Prop. 93 S (2013–2014)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014

I

I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen:

(NY)

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med

7 000 000

20

Statsministerens kontor:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

400 000

fra kr 98 300 000 til kr 98 700 000

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 400 000

fra kr 151 300 000 til kr 158 700 000

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 854 500 000 til kr 860 500 000

70

Tilskudd til partigruppene, forhøyes med

3 000 000

fra kr 164 000 000 til kr 167 000 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 900 000

fra kr 10 400 000 til kr 12 300 000

61

Høyesterett:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 700 000

fra kr 93 158 000 til kr 94 858 000

100

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 855 000

fra kr 1 794 462 000 til kr 1 801 317 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 200 000

fra kr 47 524 000 til kr 48 724 000

117

EØS-finansieringsordningene:

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, forhøyes med

160 000 000

fra kr 1 790 000 000 til kr 1 950 000 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, forhøyes med

140 000 000

fra kr 1 520 000 000 til kr 1 660 000 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika:

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, forhøyes med

83 000 000

fra kr 540 000 000 til kr 623 000 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 33 500 000 til kr 23 500 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:

71

Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med

166 622 000

fra kr 2 394 600 000 til kr 2 561 222 000

72

Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 348 300 000 til kr 353 300 000

164

Fred, forsoning og demokrati:

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, forhøyes med

35 000 000

fra kr 655 900 000 til kr 690 900 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, forhøyes med

130 000 000

fra kr 335 500 000 til kr 465 500 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

406 622 000

fra kr 2 110 812 000 til kr 1 704 190 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner:

70

Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 901 000 000 til kr 898 000 000

200

Kunnskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

200 000

fra kr 250 767 000 til kr 250 567 000

225

Tiltak i grunnopplæringen:

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med

33 097 000

fra kr 155 542 000 til kr 122 445 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

5 892 000

fra kr 795 173 000 til kr 801 065 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere, forhøyes med

53 173 000

fra kr 563 600 000 til kr 616 773 000

227

Tilskudd til særskilte skoler:

74

Tilskudd til Signo og Briskeby, forhøyes med

1 400 000

fra kr 38 649 000 til kr 40 049 000

228

Tilskudd til private skoler mv.:

72

Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med

451 000

fra kr 148 666 000 til kr 148 215 000

258

Tiltak for livslang læring:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med

2 355 000

fra kr 55 658 000 til kr 58 013 000

260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med

35 177 000

fra kr 28 148 145 000 til kr 28 112 968 000

70

Private høyskoler, forhøyes med

5 828 000

fra kr 1 141 772 000 til kr 1 147 600 000

276

Fagskoleutdanning:

72

Annen fagskoleutdanning, nedsettes med

4 051 000

fra kr 69 679 000 til kr 65 628 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med

600 000

fra kr 160 216 000 til kr 159 616 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med

1 325 000

fra kr 47 236 000 til kr 48 561 000

73

Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med

6 627 000

fra kr 71 060 000 til kr 77 687 000

283

Meteorologiformål:

50

Meteorologisk institutt, nedsettes med

540 000

fra kr 290 629 000 til kr 290 089 000

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, forhøyes med

5 454 000

fra kr 55 991 000 til kr 61 445 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, nedsettes med

725 000

fra kr 10 803 000 til kr 10 078 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak:

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

27 121 000

fra kr 206 002 000 til kr 233 123 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, forhøyes med

255 795 000

fra kr 1 347 234 000 til kr 1 603 029 000

300

Kulturdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

350 000

fra kr 134 316 000 til kr 134 666 000

315

Frivillighetsformål:

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

5 000 000

fra kr 32 232 000 til kr 27 232 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med

10 000 000

fra kr 55 777 000 til kr 65 777 000

320

Allmenne kulturformål:

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med

1 000 000

fra kr 7 284 000 til kr 6 284 000

324

Scenekunstformål:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

300 000

fra kr 75 127 000 til kr 75 427 000

328

Museums- og andre kulturvernformål:

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

2 500 000

fra kr 44 124 000 til kr 46 624 000

340

Den norske kirke:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 500 000

fra kr 1 166 716 000 til kr 1 172 216 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 650 000

fra kr 349 404 000 til kr 352 054 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med

800 000

fra kr 23 185 000 til kr 23 985 000

50

Norges forskningsråd, nedsettes med

800 000

fra kr 22 070 000 til kr 21 270 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med

1 950 000

fra kr 9 672 000 til kr 11 622 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

33 500 000

fra kr 1 760 265 000 til kr 1 793 765 000

430

Kriminalomsorgsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 000 000

fra kr 3 662 232 000 til kr 3 669 232 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

9 500 000

fra kr 12 810 475 000 til kr 12 819 975 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

12 500 000

fra kr 277 013 000 til kr 289 513 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, forhøyes med

6 600 000

fra kr 7 861 000 til kr 14 461 000

72

Datalagringsdirektivet, kan overføres, nedsettes med

110 000 000

fra kr 110 000 000 til kr 0

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 651 483 000 til kr 653 983 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 400 000

fra kr 5 002 000 til kr 7 402 000

454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

11 950 000

fra kr 794 578 000 til kr 782 628 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

1 600 000

fra kr 453 720 000 til kr 455 320 000

455

Redningstjenesten:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

800 000

fra kr 10 982 000 til kr 10 182 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, forhøyes med

2 500 000

fra kr 25 396 000 til kr 27 896 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

13 164 000

fra kr 490 163 000 til kr 503 327 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

