Prop. 93 S (2013–2014)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014

Til innholdsfortegnelse

2 Forslag under det enkelte departement

2.1 Utenriksdepartementet

2 Forslag under det enkelte departement

Programområde 02 Utenriksforvaltning

Kap. 100 Utenriksdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Stortingsrepresentant Jens Stoltenberg tiltrer stillingen som generalsekretær i NATO 1. oktober 2014. I den forbindelse foreslås det å øke bevilgningen på posten med 6,9 mill. kroner. Økningen skal dekke lønn, reiser og andre driftsutgifter som vil påløpe for Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. Det vil også være utgifter til en interimstab som skal bistå i forberedelsene fram til tiltredelsen 1. oktober. Videre skal bevilgningsøkningen dekke utgifter til norske medarbeidere i generalsekretærens stab etter tiltredelsen, herunder lønnsutgifter til en militært tilsatt.

Kap. 103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

Post 01 Driftsutgifter

Av sikkerhetsmessige grunner er det nødvendig å leie deler av nabobygget til statsministerboligen. Merutgiftene i 2014 er beregnet til 1,2 mill. kroner.

Det foreslås at bevilgningen på posten økes med 1,2 mill. kroner.

Kap. 117 EØS-finansieringsordningene

Post 75 EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

Post 76 Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

Den norske kronen har svekket seg betydelig fra det anslaget som ble lagt til grunn i saldert budsjett for 2014. Nye anslag for EØS-finansieringsordningene 2009–2014 viser at svekkelsen av kronen overfor euro kan gi økte utgifter på om lag 300 mill. kroner i 2014. Det foreslås derfor å øke bevilgningene under kap. 117, post 75 med 160 mill. kroner og kap. 117, post 76 med 140 mill. kroner.

Programmene under EØS-finansieringsordningene er nå inne i en driftsfase. Selv om prosjektene er startet opp i de fleste programmene er det fortsatt usikkerhet knyttet til utbetalingsanslagene for 2014.

2 Forslag under det enkelte departement

Programområde 03 Internasjonal bistand

Forslag til endringer under programområde 03

Innenfor programområde 03 Internasjonal bistand foreslås det omdisponeringer på totalt 419,6 mill. kroner, jf. omtale nedenfor. De bevilgningsøkningene som foreslås dekkes i hovedsak inn av anslåtte reduksjoner i utgiftene til ODA-godkjente flyktningtiltak i Norge.

Kap. 152 Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

Post 78 Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

Bevilgningen på posten foreslås økt med 83 mill. kroner til dekning av økte utgifter til den sivile transporten av kjemiske våpen ut av Syria. Gjennomføringsperioden for Sikkerhetsrådsresolusjon 2118 om uttransporteringen av de kjemiske våpnene er utvidet til utløpet av juni 2014.

Kap. 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 10 mill. kroner. Utviklingshuset, lokalisert i den gamle Stasjonsmesterbygningen på Vestbanetomta, ble besluttet nedlagt i 2013. Leiekontrakten med Statsbygg er sagt opp. Forslaget innebærer også noe endret innretting av Norads arbeid med informasjon om norsk utviklingspolitikk.

Kap. 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

Post 71 Humanitær bistand, kan overføres

FN ber i 2014 om totalt 15,7 mrd. dollar i humanitær støtte til 23 ulike humanitære kriser. Dette beløpet er det høyeste noensinne. Per mai er bare 24 pst. av disse appellene dekket. De mest omfattende humanitære behovene er i forbindelse med krisene i Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk og Syria. Norge er allerede en betydelig humanitær giver, men på bakgrunn av krisen i Sør-Sudan foreslås det ytterligere norske bidrag. I Sør-Sudan varsler FN om stor fare for hungersnød som kan berøre opp mot 7 millioner mennesker. I denne situasjonen er det avgjørende at FN og de humanitære organisasjonene kan få inn nok mat til landet før regntiden starter. I tillegg er det en økende strøm av flyktninger fra Sør-Sudan til nabolandene Kenya, Uganda og Etiopia. Dersom de humanitære behovene i den forbindelse ikke dekkes raskt, kan flyktningsituasjonen ha en farlig destabiliserende effekt.

Det foreslås at bevilgningen på posten økes med 166,6 mill. kroner.

Post 72 Menneskerettigheter, kan overføres

Det foreslås å øke støtten til FNs høykommissær for menneskerettigheter og frivillige organisasjoner som arbeider for å fremme sivile og politiske rettigheter. I flere land er handlingsrommet for menneskerettighetsforsvarere og demokratisk opposisjon under sterkt press. Det er blant annet en bekymringsfull tendens at lovgivning og praksis begrenser muligheten til fredelige protester, frie ytringer og forsamlings- og foreningsfrihet.

Det foreslås at bevilgningen på posten økes med 5 mill. kroner.

Kap. 164 Fred, forsoning og demokrati

Post 70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres

Bevilgningen på posten foreslås økt med 35 mill. kroner til dekning av påløpte utgifter til den sivile transporten av kjemiske våpen fra Syria.

Post 73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres

Ukraina befinner seg i en svært vanskelig politisk og økonomisk situasjon. I løpet av kort tid har en allerede kritisk situasjon utviklet seg til en akutt krise. Det er i norsk interesse å bidra til å stabilisere Ukraina.

Ukraina har inngått et flerårig stabiliseringsprogram med IMF på 27 mrd. dollar. Av dette finansieres 17 mrd. dollar av IMF og 10 mrd. dollar av Verdensbanken, EU, EBRD og enkeltland. Norge bidrar her gjennom medlemskapet i IMF, Verdensbanken og EBRD og bidragene til finansiering av disse institusjonenes utlån.

Norsk bilateral støtte til Ukraina gis i dag som prosjektstøtte gjennom frivillige organisasjoner og internasjonale aktører som OSSE, Europarådet og EBRD. Det er ønskelig med en betydelig økning av prosjektstøtten til Ukraina i 2014.

Myndighetene i Ukraina har uttrykt et behov for ikke-øremerkede midler. I tillegg til prosjektstøtte vil Utenriksdepartementet vurdere budsjettstøtte. En slik makroøkonomisk støtte på gavevilkår vil kunne bidra til en mer robust dekning av landets finansieringsbehov.

Risikoen ved budsjettstøtte er normalt høyere enn ved prosjektstøtte. Korrupsjon er utbredt på alle nivåer av statsapparatet i Ukraina, og landet har ikke et godt økonomisk styresett. Risikoen reduseres imidlertid ved at Ukrainas finansforvaltningssystem er under et tett IMF-overvåket reformprogram i kombinasjon med kapasitetsbygging. Landet har de senere årene hatt en rekke programmer med IMF som ikke er blitt gjennomført etter forutsetningene fra Ukrainas side. Myndighetene i Ukraina er imidlertid nå helt avhengige av økonomiske bidrag og tillit fra utlandet, og vil ha et sterkt insentiv til å gjennomføre reformprogrammer. IMF rapporterer om at den midlertidige regjeringen har oppvist stor vilje og besluttsomhet for å reformere den ukrainske økonomien og bryte med tidligere forvaltningspraksis. Kandidatene til det forestående presidentvalget, ledende politikere og representanter for sivilsamfunnet har også gitt sin støtte til den midlertidige regjeringens reformprogram.

Budsjettstøtte til Ukraina vil være et ekstraordinært grep som svar på et akutt betalingsbalanseproblem, og vil også ha et sikkerhetspolitisk aspekt for Norge. Budsjettstøtte vil først kunne gis etter at det er foretatt en grundig vurdering av om vilkårene for å gi slik støtte kan oppfylles. Det er sannsynlig at Ukraina vil slå ut negativt på flere av de kriteriene som skal inngå i vurderingen, herunder risiko for makroøkonomisk ustabilitet, korrupsjon, svak institusjonell kapasitet og ytre risikofaktorer som forholdet til Russland. Det vil være hensiktsmessig å knytte seg opp mot IMFs og Verdensbankens pågående arbeid med Ukraina. Det må være et vilkår for utbetaling av norsk støtte at IMFs styre godkjenner framdriften for gjennomføringen av reformprogrammet. Utbetaling av eventuell budsjettstøtte for 2014 vil tidligst skje ved den tredje gjennomgangen av framdriften, som er planlagt i september i år. I forbindelse med statsbudsjettet for 2015 vil Regjeringen vurdere om eventuell budsjettstøtte bør gis over flere år.

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 130 mill. kroner. Dette vil gjøre det mulig å gi totalt 150 mill. kroner i støtte til Ukraina i 2014. Videre omfatter økningen 20 mill. kroner til økt innsats i Moldova.

Kap. 167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Flyktningutgifter i Norge som er godkjent som utviklingshjelp (ODA), forventes redusert med 406,6 mill. kroner i 2014, til 1 704,2 mill. kroner. Reduksjonen skyldes at forventet antall asylsøkere er lavere enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2014. Bevilgningen på posten dekker deler av utgiftene til tiltak som bevilges over budsjettene til Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Disse utgiftene refunderes over Utenriksdepartementets kap. 167, post 21 og motsvares av tilsvarende inntektsbevilgninger under ovennevnte departementer. Det vises til nærmere omtale under disse departementene.

Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres med 406,6 mill. kroner.

Kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner

Post 70 Verdensbanken, kan overføres

Det er bevilget 35 mill. kroner til kapitaløkningen i Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling (IBRD). Som følge av endringer i valutakurser foreslås bevilgningen på posten redusert med 3 mill. kroner.

Andre saker

Skatteparadiser – Norfund

Regjeringen legger stor vekt på det internasjonale arbeidet mot finansielt hemmelighold, hvitvasking, økonomisk kriminalitet, skatteunndragelser og terrorfinansiering som gjøres i OECD, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Financial Action Task Force (FATF) og G20-landene. Regjeringen vil derfor legge opp til at Norfunds bruk av tredjeland ved investeringer skjer i samsvar med internasjonale retningslinjer og at Norfunds retningslinjer på dette området skal være i samsvar med de regler som gjelder for øvrige statlige selskaper og fond.

2.2 Kunnskapsdepartementet

Kap. 200 Kunnskapsdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 0,2 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen under Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 01 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510, post 01.

Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen

Post 64 Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere

Endrede prognoser for belegg i mottak og omsorgssentre gir et mindrebehov på 17,7 mill. kroner i tilskudd til grunnskoleopplæring.

Fra høsten 2014 innføres det en lovfestet rett til videregående opplæring for asylsøkere i alderen 16 til 18 år. Bevilgningen ble økt med 15,4 mill. kroner i Saldert budsjett 2014 som følge av dette. For å få en enkel og enhetlig tilskuddsforvaltning, bør refusjonen til fylkeskommunene følge samme etterskuddsvise utbetalingsmodell som benyttes for grunnskoleopplæring. Det vil innebære at kompensasjon for videregående opplæring høsten 2014 bevilges i budsjettet for 2015. Dette medfører et redusert bevilgningsbehov på 15,4 mill. kroner i 2014.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 33,1 mill. kroner.

Post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen har en utbetalingsmodell hvor 20 pst. av tilskuddet til fylkeskommunene avregnes endelig når revidert regnskap foreligger, det vil si etter årsskiftet det gjeldende budsjettår. Hensikten med dette er å kunne justere tilskuddet etter at godkjent regnskap foreligger. Slik tilsagnsfullmakt ble gitt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013, men er ved en feil ikke blitt videreført i statsbudsjettet for 2014. Regjeringen foreslår derfor at det nå gis tilsagnsfullmakt til å utbetale 20 pst. av tilskuddet påfølgende budsjettår, når endelig regnskap foreligger, jf. forslag til romertallsvedtak.

Kap. 3225 Tiltak i grunnopplæringen

Post 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter

Bevilgningen justeres på bakgrunn av bevilgningsbehovet for tilskuddet til opplæring av barn og unge asylsøkere på kap. 225, post 64. Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 3225, post 04 med 21,5 mill. kroner. Av dette gjelder 14 mill. kroner omleggingen til etterskuddsvis utbetaling for tilskudd til videregående opplæring og 7,6 mill. kroner nye tall for belegg og prognoser i mottak og omsorgssentre fra UDI, jf. omtale under kap. 225, post 64.

Kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Skattedirektoratet har besluttet at utbetalinger fra Utdanningsdirektoratet til statlige sentre, høyskoler og universiteter til utvikling av nasjonale prøver må anses som vederlag for en avgiftspliktig tjeneste. Merverdiavgiftsplikten på salg av tjenester fra universiteter og høyskoler til direktoratet er gitt tilbakevirkende kraft fra 2005. Skatteetaten har fremmet krav overfor institusjonene som har levert tjenestene om betaling av renter som følge av for sent innbetalt merverdiavgift. Utdanningsdirektoratet må dekke kravene. Det foreslås derfor å øke bevilgningen med 5,9 mill. kroner til dekking av rentekrav for perioden 2005 til 2011.

Regjeringen ønsker å etablere en felles IT-plattform for skolen for enklere tilgang til digitale læringsressurser, deling av informasjon og en mer effektiv skolehverdag. Utviklingen av Felles Elektronisk IDEntitet (Feide) står sentralt i den forbindelse. Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for en enhetlig nasjonal identitetsforvaltning i utdanningssektoren, jf. St.prp. nr. 1 (2006–2007). Regjeringen foreslår å benytte 5 mill. kroner av disponibel bevilgning på kap. 226, post 21 til å øke rammene til felles IT-plattform for skolen og videreutvikling av tjenestetilbudet innenfor Feide.

