Forsiden

Prop. 79 S (2009-2010)

SAS AB – statens deltakelse i kapitalforhøyelse

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Styret i SAS AB (SAS) har foreslått for selskapets aksjonærer at det gjennomføres en utvidelse av egenkapitalen i selskapet på om lag 5 mrd. svenske kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon. Forslaget vil bli tatt opp til behandling på en ekstraordinær generalforsamling i selskapet 7. april 2010. Staten ved Nærings- og handelsdepartementet eier 14,3 pst. av aksjene i SAS. Også den danske og den svenske stat er store aksjonærer med henholdsvis 14,3 pst. og 21,4 pst. av aksjene i selskapet.

SAS gjennomførte i april 2009 en kapitalutvidelse på 6 mrd. svenske kroner i en fortrinnsrettsemisjon. Kapitalutvidelsen i 2009 bygde på en strategisk plan, Core SAS, som bl.a. innebar sterkere fokus på kjernevirksomheten, konsentrasjon om ruter med sterkt innslag av forretningsreisende og en enklere organisasjonsstruktur. Den norske staten deltok på linje med den danske og den svenske staten i kapitalutvidelsen med sin proratariske andel, 14,3 pst. Staten tegnet seg for aksjer i kapitalutvidelsen til en verdi av 710 mill. norske kroner.

Trafikken og inntektene har i 2009 utviklet seg betydelig svakere enn det som lå til grunn for emisjonen i fjor. Hovedårsaken er en dypere økonomisk nedgang enn det SAS forutsatte. I tillegg har selskapet hatt betydelig høyere omstruktureringskostnader enn forventet. Dette har medført at selskapet har behov for ytterligere egenkapital.

Det legges i proposisjonen frem forslag om at Nærings- og handelsdepartementet gis fullmakt til å delta proratarisk i en kapitalutvidelse i SAS på visse vilkår. Statens andel av emisjonen er om lag 715 mill. svenske kroner, tilsvarende om lag 580 mill. norske kroner basert på valutakursen 1. februar 2010. Svingninger i valutakursen medfører at beløpet kan endre seg fram mot emisjonstidspunktet. Den statlige deltakelsen skal skje innenfor en ramme som gjør at statens eierandel på 14,3 pst. forblir uendret.