Prop. 90 S (2009-2010)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 658/2007 om økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 129/2009 av 4. desember 2009 å endre EØS-avtalens vedlegg II ved innlemmelse av forordning (EF) nr. 658/2007 om økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse gitt i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004.

Gjennomføringen av rettsakten krever lovendring. Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig etter Grunnloven § 26 annet ledd.

Rettsakten og EØS-komitébeslutningen følger vedlagt i uoffisiell norsk oversettelse.