247 161 000

fra kr 1 248 632 000 til kr 1 495 793 000

460

Spesialenheten for politisaker:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

17 800 000

fra kr 39 867 000 til kr 57 667 000

470

Fri rettshjelp:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 6 502 000 til kr 10 502 000

70

Fri sakførsel, forhøyes med

5 000 000

fra kr 590 156 000 til kr 595 156 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning:

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med

45 000 000

fra kr 121 715 000 til kr 76 715 000

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd, nedsettes med

5 160 000

fra kr 322 780 000 til kr 317 620 000

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

21 500 000

fra kr 839 794 000 til kr 818 294 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes med

324 320 000

fra kr 2 017 161 000 til kr 1 692 841 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med

7 000 000

fra kr 64 546 000 til kr 57 546 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med

31 723 000

fra kr 342 898 000 til kr 311 175 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med

108 697 000

fra kr 615 082 000 til kr 506 385 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med

1 790 000

fra kr 15 497 000 til kr 17 287 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 100 000

fra kr 366 955 000 til kr 365 855 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 930 000

fra kr 598 139 000 til kr 604 069 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

33 300 000

fra kr 6 000 000 til kr 39 300 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

5 500 000

fra kr 24 500 000 til kr 19 000 000

534

Erstatningslokaler for departementene:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

37 700 000

fra kr 406 107 000 til kr 443 807 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 188 627 000 til kr 192 627 000

22

Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører, forhøyes med

2 500 000

fra kr 5 560 000 til kr 8 060 000

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram:

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, forhøyes med

20 000 000

fra kr 19 355 000 til kr 39 355 000

571

Rammetilskudd til kommuner:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

6 900 000

fra kr 19 500 000 til kr 26 400 000

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

2 800 000

fra kr 115 616 047 000 til kr 115 613 247 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, nedsettes med

22 900 000

fra kr 2 157 000 000 til kr 2 134 100 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, forhøyes med

111 300 000

fra kr 495 300 000 til kr 606 600 000

590

Byutvikling og planlegging:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

9 406 000

fra kr 45 170 000 til kr 54 576 000

61

Bærekraftig byutvikling, kan overføres, forhøyes med

19 000 000

fra kr 18 000 000 til kr 37 000 000

71

Internasjonale organisasjoner, forhøyes med

94 000

fra kr 640 000 til kr 734 000

81

Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 3 600 000 til kr 9 600 000

600

Arbeids- og sosialdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

130 000

fra kr 178 070 000 til kr 177 940 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen:

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, bevilges med

130 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med

130 000 000

fra kr 701 440 000 til kr 571 440 000

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

8 000 000

fra kr 10 855 430 000 til kr 10 847 430 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

6 800 000

fra kr 247 220 000 til kr 240 420 000

611

Pensjoner av statskassen:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

4 800 000

fra kr 18 500 000 til kr 13 700 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

387 000 000

fra kr 8 663 000 000 til kr 8 276 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med

5 000 000

fra kr 96 000 000 til kr 91 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

175 000 000

fra kr 1 016 000 000 til kr 1 191 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med

2 000 000

fra kr 11 000 000 til kr 13 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

90

Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med

11 400 000 000

fra kr 18 400 000 000 til kr 29 800 000 000

615

Yrkesskadeforsikring:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

25 000 000

fra kr 83 000 000 til kr 108 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak:

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med

26 000 000

fra kr 6 210 330 000 til kr 6 184 330 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, forhøyes med

1 000 000

fra kr 41 410 000 til kr 42 410 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen:

(NY)

71

Oppreisning, kan overføres, bevilges med

25 000 000

700

Helse- og omsorgsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

200 000

fra kr 206 951 000 til kr 206 751 000

701

IKT i helse- og omsorgssektoren:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

8 000 000

fra kr 217 150 000 til kr 225 150 000

703

Internasjonalt samarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

7 125 000

fra kr 56 783 000 til kr 63 908 000

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

13 600 000

fra kr 618 893 000 til kr 632 493 000

720

Helsedirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

9 000 000

fra kr 1 039 044 000 til kr 1 048 044 000

722

Norsk pasientskadeerstatning:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 700 000

fra kr 164 308 000 til kr 162 608 000

724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 860 000

fra kr 37 692 000 til kr 35 832 000

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

20 200 000

fra kr 182 294 000 til kr 162 094 000

726

Statens helsepersonellnemnd:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 244 000

fra kr 8 234 000 til kr 11 478 000

728

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 244 000

fra kr 3 244 000 til kr 0

732

Regionale helseforetak:

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75,nedsettes med

800 000

fra kr 630 705 000 til kr 629 905 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

9 587 000

fra kr 46 875 111 000 til kr 46 884 698 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med

3 367 000

fra kr 16 499 287 000 til kr 16 502 654 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

2 545 000

fra kr 12 498 094 000 til kr 12 500 639 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med

2 255 000

fra kr 11 219 609 000 til kr 11 221 864 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

16 650 000

fra kr 3 349 908 000 til kr 3 333 258 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

900 000

fra kr 13 252 000 til kr 12 352 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 39 650 000 til kr 45 650 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 490 000

fra kr 14 916 000 til kr 13 426 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, forhøyes med

