Prop. 90 S (2009-2010)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 658/2007 om økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse

Til innholdsfortegnelse

4 Særlig om tilpasningsteksten

Forordning (EF) nr. 658/2007 gir Europakommisjonen kompetanse til å vedta økonomisk sanksjon direkte overfor virksomheter som har brutt vilkårene som er gitt for en markedsføringstillatelse. På grunn av suverenitetsprinsippet kan ikke Europakommisjonen treffe vedtak med bindende virkning overfor Norge. I tilpasningsteksten til forordning (EF) nr. 726/2004 heter det derfor at hvis en virksomhet har sete i en EØS/EFTA-stat, vil EØS/EFTA-staten gi sanksjonen basert på et forslag fra Europakommisjonen. Dersom EØS/EFTA-staten ikke følger forslaget fra Kommisjonen, kan saken bringes inn for EØS-komiteen. Tilsvarende følger av tilpasningsteksten for forordning (EF) nr. 658/2007.