Strategic Energy Technology Plan) er teknologipilaren i EUs «energi- og klimapakke» og legger føringene for den videre utviklingen og implementeringen av nye lavutslippsteknologier i Europa. Departementet deltar i styringsgruppen for SET-planen og vurderer fortløpende muligheter for utvidet forskningssamarbeid på utvalgte områder med enkelte EU-medlemsland. Departementet deltar også i arbeidet innenfor Horisont 2020, som er EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon (2014–2020). Departementet vil, i samarbeid med Norges forskningsråd, arbeide for god norsk prosjektdeltakelse innenfor programmets energidel.

For petroleums- og energinæringens del, er det for departementet et mål å bidra til å opprettholde verdiskaping, sysselsetting og kompetanse på et høyt nivå.

Departementet vil fortsatt arbeide for å videreutvikle petroleums- og energiindustriens konkurransekraft i hjemmemarkedet og for at den norskbaserte petroleumsrettede leverandørindustrien gis anledning til å konkurrere om oppdrag på norsk kontinentalsokkel. Det norske markedet og de teknologiske utfordringene som norsk sokkel har gitt, har vært vesentlig for utviklingen av denne industrien.

Departementet vil i tillegg støtte opp om næringenes internasjonale satsing. Dette vil skje i et samarbeid med industrien, INTSOK og INTPOW. Disse organisasjonene er opprettet for å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i henholdsvis norsk petroleums- og energiindustri gjennom fokusert internasjonal virksomhet.

Departementet vil i 2015 samarbeide med Utenriksdepartementet og Norad i forbindelse med Ren energi i bistanden og Energy+, samt følge NVEs arbeid i denne forbindelse. Organisasjoner som International Centre for Hydropower og INTPOW har sterk fornybarkompetanse og store internasjonale nettverk, og er dermed viktige aktører i dette arbeidet. Departementet vil fortsette å representere Norge i International Renewable Energy Agency (IRENA). Departementet vil videreføre samarbeidet i Olje for Utvikling med Utenriksdepartementet, Finansdepartementet og Miljøverndepartementet.

Olje- og energidepartementets resultatrapport for 2013

Olje- og energidepartementet har i 2013, gjennom satsingen på forskning og teknologiutvikling, arbeidet for å styrke kompetansen og innovasjonsevnen innenfor energi- og petroleumssektoren. Det har vært et tett samarbeid med Norges forskningsråd i dette arbeidet.

Arbeidet i FoU-strategiene OG21 og Energi21 ble fulgt opp av departementet, blant annet gjennom observatørrollen i strategistyrene. OG21 og Energi21 drives av hvert sitt sekretariat i Forskningsrådet i nært samarbeid med OED. I 2013 ble konferansen OG21-forum avholdt med bred deltakelse fra olje- og gassnæringen for å gi teknologiske utfordringer på norsk sokkel større oppmerksomhet.

Departementet har fulgt aktiviteten i de åtte teknologisk rettede Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og de to samfunnsvitenskaplige sentrene. Alle de teknologiske FMEene ble midtveisevaluert av Forskningsrådet i 2013.

Departementet deltok i etableringen av forskningssentrene for arktiske utfordringer og økt utvinning. De ble etablert i 2013 og var i full drift fra 2014.

Departementet har deltatt som observatører i Forskningsrådets store programmer PETROMAKS 2 og ENERGIX. Programmene hadde oppstart i 2013.

Departementet har deltatt i internasjonale fora for FoU-samarbeid innenfor energi- og petroleumsområdet, hovedsakelig innenfor EU-samarbeidet, IEA og på nordisk nivå. På EU-arenaen har det vært økt aktivitet, blant annet som en følge av nasjonale forberedelser til oppstart av Horisont 2020. Innenfor IEA-samarbeidet, var departementet engasjert i etableringen av samarbeidsprogrammet Gas and Oil Technologies (GOT), der departementet nå leder styringskomiteen.

Departementet gjennomførte i 2013 møter med ulike aktører innenfor petroleums- og energiindustrien samt industriens interesseorganisasjoner for å innhente kunnskap om status og markedssituasjon nasjonalt og internasjonalt. Viktige temaer var utfordringer knyttet til nye prosjekter, kontraktsstrategier og valg av leverandører i Norge vs. internasjonalt.

Departementet videreførte i 2013 arbeidet med regjeringens Brasil-strategi. Den bilaterale avtalen knyttet til forsknings- og teknologisamarbeid innen olje og gass mellom Brasil og Norge ble signert i november 2013. Norske universiteter, forskningsinstitutter og industri deltar i samarbeidet.

Kap. 1830 Forskning og næringsutvikling

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres, kan nyttes under post 71

30 683

24 000

22 400

50

Overføring til Norges forskningsråd

728 000

673 600

695 000

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres

12 411

19 400

30 400

71

Tilskudd til forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres, kan nyttes under post 22

4 000

4 000

72

Tilskudd til INTSOK

16 500

17 000

73

Tilskudd til INTPOW

4 000

4 000

Sum kap. 1830

771 094

741 500

772 800

Midlene under post 71 ble i 2013 bevilget under kap. 1830, post 22 og midlene under post 72 og 73 ble i 2013 bevilget under kap. 1832, post 70, jf. tabell under Del I, punkt 2.

Vedrørende 2014

Ved Stortingets vedtak av 20. juni 2014 ble post 50 Norges forskningsråd økt med 6 mill. kroner og post 70 Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak økt med 8 mill. kroner, jf. Prop. 93 S og Innst. 260 S (2013–2014).

Post 22 Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres, kan nyttes under post 71

Det foreslås å bevilge 22,4 mill. kroner til forvaltningsrettet forskning og utvikling i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat, en reduksjon på 1,6 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Reduksjonen har sammenheng med innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift.

NVE mottar refusjoner fra samarbeidspartnere i forbindelse med enkelte prosjekter. På grunn av usikkerhet om størrelsen på refusjonene foreslås det en fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 1830, post 22, mot tilsvarende merinntekter under kap. 4830, post 10 Refusjoner, jf. forslag til romertallsvedtak II.

For å sikre en forutsigbar, hensiktsmessig og god fremdrift i de flerårige FoU-programmene og en best mulig utnyttelse av feltsesongen, er det behov for å kunne inngå kontrakter med utførende institusjoner med varighet utover budsjettåret. På denne bakgrunn foreslås det en fullmakt til å pådra forpliktelser for inntil 10 mill. kroner utover gitt bevilgning i 2015, jf. forslag til romertallsvedtak VII.

Mål og aktiviteter 2015

Innen hydrologi og skredvarsling vil NVE ha forskningsaktivitet på følgende områder: Hydrologiske prognoser og varsler, effekter av klimaendringer, overvåking og målemetodikk, årsaker til og konsekvenser av flom og skred, samt forebyggende tiltak mot flom og skred. Forskningsaktiviteten skal bidra til både bedre energiprognoser og bedre håndtering av flom- og skredrisiko.

FoU-programmene for Elmarkedstilsynet omfatter «forsyningssikkerhet og leveringskvalitet i smarte nett», «fremtidens sluttbrukermarked» og «økonomisk regulering». Målet med prosjektene er å få økt kunnskap om teknologi og markedsatferd som kan bidra til effektive markedsløsninger.

NVE skal i 2015 øke kunnskapen om miljøkonsekvenser av kraft- og nettanlegg. NVE skal også øke sin kunnskap innen sikkerhet og beredskap. På energiområdet skal FoU-aktiviteten fokuseres på klimatilpasning, energibruk, forsyningssikkerhet, leveringskvalitet, og tilgang på fornybar energi. Det skal ses på sammenhengen mellom produksjon, forbruk og nett, også i et fremtidig energisystem med større innslag av uregulerbar fornybar kraft.

Resultatrapport 2013

Prosjekter innen energibruk, forsyningssikkerhet, leveringskvalitet og fornybar energi har blant annet bidratt til å styrke NVEs arbeid med analyser av framtidige, integrerte energisystemer med andre land som også fokuserer på økt fornybar energiproduksjon, energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp.

Det er gjennomført et forskningsprosjekt for å kartlegge barrierer for velfungerende sluttbrukermarkeder, samt prosjekter om kostnadseffektivitet i økonomisk regulering av TSOer. Innen konsesjonsrelatert forskning er det fokusert på miljømessige og øvrige effekter av bygging og drift av kraftledninger, vindkraft og vannkraft, samt på avbøtende tiltak for å redusere negative effekter.

Det er iverksatt en rekke prosjekter for å øke kunnskapen om skredprosesser og metoder for å redusere risikoen knyttet til flom og skred. Gjennom prosjektet Naturfare – Infrastruktur, flom og skred, som er et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen og Jernbaneverket, er det fokusert på prosjekter som kan bidra til å koordinere og forbedre arbeidet med flom- og skredforebygging.

Innen hydrologi ble prosjektet RegObs sluttført. Prosjektet har i samarbeid med Statens vegvesen blant annet utviklet en nettside, www.regobs.no, for innlegging og visning av feltdata for varsling, beredskap og forskning knyttet til flom, skred og isfarer.

Post 50 Overføring til Norges forskningsråd

Det foreslås å bevilge 695 mill. kroner til Norges forskningsråd, en økning på 21,4 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Økningen motsvares delvis av en reduksjon som gjelder en effektiviseringsreform. Det er forutsatt at alle virksomheter gjennomfører tiltak for å øke produktiviteten. I forslag til bevilgning for 2015 er det hentet ut en effektiviseringsgevinst.

Bevilgninger til forskning og utvikling over Olje- og energidepartementets budsjett til energi- og petroleumsaktiviteter kanaliseres i hovedsak gjennom Norges forskningsråd. Gjennom programmer i Forskningsrådet finansieres langsiktig grunnleggende forskning, anvendt forskning, teknologiutvikling, pilot- og demonstrasjonsprosjekter, samt samfunnsfaglig energi- og petroleumsforskning.

Regjeringen har fastsatt nye mål for Forskningsrådets virksomhet. Bakgrunnen er at både evalueringen av Forskningsrådet og Riksrevisjonen pekte på utfordringer knyttet til det eksisterende mål- og resultatstyringssystemet for Forskningsrådet. Bevilgningene til Forskningsrådet går over budsjettene til 15 departementer, og Forskningsrådet stilles overfor mange mål/delmål og en rekke føringer fra departementene. Det fører til at den samlede styringen av Forskningsrådet fremstår som uoversiktlig og styringsstrukturen som lite egnet. Kunnskapsdepartementet startet derfor høsten 2013 et prosjekt for å videreutvikle systemet for mål- og resultatstyring av Forskningsrådet.

Hensikten er å sikre et system med mer overordnet og strategisk styring av Forskningsrådet fra departementenes side, der den samlede styringen dreies mer over i retning av resultater av Forskningsrådets virksomhet og der Forskningsrådet får større frihet til å forvalte sine programmer og aktiviteter på tvers av departementsgrensene. Departementene og Forskningsrådet har deltatt i arbeidet med å utvikle det nye systemet.

Regjeringen har fastsatt følgende mål for Forskningsrådets virksomhet fra 2015:

 • Økt vitenskapelig kvalitet

 • Økt verdiskaping i næringslivet

 • Møte store samfunnsutfordringer

 • Et velfungerende forskningssystem

 • God rådgiving

Tabell 3.11 Fordeling av bevilgningen under kap. 1830, post 50 på programmer og aktiviteter:

(i 1 000 kr)

Formål

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Petroleumssektoren:

PETROMAKS 2, DEMO 2000 og PROOFNY

248 900

258 500

Forskningssentre for arktiske utfordringer og økt utvinning

15 000

15 000

PETROSAM 2

10 000

10 000

Strategisk petroleumsforskning

6 500

6 500

Sum Petroleumssektoren

280 400

290 000

Energisektoren:

ENERGIX

234 000

243 000

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

145 000

145 000

Strategisk energiforskning

5 200

8 000

Sum Energisektoren

384 200

396 000

Strategiske fellesfunksjoner, informasjon og internasjonalisering mv.

9 000

9 000

Sum overføring til Norges forskningsråd

673 600

695 000

Norges forskningsråd disponerer i tillegg midler i 2015 over kap. 1840, post 50 CLIMIT.

Det foreslås å sette av 9 mill. kroner til strategiske fellesfunksjoner, informasjon og internasjonalisering. Midlene skal blant annet dekke utgifter til drift av FoU-strategiene Energi21 og OG21 og deltakelse i og oppfølging av internasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en integrert del av forskningen, men blir i hovedsak finansiert over Arbeidsdepartementets budsjett.

Mer informasjon om programmene kan finnes på www.forskningsradet.no.

Petroleumssektoren

PETROMAKS 2 – stort program for petroleumsforskning

PETROMAKS 2 støtter strategisk grunnleggende forskning og kompetanseutvikling, anvendt forskning og teknologiutvikling. PETROMAKS 2 tar utgangspunkt i OG21s teknologistrategi. Gjennom støtte til kunnskaps- og teknologiutvikling skal programmet bidra til økt verdiskaping for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

Målgruppen for programmet er norske bedrifter og forskningsinstitusjoner som kan bidra til videreutvikling av petroleumsnæringen, herunder små og mellomstore bedrifter. Der det er relevant, ses aktivitetene i sammenheng med internasjonale forskningsaktiviteter.

Gjennom støtte til forskerprosjekter finansierer programmet forskningsrettet utdannelse både av hovedfags- og doktorgradskandidater, i tillegg til kandidater på postdoktornivå. Programmet er viktig for utviklingen av fremtidens kompetanse i en petroleumssektor som vil ha et betydelig rekrutteringsbehov i fremtiden.

