Prop. 120 S (2009-2010)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 55/2010 av 30. april 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 55/2010 av 30. april 2010 å endre EØS-avtalens vedlegg XX ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE).

Gjennomføringen av rettsakten vil ha økonomiske konsekvenser over flere år, og krever lovendring. Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig etter Grunnloven § 26 annet ledd.

Rettsakten og EØS-komitébeslutningen i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykt vedlegg til proposisjonen.