700 000

fra kr 16 497 000 til kr 17 197 000

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

6 000 000

fra kr 214 192 000 til kr 220 192 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 262 888 000 til kr 258 888 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

fra kr 81 400 000 til kr 51 400 000

63

Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

145 150 000

fra kr 1 069 550 000 til kr 924 400 000

67

Utviklingstiltak, nedsettes med

2 000 000

fra kr 75 753 000 til kr 73 753 000

762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

7 000 000

fra kr 30 196 000 til kr 37 196 000

60

Forebyggende helsetjenester, forhøyes med

10 000 000

fra kr 62 113 000 til kr 72 113 000

61

Fengselshelsetjeneste, forhøyes med

2 500 000

fra kr 135 176 000 til kr 137 676 000

763

Rustiltak:

61

Kommunalt rusarbeid, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 447 068 000 til kr 441 068 000

72

Kompetansesentra mv., forhøyes med

6 000 000

fra kr 94 092 000 til kr 100 092 000

764

Psykisk helse:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 400 000

fra kr 75 802 000 til kr 78 202 000

72

Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med

1 000 000

fra kr 433 415 000 til kr 434 415 000

73

Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med

2 600 000

fra kr 124 244 000 til kr 126 844 000

781

Forsøk og utvikling mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

22 700 000

fra kr 71 062 000 til kr 93 762 000

783

Personell:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

750 000

fra kr 29 467 000 til kr 28 717 000

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

150 000

fra kr 159 361 000 til kr 159 211 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 191 246 000 til kr 195 246 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med

1 049 000

fra kr 38 483 000 til kr 39 532 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

123 536 000

fra kr 5 895 503 000 til kr 5 771 967 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med

29 078 000

fra kr 448 165 000 til kr 419 087 000

62

Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med

1 350 000

fra kr 209 796 000 til kr 211 146 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

51 168 000

fra kr 1 659 768 000 til kr 1 608 600 000

823

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

6 749 000

fra kr 6 749 000 til kr 0

840

Krisetiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 3 527 000 til kr 4 027 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, nedsettes med

500 000

fra kr 36 285 000 til kr 35 785 000

842

Familievern:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

6 900 000

fra kr 224 523 000 til kr 231 423 000

844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

14 000 000

fra kr 1 414 000 000 til kr 1 400 000 000

845

Barnetrygd:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

125 000 000

fra kr 15 110 000 000 til kr 15 235 000 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med

600 000

fra kr 18 159 000 til kr 17 559 000

70

Tilskudd, forhøyes med

600 000

fra kr 12 319 000 til kr 12 919 000

847

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med

6 016 000

fra kr 16 058 000 til kr 10 042 000

70

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, forhøyes med

6 016 000

fra kr 171 894 000 til kr 177 910 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 164 827 000 til kr 169 827 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med

8 050 000

fra kr 85 083 000 til kr 77 033 000

50

Forskning og utvikling, forhøyes med

1 000 000

fra kr 27 459 000 til kr 28 459 000

61

Utvikling i kommunene, nedsettes med

1 000 000

fra kr 30 719 000 til kr 29 719 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med

358 604 000

fra kr 1 023 534 000 til kr 664 930 000

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, forhøyes med

1 150 000

fra kr 59 955 000 til kr 61 105 000

857

Barne- og ungdomstiltak:

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, forhøyes med

5 000 000

fra kr 111 000 000 til kr 116 000 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner, forhøyes med

200 000

fra kr 114 259 000 til kr 114 459 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres, forhøyes med

2 850 000

fra kr 17 493 000 til kr 20 343 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, nedsettes med

350 000

fra kr 234 570 000 til kr 234 220 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 12 505 000 til kr 13 005 000

22

Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med

20 500 000

fra kr 33 181 000 til kr 53 681 000

859

EUs ungdomsprogram:

1

Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

500 000

fra kr 7 798 000 til kr 8 298 000

860

Forbrukerrådet:

51

Markedsportaler, forhøyes med

1 000 000

fra kr 15 673 000 til kr 16 673 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak:

70

Tilskudd, nedsettes med

250 000

fra kr 2 570 000 til kr 2 320 000

866

Statens institutt for forbruksforskning:

50

Basisbevilgning, forhøyes med

250 000

fra kr 26 307 000 til kr 26 557 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 055 000

fra kr 326 701 000 til kr 330 756 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

1 355 000

fra kr 66 765 000 til kr 68 120 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, forhøyes med

2 900 000

fra kr 20 100 000 til kr 23 000 000

904

Brønnøysundregistrene:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

9 700 000

fra kr 309 000 000 til kr 318 700 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 230 200 000 til kr 235 200 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes med

27 000 000

fra kr 35 000 000 til kr 8 000 000

919

Diverse fiskeriformål:

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres, forhøyes med

301 662 000

fra kr 180 000 000 til kr 481 662 000

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd, forhøyes med

2 300 000

fra kr 1 522 000 000 til kr 1 524 300 000

922

Romvirksomhet:

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), forhøyes med

17 400 000

fra kr 147 500 000 til kr 164 900 000

71

Internasjonal romvirksomhet, forhøyes med

34 600 000

fra kr 309 700 000 til kr 344 300 000

926

Drift av forskningsfartøyene:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

86 720 000

fra kr 300 000 000 til kr 213 280 000

928

Marin forskning og utvikling:

(NY)

22

Kompensasjon for merverdiavgift, bevilges med

29 000 000

71

Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 6 900 000 til kr 4 900 000

72

Tilskudd til Nofima, kan overføres, forhøyes med

500 000

fra kr 85 090 000 til kr 85 590 000

950

Forvaltning av statlig eierskap:

(NY)