DEMO 2000 – prosjektrettet teknologiutvikling

DEMO 2000 skal bidra til å kommersialisere ny teknologi gjennom støtte til kvalifisering av teknologier og gjennomføring av pilot- og demoprosjekter. En viktig forutsetning for å oppnå økt utvinning av olje og gass, mer miljøvennlig produksjon samt reduserte lete- og utvinningskostnader, er at industrien tar i bruk ny teknologi og tester ut nye løsninger. Erfaringsmessig er dette en utfordring, fordi uttesting av ny teknologi er forbundet med høye kostnader og høy risiko. Offentlig støtte gjennom DEMO 2000 bidrar til å utløse slike prosjekter. DEMO 2000 bistår også norske leverandører/servicebedrifter og forskningsinstitutter i å gjennomføre piloter på utenlandsk sokkel, der hvor dette kan hjelpe bedriftene med kvalifisering av ny teknologi og raskere kommersialisering i et globalt offshoremarked. Teknologien som testes ut må være relevant for norsk sokkel.

Havet og Kysten – delprogram PROOFNY

«Langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten» (PROOFNY) er organisert som et eget delprogram under programmet Havet og kysten (2006–2015). Målet er å framskaffe økt kunnskap om langtidseffekter av petroleumsvirksomhetens utslipp. Kunnskapen er nødvendig for at myndighetene skal kunne styre utviklingen i virksomheten og samordne utnyttelsen av olje- og gassressursene med annen bruk og vern av havmiljøet. Det er sentralt at den samlede påvirkningen av havmiljøet ikke skal føre til vesentlige negative effekter på marine organismer.

Forskningssentre for arktiske utfordringer og økt utvinning

Den nye senterordningen for petroleumsforskning skal bidra til kompetansebygging og forskning av høy kvalitet med relevans for petroleumssektoren.

Forsknings- og kompetansesenteret for arktiske utfordringer har som mål å fremskaffe ny kunnskap om petroleumsressursene i Arktis og utvikle nødvendig kunnskap og metodikk for miljøvennlig leting. Senteret skal bygge opp et forskningsmiljø av høy kvalitet som er relevant for oljenæringen i nord og i arktiske strøk. Universitetet i Tromsø er vertsinstitusjon, og samarbeider tett med petroleumsindustrien og nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Satsingen skal også styrke tilbudet for master- og doktorgradsutdanning.

Forskningssenteret for økt utvinning skal bidra til næringsrettet forskning, forskerutdanning og langsiktig kompetansebygging for økt utvinning på norsk sokkel. Med dagens metoder vil mer enn 50 prosent av ressursene bli værende i bakken. Selv en beskjeden økning i gjennomsnittlig utvinningsgrad for norsk sokkel vil kunne utløse store verdier for samfunnet. Universitetet i Stavanger er vert for senteret, og samarbeider tett med IRIS og IFE. Senteret skal videre samarbeide med industrien slik at nye løsninger raskt kan tas i bruk. Forbedring av eksisterende og utvikling av ny utvinningsmetodikk er sentrale satsingsområder.

PETROSAM 2 – program for samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning

PETROSAM 2 har som overordnet mål å videreutvikle kompetanse om samfunnsmessige forhold som grunnlag for strategi- og politikkutforming hos norske myndigheter og næringsliv i petroleumssektoren. De sentrale oppgavene for PETROSAM 2 er å etablere kunnskap om verdien og forvaltningen av petroleumsressursene på norsk sokkel og sette norsk petroleumsvirksomhet inn i et regionalt og arktisk perspektiv. Programmet skal finansiere samfunnsvitenskapelig forskning på petroleumsrelaterte problemstillinger knyttet til norsk sokkels utfordringer, Arktis/nordområdene og Russland.

Programmet skal også bidra til å bygge opp kompetente forskningsmiljøer som kan hevde seg internasjonalt innenfor programmets temaområder og gi verdifulle innspill i den norske samfunnsdebatten.

Strategisk petroleumsforskning

Det gis støtte til sjøfuglprogrammet SEAPOP (Seabird Population Management and Petroleum Operations). Programmet skal gi bedre kunnskap om utbredelse, tilstand og utvikling av norske sjøfuglbestander i lys av menneskelig aktivitet i havområdene og kystsonen, blant annet innenfor petroleumsvirksomheten.

Det gis også støtte til The International Ocean Discovery Program (IODP), et internasjonalt, maringeologisk forskningsprogram rettet blant annet mot forskning i arktiske områder. Videre gis det støtte til «Fri prosjektstøtte» knyttet til matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Energisektoren

ENERGIX (2013–2022) – Stort program energi

ENERGIX er Forskningsrådets hovedaktivitet innenfor miljøvennlig energi. Programmet skal bidra til ny kunnskap som fremmer en langsiktig og bærekraftig omstilling av energisystemet, med mer fornybar energi, mer energieffektive løsninger, økt integrasjon mot Europa og økt behov for fleksibilitet. Programmet omfatter både strategisk grunnleggende forskning og kompetanseutvikling og anvendt, innovasjonsrettet forskning, samt nye teknologier i pilotfasen. I tillegg til teknologiorientert forskning har ENERGIX en betydelig satsing innenfor samfunnsvitenskapelig forskning.

ENERGIX skal bidra til å realisere energi- og næringspolitiske mål og er et viktig virkemiddel i implementeringen av FoU-strategien Energi21. Tematisk dekker programmet det stasjonære energisystemet og miljøvennlig energi i transport, samt energibruk, energipolitikk, -økonomi og samfunn. På alle områdene er kunnskap om miljøvirkninger viktig.

ENERGIX samarbeider tett og koordinerer sine aktiviteter med Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME).

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing på forskning innenfor fornybar energi, energieffektivisering og CO2-håndtering. Ordningen administreres av Norges forskningsråd og innebærer støtte til forskningssentre bestående av forskningsinstitusjoner, næringsliv og forvaltning. Hovedkriteriet for tildeling av sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Den vitenskapelige kvaliteten i forskningen må ligge på et høyt internasjonalt nivå. FMEene kan ha en varighet på inntil åtte år, men vurderes etter fem års virksomhet. Et viktig mål for FME-ordningen er å stimulere til utdanning av forskere.

Sentre er etablert innenfor teknologiområdene CO2-håndtering (to sentre), vindkraft til havs (to sentre), energibruk i bygninger, solceller, bioenergi og miljøkonsekvenser av fornybar energi. Det er også opprettet tre FMEer innenfor samfunnsvitenskapelig energiforskning, hvorav to mottar støtte over Olje- og energidepartementets budsjett. Disse sentrene skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for nasjonal og internasjonal energipolitikk og energipolitiske utfordringer og studere samspillet mellom teknologi og samfunn.

Strategisk energiforskning

Det gis støtte til forskning og undervisning ved Norsk Institutt for Sjørett ved UiO for å styrke norsk kompetanse innenfor energirett. Slik støtte til energirettslig forskning må til for å legge det nødvendige grunnlaget for et samfunnsmessig rasjonelt kraftmarked, tilfredsstillende kraftforsyningssikkerhet og de miljørettslige rammer for energiproduksjon og kraftoverføring.

Det tildeles også midler til Prosjektetableringsstøtte (PES), en ordning som skal bidra til å styrke norske forsknings- og teknologimiljøers deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 og oppnå økt norsk retur i form av prosjektfinansiering fra Horisont 2020.

Resultatrapport 2013

Petroleumssektoren

PETROMAKS 2

PETROMAKS 2 (2012–2022) har overtatt 116 løpende prosjekter fra PETROMAKS. Mange av disse ble avsluttet i 2013. I 2013 har PETROMAKS 2 igangsatt 54 prosjekter i institutt- og UoH-sektoren samt leverandørindustrien. Til sammen er om lag 512 mill. kroner blitt innvilget i 2013. Disse har utløst store prosjektinvesteringer fra oljeselskapene og ande private aktører.

I 2013 gikk om lag 24 prosent av midlene til næringslivet gjennom innovasjonsprosjekter, 44 prosent til kompetanseprosjekter der næringslivet sitter tett på forskningsmiljøene som brukere av resultatene og 24 prosent til grunnleggende forskning. I tillegg finansierte programmet fire strategiske prosjekter mot Brasil.

Et viktig mål for programmet er å bidra til utvikling av kompetanse og forskerutdanning. Så langt har programmet bevilget midler til 80 stipendiater. Dette bidrar til kompetanseheving og konkurransekraft i industrien, akademia og offentlig forvaltning.

Mange av prosjektene i PETROMAKS 2 har stor relevans for nordområdene. Det gjenspeiles også i samarbeidet med aktører i Russland. Felles utfordringer i Barentshavet gjør dette samarbeidet svært aktuelt.

Kvantifiserbare resultater for 2013:

 • Antall prosjekter: 148, hvorav 36 nye

 • Doktorgradsstipendiater: 66 årsverk, hvorav 22 årsverk er kvinner

 • Postdoktorstipendiater: 26 årsverk, hvorav 7 årsverk er kvinner

 • Antall søkte patenter: 10

 • Antall nye produkter/prosesser/tjenester/prototyper: 68

Boks 3.1 Prosjekteksempel PETROMAKS 2

NTNU har studert hvilke krefter man kan observere når borestrengen setter seg fast i borehullet. Hensikten har vært å utvikle en modell over observasjoner i sanntid for så å sammenlikne disse mot historisk data i en omfattende database. På den måten kan man lete etter mønstre og se avvik. Gjennom slik mønstergjenkjenning kan man identifisere årsaker til feil. Denne modellen har blitt en suksess som er blitt kommersialisert gjennom et oppstartsselskap, Verdande. Modellen brukes på 60 borerigger i hele verden. Den skal nå testes ut på andre områder, blant annet kan teknologien brukes på monitorering av hjertepasienter.

Programmene NANO 2021 og PETROMAKS 2 har arrangert et felles seminar og en utlysning som har resultert i to forskningsprosjekter som vektlegger nanoteknologi for økt utvinning av immobil olje. Prosjektene er eksempler på industrirelevant grunnforskning som kan bidra til å nå målet om økt utvinningsgrad på norsk sokkel.

DEMO 2000

Totalomfanget på DEMO 2000-prosjektene i 2013 var på 1,1 mrd. kroner, hvorav bidraget fra DEMO 2000 var på totalt 246 mill. kroner, en gjennomsnittlig støtteandel på 21 prosent. De 16 nye prosjektene som kom til i prosjektporteføljen for 2013 fordelte seg på OG21-strategiens fire teknologiområder, med flertall på Bedre boring og brønnteknologi og Mer effektiv produksjon og transport. Den offentlige satsingen har utløst betydelig innsats fra næringslivet og har bidratt til å akselerere bruken av ny og kostnadsbesparende teknologi på norsk sokkel. Demo 2000 har økt sitt aktivitetsnivå i 2013 og har bidratt til at tre nye bedrifter har blitt etablert. Det har i 2013 blitt innført en ordning med forprosjekter, årlige utlysninger er økt til to og kommunikasjonsvirksomheten har blitt styrket. I 2013 har man også arbeidet for å gjøre DEMO 2000 bedre kjent blant potensielle brukere i Nord-Norge.

Kvantifiserbare resultater for 2013:

 • Antall prosjekter: 42, hvorav 16 nye

 • Antall søkte patenter: 13

 • Antall nye/forbedrete produkter/prosesser/tjenester: 23

 • Antall metoder/modeller/prototyper: 18

Boks 3.2 Prosjekteksempel DEMO 2000

En stor andel av prosjektene i DEMO 2000 er uttesting av ny undervannsteknologi. Et av prosjektene som ble gjennomført og avsluttet i 2013 er Seabox, et system for å rense og avsalte havvann til injisering som trykkstøtte i reservoarer. Hele teknologien er undervannsbasert. Denne teknologien kan bety mye for å øke utvinningen i kalksteinsreservoarer. Samtidig vil en undervannsbasert løsning være mer energi- og kostnadseffektiv enn å modifisere, eventuelt bygge, ny plattform.

Forskningssentre for arktiske utfordringer og økt utvinning

I 2013 ble det etablert et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Arktis. Det nye senteret, ARCEx (Research Centre for Arctic Petroleum Exploration) ble lagt til Tromsø. Det ble ogå etablert et forskningssenter for økt utvinning, The National IOR Centre of Norway, i Stavanger. For begge sentrene var 2013 et oppstartsår. Begge sentrene har vært aktive med å inngå samarbeidsavtaler med forskningspartnere og industripartnere, etablere organisasjonsstruktur og utforme arbeidsprogram.

Havet og Kysten – delprogram PROOFNY

I løpet av 2013 er tolv prosjektsøknader blitt behandlet under PROOFNY. Av disse mottok to nye prosjekter støtte. Programmet har utarbeidet en rapport som viser de forvaltningsrelevante resultatene fra forskning som programmet har finansiert. Resultatet ble presentert i en oppdatert utgave av «Bruk Forskningen». Rapporten gir forvaltningen forskningsbasert kunnskap om de marine økosystemene, bioressursene og havområdet og hvordan de påvirkes av for eksempel oljeforurensing og klimaendringer.

PETROSAM 2

I 2013 ble resultater av det avsluttende PETROSAM-programmet systematisert i en egen sluttrapport. Høydepunkter i forskningen knytter seg til egenskaper ved Russlands energimarked (opp- og nedstrøms), drivkrefter bak kostnadsutviklingen på norsk sokkel og ikke minst forskning som øker forståelsen for hva de store politiske endringene i de oljeproduserende landene i Midt-Østen kan få for verdens energisituasjon.

PETROSAM 2, som viderefører satsingen på samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning, mottok 27 søknader i 2013 fordelt på både forskerprosjekter og kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN). Søknadene viste bred deltakelse fra internasjonale forskningspartnere i prosjektene. Seks forskerprosjekter og ett KPN ble innvilget. Selve forskningsaktiviteten starter opp i 2014.

Strategisk petroleumsforskning

I 2013 ble midlene benyttet til IODP-kontingent (The International Ocean Discovery Program), til sjøfuglprogrammet SEAPOP og til en strategisk satsing på teknologifagene.

