Prop. 90 S (2009-2010)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 658/2007 om økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse

Til innholdsfortegnelse

2 EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009 av 4. desember 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt »avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

  1. Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 62/2009 av 29. mai 2009 1.

  2. Kommisjonsforordning (EF) nr. 658/2007 av 14. juni 2007 om økonomiske sanksjoner for brudd på visse forpliktelser i forbindelse med markedsføringstillatelser gitt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 2 skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XIII etter nr. 15zi (kommisjonsforordning (EF) nr. 1234/2008) skal nytt nr. 15j lyde:

«15zj.32007 R 0658: Kommisjonsforordning (EF) nr. 658/2007 av 14. juni 2007 om økonomiske sanksjoner for brudd på visse forpliktelser i forbindelse med markedsføringstillatelser gitt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 ( EUT L 155 av 15.6.2007, s. 10).
Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
Retten til å ilegge økonomiske sanksjoner overfor innehavere av markedsføringstillatelser i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004 artikkel 84 nr. 3 skal, i tilfeller der innehaveren av markedsføringstillatelsen er etablert i en EFTA-stat, utøves av den aktuelle EFTA-staten på grunnlag av et forslag fra Kommisjonen.»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EF) nr. 658/2007, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 5. desember 2009, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 3, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 61/2009 av 29. mai 2009 trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 4. desember 2009.

For EØS-komiteen

Formann

O. H. Sletnes

EØS-komiteens sekretærer
B. EllertsdóttirL-O. Hollner

Fotnoter

1.

EUT L 232 av 3.9.2009, s. 18, og EØS-tillegget til EUT nr. 47 av 3.9.2009, s. 18.

2.

EUT L 155 av 15.6.2007, s. 10.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.