71

Tap på statens lån til Secora AS, bevilges med

20 000 000

953

Kings Bay AS:

70

Tilskudd, nedsettes med

8 500 000

fra kr 27 500 000 til kr 19 000 000

1100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

100 000

fra kr 143 477 000 til kr 143 377 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet, forhøyes med

21 340 000

fra kr 87 998 000 til kr 109 338 000

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 1 205 073 000 til kr 1 207 573 000

1148

Naturskade – erstatninger:

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

31 000 000

fra kr 185 700 000 til kr 216 700 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med

15 000 000

fra kr 72 000 000 til kr 87 000 000

1300

Samferdselsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 760 000

fra kr 172 908 000 til kr 171 148 000

1320

Statens vegvesen:

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

12 500 000

fra kr 9 622 000 000 til kr 9 634 500 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, forhøyes med

7 750 000

fra kr 217 250 000 til kr 225 000 000

1321

Utbyggingsselskap for veg:

(NY)

96

Aksjekapital, bevilges med

100 000

1350

Jernbaneverket:

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

4 000 000

fra kr 6 056 900 000 til kr 6 060 900 000

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, nedsettes med

5 800 000

fra kr 8 659 500 000 til kr 8 653 700 000

1351

Persontransport med tog:

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, forhøyes med

25 000 000

fra kr 3 047 000 000 til kr 3 072 000 000

1360

Kystverket:

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

49 400 000

fra kr 479 860 000 til kr 529 260 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med

3 400 000

fra kr 191 120 000 til kr 187 720 000

70

Tilskudd til Redningsselskapet, forhøyes med

3 000 000

fra kr 78 170 000 til kr 81 170 000

1380

Post- og teletilsynet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 400 000

fra kr 160 400 000 til kr 164 800 000

1400

Klima- og miljødepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 800 000

fra kr 215 314 000 til kr 217 114 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

10 500 000

fra kr 85 755 000 til kr 75 255 000

61

Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres, nedsettes med

19 000 000

fra kr 19 000 000 til kr 0

(NY)

63

Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven, bevilges med

1 000 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 33 050 000 til kr 30 050 000

81

Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 8 957 000 til kr 2 957 000

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking:

73

Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene, forhøyes med

4 000 000

fra kr 9 433 000 til kr 13 433 000

1420

Miljødirektoratet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 709 049 000 til kr 711 549 000

22

Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes med

2 500 000

fra kr 199 700 000 til kr 197 200 000

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, nedsettes med

10 000 000

fra kr 44 080 000 til kr 34 080 000

(NY)

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, bevilges med

1 978 000

35

Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, nedsettes med

2 500 000

fra kr 331 091 000 til kr 328 591 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, forhøyes med

2 500 000

fra kr 20 800 000 til kr 23 300 000

75

Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, forhøyes med

73 680 000

fra kr 346 320 000 til kr 420 000 000

1425

Vilt- og fisketiltak:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

460 000

fra kr 15 000 000 til kr 14 540 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 340 000

fra kr 30 600 000 til kr 29 260 000

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, nedsettes med

1 200 000

fra kr 11 500 000 til kr 10 300 000

1429

Riksantikvaren:

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

49 750 000

fra kr 37 735 000 til kr 87 485 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres,forhøyes med

4 600 000

fra kr 30 005 000 til kr 34 605 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres, nedsettes med

8 100 000

fra kr 120 402 000 til kr 112 302 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres, nedsettes med

2 200 000

fra kr 58 821 000 til kr 56 621 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres,nedsettes med

5 200 000

fra kr 41 997 000 til kr 36 797 000

74

Tilskudd til fartøyvern, kan overføres, nedsettes med

250 000

fra kr 56 712 000 til kr 56 462 000

77

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres, nedsettes med

250 000

fra kr 8 264 000 til kr 8 014 000

79

Tilskudd til verdensarven, kan overføres, nedsettes med

23 350 000

fra kr 49 202 000 til kr 25 852 000

1432

Norsk kulturminnefond:

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak, forhøyes med

61 440 000

fra kr 63 590 000 til kr 125 030 000

1472

Svalbard miljøvernfond:

50

Overføringer til Svalbard miljøvernfond, forhøyes med

2 980 000

fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000

1481

Kjøp av klimakvoter:

1

Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 700 000

fra kr 5 500 000 til kr 9 200 000

1600

Finansdepartementet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

250 000

fra kr 55 400 000 til kr 55 150 000

1610

Toll- og avgiftsetaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 1 507 500 000 til kr 1 512 500 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

70 000 000

fra kr 4 541 400 000 til kr 4 611 400 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

15 000 000

fra kr 167 200 000 til kr 152 200 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med

129 800 000

fra kr 298 800 000 til kr 169 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

6 800 000

fra kr 104 400 000 til kr 111 200 000

1634

Statens innkrevingssentral:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 282 500 000 til kr 281 500 000

1638

Salg av klimakvoter:

1

Driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

3 700 000

fra kr 3 700 000 til kr 0

1650

Statsgjeld, renter mv.:

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

59 500 000

fra kr 10 725 600 000 til kr 10 785 100 000

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 500 000

fra kr 371 587 000 til kr 368 087 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 31 174 000 til kr 34 174 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med

91 400 000

fra kr 1 588 411 000 til kr 1 679 811 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

14 200 000

fra kr 254 421 000 til kr 268 621 000

21

Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

132 000 000

fra kr 135 875 000 til kr 267 875 000

71

Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med

2 500 000

fra kr 71 865 000 til kr 69 365 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