Energisektoren

ENERGIX

ENERGIX hadde i 2013 en sterk portefølje som dekket hele programmets ansvarsområde. Totalt besto porteføljen av nesten 300 prosjekter, inkludert de som startet opp under programmets forløper RENERGI (2003–2012). Porteføljen viste en god spredning når det gjelder deltakelse fra forskningsinstitusjoner og næringsliv og når det gjelder plassering i verdikjeden. Næringslivet deltok som prosjektleder eller partner i om lag 80 prosent av prosjektene i programmet.

ENERGIX samarbeider tett med Enova og Innovasjon Norge for å bidra til at markedet opplever et så sømløst virkemiddelapparat innenfor energi- og miljøteknologi som mulig. I 2013 gjennomførte virkemiddelaktørene blant annet et felles rekrutteringsløp spesielt rettet mot byggenæringen.

I 2013 ble det tildelt totalt 420 mill. kroner, hvorav 239 mill. kroner til forsker- og kompetanseprosjekter og 118 mill. kroner til innovasjonsprosjekter. Programmet kan vise til høy konkurranse og høy kvalitet på de tildelte prosjektene. En viktig nysatsing for programmet var pilotutlysningen «Nye konsepter». Det ble her tildelt 35 mill. kroner til 4 prosjekter.

Kvantifiserbare resultater for 2013:

 • Doktorgradsstipendiater: 71 årsverk, hvorav 40 prosent er kvinner

 • Postdoktorstipendiater: 30 årsverk, hvorav om lag 20 prosent er kvinner

 • Publiserte artikler: 385

 • Antall nye/forbedrede metoder/modeller/prototyper: 48

Boks 3.3 Prosjekteksempel ENERGIX

Evalueringen av RENERGI konkluderte med at programmet hadde gitt gode resultater. Samtidig var det et forbedringspotensial når det gjaldt å få tak i nye miljøer og nye, grensesprengende ideer forbundet med noe mer risiko. Basert på evalueringen ble «Nye konsepter» løftet frem som et prioritert område i ENERGIX. «Nye konsepter» skal sikre at ENERGIX stimulerer og utfordrer FoU-miljøer og næringsliv til å være nyskapende og kreative med å løse utfordringer innen energisektoren. I 2013 ble det gjennomført en pilotutlysning på området.

Blant de fire prosjektene som gikk helt til topps i utlysningen var «Integrated micro power for condition-monitoring in energy production facilities», ledet av forskere ved Høgskolen i Vestfold. Prosjektet skal utvikle ørsmå mikrokraftverk som muliggjør utplassering av trådløse sensorer i vanskelig tilgjengelige kraftgeneratorer og -utstyr, eksempelvis på vindturbinblader. Dermed kan man fjernovervåke tilstanden til en vindturbin og finne feil før noe går galt. Lykkes forskerne, vil man kunne oppnå reduserte kostnader og sikrere drift over lengre tid.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

De åtte teknologiske FMEene, som ble etablert i 2009, ble i 2013 midtveisevaluert av internasjonale eksperter. Konklusjonen var at FMEene er på god vei til å nå målene som ble satt da ordningen ble etablert, og at utviklingen ved sentrene så langt er imponerende. Den vitenskapelige produksjonen ved sentrene har vært høy, og forskningsaktiviteten ligger på et internasjonalt høyt nivå. Videre har ordningen styrket samarbeidet om forskning på miljøvennlig energi nasjonalt og internasjonalt. De fleste FMEene deltar eller har deltatt i prosjekter i EUs syvende rammeprogram. FMEene har bidratt til konsentrasjon, samordning og samarbeid innenfor tematisk høyt prioriterte områder. FMEene har også gitt økt interesse for miljøvennlig energi i forskningsmiljøer som ikke har arbeidet innenfor dette feltet tidligere. Basert på evalueringen får alle sentrene fortsette i tre år til, selv om noen må gjøre forbedringer på enkelte punkter.

Det var en nedgang i antall brukerpartnere og i brukerfinansiering fra 2012 til 2013. Dette må ses i sammenheng med markedsutviklingen og forventninger framover. Alle sentrene hadde ved utgangen av 2013 likevel tilstrekkelig finansiering til å utløse full støtte fra Forskningsrådet. Det er særlig innenfor CO2-håndtering, bioenergi og solenergi at brukerfinansieringen har gått ned. Totalbudsjettet for de 11 sentrene var i 2013 på 360 mill. kroner, hvorav Forskningsrådets finansiering var på om lag 150 mill. kroner.

Totalt var det 188 partnere innenfor ordningen i 2013. Av dette var 113 brukerpartnere. Tilsvarende tall i 2012 var henholdsvis 207 og 131.

I 2013 ble 108 stipendiatårsverk (doktorgrad og postdoktor) finansiert over bevilgningen til FMEene. I tillegg var en rekke stipendiater med annen finansiering knyttet til sentrene. Totalt var om lag 245 doktorgradsstipendiater og i underkant av 60 postdoktorer samt nærmere 150 masterstudenter engasjert ved FMEene i 2013.

Strategisk energiforskning

Ordningen rettet mot forskning og undervisning innenfor energirett ved Universitetet i Oslo ble videreført med en støtte på 1,5 mill. kroner i 2013.

Prosjektetableringsstøtteordningen (PES) som ble utformet for EUs 7. rammeprogram for forskning (2007–2013) hadde sitt siste aktive år i 2013. Ordningen har mottatt bevilgninger fra en rekke departementer. I 2013 bevilget Olje- og energidepartementet 3,7 mill. kroner til PES. Ordningen har blitt evaluert av Technopolis. Effekten av PES vurderes som positiv. Støtten bidrar til mer konkurransedyktige søknader fra norske forsknings- og teknologimiljøer og til at flere påtar seg rollen som koordinator. Videreføring av ordningen ble anbefalt.

Post 70 Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres

(i 1 000 kr)

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Nordisk energiforskning

9 371

9 400

10 400

IEA-prosjekter

1 767

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 273

EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP)

10 000

20 000

Sum post 70

12 411

19 400

30 400

Midlene til CIP ble i 2013 bevilget under kap. 1825, post 21, jf. tabell under punkt 2 i Del I.

Nordisk energiforskning

Mål for programmet mv.

Nordisk energiforskning (NEF) er en institusjon under Nordisk ministerråd og har som formål å fremme nordisk samarbeid på energiforskningsområdet. NEF skal bidra til en felles strategi for forskning og utvikling på de deler av energiområdet som er av felles nordisk interesse. Institusjonens kjernevirksomhet er finansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter, energi- og energiforskningsrelaterte utredninger og analyser samt internasjonalt nettverksarbeid. En ny fireårig strategi og handlingsplan for NEF vil tre i kraft fra 2015. Det vil samtidig igangsettes et nytt forskningsprogram.

Institusjonen finansieres i fellesskap av de nordiske landene etter en fastsatt fordelingsnøkkel basert på landenes bruttonasjonalprodukt. Det foreslås å sette av 10,4 mill. kroner til å dekke den norske kontingenten for 2015.

Resultatrapport 2013

Forskningsprogrammet Sustainable Energy Systems 2050, som løper til og med 2014, er NEFs største og viktigste program for finansiering av forskning. Det fireårige programmet har tildelt om lag 140 mill. kroner til forskningsprosjekter og er således Nordens største felles program innen energiforskning. Programmet ligger godt an til å nå sine mål om bred nordisk deltagelse, antall doktorgradskandidater og vitenskapelige artikler samt høy industrideltagelse.

Boks 3.4 Prosjekteksempel Nordisk energiforskning

Et av de pågående prosjektene under Nordisk energiforsknings program Sustainable Energy Systems 2050 er prosjektet «Smart Transmission Grid Operation and Control (STRONGrid)». Prosjektet skal utvikle bedre verktøy for å løse utfordringene knyttet til å transportere elektrisitet over landegrenser. Dette skal blant annet gjøres ved å utvikle en felles teknologisk plattform og et solid teoretisk grunnlag når det gjelder planlegging, drift og kontroll av internasjonale kraftnett. Prosjektet skal også bidra til innovasjon når det gjelder overvåking av kraftnettet over store områder. Et bedre integrert kraftnett, både i Norden og i Europa, vil bidra til et mer bærekraftig energisystem. Et bredt internasjonalt samarbeid er nødvendig for å få dette til. Prosjektet ledes av NTNU med forskningspartnere fra Danmarks Tekniske Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige, Aalto Universitet i Finland og Universitetet på Island. Blant industripartnerne er Statnett, Svenska Kraftnät og Fingrid.

Rapporten Nordic Energy Technology Perspectives (Nordic ETP) ble lagt frem i januar 2013. Prosjektet var et samarbeid mellom NEF, Det internasjonale energibyrået (IEA) og 14 forskningsinstitusjoner fra de nordiske landene. Prosjektet utviklet scenarioer for hvordan Norden kan nå sine mål om utslippsreduksjon innen 2050. NEF etablerte i 2013 også nettportalen «The Nordic Way» – en samling av energiindikatorer og energidata for de fem nordiske landene.

Det ble gjennomført en evaluering av NEF i 2013 på oppdrag fra de nordiske energiministrene. Evalueringens hovedkonklusjon er at NEF har bidratt til målet om å styrke det nordiske energiforskningssamarbeidet og til å styrke nettverket blant nordiske forskere på energiområdet. Nordic ETP trekkes fram som et godt eksempel på hvordan NEF kan ivareta sin rolle innenfor forskningssamarbeid og samtidig bidra med kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere. Evalueringen understreker at det likevel er rom for forbedringer når det gjelder organisering, fokus i forskningsprogrammet og i kommunikasjonsaktivitetene. Evalueringens anbefalinger vil blant annet følges opp av NEF i utarbeidelsen av ny strategi og handlingsplan for 2015–2018.

EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP) – energiprogrammet

EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP) ble avsluttet ved utgangen av 2013. Olje- og energidepartementet har hatt fagansvaret for delprogrammet Intelligent Energy – Europe (IEE), som har hatt som formål å redusere ikke-teknologiske barrierer som hindrer økt bruk av fornybar energi og energieffektive løsninger.

Deler av aktivitetene i CIP er videreført i EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 for perioden 2014–2020. Kontingenten for den norske deltakelsen i Horisont 2020 dekkes over Kunnskapsdepartementets budsjett.

Utestående kontingentforpliktelse for den norske deltakelsen i IEE er på om lag 7 mill. euro, hvorav om lag 2,5 mill. euro anslås å bli utbetalt i 2015. Det foreslås på den bakgrunn å sette av 20 mill. kroner til å dekke utbetalingen i 2015.

Resultatrapport 2013

Departementet har i 2013 utbetalt om lag 27 mill. kroner i kontingent for den norske deltakelsen i energiprogrammet Intelligent Energy – Europe (IEE).

Enova SF har forvaltet den norske deltakelsen i IEE. I 2013 innebar det blant annet markedsføring av programmet overfor norske aktører i form av årlige informasjonsmøter og informasjonsmøter i regi av EU-kommisjonen. Enova har også administrert de nasjonale støtteordningene under IEE.

Det ble i 2013 innvilget støtte til ni søknader om forprosjektstøtte. Samlet tilsagnsbeløp utgjorde om lag 1 mill. kroner. Det ble også innvilget støtte til elleve søknader om nasjonal medfinansiering tilsvarende om lag 6 mill. kroner. Midlene til nasjonal medfinansiering forutsetter tilsagn om støtte fra EU-kommisjonen. EU mottok til sammen 34 prosjektsøknader med norske partnere under IEE, hvorav seks ble godkjent. Fem prosjekter har fått EU-støtte og nasjonal medfinansiering fra Enova. Enova forventer dermed at om lag totalt 3 mill. kroner av midlene som ble innvilget til nasjonal medfinansiering vil utbetales.

Energy Technology Data Exchange (ETDE)

Energy Technology Data Exchange (ETDE) er et internasjonalt utvekslingsprogram for energiinformasjon under Det internasjonale energibyrået (IEA). Norge avsluttet sin deltakelse i programmet i 2013.

Resultatrapport 2013

Det ble i 2013 registrert 319 nye dokumenter fra norsk side i ETDEs energidatabase (populærvitenskapelige artikler, vitenskapelige forskningsrapporter og doktorgradsavhandlinger). ETDE databasen hadde 1 160 norske brukere, og det ble registrert 2 631 norske innlogginger og 409 nedlastinger fra databasen i 2013.

Post 71 Tilskudd til forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres, kan nyttes under post 22

Det foreslås å bevilge 4 mill. kroner i tilskudd til forvaltningsrettet forskning og utvikling i 2015.

Tilskudd til Norges geotekniske institutt

Det foreslås å sette av 3 mill. kroner i tilskudd til Norges geotekniske institutt i 2015, blant annet til drift av Ryggfonn, som er NGIs fullskala feltlaboratorium for snøskredforskning i Grasdalen, Stryn. Dette vil bidra til at Ryggfonn opprettholdes som nasjonal infrastruktur til bruk i forskningsprosjekter. Tilskuddet skal også bidra til å styrke fagmiljøet som en viktig del av den nasjonale forskningskompetansen innen snøskred.

Tilskuddsordning til forskning innen hydrologi, energi-, skred-, og vassdragsforvaltning

Det foreslås å sette av 1 mill. kroner til tilskuddsordningen innen hydrologi, energi-, skred-, og vassdragsforvaltning i 2015.

Mål for ordningen

Ordningen skal bidra til å styrke kompetansegrunnlaget for Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) virkeområde. Målgruppen for ordningen er forvaltningsrettet forskning som kan utføres av private. Effekten av ordningen skal gi bedre grunnlag for effektiv forvaltning innenfor NVEs områder.

Tildelings- og oppfølgingskriterier

Ved prioritering av søknader skal det legges vekt på forvaltningsrettet forskning og utvikling som støtter opp under NVEs forvaltningsområder. Søknader vil bli vurdert ut fra relevans for NVE. Dersom det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til dette, kan søknader avslås.