Fra og med høsten 2014 avvikles tre av fire statlige heltids grunnskoletilbud for hørselshemmede. Det er viktig at dette følges av en bedre statlig deltidsopplæring, kompetanseutvikling i kommunene, og at det stimuleres til interkommunalt samarbeid for at hørselshemmede elever skal få en god faglig, sosial og tegnspråklig utvikling. Regjeringen foreslår å benytte ytterligere 5 mill. kroner av disponibel bevilgning på kap. 226, post 21 til disse tiltakene i 2014.

Post 22 Videreutdanning for lærere og skoleledere

Regjeringen vil øke lærernes formelle kompetanse. Det er bevilgningsmessig lagt til rette for at 3 050 lærere kan få videreutdanning i 2014. Antall søknader som kommunene har godkjent er høyere. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 50 mill. kroner for å utvide ordningen med 500 nye studieplasser fra høsten 2014. Av disse foreslås 200 fordelt til matematikk og naturfag under vikarordningen, der staten dekker 75 pst. av vikarkostnadene, og 300 til matematikk og naturfag i stipendordningen. Stipendordningen ble opprettet i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) og innebærer at det gis stipend på 100 000 kroner for å stimulere lærere til å ta videreutdanning på 30 studiepoeng i prioriterte fag. Lærere som mottar stipend får utbetalt 50 000 kroner ved oppstart av studiet høsten 2014 og 50 000 kroner utbetales etter fullført studium vår 2015, jf. forslag til romertallsvedtak. Det foreslås å gi rom for eventuelle omdisponeringer mellom stipendordningen og vikarordningen innenfor budsjettrammen.

For stipendordningene er det avklart at skoleeier må betale arbeidsgiveravgift av stipendmidlene. For å kunne opprettholde stipendbeløpet på 100 000 kroner som varslet i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014), foreslås det å kompensere skoleeierne for arbeidsgiveravgiften på 3,2 mill. kroner i 2014. Dette dekker merutgiftene til de 450 stipendene det ble bevilget midler til i statsbudsjettet for 2014, jf. Innst. 12 S (2013–2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014).

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 226, post 22 med 53,2 mill. kroner.

Kap. 227 Tilskudd til særskilte skoler

Post 74 Tilskudd til Signo og Briskeby

Signo grunn- og videregående skole får tilskudd over kap. 228 Tilskudd til private skoler mv. I tillegg får skolen et ekstra tilskudd over kap. 227, post 74 slik at skolen får tilskudd på samme nivå som før overgangen til privatskoleloven.

Skolen ble godkjent etter privatskoleloven fra høsten 2012. Før dette fikk skolen tilskudd over kap. 230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem. Da ble det også gitt tilskudd til sju hjemreiser for elevene per år. Hjemkommunene til elevene dekket de øvrige hjemreisene.

Etter overgangen til privatskoleloven har ikke skolen lenger mulighet til å stille som vilkår for inntak at hjemkommunen skal betale hjemreisekostnader. Dette har resultert i ulike vilkår for elever fra ulike kommuner. Det foreslås å øke bevilgningene på kap. 227, post 74 med 1,4 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd for å sikre like vilkår for elevene. Beløpet tilsvarer utgiftene som kommunene tidligere dekket.

Kap. 228 Tilskudd til private skoler mv.

Post 72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

Høsten 2013 ble et nytt studium ved NISS Høyskole AS akkreditert som høyskoleutdanning. Dette studiet får tilskudd over kap. 228, post 72 ut skoleåret 2013–14, jf. Prop. 1 S (2013–2014). Regjeringen foreslår at midlene for andre halvår 2014 flyttes fra kap. 228, post 72 til kap. 260 Universiteter og høyskoler, post 70 Private høyskoler. Det foreslås på bakgrunn av dette at bevilgningen reduseres med 0,5 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 260, post 70. Se omtale under kap. 260, post 70. Det foreslås videre at NISS får tilskudd til opptak av nye kull høsten 2014 over kap. 228, post 72, som ledd i en overgangsperiode mellom tilbud etter voksenopplæringsloven og høyskoletilbud.

Kap. 255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

Post 74 Narviksenteret, kan overføres

Narviksenteret fikk i 2013 tilsagn om 81,5 mill. kroner, tilsvarende 84,4 mill. 2014-kroner, til lokaler i et planlagt nytt næringsbygg på Narvik Torv, jf. Innst. 470 S (2012–2013) og Prop. 149 S (2012–2013). Planlagt byggestart er 2. kvartal 2014 og planlagt ferdigstillelse i 2015/2016.

Samlet byggekostnad er nå anslått til 97,3 mill. kroner. Dette skyldes høyere entreprise-kostnader og lavere momskompensasjon enn tidligere anslått, samt økte krav ved reguleringen. Narviksenteret har fått tilsagn om 5 mill. kroner i støtte til byggekostnadene fra en privat aktør. Behovet for tilskudd fra staten utgjør dermed 92,3 mill. kroner.

Det er bevilget 67,5 mill. kroner til byggeprosjektet i statsbudsjettet for 2014. Gitt tilsagn dekker 16,9 mill. kroner av bevilgningsbehovet på 24,7 mill. kroner utover gitt bevilgning. Det foreslås derfor å øke tilsagnet med 7,8 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Kap. 258 Tiltak for livslang læring

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 01

Tildelte midler til Norges forskningsråd over kap. 258, post 21 ble ved en feil utbetalt to ganger i 2013. Forskningsrådet betalte tilbake midlene i 2014, og innbetalingen er inntektsført på kap. 5309, post 29.

Uten feilutbetalingen i 2013 ville det vært en overføring til 2014 på 2,4 mill. kroner på kap. 258, post 21. Årsaken til at det var ubrukte midler på posten er at enkelte prosjekter har blitt ferdig senere enn ventet. Midlene skal derfor utbetales i 2014. På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen på kap. 258, post 21 økes med 2,4 mill. kroner.

Kap. 260 Universiteter og høyskoler

Post 50 Statlige universiteter og høyskoler

I 2014 ble det bevilget 31 mill. kroner over kap. 260, post 50 til nye rekrutteringsstillinger ved universiteter og høyskoler, jf. Innst. 12 S (2013–2014). Seks av rekrutteringsstillingene ble tildelt private høyskoler. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 260, post 50 med 1,9 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 260, post 70.

Brukerutstyr for nybygg for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Veterinærinstituttet på Ås

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013 ble det gitt startbevilgning til nybygg for NMBU og Veterinærinstituttet på Ås (Campus Ås), jf. Innst. 470 S (2012–2013) og Prop. 149 S (2012–2013). For 2014 bevilget Stortinget 50 mill. kroner over kap. 260, post 50 til brukerutstyr til Campus Ås. Midlene skal benyttes til innkjøp og videre prosjektering av brukerutstyr, for både samlokaliseringsbygget for veterinærmiljøene og nytt Senter for husdyrforsøk. Det foreslås å flytte gjenstående beløp av årets bevilgning til Statsbygg på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Det foreslås derfor å redusere kap. 260, post 50 med 33,3 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 530, post 45. For å holde framdriften i byggeprosjektet, vil det være nødvendig å pådra staten forpliktelser til utstyrsinnkjøp utover årets budsjett, jf. forslag til romertallsvedtak.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 260, post 50 med 35,2 mill. kroner.

Post 70 Private høyskoler

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 1,9 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 260, post 50 grunnet tildeling av seks nye rekrutteringsstillinger til private høyskoler i statsbudsjettet for 2014. Se omtale under kap. 260, post 50.

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 0,5 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 228, post 72 grunnet akkreditering av et nytt høyskolestudium ved NISS Høyskole AS, jf. omtale under kap. 228, post 72.

Flytting av studenter fra Oslo International Bible College til Det teologiske menighetsfakultet

I statsbudsjettet for 2014 ble tilskuddet til fagskolen Oslo International Bible College (OIBC) vedtatt avviklet fra høsten 2014. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) trakk 13. februar 2014 tilbake godkjenningen av fagskoleutdanning ved OIBC med umiddelbar virkning. Ifølge NOKUT har skolen ikke hatt en aktivitet i tråd med fagskolelovens krav, og heller ikke i tråd med forutsetningene for å motta tilskudd. Det foreslås derfor å trekke tilbake tilskuddet til OIBC på 4,1 mill. kroner for vårsemesteret 2014.

For at studentene ved OIBC skal kunne fullføre sin påbegynte fagskoleutdanning, har Det teologiske Menighetsfakultet (MF) fått godkjenning av NOKUT til å tilby 120 tidligere OIBC-studenter fagskoleutdanning våren 2014. Kunnskapsdepartementet har i samråd med MF beregnet kostnadene av at studentene fullfører utdanningen våren 2014 ved MF til 3,5 mill. kroner. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 260, post 70 med 3,5 mill. kroner mot en reduksjon på 4,1 mill. kroner på kap. 276, post 72.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 260, post 70 med 5,8 mill. kroner.

Kap. 276 Fagskoleutdanning

Post 72 Annen fagskoleutdanning

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 276, post 70 med 4,1 mill. kroner grunnet avvikling av tilskuddet til Oslo International Bible College (OIBC), jf. omtale under kap. 260, post 70.

Kap. 281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 0,6 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 281, post 70.

I perioden 2011–2013 er det tildelt 12 mill. kroner til utvikling av internasjonale fellesgrader i samarbeid mellom norske og utenlandske institusjoner, jf. Prop. 1 S (2013–2014). Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) forvalter midlene. Antallet søknader har vært lavere enn forventet, og det gjenstår derfor midler. Fra og med statsbudsjettet for 2013 er det tildelt midler til pilotprogrammet UTFORSK, som også forvaltes av SIU. Programmet skal styrke koblingen mellom høyere utdanningssamarbeid og forskningssamarbeid med BRIKS-landene og Japan. Regjeringen foreslår å omdisponere 6 mill. kroner i 2014 fra ordningen for internasjonale fellesgrader til UTFORSK-programmet for å prøve ut modeller for internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid.

Post 70 Andre overføringer, kan nyttes under post 01

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) er utvidet til også å gjelde mangfold i forskning. Kif er i den forbindelse utvidet med tre representanter. Videre skal Kif arrangere en større konferanse om kjønnsperspektiver som norsk konkurransefortrinn i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Det foreslås derfor å øke tilskuddet til sekretariatet for komiteen med 1,2 mill. kroner mot en reduksjon på 0,6 mill. kroner hver på hhv. kap. 281, post 01 og kap. 287, post 21.

I Butenschøn-utvalgets utredning Langs lange spor – om samisk forskning og høyereutdanning (2012) ble det foreslått blant annet å opprette et samordningsråd for samisk høyere utdanning og et urfolksnettverk for samisk forskning. Kunnskapsdepartementet har på bakgrunn av dette foreslått for Sametinget å opprette et fagstrategisk organ for samisk høyere utdanning og forskning under Universitets- og høgskolerådet (UHR). Det foreslås 250 000 kroner til formålet i 2014. Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 125 000 kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 287, post 21. I tillegg vil Kunnskapsdepartementet benytte 125 000 kroner innenfor gjeldende bevilgning på kap. 281, post 01 til formålet.

Post 73 Tilskudd til internasjonale programmer

I 2014 er det bevilget 58,1 mill. kroner til Nordisk avtale om adgang til høyere utdanning for å bidra til studentmobilitet mellom de nordiske landene. Medlemslandene betaler en sats fastsatt av Nordisk Ministerråd for 75 pst. av netto utreisende studenter til et annet nordisk land som mottar studiestøtte fra hjemlandet. På grunn av flere utreisende norske studenter enn tidligere antatt samt endret valutakurs, er den norske kontingenten økt til 64,7 mill. kroner i 2014. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på posten med 6,6 mill. kroner.

Kap. 283 Meteorologiformål

Post 50 Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt har fått oppført en ny garasje ved den meteorologiske stasjonen på Bjørnøya. Dette innebærer at husleien for stasjonen øker med 0,1 mill. kroner per år. I tillegg er anslagene for driftskostnader for de meteorologiske stasjonene på Bjørnøya og Hopen økt med 0,4 mill. kroner. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 283, post 50 med 0,5 mill. kroner mot at kap. 480, post 50 økes tilsvarende.

Post 72 Internasjonale samarbeidsprosjekter

Bevilgningen på posten dekker kontingenten til flere internasjonale meteorologiske organisasjoner som Norge og Meteorologisk institutt er medlem av. På grunn av økt kontingent til den europeiske organisasjonen EUMETSAT på 0,3 mill. EURO i 2014 samt endringer i valutakurser, har bevilgningsbehovet på posten økt med 7,9 mill. kroner. Videre foreslås det å holde Norges andel av Working Capital Fund (WCF) under EUMETSAT på om lag fem mill. kroner, jf. Prop. 1 S (2011–2012) for Kunnskapsdepartementet. Det forventes at WCF vil være på 7,4 mill. kroner ved utgangen av 2014. Det foreslås derfor å redusere fondet med 2,4 mill. kroner for å dekke deler av Norges kontingent til EUMETSAT. Totalt foreslås bevilgningen på posten økt med 5,5 mill. kroner.

Kap. 287 Forskningsinstitutter og andre tiltak

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 0,7 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 281, post 70.

Kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak

Post 72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 27,1 mill. kroner grunnet endret valutakurs og økte kontingentkrav. 21,3 mill. kroner gjelder organisasjonen for partikkelfysisk forskning CERN og skyldes svakere norsk krone mot sveitsiske franc. Merbehovet på 2,5 mill. kroner til European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) skyldes hovedsakelig at norske forskere har økt forbruket av stråletid.

Post 73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 255,8 mill. kroner. Merbehovet skyldes i hovedsak endret valutakurs og etterberegninger av Norges utbetalinger i 2012 til det syvende rammeprogrammet.

Kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 3 mill. kroner, jf. omtale under post 45.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 3 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 2410, post 01. Deler av arbeidet i moderniseringsprogrammet LØFT som var planlagt utført av eksterne konsulenter skal i stedet utføres av Lånekassens egne ansatte. Lønnsutgifter i Lånekassen føres på post 01, og midlene foreslås derfor flyttet.

Post 50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 65 mill. kroner på grunn av flere støttemottakere i høyere utdanning i Norge og gradsstudenter i utlandet enn tidligere antatt.

Post 70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 35,1 mill. kroner. Færre mottakere av grunnstipend, utstyrsstipend og bostipend enn tidligere forventet medfører redusert anslag for stipend til elever i videregående opplæring på i overkant av 86 mill. kroner. Færre mottakere av sykestipend og foreldrestipend, men flere mottakere av flyktningstipend og ekstrastipend for personer med redusert funksjonsevne øker imidlertid anslaget med 54,3 mill. kroner.

Post 71 Andre stipend, overslagsbevilgning

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 8,6 mill. kroner. Merbehovet skyldes økte utgifter til skolepenger og reisestøtte som følge av flere elever og studenter i utlandet.

Post 72 Rentestøtte, overslagsbevilgning

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 15,3 mill. kroner på grunn av lavere anslag for ikke-rentebærende lån.

Post 73 Avskrivninger, overslagsbevilgning

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 8,7 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak økt ettergivelse av utdanningslån på grunn av varig uførhet.

Post 74 Tap på utlån

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 85,7 mill. kroner. Merbehovet skyldes i hovedsak et etterslep fra tidligere år i antall saker som overføres permanent til Statens innkrevingssentral. Disse sakene kan behandles i 2014.

Post 76 Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 0,5 mill. kroner grunnet flere utbetalte stipend.

Post 90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 477 mill. kroner grunnet flere låntakere.

Kap. 5310 Statens lånekasse for utdanning

Post 29 Termingebyr

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 1,1 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes at flere kunder benytter eFaktura enn tidligere anslått.

Post 89 Purregebyrer

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 2,5 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes at færre kunder mottar andre- og tredjegangs betalingsvarsel enn tidligere anslått.

Post 90 Redusert lån og rentegjeld

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 50,5 mill. kroner. Merbehovet skyldes i hovedsak økt anslag for ettergivelse av rentebærende lån og avskrivinger av tap, jf. omtale under kap. 2410, post 74.

Post 93 Omgjøring av utdanningslån til stipend

Det foreslås å øke bevilgningen til lån som omgjøres til stipend ved avlagt eksamen med 36,7 mill. kroner på grunn av justerte anslag for konvertering etter likningskontrollen.

Kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning

Post 80 Renter

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 63,8 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes i hovedsak mindre opptjente ikke-betalte renter fra kundene.

Andre saker

Skjermingsordninger for barnefamilier med dårlig råd og barn i barnehage.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ba Stortinget om at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014 vurderer skjermingsordninger for barnefamilier med dårlig råd og barn i barnehage, jf. Innst. 2 S (2013–2014).

Regjeringen har satt i gang arbeid med å vurdere regelverket for moderasjonsordninger i foreldrebetalingen i barnehage. Støtteordninger som kan gi moderasjon i foreldrebetalingen finnes også i annet regelverk. Dette kompliserer arbeidet. Et godt regelverk på dette området er viktig både for å få flere barn i barnehage, og for å redusere barnefattigdommen i Norge. Samtidig må hensynet til administrativ enkelhet og arbeidsinsentiver vurderes. Regjeringen vurderer ulike modeller. Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

Uttrekk fra kommunerammen ved endringer i kontantstøtten og foreldrebetaling i barnehagene

Ved endringer i kontantstøtten og foreldrebetalingen i barnehagene legges det til grunn at etterspørselen etter barnehageplasser endres. Bevilgningen på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd har blitt endret tilsvarende anslått effekt på antall barnehageplasser. Metoden som har vært benyttet for å anslå effekter av endringer i perioden 2012–2014 har vist seg å ha svakheter som sannsynligvis gjør at det har blitt lagt til grunn for sterke etterspørselseffekter. Dette vil i så fall bety at det har blitt lagt inn for mye i kommunenes rammetilskudd i forbindelse med avviklingen av kontantstøtten for toåringene i 2012 og i forbindelse med nominell videreføring av foreldrebetalingen i barnehagene i 2012 og 2013, og at det har blitt trukket ut for mye fra kommunenes rammetilskudd i forbindelse med økt kontantstøtte for ettåringene i 2012 og 2014.

Regjeringen vil derfor vurdere metoden for å beregne etterspørselseffekter, og vil gå i dialog med KS om dette. Formålet med en slik gjennomgang vil være å få et best mulig grunnlag for å anslå etterspørselseffekter av eventuelle framtidige endringer i kontantstøtten og foreldrebetalingen i barnehagene. Regjeringen vil som en del av dette arbeidet sammen med KS, gjennomgå bevilgningsendringene ved endret kontantstøtte og foreldrebetaling i perioden 2012–2014.

2.3 Kulturdepartementet

Kap. 300 Kulturdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Utredning om Norsk kulturråd

Kulturdepartementet har igangsatt en gjennomgang av Norsk kulturråd. Det er behov for 700 000 kroner til dekning av kostnadene i forbindelse med arbeidet i utrednings- og referansegruppene. Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 300, post 01 med 700 000 kroner, mot tilsvarende reduksjon under kap. 320, post 79.

Endret departementsstruktur – tilbakeføring av midler

Som følge av endret departementsstruktur ble ansvaret for kirkeområdet overført til Kulturdepartementet fra 1. januar 2014, og bevilgningen under kap. 300, post 01 ble økt med 16,3 mill. kroner, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014). Beløpet inkluderte midler til dekning av utgifter til fellesadministrative ressurser. Det har i etterkant vist seg at personalressurser tilsvarende 0,5 stillinger likevel ikke skal overføres til Kulturdepartementet. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen under kap. 300, post 01 med 250 000 kroner, mot tilsvarende økning under kap. 500, post 01 under Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, jf. omtale under kap. 500, post 01.

Drift av lønnstjenesten for departementene

Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 100 000 kroner, mot tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 01 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen under kap. 300, post 01 med 350 000 kroner.

Kap. 315 Frivillighetsformål

Post 78 Ymse faste tiltak

I statsbudsjettet for 2014 er det avsatt 5 mill. kroner under kap. 315, post 78 til å opprette en ny tilskuddsordning for å redusere sosiale forskjeller i kultur- og organisasjonsdeltakelse blant barn og unge. Tilskuddsordningen er foreløpig ikke opprettet. I stedet for å opprette en egen ordning under Kulturdepartementet er det hensiktsmessig at midlene inngår i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets ordning under kap. 857, post 61. Formålet med begge ordningene er å bidra til at flere barn og unge i familier med lav inntekt skal kunne delta på sosiale arenaer som kultur- og fritidsaktiviteter. Samarbeidstiltak mellom frivillige organisasjoner og forebyggende tjenester skal prioriteres.

Regjeringen foreslår derfor å samle midlene til fattigdomstiltak for barn og unge under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett. Dette vil bidra til å samordne og styrke en eksisterende ordning. Det innebærer også en forenkling ved at det ikke opprettes en ny ordning med tilnærmet samme formål.

Det foreslås på dette grunnlag å redusere bevilgningen under kap. 315, post 78 med 5 mill. kroner, mot tilsvarende økning under kap. 857, post 61 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett, jf. omtale under kap. 857, post 61.

Post 82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Det ble i 2010 opprettet en ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Formålet med ordningen er å lette finansieringen av anleggsinvesteringer for idrettslag og -foreninger. Tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, med Lotterinemnda som klageinstans.

I 2013 ble det utbetalt 62,3 mill. kroner fra ordningen. Innen søknadsfristen 1. mai 2014 var det kommet inn søknader om merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg for 2014 på om lag 120 mill. kroner. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal kvalitetssikre søknadene og fastsette godkjente søknadsbeløp. I Saldert budsjett 2014 er det bevilget 55,8 mill. kroner til ordningen. For å bidra til en høyere innvilgelsesprosent, foreslås det å øke bevilgningen under kap. 315, post 82 med 10 mill. kroner.

Kap. 320 Allmenne kulturformål

Post 79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1

Det vises til forslag om bevilgningsøkninger under kap. 300, post 01 og kap. 324, post 01.

Som inndekning for utgiftsøkninger på disse postene foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 320, post 79 med 1 mill. kroner.

Kap. 324 Scenekunstformål

Post 01 Driftsutgifter

Innenfor bevilgningen på posten er det avsatt 0,5 mill. kroner for å dekke utgifter til evaluering av scenekunstinstitusjoner. Det pågår evaluering av tre scenekunstinstitusjoner (Det Norske Teatret, Trøndelag Teater og Nordland Teater). Det er ønskelig å sette i gang evaluering av tre nye institusjoner i 2014. Til dette arbeidet er det behov for ytterligere 0,3 mill. kroner.

Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 324, post 01 med 0,3 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon under kap. 320, post 79.

Kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål

Post 78 Ymse faste tiltak

Bymuseet i Bergen har ansvaret for bruken av Håkonshallen både som publikumstilgjengelig kulturminne/museum og som representasjonslokale. Museet har også ansvaret for alt innbo, herunder nødvendig fornyelse av inventaret. Stoler og bord i representasjonslokalene er i svært dårlig forfatning og må erstattes.

Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 328, post 78 med 2,5 mill. kroner.

Kap. 340 Den norske kirke

Post 01 Driftsutgifter

Etter endringer i kirkeloven våren 2013 er det bestemt at det skal gjennomføres direkte valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet samtidig med kommune- og fylkestingsvalgene i 2015, jf. Innst. 363 L (2012–2013) og Prop. 78 L (2012–2013). Det er lagt til grunn at utgiftene til kirkevalgene i 2015 skal dekkes innenfor tilsvarende rammer som for kirkevalgene i 2009 og 2011. Til gjennomføring av kirkevalgene i 2011 ble det bevilget 72 mill. kroner.

Kirkerådet vil være ansvarlig for å tilrettelegge for den praktiske gjennomføringen av kirkevalgene, slik som ved valgene i 2009 og 2011. Ifølge Kirkerådet er det nødvendig å påbegynne forberedelsene av valgene i 2015, i løpet av høsten 2014. Det foreslås derfor å bevilge deler av utgiftene til kirkevalgene i 2014. Aktivitetene i 2014 vil blant annet bestå i å forberede kommunikasjons- og informasjonsopplegget og å forberede tekniske systemløsninger. Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 340, post 01 med 5,5 mill. kroner.

Andre saker

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

Sykkel-VM i Bergen i 2017

Sykkel-VM i Bergen i 2017 har i søknad av 10. juli 2013 søkt om statlige midler til arrangementet. Det samlede budsjettet er på 156,4 mill. kroner. Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Øygarden kommune har vedtatt å bidra med til sammen 36,5 mill. kroner. Regjeringen ønsker å bidra med inntil 30 mill. kroner. Det foreslås derfor at Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan inngå avtale med arrangøren om å dekke inntil 30 mill. kroner i forbindelse med sykkel-VM i Bergen i 2017, under forutsetning at Bergen tildeles mesterskapet, jf. forslag til romertallsvedtak. Avgjørelsen om hvem som blir tildelt sykkel-VM i 2017 ventes i september 2014. Fullmakten gjelder økte utgifter i forbindelse med arrangementet under Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

Midlene over Samferdselsdepartementets budsjett vil dekke utbedring, oppgradering og midlertidige vegtiltak, sikkerhetskostnader som følge av bruk av vegnettet samt ekstraordinære kostnader som følge av omlegging av kollektivtransporten. Midlene over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett vil dekke ekstraordinære politikostnader som følge av bruk av vegnettet. Midlene over Kulturdepartementets budsjett vil gå til oppbygging og gjennomføring av et frivillighetsprogram i forbindelse med mesterskapet. Det vil ikke være aktuelt å utbetale midler eller inngå kontrakter i 2014, men først nærmere tidspunktet for arrangementet, anslagsvis i 2016 og 2017.

Det foreslås at Kulturdepartementet kan inngå avtale med arrangør av sykkel-VM i Bergen i 2017 om at staten forplikter seg til å dekke utgifter til veg-, politi/sikkerhets- og kollektivtiltak og frivillighetsprogram på inntil 30 mill. kroner. Det legges opp til følgende fordeling:

Samferdselsdepartementet, inntil

26 mill. kroner

Justis- og beredskapsdepartementet, inntil

3 mill. kroner

Kulturdepartementet, inntil

1 mill. kroner

2.4 Justis- og beredskapsdepartementet

Kap. 61 Høyesterett

Post 01 Driftsutgifter

Lønnsjustering for høyesterettsdommere fastsettes av Stortinget. Med virkning fra 1. oktober 2013 ble lønnen til Høyesteretts medlemmer regulert, jf. Innst. 117 S (2013–2014) Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer. Virkningen for perioden 1. oktober 2013 til 31. desember 2014 utgjør 1,7 mill. kroner, som det ikke er tatt høyde for i Saldert budsjett 2014. Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 61, post 01 med 1,7 mill. kroner.