171 863 000

fra kr 3 872 711 000 til kr 3 700 848 000

1721

Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

175 000

fra kr 32 363 000 til kr 32 538 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 198 466 000 til kr 201 466 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

14 961 000

fra kr 2 013 488 000 til kr 2 028 449 000

1731

Hæren:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

168 893 000

fra kr 5 240 804 000 til kr 5 409 697 000

1732

Sjøforsvaret:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

30 228 000

fra kr 3 427 384 000 til kr 3 457 612 000

1733

Luftforsvaret:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

99 164 000

fra kr 4 403 498 000 til kr 4 502 662 000

1734

Heimevernet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

51 843 000

fra kr 1 190 838 000 til kr 1 242 681 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

31 434 000

fra kr 2 087 765 000 til kr 2 119 199 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med

59 140 000

fra kr 1 017 568 000 til kr 1 076 708 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med

11 000 000

fra kr 38 302 000 til kr 27 302 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45,nedsettes med

1 740 000 000

fra kr 7 908 100 000 til kr 6 168 100 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 26 500 000 til kr 20 500 000

1761

Nye kampfly med baseløsning:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 201 000

fra kr 83 257 000 til kr 82 056 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

1 477 000 000

fra kr 966 182 000 til kr 2 443 182 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med

112 100 000

fra kr 152 902 000 til kr 265 002 000

1790

Kystvakten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

19 682 000

fra kr 1 028 239 000 til kr 1 047 921 000

1792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 284 000

fra kr 851 525 000 til kr 856 809 000

(NY)

70

Tilskudd til ettergivelse av lån, bevilges med

4 155 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

9 750 000

fra kr 268 307 000 til kr 278 057 000

1800

Olje- og energidepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

150 000

fra kr 163 859 000 til kr 163 709 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72, nedsettes med

3 500 000

fra kr 30 445 000 til kr 26 945 000

(NY)

50

Overføring til Sametinget, kan overføres, bevilges med

1 350 000

(NY)

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres, bevilges med

1 650 000

1815

Petoro AS:

71

Unitisering, kan overføres, forhøyes med

12 000 000

fra kr 24 000 000 til kr 36 000 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, forhøyes med

45 000 000

fra kr 196 300 000 til kr 241 300 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72,forhøyes med

5 000 000

fra kr 19 000 000 til kr 24 000 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi:

95

Kapitalinnskudd, forhøyes med

4 250 000 000

fra kr 5 000 000 000 til kr 9 250 000 000

1830

Forskning og næringsutvikling:

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med

8 000 000

fra kr 19 400 000 til kr 27 400 000

1840

CO2-håndtering:

71

Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres, nedsettes med

113 000 000

fra kr 1 877 000 000 til kr 1 764 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

2 980 000

fra kr 334 991 000 til kr 337 971 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

2 980 000

fra kr 85 220 000 til kr 82 240 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

65 034 000

fra kr 5 424 320 000 til kr 5 489 354 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

35 095 000

fra kr 3 140 390 000 til kr 3 105 295 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

8 598 000

fra kr 745 268 000 til kr 753 866 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

15 284 000

fra kr 961 380 000 til kr 946 096 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

8 721 000

fra kr 488 349 000 til kr 497 070 000

74

Tap på utlån, forhøyes med

85 700 000

fra kr 259 000 000 til kr 344 700 000

76

Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, forhøyes med

500 000

fra kr 8 860 000 til kr 9 360 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

477 041 000

fra kr 21 797 935 000 til kr 22 274 976 000

2421

Innovasjon Norge:

50

Innovasjon – prosjekter, fond, forhøyes med

15 000 000

fra kr 235 200 000 til kr 250 200 000

(NY)

51

Tapsfond, såkornkapitalfond, bevilges med

381 100 000

70

Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med

5 000 000

fra kr 351 650 000 til kr 356 650 000

75

Marint verdiskapingsprogram, forhøyes med

2 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 22 000 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

30

Investeringer, forhøyes med

8 000 000 000

fra kr 30 000 000 000 til kr 38 000 000 000

2445

Statsbygg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-3 974 855 000

2 Driftsutgifter

1 746 660 000

3 Avskrivninger

720 000 000

4 Renter av statens kapital

62 900 000

5 Til investeringsformål

924 594 000

6 Til reguleringsfondet

-43 248 000

-563 949 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

30 000 000

fra kr 36 500 000 til kr 6 500 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

51 500 000

fra kr 141 000 000 til kr 192 500 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

80 000 000

fra kr 593 790 000 til kr 673 790 000

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-154 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

154 000 000

0

2470

Statens pensjonskasse:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-632 974 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

482 145 000

3 Avskrivninger

114 549 000

4 Renter av statens kapital

18 578 000

5 Til investeringsformål

18 070 000

6 Til reguleringsfond

-23 000 000

-22 632 000

2530

Foreldrepenger:

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med

495 000 000

fra kr 17 685 000 000 til kr 17 190 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

5 000 000

fra kr 435 000 000 til kr 430 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

15 000 000

fra kr 68 000 000 til kr 53 000 000

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, forhøyes med

508 500 000

fra kr 10 891 500 000 til kr 11 400 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

73 000 000

fra kr 707 000 000 til kr 780 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far:

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, forhøyes med

29 000 000

fra kr 2 381 000 000 til kr 2 410 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med