NVE vil følge opp mottaker av tilskudd gjennom periodisk rapportering. Mottaker av tilskudd må presentere resultatene og sluttrapport.

NVE er ansvarlig for tildeling av midler til og oppfølging av ordningen. Ordningen vil bli kunngjort på NVEs nettside.

Post 72 Tilskudd til INTSOK

Det foreslås å bevilge 17 mill. kroner i driftstilskudd til INTSOK i 2015, en økning på 0,5 mill. kroner fra saldert budsjett 2014.

INTSOK er en stiftelse som ble etablert av myndigheter og industri i 1997. Stiftelsens mål er å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i norsk petroleumsindustri gjennom fokusert internasjonal virksomhet. Utgangspunktet er den kompetanse norsk petroleumsindustri har bygget opp på norsk kontinentalsokkel, så vel som internasjonalt. INTSOK skal bidra til internasjonalisering av norsk petroleumsindustri ved å markedsføre og tilrettelegge for oljeselskaper og leverandører i utvalgte markeder. INTSOK arrangerer møteplasser for industrien som for eksempel nettverksmøter, konferanser, seminarer, presentasjoner for nøkkelkunder samt delegasjonsreiser. Et annet viktig virkemiddel er bruk av lokale rådgivere. Særlig mindre bedrifter uten lokal representasjon og nykommere i markedene har god nytte av INTSOKs lokale rådgivere.

INTSOK fokuserer innsatsen på følgende prioriterte markeder: Australia, Angola, Brasil, Korea, Russland, USA (Mexicogulfen), og Storbritannia. INTSOK vil videreføre sine ordinære aktiviteter, og øke innsatsen mot verft i Sørøst-Asia og internasjonale «ingeniør sentra» som utfører arbeid på prosjekter som skal til norsk sokkel.

INTSOK vil legge større vekt på sin døråpnerfunksjon, som innebærer å bistå partnerne i møte med nøkkelkunder som internasjonale og nasjonale oljeselskaper samt i økende grad internasjonale hovedkontraktører, for å styrke norske leverandørers muligheter til å by på kontrakter.

INTSOK vil videreføre jobben med kartlegging av globale anskaffelsesprosesser, gjennom en fase 2 av studien hvor målsettingen er å kartlegge hvordan norske leverandører kan vinne oppdrag hos globale operatørselskaper.

Regjeringen ønsker å bidra til internasjonaliseringen av norsk petroleumsrettet leverandørindustri. Formålet med det statlige tilskuddet til INTSOK, sammen med midler fra medlemsbedriftene, er å opprettholde et høyt nok aktivitetsnivå for å nå denne målsetningen. Det statlige tilskuddet skal spesielt bidra til at små- og mellomstore bedrifter drar nytte av INTSOKs tilbud.

Tabell 3.12 Finansiering av INTSOK

     

(i 1 000 kr)

Betegnelse

Regnskap 2013

Budsjett 2014

Budsjett 2015

Medlemsinntekter

19 445

20 090

20 200

Tilskudd fra Olje- og energidepartementet

16 500

16 500

17 000

Finansinntekter

1 095

1 000

1 000

Periodisert inntekt

467

Sum inntekter

37 507

37 590

38 200

Prosjektstøtte fra UD og Innovasjon Norge

2 000

2 060

3 000

Prosjektmidler fra Olje- og energidepartementet

1 500

100

Prosjekt- og personalkostnader dekket av industrien

7 695

8 000

6 600

Sum

48 702

47 750

47 800

INTSOK hadde et negativt årsresultat på om lag 0,2 mill. kroner i 2013.

Resultatrapport 2013

INTSOK har i 2013 organisert kundemøter, seminarer, arbeidsverksteder og delegasjonsreiser i prioriterte markeder. Dette har synliggjort norske produkter, teknologi og kompetanse. INTSOK fokuserte i 2013 på Australia, Brasil, Kina, Russland, Storbritannia og USA (Mexico-gulfen). Blant annet har INTSOK laget veiledninger for hvordan bedrifter kan gjøre suksess i markedene Brasil og USA. INTSOK har også organisert programmer rettet mot Storbritannia og Russland.

INTSOK har i 2013 økt innsatsen i det sørkoreanske markedet, på grunn av sørkoreanske verfts bygging av installasjoner som skal til norsk sokkel.

INTSOK gjennomførte i 2013 sitt årlige arrangement International Oil and Gas Business Day 2013 i Stavanger.

Videre har INTSOK revidert og utvidet kompetansekataloger som dekker ulike teknologisegmenter for å synliggjøre og markedsføre norske leverandørbedrifter overfor mulige kunder. INTSOK har også fortsatt arbeidet med anti-korrupsjonstiltak og å tydeliggjøre etiske retningslinjer til sine partnere.

Evaluering av departementets støtte til INTSOK

Analyseselskapet Menon Business Economics har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet i 2013 evaluert INTSOKs relevans, måloppnåelse og effektivitet i perioden 2006–2012. Overordnet konklusjon er at INTSOK har nådd de målsetninger departementet har satt for organisasjonen.

Menon vurderer INTSOK som en godt etablert og velfungerende organisasjon for promotering av norskbasert offshore leverandørindustri. Organisasjonen tilbyr tjenester som medlemmene er svært fornøyd med og som oppfattes i stor grad å ha bidratt til internasjonalisering. En stor andel av den internasjonaliserte delen av den norskbaserte offshore leverandørindustrien er partnere i INTSOK.

Menon bemerker at mulige synergieffekter mellom INTSOK og INTPOW synes å være hentet ut, med unntak av markedet for offshore vind, som kanskje bør flyttes til INTSOK. I sin høringsuttalelse til Menons analyse, skriver INTSOK at svært få av deres partnere satser innenfor offshore vind, og at de få som er leverandører til offshore vindmarkedet uttrykker ønske om å forlate denne lite lønnsomme næringen. Å bygge opp offshore vindmarkedet som eget satsningsområde vil ifølge INTSOK være mindre rasjonelt, gitt behov for blant annet omorganisering, enn det vil koste INTPOW å fortsette sin pågående aktivitet mot dette markedet.

INTSOK anfører overordnet et behov for å beholde sitt fokus på norsk petroleumsrettet leverandørindustri i årene som kommer, gitt endret aktørbilde, skjerpet konkurransesituasjon og nye, globale innkjøpsprosesser i petroleumsbransjen. Departementet er enig i disse synspunktene fra INTSOK.

Post 73 Tilskudd til INTPOW

Det foreslås å bevilge 4 mill. kroner i driftstilskudd til INTPOW i 2015.

Foreningen INTPOWs mål er å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i den norske energinæringen. Dette skjer gjennom et nært samarbeid mellom myndigheter og næringen for å gjøre den norskbaserte fornybarnæringen mer slagkraftig internasjonalt. En fokusert internasjonal virksomhet med utgangspunkt i bedriftenes samlede konkurransekraft er viktig i den forbindelse. INTPOW konsentrerer innsatsen om fornybare energikilder med hovedvekt på vannkraft, samt kraftsystemer som naturlig hører til i fornybarklyngen.

INTPOW gjennomførte høsten 2013 en omfattende strategiprosess, delvis på bakgrunn av anbefalingene i Menons evalueringsrapport. Gjennom strategiprosessen ble det avdekket en rekke barrierer som hindrer norske selskaper i å ekspandere internasjonalt, blant annet manglende klyngesamarbeid og nettverk samt manglende internasjonaliseringskompetanse, risikoforståelse og ressurser. INTPOWs aktiviteter skal derfor i 2015 bli rettet inn mot å redusere disse barrierene. Dette skal gjøres gjennom aktiviteter som bidrar til økt internasjonal relasjonsbygging, styrket nettverk i Norge, rådgivning, markedsinformasjon og myndighetskontakt.

For 2015 vil INTPOW fortsatt konsentrere innsatsen i de prioriterte markedene i Sørøst-Europa, med et særlig fokus på Tyrkia og Georgia. Storbritannia og Tyskland er også prioriterte markeder. Det vil bli arbeidet aktivt for å få nye selskaper til å delta og å utvide kunnskapsbasen innenfor relevante markeder. Implementering av den nye strategien og det nye tjenestetilbudet vil stå sentralt i arbeidet. INTPOW skal derfor fortsette å videreutvikle tjenestetilbudet som består av blant annet kompetansekataloger, markedsrapporter, statistikk for energinæringen, bygging av nettverk og myndighetsdialog som talerør på vegne av næringen. Dette er til nytte for alle medlemmene, men særlig for de små og mellomstore bedriftene hvor det å gå internasjonalt er et relativt stort løft å gjøre på egenhånd. For myndighetene er arbeidet som gjøres med å fremme felles standpunkter og innspill på vegne av næringen til stor nytte.

Regjeringen ønsker å fortsette å bidra til internasjonalisering av den norskbaserte energinæringen. Dette vil styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting. Formålet med det statlige tilskuddet til INTPOW, sammen med midler fra medlemsbedriftene, er å opprettholde et høyt aktivitetsnivå for å nå denne målsettingen.

Tabell 3.13 Finansiering av INTPOW

     

(i 1 000 kr)

Betegnelse

Regnskap 2013

Budsjett 2014

Budsjett 2015

Medlemsinntekter

4 088

4 500

5 000

Tilskudd fra Olje- og energidepartementet

4 350

4 000

4 000

Sum inntekter

8 438

8 500

9 000

INTPOW hadde et negativt årsresultat på om lag 1,35 mill. kroner i 2013.

Resultatrapport 2013

INTPOW har i 2013 gjennomført aktiviteter nasjonalt og internasjonalt knyttet til nettverksbygging, promotering av norsk fornybarkompetanse og myndighetsdialog. Viktige områder har vært å bygge kompetanse, spre markedsinformasjon samt å gi råd til medlemmene om utfordringer og muligheter knyttet til internasjonalisering.

En viktig aktivitet gjennom høsten 2013 var det arbeidet INTPOWs administrasjon og styre gjorde med videreutvikling av organisasjonen, delvis på bakgrunn av anbefalingene i Menon-evalueringen. Det ble derfor utarbeidet en ny strategi for fremtidige fokusområder samt videreutvikling av serviceporteføljen. INTPOW spilte en sentral rolle i å planlegge og å gjennomføre flere fornybarseminarer/-aktiviteter i forbindelse med statsbesøk og politiske besøk til utlandet, og har også koordinert tilsvarende aktiviteter i forbindelse med innkommende besøk til Norge. I denne delen av virksomheten er det samarbeidet tett med energinæringen og departementene, samt med utestasjonene til Innovasjon Norge og Norges ambassader. Dette har bidratt til synliggjøring av norsk fornybarkompetanse i relevante markeder.

INTPOW har videre gitt råd til bedrifter i etableringsfasen i nye markeder og arrangerte seminarer og bedriftssamlinger rettet mot kompetanseoppbygging og nettverksetablering.

Evaluering av departementets støtte til INTPOW

På samme måte som for INTSOK, har Menon på oppdrag fra Olje- og energidepartementet i 2013 evaluert INTPOWs relevans, måloppnåelse og effektivitet i perioden 2009–2012. Analysen viser at INTPOWs tjenester har hatt nytteeffekt, om enn noe begrenset. Videre oppleves INTPOW etter Menons vurdering å tilby tilfredsstillende og relevante tjenester, men ikke for alle. Departementets driftsstøtte til INTPOW er nødvendig for foreningens arbeid.

Menon bemerker videre problemet i at viktige aktører i næringen ikke er medlemmer i INTPOW og at disse ville hatt positiv lokomotiveffekt i den type nettverk som INTPOW er. Departementet støtter denne betraktningen, men bemerker samtidig at det er flere internasjonale selskap som driver norskbasert virksomhet fordi Norge er et viktig marked, og at det dermed er uaktuelt for disse å drive sin internasjonaliseringsvirksomhet utfra Norge gjennom medlemskap i INTPOW.

En annen av Menons vurderinger er at INTPOW har dekket et for bredt område både når det gjelder teknologier og markeder, og at dette sammen med begrensede ressurser og fallende inntekter gjør at ikke alle INTPOWs medlemmer opplever å bli tilbudt relevante tjenester. Menon tilrår derfor å konsentrere arbeidet om vannkraft og nettsystemer. Her finnes de fleste medlemmene og her har Norge spisskompetanse. Menon mener derfor at en konsentrasjon om disse segmentene vil kunne styrke de positive effektene av INTPOWs arbeid. Departementet støtter anbefalingen om å konsentrere innsatsen til færre bransjesegment.

INTPOW viser i høringsuttalelsen til sitt strategiarbeid, som har konkludert med å konsolidere dagens posisjon gjennom å sørge for at de eksisterende medlemmene opplever et tilfredsstillende tilbud. INTPOWs videre fokus skal være på vannkraft og offshore vind, sistnevnte på grunn av en naturlig plass i deres portefølje. Dette er tilsvar til Menons forslag om å flytte satsingen på offshore vind til INTSOK.

Departementet støtter INTPOW i deres prioritering av vannkraft og er enig i at offshore vind ikke overføres til INTSOK.

Prosjektmidler

Det foreslås ikke å bevilge særskilte prosjektmidler til internasjonalisering i 2015.

Resultatrapport 2013

Departementet har gitt tilsagn på til sammen 2 mill. kroner til INTSOK i 2013. Midlene blir benyttet til et leverandørutviklingsprosjekt for Mozambik og Tanzania (0,4 mill. kroner), et Myanmar-prosjekt (0,4 mill. kroner), samt et prosjekt knyttet til kartlegging av globale anskaffelsesprosesser med fokus på asiatiske verft (0,7 mill. kroner). Videre er det gitt tilsagn på 0,5 mill. kroner til videreføring av RU-NO Barentsprosjektet, som har som mål å styrke partnerskapet mellom norske og russiske leverandørbedrifter særlig i Barentsregionen. Sluttrapport for dette prosjektet vil foreligge mot slutten av 2015.