Kap. 400 Justis- og beredskapsdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Utstyr til gradert videokonferanse

Gjennom kongelig resolusjon av 15. juni 2012 er Justis- og beredskapsdepartementet tildelt rollen som fast lederdepartement i sivile kriser med mindre annet er bestemt. For å ivareta denne rollen må justis- og beredskapsministeren kunne delta på graderte videokonferanser med statsministeren og forsvarsministeren. Statsministerens kontor benytter Forsvarets system for gradert videokonferanse. Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 400, post 01 med 4 mill. kroner for at Justis- og beredskapsdepartementet skal kunne ta i bruk dette systemet.

Sikrere internett pluss (EU-kontingent)

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 400, post 01 med 0,2 mill. kroner mot en tilsvarende økning under kap. 400, post 71. Det vises til nærmere omtale av forslaget under kap. 400, post 71.

Bidrag til EUs Daphne-program

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 400, post 01 med 0,9 mill. kroner mot en tilsvarende økning under kap. 400, post 71. Det vises til nærmere omtale av forslaget under kap. 400, post 71.

Ompostering av tilskudd til Østersjørådet

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 400, post 01 med 0,1 mill. kroner mot en tilsvarende økning under kap. 400, post 71. Det vises til nærmere omtale av forslaget under kap. 400, post 71.

Merverdiprogrammet og IKT-styring

Deler av bevilgningen i Saldert budsjett 2014 på kap. 440, post 01 er avsatt til arbeid med IKT/Merverdiprogrammet i politiet. Deler av utgiftene til departementets oppfølging av Merverdiprogrammet og utvikling av IKT-styring i politiet er av en karakter som tilsier at de bør bevilges under kap. 400, post 01.

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 440, post 01 med 2 mill. kroner i 2014 mot en tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 400, post 01, til å dekke utgifter til ekstern konsulentbistand i forbindelse med gjennomføring av det videre arbeidet med IKT/Merverdiprogrammet.

Beredskapssenteret for politiet

Deler av bevilgningen i Saldert budsjett 2014 på kap. 440, post 01 er avsatt til ekstern bistand til oppfølging av videre arbeid med nytt beredskapssenter for politiet. Utgiftenes karakter tilsier at de bør bevilges på kap. 400, post 01. Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen på kap. 440, post 01 med 0,6 mill. kroner i 2014 mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 400, post 01.

Det nordiske juristmøtet i 2014

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 400, post 01 med 0,5 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 400, post 71. Det vises til nærmere omtale av forslaget under kap. 400, post 71.

Oppgaveoverføring til Kriminalomsorgsdirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker etter lov om overføring av domfelte (til soning i hjemlandet) er overført til Kriminalomsorgsdirektoratet med virkning fra 1. januar 2014. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen under kap. 400, post 01 med 2 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 430, post 01.

Drift av lønnstjenesten for departementene

Utgiftene til nytt lønns- og personalsystem for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 400, post 01 med 0,3 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen under Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 01 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510, post 01.

Oppsummering

Samlet foreslås det å øke bevilgningen under kap. 400, post 01 med 2,7 mill. kroner.

Post 23 Spesielle driftsutgifter, Forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 400, post 50 med 0,8 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 400, post 23. Bevilgningsendringen gjelder gjennomføring av et forskningsprosjekt om radikaliseringsprosesser og motivasjonsfaktorer knyttet til ekstrem islamisme.

Post 50 Norges Forskningsråd

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 400, post 50 med 0,8 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 400, post 23.

Post 71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner

Sikrere internett pluss (EU-kontingent)

Justis- og beredskapsdepartementet gir bidrag til EUs Fellesprogram for vern av barn som benytter internett og annen kommunikasjonsteknologi (Sikrere internett). Bidraget dekkes av bevilgningen under kap. 400, post 01.

Bidraget er å anse som et tilskudd, og bør derfor bevilges på en tilskuddspost. Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 400, post 01 med 0,2 mill. kroner mot en tilsvarende økning under kap. 400, post 71.

Bidrag til EUs Daphne-program

Justis- og beredskapsdepartementet gir bidrag til EUs Daphne-program, som skal utvikle, etablere og støtte tiltak i samfunnet for å forebygge og bekjempe vold mot barn, ungdom og kvinner. Bidraget dekkes over bevilgningene på kap. 400, post 01 og kap. 440, post 01.

Bidraget er å anse som et tilskudd, og bør derfor bevilges på en tilskuddspost. Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 400, post 01 med 0,9 mill. kroner og bevilgningen på kap. 440, post 01 med 0,1 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 400, post 71.

Ompostering av tilskudd til Østersjørådet

Justis- og beredskapsdepartementet gir bidrag til drift av Østersjørådets arbeidsgruppe mot menneskehandel. Bidraget dekkes av bevilgningen under kap. 400, post 01 og kap. 440, post 01.

Bidraget er å anse som et tilskudd, og bør derfor bevilges på en tilskuddspost. Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 400, post 01 med 0,1 mill. kroner og bevilgningen på kap. 440, post 01 med 0,2 mill. kroner, mot en tilsvarende økning under kap. 400, post 71.

Det nordiske juristmøtet i 2014

Det nordiske juristmøtet avholdes hvert tredje år i ett av de nordiske lands hovedsteder. Det ble avholdt første gang i 1872 og har vært et nordisk møtepunkt for jurister. Det er vanlig at tiltaket støttes av arrangørlandet uten støtte fra de andre nordiske landene. Det foreslås at Justis- og beredskapsdepartementet støtter Det nordiske juristmøtet i 2014 med 0,5 mill. kroner.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 400, post 01 med 0,5 mill. kroner mot tilsvarende økning under kap. 400, post 71.

Oppsummering

Samlet foreslås det å øke bevilgningen med 2,0 mill. kroner på kap. 400, post 71.

Kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene

Post 01 Driftsutgifter

Lønnen for dommere i tingrettene og lagmannsrettene er regulert i et eget system og fastsettes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Med virkning fra 1. oktober 2013 ble lønnen for dommere i tingrettene og lagmannsrettene økt. Virkningen for perioden 1. oktober 2013 til 31. desember 2014 utgjør 33,5 mill. kroner. Det er ikke tatt høyde for disse utgiftene i Saldert budsjett 2014. På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen under kap. 410, post 01 med 33,5 mill. kroner.

Kap. 430 Kriminalomsorgsdirektoratet

Post 01 Driftsutgifter

Oppfølging av innsatte med særlig behov

En del innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt har særlige behov på grunn av sin psykiske helse. Det er behov for ekstra bemanning for å kunne tilrettelegge aktiviteter ut fra den enkelte innsattes individuelle behov og situasjon. På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen under kap. 430, post 01 med 5 mill. kroner.

Oppgaveoverføring til Kriminalomsorgsdirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker etter lov om overføring av domfelte (til soning i hjemlandet) er overført Kriminalomsorgsdirektoratet med virkning fra 1. januar 2014. På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen under kap. 430, post 01 med 2 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 400, post 01.

Oppsummering

Samlet foreslås det å øke bevilgningen under kap. 430, post 01 med 7,0 mill. kroner.

Kap. 440 Politidirektoratet – politi og lensmannsetaten

Post 01 Driftsutgifter

Flere uttransporteringer

Regjeringen ønsker en mer effektiv saksbehandling og vil forsterke innsatsen for soningsoverføring og retur av personer uten lovlig opphold og kriminelle.

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) ble det gitt en bevilgningsøkning på 150 mill. kroner til politiets ID-arbeid og for å øke måltallet for uttransporteringer i 2014. Måltallet ble økt med 1 800, fra 4 900 som lagt til grunn i Gul bok 2014 til 6 700 uttransporteringer.

Oppdaterte prognoser for inneværende år tilsier at det er mulig å øke antall uttransporteringer av bort- og utviste ytterligere. Erfaringsmessig gjelder over halvparten av sakene i denne kategorien utlendinger som er anmeldt eller straffet for kriminalitet i Norge. Det legges opp til å øke måltallet for antall tvangsreturer med ytterligere 400 personer i 2014, fra 6 700 til 7 100. Regjeringen forslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen til politiet med til sammen 17,5 mill. kroner, fordelt med 5 mill. kroner på kap. 440, post 01 og 12,5 mill. kroner på kap. 440, post 21.

Operativt arbeid på utlendingsfeltet i Oslo politidistrikt

I 2009 ble det etablert et samarbeidsprosjekt mellom Oslo politidistrikt, Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet for å følge opp utlendinger som pågripes i tilknytning til det åpne rusmiljøet i Oslo. Formålet er å forebygge at asylinstituttet utnyttes til å begå kriminalitet, skape trygghet for publikum ved tilstedeværelse av synlig politi og å forebygge og iretteføre narkotikakriminalitet. Målet er hurtig pådømmelse og uttransportering av utlendinger som kommer til Norge for å drive narkotikakriminalitet.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til det operative arbeidet på dette området i Oslo politidistrikt med 10 mill. kroner.

Rammeoverføring – elektronisk fakturabehandling for politietaten

Statens innkrevingssentral (SI) utfører elektronisk fakturabehandling for politietaten. Antall elektroniske fakturaer har økt vesentlig de siste årene, og ressursbehovet hos SI er som følge av dette redusert. Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen under Finansdepartementets kap. 1634 Statens innkrevingssentral, post 01 Driftsutgifter reduseres med 1 mill. kroner mot at bevilgningen under kap. 440, post 01 økes tilsvarende, jf. omtale under kap. 1634, post 01.

Rammeoverføring – transport av psykisk syke

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) ble bevilgningen på kap. 440, post 01 økt med 100 mill. kroner for å frigjøre politiårsverk ved at sivile overtar oppgaver fra politiutdannede. 10 mill. kroner var til å la spesialutdannet helsepersonell overta transport av psykisk syke mellom ulike helseinstitusjoner. Spesialutdannet helsepersonell har gjennom et prøveprosjekt overtatt oppgaven med transport av psykisk syke mellom ulike helseinstitusjoner i Hordaland politidistrikt. Erfaringene fra dette prosjektet er gode, og Regjeringen vil derfor utvide ordningen til også å gjelde andre utvalgte politidistrikt.

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 440, post 01 med 10 mill. kroner mot tilsvarende økning under Helse- og omsorgsdepartementets kap. 732 Regionale helseforetak, post 70 Særskilte tilskudd, jf. omtale under kap. 732, post 70. Helse- og omsorgsdepartementet vil disponere midlene i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet.

Merverdiprogrammet, IKT-styring

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 440, post 01 med 2 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 400, post 01. Det vises til nærmere omtale av forslaget under kap. 400, post 01.

Beredskapssenteret for politiet

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 440, post 01 med 0,6 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 400, post 01. Det vises til nærmere omtale av forslaget under kap. 400, post 01.

Justis- og beredskapsdepartementets bidrag til EUs Daphne-program

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 440, post 01 med 0,1 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 400, post 71. Det vises til nærmere omtale av forslaget under kap. 400, post 71.

Ompostering av tilskudd til Østersjørådet

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 440, post 01 med 0,2 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 400, post 71. Det vises til nærmere omtale av forslaget under kap. 400, post 71.

Innledende asylsaksbehandling

Fra 1. april 2014 overtok politiet enkelte oppgaver fra Utlendingsdirektoratet knyttet til ankomstsamtaler med nyankomne asylsøkere. Det foreslås på bakgrunn av dette at bevilgningen på kap. 440, post 01 økes med 2,2 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 490, post 22.

Økte utgifter mot økte salgsinntekter

Justis- og beredskapsdepartementet har fullmakt til å kunne overskride bevilgningen under kap. 440, post 01 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3440, post 03. Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 440, post 01 med 10 mill. kroner mot en tilsvarende økning av inntektene under kap. 3440, post 03.

Personalbarnehage

Justis- og beredskapsdepartementet har fullmakt til å kunne overskride bevilgningen under kap. 440, post 01 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3440, post 05. Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 440, post 01 med 0,3 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon under kap. 3440, post 05.

Datalagringsdirektivet

Det vises til omtale under kap. 440, post 72 om endringer i forutsetningene for planlagt ikrafttredelse av datalagringsreglene 1. juli 2014, som følge av at EU-domstolen har kjent Datalagringsdirektivet ugyldig.

Det er i Saldert budsjett 2014 bevilget 6,5 mill. kroner til politiets mottak av data. Innenfor denne bevilgningen er det pådratt utgifter på 1 mill. kroner. Bevilgningen foreslås redusert med resterende beløp (5,5 mill. kroner).

Oppsummering

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 440, post 01 med 9,5 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 440, post 21 med 12,5 mill. kroner for å øke antall tvangsmessige uttransporteringer med 400 i 2014. Det vises til nærmere omtale av forslaget om å øke antalle uttransporteringer under kap. 440, post 01.