10 000 000

fra kr 385 000 000 til kr 375 000 000

73

Utdanningsstønad, nedsettes med

4 000 000

fra kr 62 000 000 til kr 58 000 000

76

Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med

29 000 000

fra kr 784 000 000 til kr 755 000 000

2650

Sykepenger:

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

10 000 000

fra kr 33 770 000 000 til kr 33 760 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 690 000 000 til kr 1 640 000 000

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med

25 000 000

fra kr 565 000 000 til kr 540 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger:

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, forhøyes med

250 000 000

fra kr 33 860 000 000 til kr 34 110 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

30 000 000

fra kr 390 000 000 til kr 360 000 000

72

Legeerklæringer, forhøyes med

25 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 375 000 000

2655

Uførhet:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

225 000 000

fra kr 24 035 000 000 til kr 23 810 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

480 000 000

fra kr 37 010 000 000 til kr 36 530 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med

35 000 000

fra kr 2 285 000 000 til kr 2 250 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

15 000 000

fra kr 1 690 000 000 til kr 1 675 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, nedsettes med

7 500 000

fra kr 154 700 000 til kr 147 200 000

74

Tilskudd til biler, nedsettes med

20 000 000

fra kr 810 000 000 til kr 790 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med

8 000 000

fra kr 2 597 100 000 til kr 2 605 100 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, forhøyes med

375 000

fra kr 235 000 000 til kr 235 375 000

2670

Alderdom:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

30 000 000

fra kr 59 190 000 000 til kr 59 220 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

540 000 000

fra kr 110 980 000 000 til kr 111 520 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

124 500 000

fra kr 5 794 500 000 til kr 5 670 000 000

2680

Etterlatte:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

fra kr 1 210 000 000 til kr 1 220 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

5 000 000

fra kr 950 000 000 til kr 955 000 000

2686

Gravferdsstønad:

70

Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

17 000 000

fra kr 197 000 000 til kr 180 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.:

70

Spesialisthjelp, nedsettes med

10 000 000

fra kr 1 680 000 000 til kr 1 670 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med

40 880 000

fra kr 714 000 000 til kr 754 880 000

2751

Legemidler mv.:

72

Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med

20 000 000

fra kr 1 855 000 000 til kr 1 835 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling:

70

Egenandelstak 1, nedsettes med

8 200 000

fra kr 3 848 200 000 til kr 3 840 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.:

70

Allmennlegehjelp, nedsettes med

51 400 000

fra kr 4 233 400 000 til kr 4 182 000 000

2790

Andre helsetiltak:

70

Bidrag, nedsettes med

15 000 000

fra kr 220 000 000 til kr 205 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3225

Tiltak i grunnopplæringen:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

21 537 000

fra kr 73 882 000 til kr 52 345 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:

3

Salgsinntekter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 90 232 000 til kr 100 232 000

5

Personalbarnehage, nedsettes med

300 000

fra kr 5 767 000 til kr 5 467 000

6

Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med

6 500 000

fra kr 165 300 000 til kr 158 800 000

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon:

1

Brukerbetaling, nedsettes med

18 171 000

fra kr 142 896 000 til kr 124 725 000

2

Variable refusjoner, forhøyes med

47 939 000

fra kr 59 790 000 til kr 107 729 000

3

Faste refusjoner, forhøyes med

14 122 000

fra kr 8 784 000 til kr 22 906 000

3490

Utlendingsdirektoratet:

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

1 743 000

fra kr 17 945 000 til kr 19 688 000

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

348 188 000

fra kr 1 420 302 000 til kr 1 072 114 000

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT:

5

Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post, forhøyes med

225 000

fra kr 394 000 til kr 619 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Gebyrinntekter, lån, forhøyes med

18 000 000

fra kr 49 000 000 til kr 67 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, forhøyes med

600 000 000

fra kr 10 000 000 000 til kr 10 600 000 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

10 446 000

fra kr 156 816 000 til kr 146 370 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

6 046 000

fra kr 30 700 000 til kr 36 746 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

34 240 000

fra kr 158 719 000 til kr 124 479 000

3859

EUs ungdomsprogram:

1

Tilskudd fra Europakommisjonen, forhøyes med

3 350 000

fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000

3904

Brønnøysundregistrene:

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

25 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000

3917

Fiskeridirektoratet:

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, forhøyes med

754 155 000

fra kr 450 000 000 til kr 1 204 155 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap:

(NY)

71

Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet, bevilges med

24 600 000

(NY)

87

Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med

58 800 000

(NY)

90

Secora AS, salg av fordring og tap på lån, bevilges med

50 000 000

4115

Mattilsynet:

1

Gebyr m.m., forhøyes med

2 500 000

fra kr 139 993 000 til kr 142 493 000

4380

Post- og teletilsynet:

1

Diverse gebyrer, forhøyes med

4 400 000

fra kr 152 700 000 til kr 157 100 000

4420

Miljødirektoratet:

6

Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, nedsettes med

5 000 000

fra kr 27 000 000 til kr 22 000 000

4481

Salg av klimakvoter:

(NY)

1

Salgsinntekter, bevilges med

539 600 000

4600

Finansdepartementet:

(NY)

95

Fondskapital, bevilges med

52 100 000 000

4618

Skatteetaten:

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes med

15 000 000

fra kr 82 000 000 til kr 67 000 000

5

Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med

10 000 000

fra kr 28 000 000 til kr 38 000 000

4638

Salg av klimakvoter:

1

Salgsinntekter, nedsettes med

539 600 000

fra kr 539 600 000 til kr 0

4720

Felles ledelse og kommandoapparat:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