Departementet har gitt tilsagn på til sammen kroner 700 00 til INTPOW, som blir benyttet til tre prosjekter: INTPOW Renewable Energy Forum 2013 (kroner 150 000), et prosjekt med fokus på vannkraft og norsk tunnelkompetanse (kroner 300 000), og et samarbeidsprosjekt med International Centre for Hydropower (kroner 250 000).

Departementet har gitt tilsagn på kroner 200 000 til Petrad. Disse midlene ble benyttet for å støtte møtedeltakelse på CCOP og ASCOPE møter for å vedlikeholde Petrads nettverk på høyt nivå hos ressursansvarlige myndigheter og nasjonale oljeselskaper i Sørøst-Asia-regionen.

Departementet har gitt tilsagn på kroner 200 000 til International Centre for Hydropower, til planlegging og gjennomføring av kurs knyttet til drift og vedlikehold av vannkraftverk i Indonesia.

Programkategori 18.40 CO2-håndtering

Utviklingen innenfor CO2-håndtering

Behovet for CO2-håndtering er godt dokumentert gjennom rapporter fra FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA). For at målene for arbeidet med CO2-håndtering skal nås er det nødvendig med teknologiutvikling og reduksjon av kostnadene. Arbeidet med CO2-håndtering er utfordrende. Det er komplisert og kostbar teknologi som skal utvikles samtidig som prisen på CO2-kvoter i Europa er svært lav.

Det har blitt brukt betydelige ressurser på utvikling av løsninger og teknologi for CO2-håndtering i Norge gjennom blant annet forsknings- og demonstrasjonsprogrammet CLIMIT, forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad. Gjennom dette arbeidet har det blitt bygget opp mye kompetanse i ulike forskningsmiljøer og selskaper.

Det er krevende for myndighetene å utløse investeringer i fullskalaanlegg. Norsk landbasert strømproduksjon er i all hovedsak basert på fornybar vannkraft i motsetning til de fleste andre land hvor kraftproduksjonen i stor grad er basert på fossile brensler. Det er relativt få punktutslipp av CO2 på land fra forbrenning av fossilt brensel. Samtidig har Norge noen industrianlegg med store prosessutslipp av CO2. Det er likevel lite sannsynlig at det vil være grunnlag for en bred konkurranse om støtte til CO2-håndtering i Norge de nærmeste årene.

Internasjonalt har arbeidet med et rammeverk for fangst, transport og lagring av CO2 tatt tid. EUs lagringsdirektiv er et eksempel på et tiltak for å etablere et juridisk rammeverk for sikker lagring av CO2 som klargjør ansvarsforholdene mellom myndigheter og selskaper. Regjeringen har utarbeidet utkast til forskrifter som vil implementere direktivet i norsk rett. Utkastene har vært på høring og det tas sikte på å fastsette disse forskriftene innen utgangen av året.

Teknologi for CO2-håndtering er fortsatt relativt umoden og det er behov for ytterligere oppskalering og utprøving. De første prosjektene vil gi nødvendig erfaring med bygging og drift av storskalaanlegg for fangst og lagring av CO2. Dette er en viktig del av teknologiutviklingen og nødvendig for å kunne oppnå kostnadsreduksjoner. Fangst og lagring av CO2 blir et klimatiltak av betydning først når kostnadene ved teknologien er lave nok til at mange tar den i bruk.

Når ny teknologi skal utvikles må en være forberedt på at noen veivalg ikke fører fram eller blir mer krevende enn ventet. Utfordringer med å utvikle CO2-håndteringsprosjekter er ikke enestående for Norge. I følge Global CCS Institute er det 21 fullskalaprosjekter i drift eller under bygging i dag.

EU hadde for få år siden en ambisjon om ti til tolv fullskalaprosjekter innen 2015. Ingen fullskalaprosjekter i EU vil stå ferdig innen neste år og flere prosjekter har blitt skrinlagt. Det er flere årsaker til dette, blant annet førte finanskrisen til mindre kapital og risikovilje blant mulige investorer. Økonomiske nedgangstider har også bidratt til lavere energietterspørsel og lav pris på CO2-kvoter. Kostnaden ved å slippe ut CO2 er dermed svært lav sammenliknet med kostnadene ved CO2-håndtering. I enkelte land er det dessuten betydelig motstand i opinionen mot lagring av CO2 innenfor landets egne grenser. Noen industrielle aktører har også vist til at strenge krav til økonomisk sikkerhet i EUs lagringsdirektiv bidrar til usikkerhet. De tre mest modne prosjektene i Europa i dag er The Rotterdam Capture and Storage Demonstration Project (ROAD) i Nederland (kullkraft), Peterhead CCS Project (gasskraft) og White Rose CCS Project (kullkraft) i Storbritannia. Både Peterhead og ROAD legger opp til å lagre fanget CO2 i nedstengte gassfelter til havs.

I Nord-Amerika er flere forhold annerledes enn i Europa. Der finnes det flere steder markeder for CO2 brukt til økt oljeutvinning slik at fanget CO2 kan gi inntekter. Det er større utslippspunkt og relativt korte avstander mellom aktuelle fangstprosjekt og oljefelt på land som kan bruke CO2 til økt utvinning. For eksempel har myndighetene i Alberta også innført utslippsbegrensninger og andre krav som gir selskapene insentiver til å fange og lagre CO2. I USA og Canada er det likevel bare fattet investeringsbeslutning for et fåtall CO2-håndteringsprosjekter de siste årene. Verdens første kommersielle fullskala CO2-fangstanlegg utenfor petroleumsvirksomheten skal etter planen offisielt åpnes i oktober 2014. Anlegget skal fange CO2 fra røykgassen til kullkraftverket Boundary Dam i Saskatchewan, Canada.

I Norge har flere aktører opparbeidet seg betydelig kunnskap om CO2-håndtering. De eneste storskala CO2-håndteringsprosjektene i drift i Europa, Sleipner og Snøhvit, er på norsk kontinentalsokkel. Her lagres CO2 som fjernes fra utvinningen av naturgass.

Arbeidet med CO2-håndtering i Norge de siste årene har vist oss at dette er komplisert og kostbart. Det er brukt betydelige ressurser på å utrede muligheter for CO2-håndtering ved de største punktutslippene i Norge; ved raffineriet og kraftvarmeverket på Mongstad og ved gassprosesseringsanlegget og gasskraftverket på Kårstø. På begge disse anleggene har CO2-håndtering vist seg å være for komplisert og kostbart som demonstrasjonsprosjekt gitt usikkerhet ved driftsmønsteret, jf. Prop. 1 S (2013–2014) Olje- og energidepartementet, Prop. 1 S (2010–2011) Olje- og energidepartementet og St.prp. nr. 67 (2008–2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009.

Hovedmål for regjeringens arbeid med CO2-håndtering

Det overordnede samfunnsmålet for regjeringens arbeid med CO2-håndtering er «Å oppnå stabilisering i konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren på et nivå som vil forhindre farlig menneskeskapt påvirkning av klimasystemet.», jf. klimakonvensjonen. Resultatet som tiltakene skal utløse er formulert i følgende effektmål: «Å gi et selvstendig og målbart bidrag til å utvikle og demonstrere teknologi for fangst og lagring av CO2 med et spredningspotensial». Utvikling av teknologier for CO2-håndtering avhenger av at mange land bidrar. For at målene skal nås er det nødvendig med teknologiutvikling og reduksjon av kostnadene.

Regjeringens arbeid med CO2-håndtering dreier seg om å identifisere og gjennomføre tiltak som kan bidra til å nå målene for arbeidet. Regjeringens tiltak omfatter et bredt spekter av aktiviteter. Det inkluderer forskning, utvikling og demonstrasjon, arbeidet med å realisere fullskala demonstrasjonsanlegg, transport, lagring, alternativ bruk av CO2 og internasjonalt arbeid for å fremme CO2-håndtering.

Tiltakene i strategien bør være utløsende, gi læring og global kunnskapsspredning og redusere barrierer. I tillegg bør nytten stå i et rimelig forhold til kostnaden og risikoen som staten tar. Videre skal tiltakene være gjennomførbare og realistiske. Tiltakene som presenteres i strategien er vurdert å oppfylle disse kravene. Regjeringens ambisjoner for fullskala CO2-håndtering ble behandlet i forbindelse med budsjettet for 2014 hvor Stortinget samtykket i ambisjonen om å realisere minst ett fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 innen 2020.

Det vises til omtale av regjeringens strategi for CO2-håndtering under punkt 4 i Del III.

Olje- og energidepartementets mål og utfordringer i 2015

Departementet skal arbeide for å realisere løsninger for fangst, transport og lagring av CO2.

Departementet vil legge til rette for at Norge skal bidra til utviklingen av ny teknologi som reduserer utslippene av klimagasser. Arbeidet med å etablere fangst og lagring av CO2 som et sentralt klimatiltak nasjonalt og internasjonalt er et viktig mål, jf. Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk. Regjeringen legger i forslag til budsjett for 2015 frem sin strategi for dette arbeidet, jf. omtale under punkt 4 i Del III. Departementet vil arbeide med å følge opp regjeringens strategi for CO2-håndtering.

En effektiv og helhetlig regulering av fangst, transport og lagring av CO2 er viktig for å legge til rette for CO2-håndteringsprosjekter. Departementet vil vurdere hvordan det best kan legges til rette for å realisere demonstrasjonsanlegg for fullskala CO2-håndtering. Vurderingen vil omhandle rammevilkår for å få realisert et første fullskala demonstrasjonsanlegg og hvilke virkemidler som kan brukes på lengre sikt. Det vil i denne sammenheng også bli vurdert nærmere om støtte kan gis gjennom det etablerte virkemiddelapparatet.

Departementet vil ivareta eieroppfølgingen av Gassnova SF. Foretakets oppgaver inkluderer blant annet å bidra til gjennomføring av CLIMIT-programmet og eieroppfølging av statens eierandel i teknologisenteret på Mongstad (TCM). Gassnova er rådgiver for departementet i spørsmål om CO2-håndtering og vil ivareta viktige oppgaver i oppfølgingen av regjeringens strategi for CO2-håndtering.

Det vil i 2015 bli arbeidet med å fremme fangst og lagring av CO2 som et sentralt klimatiltak internasjonalt, jf. blant annet handlingsplanen for det internasjonale arbeidet for å fremme fangst og lagring av CO2 som klimatiltak. Målet for arbeidet er blant annet å få aksept for CO2-håndtering som et klimatiltak, skape bred forståelse for teknologiens potensiale og bidra til at teknologien blir tatt i bruk, også utenfor Norge.

Olje- og energidepartementets resultatrapport for 2013

Departementet har ivaretatt eieroppfølgingen av Gassnova SF og fulgt opp prosesser knyttet til gjennomføringen av de norske CO2-håndteringsprosjektene, herunder Gassnova SFs forvaltning av statens eierinteresser i prosjektene i tråd med vedtatte mål.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det besluttet at fullskalaprosjektet på Mongstad skulle avsluttes. Staten og Statoil påbegynte i 2013 arbeidet med avviklingen av prosjektet, herunder en endringsavtale til Gjennomføringsavtalen og Utviklingsavtalen for å regulere nødvendige forhold som følge av avviklingen av prosjektet.

Departementet har hatt en tett dialog med Gassnova om oppfølgingen av arbeidet med å kartlegge muligheter for realisering av fullskala CO2-håndtering utover Mongstad.

CLIMIT-programmet har vært fulgt opp av departementet gjennom møter og som observatør i programstyret. Programmet har i 2013 hatt økt oppmerksomhet mot internasjonalt samarbeid og internasjonale prosjekter. Olje- og energidepartementet har vært engasjert i dette arbeidet, særlig når det gjelder mulighetene for norsk deltakelse i prosjekter som kan være aktuelle for etablering innenfor rammene av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Departementet har også engasjert seg i EUs ECCSEL-prosjekt (European Carbon dioxide Capture and Storage Laboratory infrastructure) som ledes av SINTEF og NTNU, og som støttes og følges opp av Norges forskningsråd. Dette er et EU-støttet prosjekt for å bygge opp felles europeisk forskningsinfrastruktur for CO2-håndtering.

Olje- og energidepartementet har sammen med Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet og relevante utenriksstasjoner i 2013 arbeidet med gjennomføringen av handlingsplanen for å fremme utvikling og bruk av fangst og lagring av CO2 internasjonalt. Departementet fulgte spesielt opp handlingsplanens prioritering av viktige utslippsland med en særskilt innsats innen CO2-håndtering. Dette gjelder Kina, Indonesia, Saudi-Arabia og det sørlige Afrika.

Det er etablert en rekke regionale og internasjonale samarbeid om fangst og lagring av CO2 hvor departementet deltar. Dette gjelder blant annet The North Sea Basin Task Force, som er et uformelt samarbeidsforum der myndigheter fra Norge, Storbritannia, Nederland og Tyskland deltar.

Et annet sentralt multinasjonalt samarbeidsorgan er Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF). Norge har formannskap i teknisk gruppe og har formannskapet i styringskomiteen for CSLFs kapasitetsbyggingsfond. I 2013 ble det avholdt et CSLF ministermøte i Washington hvor det ble lagt frem et teknisk veikart for CO2-håndtering internasjonalt.

I 2008 etablerte Saudi Arabia, Norge, Storbritannia og Nederland et samarbeid om alternative anvendelse av CO2, kjent som The 4-Kingdom Initiative. Som et ledd i dette arrangerte Norge sammen med Storbritannia en workshop i 2013 med temaet alternativ anvendelse av CO2.

Kartlegging av potensialet for CO2-lagring

På oppdrag fra departementet har Oljedirektoratet i 2013 utarbeidet et CO2-lagringsatlas over den sørlige delen av Barentshavet, som er det tredje i rekken. Det første CO2-lagringsatlaset for den norske delen av Nordsjøen ble lansert i 2011, etterfulgt av et atlas over Norskehavet som ble lansert i januar 2013.

