Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 71 L (2013–2014)

Oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen å oppheve totalforbudet mot tilvirkning av alkoholholdig drikk på Svalbard. Forbudet foreslås opphevet ved å oppheve lov 29. mai 1928 nr. 7 om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard (tilvirkningsloven) i sin helhet.

Det foreslås også endringer i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven), lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) og lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr, for å gi Kongen hjemmel til å gi forskrift om at disse lovene og forskrifter med hjemmel i lovene helt eller delvis skal gjelde for Svalbard og for de to første lovene også Jan Mayen. Slik forskriftshjemmel vil også åpne for at det kan fastsettes særlige regler under hensyn til de stedlige forholdene.

Til toppen
Til dokumentets forside