35 000 000

fra kr 67 925 000 til kr 102 925 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 55 134 000 til kr 58 134 000

4733

Luftforsvaret:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

65 000 000

fra kr 175 133 000 til kr 240 133 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:

(NY)

45

Store nyanskaffelser, bevilges med

8 340 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter, forhøyes med

5 500 000

fra kr 26 500 000 til kr 32 000 000

4792

Norske styrker i utlandet:

(NY)

90

Tilbakebetaling av lån, bevilges med

4 155 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål:

1

Driftsinntekter, forhøyes med

7 500 000

fra kr 9 256 000 til kr 16 756 000

4810

Oljedirektoratet:

1

Gebyrinntekter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000

(NY)

4

Salg av undersøkelsesmateriale, bevilges med

36 000 000

4840

CO2-håndtering:

80

Renter, TCM DA, nedsettes med

11 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 89 000 000

86

Avdrag, TCM DA, nedsettes med

3 000 000

fra kr 1 114 000 000 til kr 1 111 000 000

5309

Tilfeldige inntekter:

29

Ymse, forhøyes med

100 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 150 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning:

29

Termingebyr, nedsettes med

1 146 000

fra kr 30 420 000 til kr 29 274 000

89

Purregebyrer, nedsettes med

2 535 000

fra kr 117 600 000 til kr 115 065 000

90

Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med

50 470 000

fra kr 8 253 202 000 til kr 8 303 672 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend, forhøyes med

36 743 000

fra kr 5 200 318 000 til kr 5 237 061 000

5325

Innovasjon Norge:

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med

44 900 000

fra kr 5 000 000 til kr 49 900 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond, forhøyes med

302 800 000

fra kr 10 000 000 til kr 312 800 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

190 800 000 000

2 Driftsutgifter

-34 400 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-1 500 000 000

4 Avskrivninger

-23 100 000 000

5 Renter av statens kapital

-5 700 000 000

126 100 000 000

30

Avskrivninger, forhøyes med

300 000 000

fra kr 22 800 000 000 til kr 23 100 000 000

80

Renter av statens kapital, forhøyes med

800 000 000

fra kr 4 900 000 000 til kr 5 700 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:

30

Avskrivninger, forhøyes med

4 805 000

fra kr 858 018 000 til kr 862 823 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

72

Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med

30 000 000

fra kr 111 900 000 000 til kr 111 870 000 000

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift, forhøyes med

8 000 000

fra kr 250 953 000 000 til kr 250 961 000 000

5526

Avgift på alkohol:

70

Avgift på alkohol, nedsettes med

100 000 000

fra kr 12 540 000 000 til kr 12 440 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.:

70

Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med

40 000 000

fra kr 7 000 000 000 til kr 7 040 000 000

5537

Avgifter på båter mv.:

71

Avgift på båtmotorer, nedsettes med

90 000 000

fra kr 166 000 000 til kr 76 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft:

70

Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med

4 000 000

fra kr 7 945 000 000 til kr 7 949 000 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet:

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, forhøyes med

2 980 000

fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000

72

Fiskeravgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 18 000 000 til kr 15 000 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet:

(NY)

70

Bidrag til kulturminnevern, bevilges med

2 400 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift:

80

Renter av statens faste kapital, forhøyes med

2 713 000

fra kr 81 825 000 til kr 84 538 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

80

Renter, forhøyes med

195 000 000

fra kr 2 266 000 000 til kr 2 461 000 000

5611

Aksjer i NSB AS:

85

Utbytte, forhøyes med

255 000 000

fra kr 260 000 000 til kr 515 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning:

80

Renter, nedsettes med

63 773 000

fra kr 3 868 062 000 til kr 3 804 289 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS:

85

Utbytte, forhøyes med

39 000 000

fra kr 217 000 000 til kr 256 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS:

85

Utbytte, nedsettes med

32 600 000

fra kr 478 000 000 til kr 445 400 000

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS:

80

Renter, forhøyes med

16 100 000

fra kr 30 000 000 til kr 46 100 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge:

80

Renter på lån fra statskassen, nedsettes med

55 000 000

fra kr 320 000 000 til kr 265 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med

11 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 16 000 000

(NY)

83

Tilbakeføring av renter fra såkornkapitalfond, bevilges med

221 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen, nedsettes med

6 300 000

fra kr 17 400 000 til kr 11 100 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med

500 000

fra kr 500 000 til kr 0

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet:

85

Statens overskuddsandel, forhøyes med

12 300 000

fra kr 30 000 000 til kr 42 300 000

5650

Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet:

81

Renter på lån til Secora AS, forhøyes med

1 000 000

fra kr 4 000 000 til kr 5 000 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte:

85

Utbytte, nedsettes med

50 900 000

fra kr 121 000 000 til kr 70 100 000

5656

Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning:

85

Utbytte, forhøyes med

847 800 000

fra kr 11 219 453 000 til kr 12 067 253 000

5685

Aksjer i Statoil ASA:

85

Utbytte, forhøyes med

534 000 000

fra kr 14 421 000 000 til kr 14 955 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank:

85

Utbytte, forhøyes med

5 700 000

fra kr 77 200 000 til kr 82 900 000

5701

Diverse inntekter:

2

Diverse inntekter, forhøyes med

189 000 000

fra kr 570 000 000 til kr 759 000 000

3

Hjelpemiddelsentraler m.m., forhøyes med

23 410 000

fra kr 36 590 000 til kr 60 000 000

73

Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med

40 000 000

fra kr 310 000 000 til kr 270 000 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan omdisponere inntil 25 mill. kroner mellom kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 1 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, og kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2014 kan:

  1. gi tilsagn om å utbetale 20 prosent av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen over kap. 225, post 68 påfølgende budsjettår, når endelig regnskap foreligger.