Kartleggingen omfatter den delen av norsk sektor i Barentshavet som er åpnet for petroleumsvirksomhet. En nærmere evaluering viser at det teoretisk er mulig å lagre 7,2 milliarder tonn (Gt) CO2 i reservoarbergartene i den sentrale delen av dette området. Lokalitetene der det er mulig å lagre CO2 ligger i områder der det antas å bli petroleumsvirksomhet i mange år framover.

Samlet for alle de kartlagte områdene viser at det er teoretisk mulig å lagre mer enn 80 milliarder tonn CO2 på norsk sokkel.

Ulike typer lagringsmuligheter er analysert, blant annet geologiske formasjoner fylt med sjøvann, såkalte akviferer. Dessuten er nedstengte olje- og gassfelt og produserende felt som er ventet å stenge ned innen 2030 og 2050 vurdert.

Gassnova SF

Gassnova er et statsforetak som på vegne av staten forvalter statens interesser knyttet til CO2-håndtering. Foretaket er lokalisert i Porsgrunn og hadde 38 fast ansatte ved utgangen av 2013.

Overordnede mål og hovedoppgaver

Gassnovas formål og hovedoppgaver er:

 1. Forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering og gjennomføre de prosjekter som foretaksmøtet bestemmer.

 2. Gi råd til myndighetene i spørsmål vedrørende CO2-håndtering.

 3. Bidra til teknologiutvikling og kompetanseoppbygging gjennom konkrete CO2-håndteringsprosjekter og gjennomføring av CLIMIT-programmet.

Gassnova må være tilstrekkelig utrustet til å møte de utfordringer foretakets oppgaver innebærer. CO2-håndteringsprosjekter representerer betydelig teknisk og kommersiell kompleksitet og risiko. Det er viktig at Gassnova er i stand til å ivareta statens interesser og legge til rette for at læring fra prosjektene kommer foretaket og andre prosjekter til gode. Erfaringer viser at det er behov for tett oppfølging fra Gassnovas side, enten det gjelder arbeid som utføres av samarbeidende selskaper eller av leverandører som arbeider direkte under kontrakt med Gassnova.

Gassnova administrerer CLIMIT i samarbeid med Norges forskningsråd. Gassnova har sekretariatsfunksjonen for programmet og ansvaret for CLIMIT-demo.

Mål og prioriteringer for 2015

Det er et mål at regjeringens satsing på utvikling og realisering av teknologier for fangst, transport og lagring av CO2 bidrar til at kostnadene reduseres og at teknologiene får bred anvendelse.

CLIMIT-programmet

Gassnova skal gjennom sitt ansvar for demonstrasjonsdelen av CLIMIT støtte teknologiutvikling for kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger for CO2-håndtering. Dette omfatter mer kostnads- og energieffektiv CO2-fangst, transport av CO2 og langtidslagring av CO2 i form av enten injeksjon, deponering eller andre bruksområder. Det skal også legges vekt på å finne muligheter for fremtidig industrialisering og verdiskaping i norsk industri.

Det vises til omtale under kap. 1840, post 50 for nærmere omtale av CLIMIT og programmets mål.

Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad (TCM DA)

Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) er etablert med mål om å skape en arena for langsiktig og målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst. Det er også et mål å bidra til internasjonal spredning av disse erfaringene, slik at kostnader og risiko for fullskala CO2-fangst kan reduseres.

Gassnova skal i samråd med departementet vurdere ulike alternativer for driften av teknologisenteret på Mongstad etter at eksisterende deltakeravtale løper ut i 2017.

Gassnova ivaretar statens eierandel i TCM DA. For øvrig gjelder følgende mål for Gassnovas arbeid med TCM i 2015:

 • Gassnova skal legge til rette for at statens deltakelse i teknologisenteret kan nyttiggjøres best mulig blant annet gjennom kunnskapsspredning og teknologiutbredelse, slik at kostnader og risiko for fullskala CO2-fangst kan reduseres.

 • Det skal legges til rette for en langsiktig og god utnyttelse av anlegget ved at nye samarbeidspartnere knytter seg til teknologisenteret. I 2015 vil dette særlig gjelde arbeid med å videreutvikle eksisterende testanlegg og arbeid med å tilrettelegge for eventuell bruk av ledig areal til testing av alternative teknologier.

 • Gassnova skal arbeide for å rekruttere nye brukere (teknologileverandører) til TCM

 • Gassnova skal arbeide for økt industriell deltakelse, herunder rekruttering av nye eiere til TCM DA.

Kartlegging og utredning av fullskala CO2-håndtering

Regjeringen har en ambisjon om å realisere et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 innen 2020. Det er svært viktig at de første anleggene er egnede referanseprosjekter som kan gi mest mulig læring og bidra til videre spredning av storskala CO2-håndteringsprosjekter internasjonalt.

Regjeringen vil arbeide videre med å kartlegge mulighetene for fullskala demonstrasjon av CO2-håndtering i Norge. Det videre arbeidet med studier av mulige fullskala demonstrasjonsprosjekter i Norge vil deles opp i en fangstdel og en transport- og lagringsdel, samt arbeid med etablering av rammevilkår og virkemidler. Gassnova vil bygge videre på kartleggingsarbeidet ved å utføre idéstudier av aktuelle CO2-fangstprosjekter i Norge. Gassnova vil trekke på kompetanse fra andre myndighetsorganer, inkludert Miljødirektoratet, der det er relevant. Eiere av mulige CO2-fangstprosjekter vil bli invitert til å delta i dette arbeidet. Nytteverdi og tilhørende kostnadsestimater for ulike alternativer for CO2-fangst, omfang, risiko og videre tidsplan vil være elementer i studiene. Arbeidet med idéstudiene er ventet å ta om lag et halvt år. I et industrielt prosjektløp vil den neste fasen innebære mer omfattende mulighetsstudier av aktuelle prosjekter. Et eventuelt prosjekt vil også måtte kvalitetssikres i tråd med statens ordning for ekstern kvalitetssikring av store prosjekter.

Parallelt med CO2-fangststudien vil det også bli studert mulige transport- og lagringsalternativer for potensielle fangstprosjekter i Norge. Dette arbeidet vil koordineres av Gassnova, og utføres i samarbeid med Oljedirektoratet og Gassco. Studien vil vurdere muligheter for samordning med eksisterende og planlagte prosjekter i Nordsjøen samt potensielle lagringsmuligheter på norsk kontinentalsokkel. Både båt- og rørtransport vil inngå i studien. Denne studien vil være på et idéstudienivå og være knyttet opp mot de konkrete fangstprosjektene som blir studert parallelt. Når det blir aktuelt å igangsette mulighetsstudier vil selskaper med relevant kompetanse måtte involveres. Det vises for øvrig til omtale av arbeidet med fullskala CO2-håndtering under punkt 4 i Del III.

Resultatrapport 2013

Gassnova SF hadde et positivt årsresultat på om lag 1 mill. kroner i 2013. Gassnova hadde en fri egenkapital på om lag 14 mill. kroner per 31. desember 2013.

Gassnova har fulgt opp statens eierinteresser i teknologisenteret for CO2-håndtering på Mongstad (TCM) og planleggingen av fullskala fangst, transport og lagring av CO2 fra Mongstad.

I september 2013 ble arbeidet med å planlegge fullskalaprosjektet på Mongstad stoppet. Teknologikvalifiseringsprogrammet i regi av Mongstad fullskala har bidratt til å modne frem fem leverandørers fangstteknologier. Fullskalaprosjektet har gjort et betydelig arbeid når det gjelder å tette kunnskapshull innen helse og miljø. Stoffgruppen aminer, som brukes av majoriteten av dagens fangstleverandører, danner ved utslipp til luft nedbrytningsprodukter som i store mengder potensielt kan være kreftfremkallende. Fullskalaprosjektet har utviklet en «verktøykasse» for å sikre at utslippene holdes under fastsatte grenser.

Kunnskapen fra fullskalaprosjektet gjøres tilgjengelig for omverden. Gassnova frigir rapporter, deltar på konferanser og samarbeider med ulike aktører på verdensbasis. Slik kan fremtidige prosjekter – i inn og utland – nyte godt av opparbeidet kunnskap og med større sannsynlighet lykkes med fullskala CO2-håndtering. Gassnova og Statoil ASA startet i 2013 arbeidet med å dokumentere læring og videreføre erfaringer som er gjort i prosjektet.

Det ble også gjennomført en anskaffelsesprosess for tildeling av kontrakt om modning av lagringslokasjon for Mongstad. Arbeidet i forbindelse med denne kontrakten har gitt dypere innsikt i arbeidsomfanget ved å modne frem et lager basert på en industriell tilnærming. Det er utarbeidet en analyse hvor alle leveranser i forbindelse med en beslutning om konseptvalg er identifisert. Videre arbeid med transport- og lagringsløsning fra Mongstad ble avsluttet som følge av at arbeidet med å planlegge fullskalaprosjektet ble stoppet, og i siste del av 2013 arbeidet Gassnova med å ferdigstille igangsatt arbeid og dokumentere erfaringene.

Gassnova har arbeidet med å rekruttere nye brukere til aminanlegget og vurderinger av hvordan det ledige arealet på TCM best kan utnyttes. I den sammenheng inviterte TCM DA leverandører til å melde sin interesse for å teste ut sine teknologier på det ledige arealet. Foretaket har også arbeidet for å rekruttere nye eiere til TCM. Dette har ikke resultert i konkrete avtaler i 2013.

TCM samarbeider med andre testsentre gjennom et internasjonalt nettverk for testsentre innen CO2-fangst. Det ble besluttet å styrke nettverket i 2013 ved å etablere administrative funksjoner. E.ON (Tyskland), Southern Company/National Carbon Capture Centre (USA), SaskPower (Canada) og ENEL (Italia) er med i nettverket. Nettverket skal bidra til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom testsentre internasjonalt. Målet er å framskynde teknologiutviklingen gjennom samarbeid.

Gassnova har arbeidet med å kartlegge mulighetsområdet for realisering av fullskalaprosjekter i Norge utover Mongstad, jf. Meld. St. 9 (2010–2011) Fullskala CO2-håndtering. Gassnova lyste ut en anbudskonkurranse i 2013 for å gjennomføre mer detaljerte analyser av utslippskilder. Tre prosjekter meldte interesse for å være med på studien; Norcem Brevik, Hammerfest Energi (nytt gasskraftverk) og Industrikraft Møre (nytt gasskraftverk). Konkurransen ble avlyst i november 2013 på grunn av endrede forutsetninger for arbeidet med CO2-håndtering i Norge. Gassnova ble bedt om å fortsette dialogen og vurdere anlegg med noe lavere utslipp enn 400 000 tonn CO2 per år.

Kap. 1840 CO2-håndtering

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 000

5 000

50

CLIMIT

200 000

200 000

70

Gassnova SF, kan overføres

154 300

113 000

71

Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres

1 877 000

1 747 000

72

Lån, TCM DA, kan overføres

50 000

65 000

73

Fullskala CO2-håndtering på Mongstad, kan overføres, kan nyttes under post 70

28 000

75

Tilskudd, CO2-håndtering internasjonalt, kan overføres

1 000

1 000

Sum kap. 1840

2 325 300

2 131 000

Midlene ble i 2013 bevilget under kap. 1833, jf. tabell under punkt 2 i Del I.

Vedrørende 2014

Ved Stortingets vedtak av 20. juni 2014 ble post 71 Forskningstjenester, TCM DA redusert med 113 mill. kroner, jf. Prop. 93 S og Innst. 260 S (2013–2014).

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Olje- og energidepartementet har behov for ulik ekstern bistand, blant annet knyttet til juridiske og organisatoriske problemstillinger og statsstøtteregelverk i forbindelse med statens engasjement i CO2-håndteringsprosjekter. I oppfølgingen av regjeringens strategi vil det blant annet være behov for ekstern bistand i tillegg til bistand fra Gassnova.

Oljedirektoratet vil bistå i arbeidet med CO2-lagring, samt vedlikeholde det interaktive CO2-lagringsatlaset som ble ferdigstilt i 2014.

Det foreslås å bevilge 5 mill. kroner til ovennevnte arbeid i 2015.

Post 50 CLIMIT

Det foreslås å bevilge 200 mill. kroner til CLIMIT-programmet i 2015.

CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges forskningsråd. CLIMIT omfatter Forskningsrådets støtteordning for forskning og utvikling (FoU-delen), og Gassnovas støtte til utvikling og demonstrasjon (demo-delen). Gassnova har det overordnede ansvaret og leder programsekretariatet.

CLIMIT skal løfte fram teknologi og løsninger som kan gi viktige bidrag til kostnadsreduksjoner og bred internasjonal utbredelse av CO2-håndtering. Programmet henvender seg til norske bedrifter, forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler, gjerne i samarbeid med internasjonale bedrifter og forskningsinstitusjoner, som kan bidra til å påskynde kommersialisering av CO2-håndtering.

CLIMIT støtter teknologiprosjekter i alle deler av utviklingskjeden, fra kompetanseoppbyggende grunnforskning til innovasjonsprosjekter og prosjekter som demonstrerer CO2-håndteringsteknologi. Innsatsen skal være rettet mot teknologiutvikling, og det legges også vekt på å finne muligheter for fremtidig industrialisering og verdiskaping i norsk industri.

Gjennom CLIMIT-FoU støttes forsknings- og kompetanseprosjekter som skal bidra til langsiktig og bred kompetanse- og teknologiutvikling. CLIMIT-demo støtter utviklings- og demonstrasjonsprosjekter som skal bidra til utvikling av kostnadseffektive og fremtidsrettede teknologikonsepter for CO2-håndtering. Prosjektene må ha et klart kommersielt potensial og bidra til teknologi- og kompetanseutvikling i Norge innenfor CO2-håndtering.