Post 22 Søk etter omkomne

Bevilgningen på post 22 gjelder utgifter til søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag. På bakgrunn av særskilte utgifter til en dykkerulykke i Nordland i 2014, regnskapstall de siste årene og forventede søk resten av året, foreslås det å øke bevilgningen under kap. 440, post 22 med 6,6 mill. kroner.

Post 72 Datalagringsdirektivet, kan overføres

I Saldert budsjett 2014 er det bevilget til sammen 116,5 mill. kroner til gjennomføring av datalagringsdirektivet i norsk rett, fordelt med 110 mill. kroner til etablering av lagringssystemer hos ekomtilbyderne under kap. 440, post 72 og 6,5 mill. kroner til politiets mottak av data under kap. 440, post 01. I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) la Regjeringen opp til ikrafttredelse av datalagringsreglene fra 1. juli 2014 og fremmet bevilgningsforslag i tråd med dette. Stortinget sluttet seg til forslaget. 8. april 2014 ble datalagringsdirektivet kjent ugyldig av EU-domstolen. Regjeringen går nå grundig gjennom EU-domstolens kjennelse og vurderer om det er behov for å gjøre endringer i de nasjonale reglene for datalagring fra april 2011, jf. Innst. 275 L (2010–2011). Regjeringen vil følgelig ikke fremme forslag om kostnadsfordelingsmodell for Stortinget i vårsesjonen 2014, slik det tidligere var lagt opp til. Datalagringsreglene vil heller ikke tre i kraft fra 1. juli 2014. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om saken på egnet måte.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 440, post 72 med 110 mill. kroner.

Kap. 3440 Politidirektoratet – politi og lensmannsetaten

Post 03 Salgsinntekter

Bevilgningen gjelder inntekter fra salg av utrangerte transportmidler og utstyr samt inntekter fra Politiets Fellestjenesters (tidligere Politiets data- og materielltjeneste (PDMT)) nettbutikk. På bakgrunn av regnskapstall for de siste årene og forventet utvikling foreslås det å øke bevilgningen under kap. 3440, post 03 med 10 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 440, post 01.

Kap. 3440 Politidirektoratet – politi og lensmannsetaten

Post 05 Personalbarnehage

Bevilgningen gjelder inntekter fra politiets personalbarnehage. På bakgrunn av regnskapstall de siste årene og forventet utvikling foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 3440, post 05 med 0,3 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 440, post 01.

Kap. 3440 Politidirektoratet – politi og lensmannsetaten

Post 06 Gebyr utlendingssaker

Bevilgningen gjelder gebyr i forbindelse med søknad om statsborgerskap, familieinnvandring og arbeids-, bosettings og utdanningstillatelser. På bakgrunn av noe færre gebyrpliktige utlendingssaker i 2014 enn hva som er lagt til grunn i Saldert budsjett 2014, foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 3440, post 06 med 6,5 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 490, post 01.

Kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Post 01 Driftsutgifter

EUs samordningsmekanisme

EUs samordningsmekanisme for sivil krisehåndtering og beredskap er EUs hovedverktøy for sivil katastrofeinnsats og for annet samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Norge har deltatt i samordningsmekanismen siden 2002. Et revidert lovgrunnlag for EUs samordningsmekanisme ble formelt vedtatt i EU 17. desember 2013, og trådte i kraft 1. januar 2014. Det nye grunnlaget gjelder for perioden 2014 til 2020. Fortsatt deltakelse i samordningsmekanismen medfører økt kontingent som følge av at samordningsmekanismens innhold er utvidet i forbindelse med fornyelse av rettsakten. Norges kontingent ved deltagelse økes fra om lag 3,5 mill. kroner til anslagsvis 9 mill. kroner i året. Dette innebærer et merbehov i 2014 på 5,5 mill. kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2014.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 451, post 01 med 5,5 mill. kroner til økt kontingent for EUs samordningsmekanisme.

Prosjektkostnader – anskaffelse av nye redningshelikoptre

For å dekke deler av merbehovet i 2014 til prosjektet for redningshelikopteranskaffelsen foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 451, post 01 med 3 mill. kroner. Det vises til nærmere omtale under kap. 454, post 01.

Oppsummering

Samlet foreslås det å øke bevilgningen under kap. 451, post 01 med 2,5 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) administrerer helikopterberedskapen for skogbrann i Norge. Bevilgningen gjelder blant annet ordningens variable kostnader, slik som flytimer. Brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya vinteren 2014 har medført merutgifter på 2,4 mill. kroner som følge av mer omfattende bruk av skogbrannhelikopter enn forventet.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen på kap. 451, post 21 med 2,4 mill. kroner.

Kap. 454 Redningshelikoptertjenesten

Post 01 Driftsutgifter

Prosjektkostnader – anskaffelse av nye redningshelikoptre

På grunn av høy aktivitet til oppfølging av inngått kontrakt med AgustaWestland om anskaffelse av nye redningshelikoptre er det behov for å øke bevilgningen til prosjektorganisasjonen for anskaffelsen. Bevilgningen er foreslått å dekke utgifter til kjøp av nødvendig bistand i prosjektet. Dette vil legge til rette for god oppfølging av den inngåtte kontrakten. På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen under kap. 454, post 01 med 11,8 mill. kroner.

For å dekke deler av bevilgningsøkningen på kap. 454, post 01 foreslås det å redusere bevilgningene under kap. 451, post 01, kap. 455, post 45 og kap. 456, post 01 med henholdsvis 3 mill. kroner, 0,8 mill. kroner og 1 mill. kroner, til sammen 4,8 mill. kroner.

Vedlikeholdsprogrammet Sea King 2020

Bevilgningen på kap. 454, post 01 gjelder blant annet vedlikeholdstiltak for dagens Sea King-redningshelikopterflåte, som skal sikre forsvarlig drift og god beredskap fram til de nye redningshelikoptrene er innfaset. Utgiftene til vedlikeholdsprogrammet i 2014 forventes å bli 23,8 mill. kroner lavere enn det som er bevilget i Saldert budsjett 2014, og bevilgningen foreslås redusert tilsvarende.

Oppsummering

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 454, post 01 med 12,0 mill. kroner.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

I oppfølgingen av kontrakten med AgustaWestland om kjøp av nye redningshelikoptre er det behov for utløsning av opsjon for kjøp av et mer robust eksternt kamerasystem enn det som er standardutstyr for helikoptrene. Systemet er bedre egnet for norsk klima, og vil bedre sikkerheten for mannskapet i de nye helikoptrene. De samlede investeringsutgiftene for det nye utstyret er om lag 10 mill. kroner, hvorav 1,6 mill. kroner vil påløpe i 2014. På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen under kap. 454, post 45 med 1,6 mill. kroner.

Kap. 455 Redningstjenesten

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

For å dekke deler av merbehovet i 2014 til prosjektet for redningshelikopteranskaffelsen foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 455, post 45 med 0,8 mill. kroner. Det vises til nærmere omtale under kap. 454, post 01.

Post 71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på kap. 455, post 71 med 2,5 mill. kroner til dykkeropplæring til frivillige som deltar i redningsdykkerberedskap, og som må ha redningsdykkersertifisering. Midlene vil fordeles gjennom den ordinære tilskuddsordningen for frivillige i redningstjenesten. Det er knyttet usikkerhet til når tilskuddene til dykkeropplæringen kan bli gitt. Det er en forutsetning at opplæringen blir utført av en opplæringsinstitusjon som tilfredsstiller regelverkets krav til denne type sikkerhetsopplæring. Bevilgningen på kap. 455, post 71 foreslås økt i tråd med dette med 2,5 mill. kroner.

Kap. 456 Direktoratet for nødkommunikasjon

Post 01 Driftsutgifter

Utrullingen av Nødnett pågår, og prosjektet vil gjennomføres innenfor de rammer Stortinget har fastsatt. Målsettingen er at nettet skal være bygd ut i hele landet innen utgangen av 2015. Bevilgningen til drift av Nødnett foreslås økt som følge av flytting av investeringsmilepæler og en forventet økning av engangsutbetalinger til eiere av basestasjoner.

Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 456, post 01 med 14,2 mill. kroner.

Prosjektkostnader – anskaffelse av nye redningshelikoptre

For å dekke deler av merbehovet i 2014 knyttet til prosjektet for redningshelikopteranskaffelsen foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 456, post 01 med 1 mill. kroner. Det vises til nærmere omtale under kap. 454, post 01.

Oppsummering

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 456, post 01 med 13,2 mill. kroner.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Utrullingen av Nødnett pågår, og prosjektet vil gjennomføres innenfor de rammer Stortinget har fastsatt. Målsettingen er at nettet skal være bygd ut i hele landet innen utgangen av 2015. Etter at Saldert budsjett 2014 ble lagt fram, har Justis- og beredskapsdepartementet foretatt en ny gjennomgang av bevilgningsbehovet for prosjektet i 2014. Gjennomgangen viser at disponibel bevilgning på posten er for lav til å dekke det som anslås som utbetalingsbehovet i 2014. Framdriften i prosjektet er uendret og forslaget til bevilgningsendring er i tråd med den fastlagte styringsrammen for prosjektet. På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen under kap. 456, post 45 med 247,2 mill. kroner.

Kap. 3456 Direktoratet for nødkommunikasjon

Post 01 Brukerbetaling

Oppdaterte prognoser viser at det er forventet høyere inntekter fra brukerne i første utbyggingsområde for Nødnett enn tidligere antatt. Prognosen for inntekter fra brukerne i utbyggingsområde 2 er imidlertid nedjustert, da disse nå er forventet å ta i bruk nettet noe senere enn planlagt. Betaling for driftstjenester fra 110-sentralene (kommunene) foreslås nedjustert etter beslutning om nedleggelse av noen 110-sentraler. På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 3456, post 01 med 18,2 mill. kroner.

Post 02 Variable refusjoner

Leverandøren bygger ut trinn 2 av Nødnett i flere faser parallelt. Dette har konsekvenser for engangskostnadene som Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) betaler eiere av basestasjoner, og som DNK løpende får refundert fra leverandør.

Utbetalingene til eiere av basestasjoner vil øke sammenlignet med prognosen som lå til grunn i Saldert budsjett 2014. Dette medfører at de forventede refusjonene direktoratet løpende får fra leverandør også øker. På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen på kap. 3456, post 02 med 47,9 mill. kroner.

Post 03 Faste refusjoner

DNK legger ut for utgifter for brukerne av Nødnett, som deretter refunderes av brukerne på kap. 3456, post 03. Oppdaterte prognoser tilsier økte refusjonsinntekter på posten i 2014. Det foreslår å øke bevilgningen på kap. 3456, post 03 med 14,1 mill. kroner.

Kap. 460 Spesialenheten for politisaker

Post 01 Driftsutgifter

Det vil påløpe betydelige merutgifter til pågående etterforskning av en sak med mistanke om grov korrupsjon. Saken vil kreve en intensiv etterforskningsinnsats som foreløpig er estimert til en varighet på ni måneder i 2014.

De ekstraordinære merutgiftene omfatter overtid, reiseutgifter, pressevakt mv. for personell i Spesialenheten for politisaker samt lønn til avgitt personell fra Kripos, Økokrim og politidistriktene.

Det totale bevilgningsbehovet for utgifter påløpt fra mars og ut resten av året er anslått til 17,8 mill. kroner. Dette fordeler seg med 5 mill. kroner til overtid, reiseutgifter, pressevakt, materiell mv. for ansatte i Spesialenheten for politisaker, 6,3 mill. kroner til overtid og reise for avgitt personell fra Kripos, Økokrim og politiet og 6,5 mill. kroner til delvis kompensasjon for grunnlønn til avgitt personell fra Kripos, Økokrim og politidistriktene.

For å sikre uavhengighet har Spesialenheten midlertidig overtatt arbeidsgiveransvaret for alle personene som politiet avgir til etterforskning mens dette arbeidet pågår. De ordinære lønnsutgiftene til avgitt personell utover den foreslåtte bevilgningsøkningen dekkes innenfor politiets budsjett.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen under kap. 460, post 01 med 17,8 mill. kroner.

Kap. 470 Fri rettshjelp

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten gjelder utgifter til sakkyndige og meddommere m.m. i saker der det er gitt fri sakførsel.

På bakgrunn av regnskapstallene for 2013 og forventet behov for resten av 2014 foreslås det å øke bevilgningen under kap. 470, post 01 med 4,0 mill. kroner.

Post 70 Fri sakførsel

Bevilgningen på posten gjelder utgifter til advokat m.m. i saker hvor det helt eller delvis er innvilget fri sakførsel etter reglene i loven om fri rettshjelp.

For å øke saksbehandlingskapasiteten og redusere de høye restansene i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker foreslås det å tilsette syv nemndledere i fem måneders engasjement i 2014. Utgifter til nemndlederstillinger bevilges på kap. 853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, post 01 Driftsutgifter på Barne- og likestillingsdepartementets budsjett. Bevilgningen på kap. 853, post 01 foreslås økt med 5,0 mill. kroner, jf. omtale under kap. 853, post 01 under Barne- og likestillingsdepartementet. Flere nemndlederstillinger vil medføre tilsvarende økning i utgiftene til fri sakførsel på kap. 470, post 70.

I tråd med dette foreslås det å øke bevilgningen på kap. 470, post 70 med 5,0 mill. kroner.

Kap. 471 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

Post 71 Erstatningsansvar m.m.