  2. gi tilsagn om tilskudd under stipendordningen for lærere ut over gitt bevilgning på kap. 226, post 22, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 42,8 mill. kroner.

  3. gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning på kap. 255, post 74, til nye lokaler for Narviksenteret, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 24,7 mill. kroner.

IV

Fullmakt til å pådra seg forpliktelser med et eventuelt sykkel-VM

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan inngå avtale med arrangør av sykkel-VM i Bergen i 2017 om at staten forplikter seg til å dekke utgifter til veg-, politi/sikkerhets- og kollektivtiltak og frivillighetsprogram på inntil 30 mill. kroner i forbindelse med et eventuelt sykkel-VM i Bergen i 2017.

V

Fullmakter til å pådra forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 får fullmakt til å inngå forpliktelser til innkjøp og prosjektering av brukerutstyr for inntil 60 mill. kroner utover gitt bevilgning på kap. 530, post 45 til byggeprosjektet Campus Ås.

VI

Fullmakt til å endre overført bevilgning

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i bevilgningsregnskapet for 2014 reduserer overført bevilgning fra 2013 under kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, post 30 Større rehabiliteringsprosjekter med 2,5 mill. kroner mot tilsvarende økning av overført bevilgning under kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen, post 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff.

VII

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger

553,0 mill. kroner

VIII

Fullmakt til å gjennomføre prosjektet Sikker teknisk infrastruktur

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre prosjektet Sikker teknisk infrastruktur innenfor en kostnadsramme på 2 400 mill. kroner i prisnivå per desember 2013.

IX

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 555,37 mill. kroner

X

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Formål

Samlet ramme

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade, erstatninger

112,9 mill. kroner

XI

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1360

Kystverket

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

88 mill. kroner

XII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

34

Statlige erverv, nasjonalparker

12,1 mill. kroner

1429

Riksantikvaren

21

Spesielle driftsutgifter

21,0 mill. kroner

XIII

Opphevelse av fullmakt til overskridelse

Stortinget trekker tilbake fullmakt for Finansdepartementet i 2014 til å overskride bevilgningen på kap. 1638 Salg av klimakvoter, post 01 Driftsutgifter, til dekning av honorarer, transaksjonskostnader og utgifter til faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.

XIV

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter

1 500 mill. kroner

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter

1 320 mill. kroner

XV

Fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjekt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan starte opp et nytt investeringsprosjekt med formål å sikre stabil nødstrømsforsyning i Statsministerens kontors og Forsvarsdepartementets lokaler, innenfor en kostnadsramme på 124 mill. kroner.

Andre fullmakter

XVI

Tilføying av stikkord:

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet kan tilføye stikkordet «kan nyttes under post 78» på bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 60 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser i Oslo kommune.

XVII

Korreksjoner i kapitalregnskapet

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2014 kan kreditere kapitalregnskapets konto 62–80–06 Leierboerinnskudd mv. under Arbeids- og sosialdepartementet og debitere konto for forskyvning i balansen med 4 100 000 kroner.

XVIII

Regnskapsføring av utgifter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i statsregnskapet for 2014 kan utgiftsføre uten bevilgning tilskudd til driftsutgifter for interimsselskapet for utbyggingsselskap på veg under kapittel 1321 Utbyggingsselskap for veg, post 70 Tilskudd til drift mot tilsvarende innsparing av bevilgningen i statsbudsjettet for 2014 under kap. 1320 Statens vegvesen, post 23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn, m.m.

XIX

Fullmakt til avhending av eiendom

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet ved Miljødirektoratet i 2014 gis fullmakt til å avhende eiendommen Havnevik skog i Svelvik kommune.

XX

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2014 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetalinger av gitte bevilgninger på følgende måte:

  1. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året for FNs klima- og skogprogram, samt Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program og BioCarbon Fund plus.

  2. Utbetalinger av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan foretas i henhold til organisasjonens regelverk.

  3. Tilskudd til Verdensbankens BioCarbon Fund Tranche 3 kan utbetales med det formål å betale for framtidige verifiserte utslippsreduksjoner.

XXI

Utbetaling av renter på tilskudd

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til FNs klima- og skogprogram, Brasils Amazonasfond, Guyana REDD+ Investment Fund, Global Green Growth Institute, Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program og BioCarbon Fund plus kan benyttes til tiltak som avtales mellom Klima- og miljødepartementet og den enkelte mottaker.

Svalbardbudsjettet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

XXII

Merinntektsfullmakter – Svalbardbudsjettet

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningene under

  1. kap. 5, post 01, tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3005, post 02

  2. kap. 6, post 01, tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3006, post 02

  3. kap. 9, post 01, tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3009, post 01

XXIII

Merinntektsfullmakt – Svalbardbudsjettet

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen under kap. 22, post 01, tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3022, post 01.

Andre fullmakter

XXIV

Svalbardbudsjettet – endring i postbenevnelse

Svalbardbudsjettets kap. 7 Tilfeldige utgifter, post 01 Driftsutgifter, endrer benevnelse til kap. 7 Tilfeldige utgifter, post 70 Diverse tilskudd.