Mål for programmet

CLIMIT-programmet skal gjennom støtte til prosjekter i hele kjeden fra forskning til demonstrasjon sørge for å utvikle kunnskap, kompetanse, teknologi og løsninger som kan gi viktige bidrag til kostnadsreduksjoner og bred internasjonal utbredelse av CO2-håndtering. Samtidig skal CLIMIT bidra til utnyttelse av nasjonale fortrinn og utvikling av ny teknologi og tjenestekonsepter med internasjonalt potensial. CO2-håndtering omfatter:

 • CO2-fangst før, under, eller etter kraftproduksjonen

 • Kompresjon av CO2

 • Transport av CO2

 • Langtidslagring av CO2 gjennom deponering eller andre bruksområder

 • CO2-håndtering av industriutslipp (herunder prosessindustri, petrokjemisk industri, samt konvertering av biomasse)

I programplan for 2013–2020 har programstyret definert effektmål og resultatmål for CLIMIT:

Effektmål – CLIMIT skal bidra til:

 • lavere kostnader og tidlig internasjonal realisering av CO2-håndtering

 • CO2-håndtering ved norske foretak

 • realisering av lagringspotensial i Nordsjøen

Resultatmål – Prosjekter støttet av CLIMIT skal bidra til:

 • Kunnskap og kompetanse for å lukke teknologiske gap og øke sikkerheten

 • Banebrytende teknologier og tjenestekonsepter med internasjonalt potensial

Tildelings- og oppfølgingskriterier

Kriterier for tildeling av støtte er vitenskapelig kvalitet, potensiale for utbredelse og kommersialisering, utvikling i Norge og internasjonalt samarbeid. Tildelingskriteriene er nærmere omtalt i regelverket for tilskuddsordningen, som er tilgjengelig på www.climit.no. Norges forskningsråd og Gassnova er ansvarlig for tildeling av midler og oppfølgingen av ordningen. Ordningen kunngjøres på innovasjonsprogrammets hjemmeside www.climit.no, via Gassnovas hjemmeside www.gassnova.no og via Norges forskningsråds hjemmeside www.forskningsradet.no.

Resultatrapport 2013

Den faglige aktiviteten i CLIMIT-programmet var i 2013 jevnt fordelt på fangst og lagring av CO2, samt en mindre andel prosjekter innen CO2-transport. Dette er en fordeling som gjenspeiler hvor de tekniske utfordringene ligger.

CLIMIT bidrar i betydelig grad til å nå målet om akselerert kommersialisering av CO2-håndtering. Programmet prioriterer utvikling av neste generasjons teknologi for CO2-fangst, og i porteføljen er det mange prosjekter som forsker på banebrytende teknologier med stort internasjonalt potensial som på sikt kan gi ny og mer kostnadseffektiv CO2-fangstteknologi. Innenfor CO2-lagring er det fortsatt kunnskapshull som må tettes slik at vi får bedre kompetanse om hvordan CO2 flyter og reagerer i et lager. I CLIMITs portefølje er det et bredt spekter av prosjekter som forsker på optimale metoder for injisering av CO2, bedre forståelse av fysiske og kjemiske prosesser i et lager og utvikling av metoder for å spore hvordan lagret CO2 beveger seg. Programmets portefølje innen CO2-transport fokuserer på hvordan CO2 kan transporteres i rørledninger med minimal risiko. Dette vil gi viktig kunnskap for trygg CO2-transport.

Innen CLIMIT-FoU er i overkant av 70 prosent av midlene i den aktive porteføljen knyttet til prosjekter hvor industrien er involvert, mens nær 30 prosent av midlene i porteføljen er knyttet til rene forskerprosjekter.

Kvantifiserbare resultater i 2013 for forskningsdelen av CLIMIT:

 • Antall prosjekter: 65, hvorav 14 nye

 • Doktorgradsstipendiater: 30,5 årsverk, hvorav 6,5 årsverk er kvinner

 • Postdoktorstipendiater: 14,3 årsverk, hvorav 3,1 årsverk er kvinner

 • Publiserte artikler/monografier: 121

 • Antall nye/forbedrete produkter/prosesser/tjenester: 8

 • Antall nye/forbedrete metoder/modeller/prototyper: 25

Fra CLIMIT-demo ble det i 2013 foretatt utbetalinger til 27 prosjekter, samt tilleggstildelinger til to prosjekter. Nærmere 75 prosent av utbetalingen i 2013 innenfor CLIMIT-demo knyttet seg til fangstprosjekter. Resten fordelte seg relativt jevnt på prosjekter innenfor transport og lagring.

CLIMIT prioriterer internasjonalt samarbeid høyt og jobber blant annet aktivt for å styrke norske aktørers deltagelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Dette bidrar både til mange prosjekter med betydelig internasjonalt samarbeid og gode synergier mellom CLIMIT og EUs rammeprogram. CLIMIT var i 2013 med i en fellesutlysning med Polen, Hellas og Storbritannia gjennom et EU-nettverk. CLIMIT-administrasjonen bidrar i flere internasjonalt viktige fora som CSLF (Carbon Sequestration Leadership Forum), IEA Greenhouse Gas R&D Program og innenfor flere CCS-relaterte EU-fora. CLIMIT følger også opp FoU-aktiviteter innen CO2-håndtering under Nordisk råds toppforskningsinitiativ.

Boks 3.5 Prosjekteksempel CLIMIT

CO2-fangst: I et prosjekt ved SINTEF utvikles membraner som kan brukes til separasjon av hydrogen og CO2. Målet er en mer fundamental forståelse av materialene for å forbedre design og fabrikasjon slik at mer effektiv separasjon oppnås.

CO2-transport: Det norske selskapet ComputIT har utviklet et avansert og nøyaktig simuleringsverktøy som beregner hvordan CO2-gass vil spre seg ved eventuelle utslipp fra rør og prosessutstyr. IT-verktøyet setter industrien i stand til å utføre nøyaktige sikkerhetsvurderinger.

CO2-lagring: IRIS har utviklet en modell på poreskalanivå som tar hensyn til geologiske variasjoner i et CO2-lager. Modellen gir kunnskap om mekanismer for lagring av CO2 på porenivå, og dette gir en bedre forståelse av hvordan kapillærtrykk i porer påvirker flyt av CO2. Dette har stor betydning for å kunne evaluere lagringskapasitet for CO2.

Post 70 Gassnova SF, kan overføres

     

(i 1 000 kr)

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Administrasjonstilskudd

96 300

96 000

Fullskala CO2-håndtering på Mongstad

3 000

TCM DA – engasjementsoppfølging

17 000

17 000

CCS mulighetsstudie

38 000

Sum post 70

154 300

113 000

Midlene ble i 2013 bevilget under kap. 1833, jf. tabell under punkt 2 i Del I.

Administrasjonstilskudd

Det foreslås å sette av 96 mill. kroner i administrasjonstilskudd til Gassnova SF. Det er forutsatt at alle virksomheter gjennomfører tiltak for å øke produktiviteten. I forslag til bevilgning for 2015 er det hentet ut en effektiviseringsgevinst.

Videre legges det opp til at Gassnova kan fakturere for de tjenester som foretaket yter til TCM DA.

For å holde foretakets drift stabil og effektiv har Gassnova behov for å inngå avtaler som innebærer økonomiske forpliktelser utover ett budsjettår. Dette knytter seg først og fremst til avtaler om leie av materiell, utstyr og tjenester, herunder konsulenttjenester og husleie. På denne bakgrunn foreslås det en fullmakt til å pådra forpliktelser for inntil 20 mill. kroner utover gitt bevilgning, jf. forslag til romertallsvedtak VII.

TCM DA – engasjementsoppfølging

Det foreslås å sette av 17 mill. kroner til Gassnovas oppfølging av statens interesser i teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM).

Arbeidet omfatter støtte innen administrative, tekniske, kommersielle og juridiske områder. Midlene dekker administrative oppgaver som følger av Gassnovas rolle som statens eierrepresentant i TCM DA. I tillegg benyttes midler til arbeid med å fornye og forlenge avtaleverket rundt TCM DA på eiersiden. Midlene dekker også behov knyttet til forretningsutvikling for videre bruk av TCM. Gassnova ønsker å bidra til en god kommersiell utvikling av TCM og få inn nye teknologileverandører og finansieringskilder. Dette inkluderer arbeid med utvidelse av avtaleverket for TCM DA og studier av hvordan det ledige arealet på TCM kan utnyttes.

Post 71 Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres

Samarbeidet om å utvikle, bygge, eie og drifte teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) er organisert gjennom en deltakeravtale og teknologiselskapet TCM DA.

Den norske stat, ved Gassnova SF, har en eierandel på 75,12 prosent i TCM DA. Øvrige eiere er Statoil ASA (20 prosent), A/S Norske Shell (2,44 prosent) og Sasol New Energy Holdings Pty Ltd. (2,44 prosent). Målet er å bringe inn flere på eiersiden.

Eierne har inngått en forskningsavtale med TCM DA som regulerer betaling for de tjenester og forskningsresultater TCM DA leverer. Betalingen for forskningstjenester vil dekke bruken av kapasiteten i anlegget og årlige driftskostnader for selskapet og anlegget. Betalingen dekker nedbetaling av lånet fra eierne og renter på lånet.

Det foreslås å bevilge 1 747 mill. kroner til kjøp av forskningstjenester fra TCM DA i 2015. Av betalingen utgjør utgifter til avdrag og renter på utlånet til sammen 1 519 mill. kroner (inkludert merverdiavgift), jf. kap. 4840, post 80 og 86.

Mål og aktiviteter

Utvikling av teknologi for CO2-fangst er krevende og det vil hele tiden være usikkerhet ved utvikling av teknologier fra forskningsstadiet til industriell skala.

Hovedmålet med teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad er å bidra til teknologiutvikling for økt utbredelse av CO2-fangst globalt. Gjennom teknologisenteret skal det vinnes praktisk erfaring med design, oppskalering og drift av store CO2-fangstanlegg. Det er videre et mål å bidra til internasjonal spredning av disse erfaringene, slik at kostnader og risiko for fullskala CO2-fangst kan reduseres.

Eierne i TCM har som mål å etablere TCM som et teknologisenter med ledende testfasiliteter og som senter for et globalt kunnskapsnettverk.

På bakgrunn av hovedmålene skal det arbeides mot følgende resultatmål:

 • TCM skal være en arena for målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst.

 • Gjennom TCM skal det vinnes praktisk erfaring med fangstteknologier knyttet til design, oppskalering og drift av store CO2-fangstanlegg.

 • Det skal legges til rette for enlangsiktig og god utnyttelse av anleggene og den etablerte infrastrukturen ved at nye samarbeidspartnere knytter seg til teknologisenteret for å teste ut alternative teknologier.

 • Industrielle selskapers deltakelse i TCM DA skal bidra til å sikre teknologisenteret industriell og teknologisk kompetanse og bidra til spredning av erfaringene fra teknologitestingen på TCM.

Resultatrapport 2013

2013 var TCMs første sammenhengende driftsår. Arbeidet har bidratt til å modne frem CO2-fangstteknologi. Det er blant annet høstet viktige driftserfaringer og oppstarts- og driftsprosedyrer er utviklet og verifisert. Økt kunnskap om overvåking av utslipp og effekten av aminer har bidratt til å redusere miljørisikoen ytterligere ved bruk av denne typen fangstteknologi.

Testprogrammet for Akers aminteknologi har bidratt til læring om fleksibilitet og drift av aminanlegget, og ble gjennomført etter plan. Akers aminteknologi har hatt en markant utvikling i tiden den har vært testet på TCM. Dette har bidratt til å bringe teknologien videre fra å være et forskningsprosjekt til å nå et modenhetsnivå hvor teknisk og finansiell risiko er redusert til et kommersielt akseptabelt nivå.

De første testene på røykgass fra raffineriet i aminanlegget ga uønskete utslipp av aminer og videre testing ble stanset. Det ble klart at utbedringer av anlegget var nødvendig dersom det skal være mulig å rense røykgass fra raffineriet i aminanlegget. Erfaringen har gitt konkret læring om hvordan renseteknologi basert på aminer reagerer på innholdet i røykgass fra raffinerikrakker. Det er nyttig kunnskap for senere anvendelse av aminteknologi på fullskalanlegg med lignende røykgassinnhold som krakkeren på Mongstad-raffineriet. Stansen i testingen avdekket også korrosjon på pakninger i anlegget som måtte byttes ut. Dette er også erfaringer som vil være nyttige i forbindelse med utbygging og drift av fullskalaanlegg.

Ved slutten av 2013 startet TCM et testprogram med det ikke-patenterte aminbaserte fangstkjemikaliet MEA. Den omfattende MEA-kampanjen gir tilgang til åpen informasjon om resultatene fra testing med reell eksosgass i et anlegg av industriell størrelse. Resultatene herfra vil kunne brukes som en referanse for å sammenligne andre relevante CO2-fangstprosesser. Testprogrammet vil i tillegg bl.a. bidra til læring om fleksibilitet og drift av et aminanlegg, redusere den tekniske risikoen ved oppskalering til fullskala og redusere miljørisikoen ved CO2-fangst.

Driftserfaringene med anlegget for kjølt ammoniakk har også gitt mye læring. Alstom har oppnådd en høy CO2-fangstrate og lave utslipp når anlegget har vært i drift. Modifikasjon av Alstoms anlegg har gitt nyttig læring for videre utvikling av fangstprosessen. Utbedringene avdekket saltavleiringer på deler av anlegget som måtte utbedres. Dette måtte løses ved å gjøre endringer på deler av anleggets design og prosess, noe som forsinket testaktiviteten. Dette illustrerer også nytten av å oppskalere teknologi til industriell skala før man bygger et fullskalaanlegg, da kostnadene ved slike utbedringer er langt lavere enn om man skulle gått rett på byggingen av et fullskalaanlegg. Erfaringene har bekreftet at prosessen kan drives uten helsefarlige utslipp både på røykgass fra raffineriet og kraftvarmeverket.