Bevilgningen på posten gjelder utgifter som følge av at staten er erstatningsansvarlig etter de alminnelige erstatningsregler eller har inngått forlik uten å erkjenne ansvar. Unntatt er utbetalinger som følge av statens ansvar i kontraktsforhold og ansvar i forbindelse med statens forretningsdrift. Bevilgningen på posten er regelstyrt.

Etter et opprydningsarbeid i posteringene på kap. 471, post 71 og 72, er det forventet at enkelte posteringer som tidligere har vært ført under post 72, fra og med 2014 vil føres under post 71. Dette tilsier en økning i bevilgningsbehovet på kap. 471, post 71. Samtidig forventes det at utbetalingsbehovet i 2014 vil være mer i tråd med forbruket på posten i 2012 og 2013, noe som tilsier en reduksjon i bevilgningen sammenlignet med Saldert budsjett 2014. Samlet forventes det at utbetalingsbehovet i 2014 på kap. 471, post 71 vil være 45 mill. kroner lavere enn bevilgningen i Saldert budsjett 2014.

På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 45,0 mill. kroner.

Kap. 480 Svalbardbudsjettet

Post 50 Tilskudd

Styrings- og sikkerhetssystem (HUMS) i nye helikoptre

I Saldert budsjett 2014 er det bevilget 14,4 mill. kroner til installasjon av styrings- og sikkerhetssystem (HUMS) i Sysselmannens nye helikoptre. Et noe enklere HUMS-system enn opprinnelig forutsatt er nå installert. Dette innebærer at utgiftene til HUMS ble 3,4 mill. kroner lavere enn forslaget som lå til grunn for Saldert budsjett 2014.

Utsettelse av nytt tjenestefartøy

Sysselmannen har fra 2014 inngått kontrakt om leie av nytt tjenestefartøy. Leveransen av det nye fartøyet er blitt noe forsinket og det vil bli satt inn et erstatningsfartøy fra seilingssesongens oppstart medio mai til det nye fartøyet blir levert omkring månedsskiftet august/september. Forsinkelsen innebærer at bevilgningsbehovet på posten reduseres med 3,5 mill. kroner.

Helikoptersamband

Bevilgningen på posten foreslås samtidig økt med 1,2 mill. kroner til anskaffelse av digitalt mobilsamband i sysselmannens helikoptre.

Husleie mv. for statens bygninger

Videre foreslås det å øke bevilgningen på posten med 0,5 mill. kroner til økte husleie- og driftsutgifter for statens bygninger på Bjørnøya og Hopen, mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 283 Meteorologiformål, post 50 Meteorologisk institutt under Kunnskapsdepartementet, jf. omtale under kap. 283, post 50.

Oppsummering

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 480, post 50 med 5,2 mill. kroner.

Kap. 490 Utlendingsdirektoratet

Post 01 Driftsutgifter

I Saldert budsjett 2014 er det lagt til grunn en prognose på 14 000 asylankomster i 2014, og at Utlendingsdirektoratet (UDI) skal behandle 12 000 asylsaker i 2014. Prognosen for antall asylankomster til Norge nå er redusert fra 14 000 til 11 000. På denne bakgrunn legges det opp til at UDI skal behandle færre saker enn opprinnelig lagt til grunn. Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 490, post 01 med 15 mill. kroner.

På bakgrunn av reduserte gebyrinntekter over kap. 440 Politidirektoratet, post 06 Gebyr – utlendingssaker og en noe lavere saksinngang av oppholdssaker enn forventet, foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 490, post 01 med 6,5 mill. kroner.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 490, post 01 med 21,5 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak

Bevilgningen på posten gjelder statens utgifter til drift av mottak for asylsøkere og flyktninger. I Saldert budsjett er det lagt til grunn et gjennomsnittlig belegg i mottak på 18 900 beboere, hvorav 380 i mottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Oppdaterte prognoser viser at det kan ventes et belegg i mottak på om lag 15 560 beboere, hvorav 330 enslige mindreårige mellom 15 og 18 år. Nedjusteringen av prognosene for belegg i mottak har blant annet sammenheng med at prognosen for antall asylankomster i 2014 er redusert fra 14 000 til 11 000. Isolert sett tilsier dette et redusert bevilgningsbehov på 334,3 mill. kroner på posten.

På grunn av en feil i beregningsgrunnlaget er bevilgningen på kap. 490, post 21 i Saldert budsjett 2014 10 mill. kroner lavere enn daværende prognoser for belegg i mottak tilsa. Samlet foreslås det derfor at bevilgningen under kap. 490, post 21 reduseres med 324,3 mill. kroner.

Post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

Bevilgningen på posten gjelder UDIs utgifter til tolking og oversettelse i forbindelse med saksbehandlingen av asylsaker. På grunn av nedjusterte prognoser for ankomster legges det til grunn at UDI skal gjennomføre intervjuer knyttet til 1 000 færre asylsaker i 2014 sammenlignet med prognosen som lå til grunn for Saldert budsjett 2014, jf. omtale under kap. 490, post 01. På denne bakgrunn foreslås det at utgiftene på kap. 490, post 22 reduseres med 4,8 mill. kroner.

1. april 2014 overtok politiet noen av UDIs oppgaver knyttet til ankomstsamtaler med asylsøkere. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 490, post 22 med 2,2 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 440, post 01, jf. omtale under kap. 440, post 01.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 490, post 22 med 7 mill. kroner.

Post 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak

Vertskommunetilskuddet skal dekke kommunenes utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med drift av mottak i kommunen. Oppdaterte prognoser tilsier et lavere gjennomsnittlig belegg i mottak enn det som ligger til grunn for Saldert budsjett 2014. Den oppdaterte prognosen innebærer isolert sett at utgiftene til tilskudd til vertskommuner reduseres med 49,2 mill. kroner.

Ved en feil er deler av tilskuddet som skulle blitt utbetalt til kommunene i desember 2013 blitt utbetalt først i januar 2014. På grunn av denne forskyvningen er det behov for å øke bevilgningen på posten med 17,5 mill. kroner. Utgiftene på posten var i 2013 av samme grunn 17,5 mill. kroner lavere enn anslått.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 490, post 60 med 31,7 mill. kroner.

Post 70 Økonomiske ytelser til beboere i mottak

Bevilgningen på posten gjelder utgiftene til økonomiske ytelser til asylsøkere og flyktninger som bor i mottak. Oppdaterte prognoser tilsier færre beboere i mottak enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2014. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 490, post 70 med 108,7 mill. kroner.

Post 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

Bevilgningen gjelder reiseutgifter for overføringsflyktninger, familiemedlemmer til personer med beskyttelse og for flyktninger som vender tilbake til hjemlandet. Reiseutgiftene forventes å bli høyere sammenlignet med prognosen som lå til grunn for Saldert budsjett 2014. Det foreslås derfor å øke bevilgningen under kap. 490, post 75 med 1,8 mill. kroner.

Kap. 3490 Utlendingsdirektoratet

Post 03 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjente utgifter). Inntektene på kap. 3490, post 03 motsvares av utgifter på kap. 167, post 21 under Utenriksdepartementet, jf. omtale under kap. 167, post 21. Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 3490, post 03 med 1,7 mill. kroner, jf. omtale under kap. 490, post 75.

Post 04 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter

Noen innenlandske utgifter knyttet til mottak av asylsøkere og flyktninger kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjente utgifter). Inntektene på kap. 3490, post 04 motsvares av utgifter på kap. 167, post 21 under Utenriksdepartementet, jf. omtale under kap. 167, post 21. På bakgrunn av reduserte utgiftsanslag under kap. 490, postene 21, 60 og 70 foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 3490, post 04 med 348,2 mill. kroner.

Andre saker

Svalbardbudsjettet – endring i merinntektsfullmakter

I Saldert budsjett 2014, II Svalbardbudsjettet, under Meirinntektsfullmakter er detgitt følgende fullmakt:

«Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan overskride løyvinga under […]
3. kap. 9, post 1 tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3009 post 2.»

Det foreslås å endre fullmakten slik at den gjelder kap. 3009, post 1, jf. forslag til romertallsvedtak.

I Saldert budsjett 2014, II Svalbardbudsjettet, under Meirinntektsfullmakter er det gitt følgende fullmakt:

«Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2014 kan overskride løyvinga under
1. kap. 22, post 1 tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3022, post 2.»

Det foreslås å endre fullmakten slik at den gjelder kap. 3022, post 1, jf. forslag til romertallsvedtak.

Svalbardbudsjettet – endring i postbenevnelse

Bevilgningen på kap. 7, post 01 i Svalbardbudsjettet gjelder informasjonstiltak, støtte til ulike velferdsformål, støtte til utredninger og liknende samt mindre uforutsette utgifter. På bakgrunn av at bevilgningen dekker tilskudd til ulike formål foreslår Regjeringen at post 01 under Svalbardbudsjettets kap. 7 endrer benevnelse til post 70 Diverse tilskudd, jf. forslag til romertallsvedtak.

Vergemålsordningen – nytt saksbehandlingsverktøy

Fylkesmennene ble lokal vergemålsmyndighet ved ikraftsettelse av ny vergemålslov 1. juli 2013. Overføringen av saker og saksansvar fra kommunale overformynderi til fylkesmennene har i det vesentlige gått etter planen.

Det har imidlertid vært store utfordringer med saksbehandlerverktøyet til både lokal og sentral vergemålsmyndighet. Fortsatt foreligger det ingen godkjennelse av IKT-løsningen som skal benyttes i saksbehandlingen. Dette skyldes at verktøyet blant annet har mangelfull ytelse og stabilitet. Som en følge av de vedvarende problemene ligger restansene på et høyt nivå, og fylkesmennene opplever situasjonen som kritisk. Det pågår et intensivt arbeid i alle ledd for å løse problemene, og Justis- og beredskapsdepartementet er i tett dialog med leverandøren av datasystemet.

Samarbeid mellom kriminalomsorgen og arbeids- og velferdsforvaltningen

Arbeidsdepartementet (nåværende Arbeids- og sosialdepartementet) og Justis- og beredskapsdepartementet nedsatte i april 2013 en arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for å styrke samarbeidet mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og kriminalomsorgen. På bakgrunn av arbeidsgruppens rapport gjennomfører departementene tiltak som har til formål å styrke samhandlingen mellom kriminalomsorgen og arbeids- og velferdsforvaltningen for å bedre innsattes tilgang til tjenester i regi av arbeids- og velferdsforvaltningen.

2.5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Forslag under det enkelte departement

Programkategori 00.10 Det kongelige hus

Kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen

Post 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

Bevilgningen skal dekke særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff.

Sikkerhetstiltak for kongefamilien

Kongefamiliens sikkerhet er et statlig ansvar. For å ivareta sikkerheten til kongefamilien foreslås det å bevilge 7 mill. kroner på posten til nødvendige sikkerhetstiltak.

Oppgradere veier og stier i Slottsparken

Det er behov for å oppgradere stier og veier i tilslutning til Slottsplassen for å oppnå gode estetiske og praktiske løsninger. Tiltakene er kostnadsberegnet til 2,5 mill. kroner og kan utføres i 2014. På kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, post 30 Større rehabiliteringsprosjekter er det overført en ubrukt bevilgning på 20,3 mill. kroner fra 2013 til 2014. Det foreslås å redusere det overførte beløpet på kap. 531, post 30 med 2,5 mill. kroner, mot en tilsvarende økning av overført beløp på kap. 1, post 51, jf. omtale under kap. 531, post 30 og forslag til romertallsvedtak.

Programkategori 13.00 Administrasjon m.m.

Kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Endret departementsstruktur

Som en konsekvens av endret departementsstruktur fra 1. januar 2014, er det behov for ytterligere bevilgningsendringer for å justere fordelingen av personalressurser mellom departementene.

Samlet foreslås det å nedjustere bevilgningen på posten med 0,8 mill. kroner som følge av følgende rammeoverføringer mellom departementene:

  • Kap. 500, post 01 nedjusteres med 2 mill. kroner, mot en tilsvarende økning av kap. 1400, post 01 under Klima- og miljødepartementet.

  • Kap. 500, post 01 økes med 950 000 kroner, mot en tilsvarende nedjustering av kap. 900, post 30 under Nærings- og fiskeridepartementet.

  • Kap. 500, post 01 økes med 250 000 kroner, mot en tilsvarende nedjustering av kap. 300, post 01 under Kulturdepartementet.

Regjeringen vil også foreslå tilsvarende bevilgningsendringer på de berørte postene i statsbudsjettet for 2015. Regjeringen kommer tilbake til dette i Prop. 1 S (2014–2015).

Drift av lønnstjenesten for departementene

Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 300 000 kroner mot tilsvarende oppjustering av bevilgningen under kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 1 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510, post 01.

Samlet sett foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 500, post 01 med 1,1 mill. kroner.

2 Forslag under det enkelte departement

Programkategori 13.10 Fellestjenester for departementene og Statsministerens kontor

Kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon skiftet navn fra Departementenes servicesenter 1. januar 2014. Navnet på kapittel 510 er endret i tråd med dette.

Post 01 Driftsutgifter

Drift av lønnstjenesten for departementene

I forbindelse med innføring av nytt lønns- og personalsystem for departementene har drifts- og vedlikeholdskostnadene til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) økt. Kostnadene ved det nye systemet er høyere enn for det gamle. I tillegg er utgiftene til vedlikeholdslisenser høyere med det nye systemet. Det foreslås at merkostnaden fordeles på tjenestebrukerne.

