Prop. 90 S (2009-2010)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 658/2007 om økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse

Til innholdsfortegnelse

3 Nærmere om EØS-komiteens beslutning

Ifølge EØS-komiteens beslutning nr. 129 av 4. desember 2009 av skal EØS-avtalens vedlegg II endres.

Artikkel 1 slår fast at kommisjonsforordning (EF) nr. 658/2007 av 14. juni 2007 om økonomiske sanksjoner for brudd på visse forpliktelser i forbindelse med markedsføringstillatelser gitt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 skal innlemmes i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII som nytt punkt 15zj. Artikkelen slår videre fast at forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

«Retten til å ilegge økonomiske sanksjoner overfor innehavere av markedsføringstillatelser i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004 artikkel 84 nr. 3 skal, i tilfeller der innehaveren av markedsføringstillatelsen er etablert i en EFTA-stat, utøves av den aktuelle EFTA-staten på grunnlag av et forslag fra Kommisjonen.»

Artikkel 2 fastsetter at teksten til forordningen som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal anses gyldig.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 5. desember, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 61/2009 av 29. mai 2009 trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4 bestemmer at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.