Både Aker og Alstom har deltatt i teknologikvalifiseringsprogrammet for Mongstad fullskala og brukt anleggene på TCM som sine kvalifiseringsanlegg i 2013.

Post 72 Lån, TCM DA, kan overføres

Det foreslås å bevilge 65 mill. kroner til modifikasjon, vedlikehold og videreutvikling av teknologisenteret.

Gassnova vil sammen med øvrige eiere av TCM arbeide videre med beslutningsgrunnlag for investering på det ledige arealet og utbedring av eksisterende anlegg. Bevilgningen til å videreutvikle anlegget vil gi bedre utnyttelse av de investeringer som er gjort på TCM.

Modifikasjoner og videreutvikling av eksisterende testanlegg vil gjøre det mulig å videreutvikle teknologiene som er tilpasset disse anleggene. Videre testing og drift vil kunne bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner ettersom det vil gi mer kunnskap om blant annet teknologiene fungerer etter hensikten og potensial for forbedring. Utbedringer av anlegget er nødvendig for at røykgass fra raffineriet skal kunne renses i aminanlegget. Eierne av TCM vurderer fortløpende hvilke modifikasjoner som eventuelt skal gjennomføres på anleggene.

På det ledige arealet kan infrastrukturen utnyttes og nye anlegg bygges for å teste ut andre fangstteknologier enn de som står der i dag. Eierne av TCM har arbeidet med å kartlegge mulighetene og hvilke leverandører som kan være aktuelle. Vurderingen til nå er at det er et betydelig potensial for teknologiutvikling ved at leverandører gjennomfører testaktiviteter i mindre skala på teknologisenteret.

Mål og aktiviteter

TCM skal være en arena for langsiktig og målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst, jf. Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk. Det skal legges til rette for testaktiviteter også utover den avtalte driftsperioden, og bidra til å videreutvikle TCM som et teknologisenter med ledende testfasiliteter og som senter for et globalt kunnskapsnettverk.

Videreutvikling av TCM gjennom investeringer i eksisterende anlegg og tilrettelegging for testing på ledig areal vil gi en betydelig økning i utnyttelse av TCMs potensial:

 • Større grad av praktisk erfaring med fangstteknologier, blant annet design, oppskalering og drift av store CO2-fangstanlegg.

 • Flere teknologier med ulik grad av modenhet kan testes ut og teknologier kan testes i ulik skala.

 • Sterkere kobling mellom forskning, utvikling og småskala demonstrasjon ved at mindre modne teknologier kan testes.

 • Bedre utnytting av infrastrukturen som allerede er bygget.

Alstom er eneste leverandør av teknologien med kjølt ammoniakk og har patentert prosessen i det temperaturområdet ammoniakk er effektivt som fangstmedium. En videreutvikling av anlegget vil derfor skje i tett samarbeid med selskapet. Det er gjennomført modifikasjoner for å videreutvikle teknologien til Alstom. En eventuell fremtidig utnyttelse av anlegget for andre teknologileverandører forutsetter betydelige ombygginger.

Det er større fleksibilitet i aminanlegget. Flere leverandører av teknologien vil gi konkurranse og dermed større potensial for teknologiutvikling. For å legge til rette for nye leverandører kan det være nødvendig å foreta modifikasjoner på anlegget. Ved å legge til rette for flere leverandører på testsenteret vil en bidra til økt kunnskap og større potensial for teknologiutvikling.

Resultatrapport 2013

TCM er bygget for å skape en arena for målrettet testing, kvalifisering og utvikling av CO2-fangstteknologi. Det er bygget for å håndtere røykgass fra to ulike kilder og har kapasitet til å teste flere teknologier samtidig.

Inspeksjon av aminanlegget avdekket behov for å bytte ut pakninger på aminanlegget som følge av korrosjonsproblemer.

Alstom så behov for å utløse en opsjon om å bygge om anlegget for kjølt ammoniakk for å få en bedre energiutnyttelse enn det opprinnelige designet ga rom for. Dette har økt energieffektiviteten ved fangstprosessen. Utbedringene avdekket saltavleiringer på deler av anlegget som måtte utbedres. Dette måtte løses ved å gjøre endringer på deler av anleggets design og prosess.

Post 75 Tilskudd, CO2-håndtering internasjonalt, kan overføres

Det foreslås å bevilge 1 mill. kroner i tilskudd til arbeid med CO2-håndtering internasjonalt. Videre foreslås det en tilsagnsfullmakt på 126 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak VI. Økningen av tilsagnsfullmakten knytter seg til realisering av et fullskala CO2-håndteringsprosjekt i EU.

Regjeringen har på forespørsel fra Europakommisjonen svart at Norge er innstilt på å delta i et samarbeid med minst to andre europeiske land for å bidra til realisering av et europeisk CO2-fangst og lagringsprosjekt. Det er tatt forbehold om Stortingets godkjenning.

Det norske bidraget skal være med på å etablere et forskningsprogram som EU-kommisjonen har tatt initiativ til å opprette. Samarbeidet Europakommisjonen skisserer er bygget på støtte gjennom forskningsprogrammet Horizon 2020s såkalte ERA-NET Cofund ordning. Denne ordningen gjør det mulig for tre eller flere land å søke om finansiell støtte fra Europakommisjonen til gjennomføring av en felles utlysning innenfor bestemte tema. I denne sammenheng vil det være aktuelt med en utlysning som kan støtte oppstarts-, test- og driftsfasen av et storskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering i en avgrenset periode. Kommisjonen vil kunne dekke 33 prosent av midlene som utlyses, oppad begrenset til om lag 20 mill. euro. For å utløse maksimal støtte fra Europakommisjonen, legges det opp til en utlysning på 60 mill. euro. Det foreslås en norsk støtte på rundt en tredjedel av samarbeidslandenes andel av utlysningen.

Deltakelse i forskningsprogrammet vil være i overensstemmelse med regjeringens strategi for CO2-håndtering og skal bidra til å utvikle kostnadseffektiv teknologi for CO2-håndtering. Teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner er avgjørende for å få en bred utbredelse av CO2-håndtering. For å få dette til må flere fullskalaprosjekter bli bygget. Alle prosjekter som fyller de krav som vil bli stilt i utlysningen vil kunne søke. ROAD-prosjektet i Nederland er i dag det mest modne prosjektet i Europa og vil være en aktuell kandidat.

Dersom dialogen med kommisjonen, berørte myndigheter og industri fører fram, vil det være aktuelt med utbetaling av den norske støtten fra 2017.

Mål for ordningen

Tilskudd skal bidra til å realisere sentrale elementer i handlingsplanen for internasjonal fremme av fangst og lagring av CO2, jf. St.prp. nr. 1 (2008–2009). Prosjekter og aktiviteter som mottar tilskudd skal bidra til måloppnåelse innenfor blant annet følgende områder:

 • Økt internasjonal forståelse for CO2-håndteringsteknologiers potensial for å bidra til reduserte klimagassutslipp.

 • Kunnskapsbygging, kompetanseoverføring og generell kapasitetsbygging internasjonalt. Fremme samarbeid om utvikling av rammer og regelverk for transport og lagring av CO2, samt samarbeid om lagring av allerede utskilt CO2.

 • Heve andre lands myndigheter og andre, aktuelle aktørers kompetanse med hensyn til nødvendig regulering og tilrettelegging for CO2-håndtering.

 • Anvendelse av CO2-håndteringsteknologier, herunder støtte til pilot- og demonstrasjonsprosjekter internasjonalt.

Under ordningen ytes også tilskudd som staten gir som medlem av en internasjonal organisasjon, etter avtale med andre land om samarbeidstiltak eller etter avtale med internasjonale frivillige organisasjoner.

Tildelings- og oppfølgingskriterier

I vurderingen av tildelingen av tilskudd tas det utgangspunkt i oversendt søknad til Olje- og energidepartementet, eller kontakt opprettet på annet vis mellom departementet og tilskuddsmottaker. De norske utenriksstasjonene vil kunne medvirke i denne forbindelse.

Tilskudd kan utbetales til nasjonale og internasjonale aktører og organisasjoner som gjennom deltakelse i ulike initiativ og samarbeid, bidrar til å oppfylle sentrale mål i handlingsplanen, som konkretisert over. Det vil også være aktuelt å yte tilskudd til aktiviteter som bidrar til økt kunnskap og informasjonsspredning om CO2-håndtering som klimatiltak.

I handlingsplanen ble det foretatt en prioritering av viktige utslippsland hvor det ønskes en særskilt innsats innen CO2-håndtering. Dette gjelder det sørlige Afrika, Indonesia, Kina og Gulfstatene. Det vil være spesielt aktuelt å støtte prosjekter og aktiviteter som bidrar til økt kunnskap om og aksept for CO2-håndtering som klimatiltak i disse landene.

Resultatrapport 2013

Tilskudd til Det Norske Veritas – Den grønne utviklingsmekanismen

Departementet har utbetalt kroner 543 250 til Det Norske Veritas sitt arbeid med CO2-håndtering under Den grønne utviklingsmekanismen i Mosambik og Angola. Det Norske Veritas har i denne perioden ferdigstilt gapanalyser for Mosambik og Angola og et foreløpig lagringsatlas for Mosambik i 2013. Gapanalysen for Angola viser at det per i dag ikke eksisterer mange store punktutslipp av CO2 som vurderes som egnet for implementering av CO2-håndteringsteknologi, men at dette er forventet å øke. Mosambik har ifølge Det Norske Veritas et godt lagringspotensial og flere kilder som i nær fremtid vil kunne egne seg for fangst og lagring av CO2.

Tilskudd til Bellona

Departementet har utbetalt kroner 375 000 til Bellonas BEST-program for fremme av CO2-håndtering internasjonalt. Bellona, sammen med andre aktører, har utarbeidet og fulgt opp en rekke rapporter på incentiver for fangst og lagring av CO2 i Europa.

Tilskudd til Zero

Departementet har utbetalt kroner 375 000 til Zeros arbeid med å fremme CO2-håndtering internasjonalt. Zero har arbeidet sammen med, og på vegne av, ENGO-nettverket på CO2-håndtering (Environmental NGO Network on Carbon Capture and Storage). Blant annet har Zero, sammen med ENGO-nettverket, utarbeidet en rapport om veien videre for CO2-håndtering i Europa. Målsettingen var at rapporten skulle bidra til ambisiøse, forutsigbare og langsiktige økonomiske rammer for CO2-håndtering i Europa.

Tilskudd til The Administrative Centre for China Agenda 21 – Near Zero Emission Coal project

Departementet har utbetalt om lag 4 mill. kroner til The Administrative Centre for China Agenda 21 knyttet til prosjektet Near Zero Emission Coal. Norge, representert ved Olje- og energidepartementet, er med i EU-kommisjonen og Chinese Ministry of Science and Technology (MOST) sitt samarbeid om CO2-håndtering, Near Zero Emission Coal. I 2011 ble avtale om samarbeidet Near Zero Emission Coal inngått. Det ble sommeren 2013 utlyst en konkurranse om å få finansiert utarbeidelsen av forstudier til CO2-håndteringsprosjekter i Kina. Tre prosjekter søkte og ble gjennomgått av et ekspertpanel. Det ble gitt støtte til alle tre.

Tilskudd til Sørafrikanske CCS-senteret (SACCCS) – testinjeksjon av CO2 i Sør-Afrika

Norge ved Ambassaden i Pretoria har over de siste fem årene støttet det sørafrikanske CCS-senteret (SACCCS) med 1 mill. rand i året. Ambassaden i Pretoria har også hatt en styreplass i senteret. Senteret har vært sentralt i utarbeidelsen av et lagringsatlas for Sør-Afrika. Neste skritt i arbeidet med å realisere CO2-håndteringsprosjekter i Sør-Afrika er å starte testinjeksjon av CO2 for å teste egnede lagringsreservoarer. Dette vil være et viktig neste steg mot en mulig realisering av fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Sør-Afrika. Departementet har utbetalt 17 mill. kroner til dette arbeidet. Prosjektet er også støttet av Sørafrikanske myndigheter og Verdensbanken.

Kap. 4840 CO2-håndtering

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

80

Renter, TCM DA

100 000

59 000

86

Avdrag, TCM DA

1 114 000

1 156 000

95

Fondskapital

2 000 000

Sum kap. 4840

3 214 000

1 215 000

Midlene ble i 2013 bevilget under kap. 4833, jf. tabell under punkt 2 i Del I.

Vedrørende 2014

Ved Stortingets vedtak av 20. juni 2014 ble post 80 Renter, TCM DA og post 86 Avdrag, TCM DA redusert med henholdsvis 11 mill. kroner og 3 mill. kroner, jf. Prop. 93 S og Innst. 260 S (2013–2014).

Post 80 Renter, TCM DA

Finansieringsmodellen for teknologisenteret innebærer at alle utgifter (investeringer og drift) knyttet til TCM DA under etablering og bygging av anlegget blir dekket av eierne, og at finansieringen blir håndtert som et utlån til TCM DA som skal betales tilbake til eierne i driftsfasen, jf. Prop. 44 S (2009–2010). TCM DA har inngått individuelle låneavtaler med sine respektive eiere for å finansiere investeringer i anlegget og oppbyggingen av selskapet. Låneavtalene regulerer rente- og tilbakebetalingen.

Lånene tas opp løpende og er basert på månedelige kontantinnkallinger og statens andel dekkes gjennom bevilgningen under kap. 1840, post 72. Lånesaldoen renteberegnes etter avtalt rente.

Renter fra TCM DA anslås til 59 mill. kroner i 2015.

Post 86 Avdrag, TCM DA

Avdrag fra TCM DA anslås til 1 156 mill. kroner i 2015, jf. omtale under kap. 4840, post 80.

Fotnoter

1.

Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister. Det er fem tilsatte på lederlønnskontrakt som ikke er med i denne oversikten.

Til forsiden