Merutgiftene i 2014 er beregnet til 3,4 mill. kroner. DSS sine egne merutgifter er på 800 000 kroner. Det foreslås at restbeløpet på 2,6 mill. kroner dekkes ved rammeoverføring fra tjenestebrukerne til DSS i henhold til tabellen under.

Tjenestebrukere

Beløp (kroner)

Arbeids- og sosialdepartementet

130 000

Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet

150 000

Finansdepartementet

250 000

Helse- og omsorgsdepartementet

200 000

Justis- og beredskapsdepartementet

300 000

Kunnskapsdepartementet

200 000

Klima- og miljødepartementet

200 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

300 000

Kulturdepartementet

100 000

Landbruks- og matdepartementet

100 000

Nærings- og fiskeridepartementet

400 000

Olje- og energidepartementet

150 000

Samferdselsdepartementet

100 000

Sum

2 580 000

Merutgifter som følge av ny departementsstruktur

DSS er leverandør av fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor. Regjeringsskiftet høsten 2013 og ny departementsstruktur medførte merutgifter for DSS. Merutgiftene er bl.a. knyttet til tekniske endringer i IKT-systemene.

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 3,4 mill. kroner.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 510, post 01 med 6 mill. kroner.

Programkategori 13.30 Bygge- og eiendomspolitikk

Kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013 ble det gitt startbevilgning til nybygg for NMBU og Veterinærinstituttet på Ås (Campus Ås), jf. Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013 og Innst. 470 S (2012–2013). I 2014 bevilget Stortinget 50 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets kap. 260 Universiteter og høyskoler, post 50 Statlige universiteter og høyskoler til brukerutstyr for nybygg på Campus Ås. Midlene skal benyttes til innkjøp og videre prosjektering av brukerutstyr, for både samlokaliseringsbygget for veterinærmiljøene og nytt Senter for husdyrforsøk. Det foreslås å flytte gjenstående beløp av årets bevilgning til Statsbygg på Kommunal- og moderniseringsdepartementet budsjett. Det foreslås derfor å øke kap. 530, post 45 med 33,3 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 260, post 50. For å holde framdriften i byggeprosjektet, vil det være nødvendig å pådra staten forpliktelser til utstyrsinnkjøp som går utover årets budsjett. Se forslag til romertallsvedtak.

Kap. 531 Eiendommer til kongelige formål

Post 30 Større rehabiliteringsprosjekter, kan overføres

Bevilgningen skal dekke rehabilitering av Slottsplassen og taket på Det kongelige slott. Det er ikke bevilgning på posten i 2014, men det er overført en ubrukt bevilgning på 20,3 mill. kroner fra 2013 til 2014.

Styringsrammen for rehabiliteringen av taket på Det kongelige slott er på 116 mill. kroner. Arbeidet sluttføres i 2014, og sluttkostnaden vil bli lavere enn tidligere anslått. Regjeringen vil orientere Stortinget om sluttkostnaden når denne foreligger. Det foreslås å redusere det overførte beløpet på 20,3 mill. kroner med 2,5 mill. kroner mot en tilsvarende økning av overført beløp på kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen, post 51 Særskilte prosjekt ved Det kongelige hoff, jf. omtale under kap. 1, post 51 og forslag til romertallsvedtak.

Kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Nasjonalt minnested

Bevilgningen skal dekke rehabilitering av eiendommer utenfor husleieordningen. I 2013 bevilget Stortinget 1 mill. kroner til et nasjonalt minnested etter angrepet på Utøya ved Sørbråten i Hole kommune, jf. Prop. 9 S (2013–2014) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Innst. 76 S (2013–2014). Stortinget vedtok en kostnadsramme for prosjektet på 13,5 mill. kroner. I 2014 er det behov for 2,5 mill. kroner for å videreføre arbeidet med blant annet reguleringsplanen. Det foreslås derfor å øke bevilgningen med 2,5 mill. kroner.

Bruforbindelse mellom Bygdø kongsgård og Killingen

I 2014 er det bevilget 8 mill. kroner til ny bruforbindelse mellom Bygdø kongsgård og Killingen. I dom avsagt i desember 2013 i Oslo tingrett ble reguleringsplanen for bruforbindelsen kjent ugyldig. Staten har anket dommen. Bruforbindelsen vil derfor ikke kunne etableres i år. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med saken når det foreligger rettskraftig dom. Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen med 8 mill. kroner.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 5,5 mill. kroner.

Kap. 534 Erstatningslokaler for departementene

Post 01 Driftsutgifter

Statsbygg har oppdraget med å skaffe til veie midlertidige erstatningslokaler for de departementer som måtte flytte ut av regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011. Statsbygg har leid lokaler til Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet i det private markedet. Videre er det skaffet til veie lokaler til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon på flere midlertidige adresser. Lokalene må tilpasses departementsvirksomhet og sikres i tråd med faglige råd.

Flyttekostnader Studentsamskipnaden

I statsbudsjettet for 2013 ble det bevilget 20 mill. kroner på kap. 2445 Statsbygg, post 24 Driftsresultat til å dekke kostnader ved flytting av Studentsamskipnaden i Oslo, jf. Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013 og Innst. 470 S (2012–2013). Midlene ble ikke brukt i 2013 og er overført til 2014. Statsbygg arbeider med å finne nye, egnede lokaler til Studentsamskipnaden. Det legges til grunn at flytting kan skje høsten 2014. Siden flyttekostnadene er knyttet til erstatningslokaler, bør midlene bevilges over kap. 534, post 01, som ble opprettet i 2014. Det foreslås derfor å øke bevilgningen under kap. 534, post 01 med 20 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 2445, post 24, jf. omtale under kap. 2445, post 24.

Samlokalisering av departementene

Endringene i departementsstrukturen høsten 2013 har medført at noen departementer nå er lokalisert på flere adresser. Det foreslås endringer for å samle Nærings- og fiskeridepartementet i større grad i Kongensgate 8, hvor Nærings- og fiskeridepartementet har sine hovedlokaler. Dette krever leie av ytterligere arealer og en viss fortetting i kontorlandskapet. I tillegg vil ledige lokaler i Kongens gate 20, hvor Klima- og miljødepartementet holder til, utnyttes.

Samlet er kostnadene for å tilpasse lokalene til Nærings- og fiskeridepartementet anslått til 17,7 mill. kroner. Av dette utgjør økt husleie 0,7 mill. kroner i 2014. Helårsvirkningen av husleieøkningen utgjør 1,25 mill. kroner. I tillegg kommer engangskostnader på 5 mill. kroner til flytting av tekniske installasjoner og 12 mill. kroner til tilpasning, oppussing og møblering mv. av tilleggsarealet.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen på posten med 17,7 mill. kroner.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på posten med 37,7 mill. kroner.

Kap. 2445 Statsbygg

Post 24 Driftsresultat

I statsbudsjettet for 2013 ble det bevilget 20 mill. kroner på kap. 2445 Statsbygg, post 24 Driftsresultat til å dekke kostnader ved flytting av Studentsamskipnaden i Oslo, jf. Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013 og Innst. 470 S (2012–2013). Flyttekostnadene gjelder erstatningslokaler, og midlene bør derfor bevilges over kap. 534 Erstatningslokaler for departementene, post 01 Driftsutgifter. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen med 20 mill. kroner og at kravet til driftsresultat økes tilsvarende, mot en tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 534, post 01, jf. nærmere omtale under kap. 534, post 01.

Videre foreslås en ytterligere økning av kravet til Statsbyggs driftsresultat med 20 mill. kroner.

Samlet foreslås kravet til driftsresultat økt med 40 mill. kroner til 563,9 mill. kroner i 2014.

Post 31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

Sikker teknisk infrastruktur

Det arbeides for å etablere en sikker teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet. Så langt er det bevilget til sammen 92,4 mill. kroner til prosjekteringen, jf. Stortingets behandling av Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013 og Prop.1 S (2013–2014) for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Prosjektet inkluderer etablering av et råbygg for forsyningsstabilitet på kraft, teknisk kjøling og IKT-drift mv. I tillegg legges det til rette for et sivilt situasjonssenter. Arealene etableres under bakkeplan og inngår som fundamentering av framtidige bygg i regjeringskvartalet.

For 2014 foreslås en oppstartbevilgning på 40 mill. kroner på denne posten.

Regjeringen foreslår at kostnadsrammen for prosjektet settes til 2 400 mill. kroner (prisnivå desember 2013), jf. forslag til romertallsvedtak. Styringsrammen er beregnet til 2 124 mill. kroner. Et prosjekt for brukerutstyr og inventar vil bli etablert på et senere tidspunkt, og Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med dette.

Ekstern kvalitetssikring av prosjektet er satt i gang. Det er avgjørende at prosjektet kommer raskt i gang, bl.a. slik at det ikke forsinker de øvrige arbeidene med gjenreisning av regjeringskvartalet. Regjeringen foreslår derfor at kostnadsrammen fastsettes nå, før kvalitetssikringen er ferdigstilt. Dersom kvalitetssikringen skulle tilsi at kostnadsrammen bør revideres, vil Regjeringen fremme forslag om revidert kostnadsramme for Stortinget.

Anslagsendring

Bevilgningen dekker igangsetting av prosjekter som Statsbygg skal forvalte innenfor statens husleieordning. I 2014 er det bevilget 36,5 mill. kroner til Ila fengsel og forvaringsanstalt. Prosjektet vil starte noe senere enn først planlagt, og det er behov for 12,1 mill. kroner til prosjektet i år. I tillegg er det overført 45,6 mill. kroner fra 2013 til 2014 som gjelder prosjekter som ble igangsatt i 2013 og har bevilgning på kap. 2445, post 33 i 2014. På denne bakgrunn foreslås posten redusert med 70 mill. kroner.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 30 mill. kroner.

Post 32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres

Bevilgningen dekker prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter på oppdrag fra departementene. Kurantprosjekter er statlige byggeprosjekter der leietakeren forplikter seg til å dekke husleieutgiftene innenfor sine økonomiske rammer. For å kunne sette i gang flere prosjekter foreslås det å øke bevilgningen på posten med 51,5 mill. kroner.

Post 34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

Bevilgningen dekker videreføring av kurantprosjekter som er startet opp i tidligere budsjetterminer. Prosjektene omfatter tilpasning og rehabilitering av eksisterende lokaler, tilbygg og nybygg. Som følge av høyt aktivitetsnivå foreslås bevilgningen på posten økt med 80 mill. kroner.

Programkategori 13.40 Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

Kap. 540 Direktoratet for forvaltning og IKT

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal blant annet dekke lønns- og driftsutgifter for Direktoratet for forvaltning og IKT.

Det er behov for å ivareta effektivitet og sikkerhet i Offentlig elektronisk postjournal (OEP). OEP bidrar til åpenhet i forvaltningen gjennom en brukervennlig felles digital tjeneste på tvers av sektorområder og forvaltningsnivåer. Elektroniske postjournaler fra 115 statlige virksomheter er i dag tilknyttet løsningen. Om lag 3,5 millioner offentlige dokumenter er blitt publisert og over 300 000 innsynsforespørsler er mottatt.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 4 mill. kroner.

Post 22 Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører

Bevilgningen på posten dekker utgifter for bruk av elektronisk ID på høyt sikkerhetsnivå utstedt av private leverandører. Bevilgningen inkluderer overførte midler fra virksomhetene basert på anslag om framtidig bruk.

Den totale bruken av ID-porten og innlogging gjennom elektronisk ID utstedt av private leverandører øker mer enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2014. I tillegg har flere tjenesteeiere tatt i bruk signeringsløsningen. Dette genererer utgifter på om lag 2,5 mill. kroner som Direktoratet for forvaltning og IKT forskutterer for tjenesteeierne.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 2,5 mill. kroner.

På bakgrunn av endelig avregning av transaksjonsvolumet for den enkelte virksomhet i 2014 vil overføringene fra virksomhetene bli foreslått justert. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil komme tilbake til dette i forbindelse med nysaldert budsjett for 2014.

Kap. 3540 Direktoratet for forvaltning og IKT

Post 05 Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post

Posten er knyttet til inntekter fra kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter som benytter faktura for utgifter til bruk av elektronisk ID på høyt sikkerhetsnivå og digital posttjeneste.

Direktoratet for forvaltning og IKT vil i 2014 kreve innbetaling fra noen tjenesteeiere for utestående inntekter fra 2013. Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 225 000 kroner.

Kap. 542 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

Post 70 Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

Bevilgningen på posten dekker norsk deltagelse i EU-program. Bevilgningen dekker også etterslep fra avsluttede programmer.

Forordningen om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa 2014–2020 (Connecting Europe Facility – CEF) oppretter et program for investeringer i grensekryssende infrastrukturer i Europa på områdene transport, energi og telekommunikasjon (bredbånd og digitale tjenester). Det vises til Prop. 91 S (2013–2014) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014–2020). Norges deltakelse vil begrenses til området bredbånd og digitale tjenester, samlet i programmet CEF Digital.

CEF Digital kobler sammen digitale tjenester i landene innen EØS-området på områder som justis, kultur, arbeidsliv, velferd, helse, utdanning og næringsliv. CEF Digital legger også opp til et bedre internasjonalt samarbeid om informasjonssikkerhet, der nasjonale sikkerhetsmyndigheter vil kunne bruke felles løsninger og systemer for å forbedre varsling om alvorlige sikkerhetshull og hendelser.

