Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 128 L (2013–2014)

Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endring i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) § 9 første ledd som gjennomfører EUs forordning om frivillig miljømerking. Ved lovendringen gjennomføres en endring av gebyrsystemet for merkeordningen.

Bakgrunnen for forslaget

EU har siden 1992 hatt en ordning med miljømerking av produkter. Formålet er at forbrukerne gjennom informasjon om hvordan produktene innvirker på miljøet, skal bli i stand til å treffe gode miljøvalg. Ordningen skal også stimulere til produksjon og markedsføring av de produktalternativene som har minst negativ innvirkning på miljøet.

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992 ved rådsforordning (EF) nr. 880/92, senere erstattet av rådsforordning nr. 1980/2000 og senest europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 (miljømerkeforordningen). EU-miljømerket er en frivillig merkeordning. De som søker om å merke sine produkter må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Ved beslutning 54/2014 av 8. april 2014 vedtok EØS-komiteen å endre EØS-avtalens vedlegg XX (miljø), ved å innlemme kommisjonsforordning (EU) nr. 782/2013 av 14. august 2013. Denne forordningen erstatter vedlegg III til miljømerkeforordningen med et nytt vedlegg.

Departementet legger til grunn at gjennomføring av EØS-komiteens beslutning i norsk rett krever lovendring. Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd. Stortingets samtykke innebærer en plikt til å gjennomføre forordningen i norsk rett. I henhold til EØS-avtalen artikkel 103 skal en beslutning i EØS-komiteen som hovedregel gjennomføres innen utløpet av seks måneder etter komiteens beslutning, dvs. innen 8. oktober. Lovforslaget har ikke vært på alminnelig høring, da dette anses som åpenbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen 5.4 bokstav c. Departementet har imidlertid innhentet synspunkter fra Stiftelsen Miljømerking, som administrerer miljømerker i Norge.

Utenriksdepartementet legger frem en stortingsproposisjon om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 54/2014 om å innlemme kommisjonsforordning (EU) nr. 782/2013 i EØS-avtalen, se Prop. 126 S (2013–2014).

Uoffisiell norsk oversettelse av kommisjonsforordning (EU) nr. 782/2013 følger som trykt vedlegg til proposisjonen.