For at Norge skal kunne ta del i programmet fra starten av er det lagt opp til at Stortingets samtykke blir innhentet før det fattes beslutning i EØS-komiteen. Avgjørelsen i EØS-komiteen er ventet 2. kvartal 2014.

Det norske bidraget til finansiering av CEF Digital er estimert til om lag 270 mill. kroner for programperioden. Bevilgningsbehovet for programkontingenten i 2014 anslås å utgjøre om lag 20 mill. kroner.

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 20 mill. kroner. Behovet for økt bevilgning forutsetter at Stortinget gir tilslutning til norsk innlemmelse av CEF-forordningen.

Programområde 13.70 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

For å legge til rette for oppstart av regionale prosesser i forbindelse med kommunereformen, vil Regjeringen gi støtte til en prosessveileder i hvert fylkesmannsembete fra høsten 2014. I tillegg skal det utarbeides et opplegg for standardiserte, lokale spørreundersøkelser rettet mot innbyggerne og et standardisert system for å sammenstille nødvendige fakta for å vurdere kommunesammenslåing. På bakgrunn av dette foreslås det at bevilgningen på posten økes med 6,9 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 571, post 64.

Post 60 Innbyggertilskudd

Det foreslås å overføre 1,4 mill. kroner til kap. 227 Tilskudd til særskilte skoler, post 74 Tilskudd til Signo og Briskeby under Kunnskapsdepartementet. Midlene tilsvarer kostnadene som kommunene tidligere har dekket til hjemreise for elever ved Signo grunn- og videregående skole, jf. nærmere omtale under kap. 227, post 74.

Videre foreslås det å overføre 1 mill. kroner til kap. 732 Regionale helseforetak, post 70 Særskilte tilskudd under Helse- og omsorgsdepartementet. Dette tilsvarer kommunenes netto mindreutgifter som følge av en omlegging av rutinene i arbeidet med å forebygge tuberkulose fra 1. juli 2014, jf. nærmere omtale under kap. 732, post 70.

Det foreslås også å overføre 0,4 mill. kroner til kap. 2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv., post 76 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester under Arbeids- og sosialdepartementet. Dette tilsvarer kommunenes mindreutgifter som følge av endret finansiering av tilbudet om barnepass ved Ål folkehøyskole og kurssenter i tilknytning til tilpasningskurs for døve og sterkt tunghørte og deres pårørende, jf. nærmere omtale under kap. 2661, post 76.

Samlet foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 2,8 mill. kroner.

Post 64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

I Saldert budsjett 2014 ble bevilgningen til arbeidet med psykisk helse økt med 16 mill. kroner. Ved en feiltakelse ble midlene bevilget over rammeområde 18 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. i stedet for rammeområde 15 Helse. På bakgrunn av dette foreslås det å overføre 16 mill. kroner fra kap. 571, post 64 Skjønnstilskudd til kap. 762 Primærhelsetjeneste, post 60 Forebyggende helsetjenester og kap. 764 Psykisk helse, post 72 Utviklingstiltak og post 73 Vold og traumatisk stress under Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Dette er i tråd med Helse- og omsorgskomiteens og Kommunal- og forvaltningskomiteens merknader til Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014), jf. Innst. 11 S (2013–2014) og Innst. 16 S (2013–2014).

I tillegg foreslås det at bevilgningen reduseres med 6,9 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 571, post 21, jf. nærmere omtale under kap. 571, post 21.

Samlet foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 22,9 mill. kroner.

Programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg

Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak

Post 76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Bevilgningen på posten er 495,3 mill. kroner i 2014, og tilsagnsrammen er 572,4 mill. kroner. Denne rammen gir rom for å gi tilsagn om tilskudd til om lag 1 100 utleieboliger i 2014.

Kommunene skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Mange kommuner disponerer imidlertid for få egnede boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette gjelder også boliger til flyktninger som har fått lovlig opphold i Norge. Regjeringen ønsker å bidra til flere utleieboliger for å bedre boligsituasjonen for disse gruppene.

Regjeringen foreslår derfor å øke tilsagnsrammen på posten med 222,2 mill. kroner i 2014, fra 572,4 mill. kroner til 794,6 mill. kroner. Dette vil gi rom for å gi tilsagn om tilskudd til mellom 400 og 450 flere utleieboliger. Forslaget fører til et økt bevilgningsbehov på posten på 100 mill. kroner i 2014.

Forslaget innebærer at tilsagnsfullmakten knyttet til posten må økes med 122,3 mill. kroner for å dekke forpliktelsene knyttet til utleieboligene som får tilsagn om tilskudd i 2014, men som ikke vil være ferdigstilt før i 2015–2017.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2013 ble tilsagnsrammen på posten økt med 33,3 mill. kroner, jf. Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013 og Innst. 470 S (2013–2013). Budsjettkonsekvensene av denne økningen ble ikke innarbeidet i saldert budsjett for 2014. På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen med 11,3 mill. kroner. I tillegg foreslås tilsagnsfullmakten økt med 7 mill. kroner.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på posten med 111,3 mill. kroner i 2014, fra 495,3 mill. kroner til 606,6 mill. kroner. Tilsagnsfullmakten foreslås økt med 129,3 mill. kroner, fra 423,7 mill. kroner til 553,0 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Programkategori 13.90 planlegging, byutvikling og geodata

Kap. 590 Byutvikling og planlegging

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Som en oppfølging av endringene av departementsstrukturen fra 1. januar 2014 er det nå besluttet at ansvaret for Framtidens byer skal overføres fra Klima- og miljødepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Som følge av dette foreslås det at bevilgningen på posten økes med 9,5 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 1400 Klima- og miljødepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

I tillegg foreslås det at bevilgningen nedjusteres med 94 000 kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 590, post 71, jf. nærmere omtale under kap, 590, post 71.

Samlet foreslås det at bevilgningen på posten økes med 9,4 mill. kroner.

Post 61 Bærekraftig byutvikling, kan overføres

Det er besluttet at ansvaret for Framtidens byer skal overføres fra Klima- og miljødepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. omtale under kap. 590, post 21. Som følge av dette foreslås det at bevilgningen på posten økes med 19 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 1400, post 61 Framtidens byer og bærekraftig utvikling under Klima- og miljødepartementet, jf. omtale under kap. 1400, post 61.

Post 71 Internasjonale organisasjoner

I 2014 er bevilgningen på posten 640 000 kroner. Bevilgningen dekker Norges medlemskap i International Hydrographic Organization, en rådgivende og teknisk organisasjon som skal sørge for at sjø- og havområdene blir målt og at fartøy får tilgang til autoriserte sjøkart. Kontingenten betales i euro og er bl.a. basert på en samlet norsk tonnasje. Kontingenten for 2014 er fastsatt til 734 131 kroner, dvs. 94 000 kroner høyere enn budsjettert. På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen på posten økes med 94 000 kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 590, post 21.

Post 81 Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres

Det er besluttet at ansvaret for Framtidens byer skal overføres fra Klima- og miljødepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. omtale under kap. 590, post 21. Som følge av dette foreslås det å øke bevilgningen på posten med 6 mill. kroner, med en tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 1400, post 81 Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming under Klima- og miljødepartementet.

Andre saker

Oppfølging av anmodningsvedtak

Ved behandling av Innst. 16 S (2013–2014) 4. desember 2013 ble anmodningsvedtak nr. 76 vedtatt:

«Stortinget ber regjeringen følge Husbankens låneramme nøye for å vurdere om den er tilstrekkelig, og komme tilbake til Stortinget med forslag til en eventuell økning av lånerammen i revidert nasjonalbudsjett for 2014.»

Husbanken ble opprettet i 1946 som et redskap for å gjenreise Norge etter andre verdenskrig. Siden da har Husbankens rolle gradvis endret seg i tråd med samfunnsutviklingen. I dag bor de fleste godt og fire av fem husstander eier sin egen bolig. Husbanken gir lån til boligsosiale formål og formål som fremmer kvaliteter i boliger og bygg.

Hovedtyngden av boligfinansieringen til nybygging og kjøp av brukte boliger skal skje gjennom det ordinære private kredittmarkedet. Dette er en grunnleggende forutsetning for arbeidsdelingen mellom Husbanken og det private kredittmarkedet. Lån fra Husbanken skal målrettes mot prioriterte politiske formål.

I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) Endring av Prop. 1 S (2013–2014) varslet Regjeringen at den vil se nærmere på føringer for bruken av lånerammen. I tildelingsbrevet til Husbanken for 2014 har departementet gitt regler for prioritering av lånerammen. Innenfor lånerammen på 20 mrd. kroner skal Husbanken prioritere startlån, lån til private barnehager og grunnlån til prioriterte formål. Prioriterte formål for grunnlånet er lån til utleieboliger, bl.a. til flyktninger, utbedring av bolig bl.a. for eldre og funksjonshemmede, studentboliger, boliger i distriktene og andre boligsosiale søknader om grunnlån. Deretter skal grunnlån til utbedring av eksisterende boliger og bygg og pilot- og forbildeprosjekter prioriteres. Til slutt skal grunnlån til oppføring av nøkterne boliger innvilges innenfor gjenstående lånemidler.

I 2014 har Husbanken en låneramme på 20 mrd. kroner. Per 1. april har Husbanken mottatt lånesøknader for 21,9 mrd. kroner, som er fordelt på 14,6 mrd. kroner til grunnlån, 6,7 mrd. kroner til startlån og 0,6 mrd. kroner til barnehagelån.

For å målrette bruken av lånerammen bedre har Husbanken gjennomført flere tiltak, bl.a. innført eksplisitte arealkrav og strengere praktisering av tre måneders frist for igangsetting av prosjekter. I tillegg er forskriften for startlånet endret slik at ordningen målrettes mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer. Sammen med prioriteringsreglene vil disse tiltakene føre til en mer målrettet bruk av lånerammen. Etter Regjeringens vurdering er Husbankens låneramme tilstrekkelig for å gi lån til de prioriterte formålene.

Investeringer i Kartverket – utvidet fullmakt til omdisponering

I 2014 er det budsjettert med totalt 30,3 mill. kroner til investeringer i Kartverket. Dette omfatter bevilgningen på 15,3 mill. kroner på kap. 2465, post 45. I tillegg er det lagt til grunn at det omdisponeres 15 mill. kroner fra kap. 595, post 01 og 21 til kap. 2465, post 45. jf. romertallsvedtak nr. 27 under energi- og miljøkomiteen (vedtak 264) som lyder «Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan omdisponere inntil 15 mill. kroner mellom kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 1 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, og kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.»

Kartverket har behov for å gjennomføre flere investeringer bl.a. knyttet til sikring av dataregistre og serverkapasitet. På bakgrunn av dette foreslås det at fullmakten til å omdisponere midler fra drift til investeringer økes med 10 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Utfasing av oljekjeler innen 2016

Gjennom klimaforliket er det enighet om at fossil fyringsolje som grunnlast skal fases ut av alle statlige bygg innen 2018. Regjeringen vil forsterke klimaforliket og har som ambisjon å fase ut oljekjeler for grunnlast i Statsbyggs eiendommer innen utgangen av 2016. Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

Innlemme Eidsvollsbygningen i statens husleieordning

I Prop. 9 S (2013–2014) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foreslo Regjeringen å innlemme Eidsvollsbygningen i statens husleieordning fra 1. januar 2014, og varslet at Regjeringen ville komme tilbake til Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2014 om budsjettekniske justeringer.

Tabellen viser de budsjettekniske endringene som følger av å innlemme Eidsvollsbygningen i husleieordningen:

Kap/post

Postbetegnelse

(i 1 000 kr)

2445/24/1

Husleieinntekter

-15 766

2445/24/2

Driftsutgifter

3 234

2445/24/3

Avskrivninger

6 800

2445/24/4

Renter

350

5491/30

Avskrivning (nedbet. gjeld)

-6 800

5603/80

Renter av statens kapital

-350

2445/24/5

Til investeringsformål

5 382

5445/39

Avsetning til inv. formål

-5 382

Innlemmingen innebærer samlet sett ingen endringer på kap. 2445, post 24. Det vises for øvrig til omtale under kap. 5491 Avskrivninger på statens kapital i statens forretningsdrift, post 30 Avskrivninger og kap. 5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift, post 80 Renter av statens faste kapital.

2.6 Arbeids- og sosialdepartementet

Kap. 600 Arbeids- og sosialdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Drift av lønnstjenesten for departementene

Utgiftene til nytt lønns- og personalsystem for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 130 000 kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen under Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 01 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510, post 01.

Kap. 604 Utviklingstiltak i Arbeids- og velferdsetaten

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

Det er ingen bevilgning på posten.

Bevilgningen på kap. 604 er 701,4 mill. kroner. Hele beløpet ble bevilget på post 45 i saldert budsjett for 2014. Basert på forbruket i 2013 og forventet forbruk i 2014 foreslås en annen fordeling mellom postene på kapitlet enn opprinnelig lagt til grunn.

Det foreslås bevilget 130 mill. kroner på kap. 604, post 21 mot tilsvarende reduksjon på post 45.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

Bevilgningen på posten er 701,4 mill. kroner.

Bevilgningen på kap. 604, post 45 foreslås redusert med 130 mill. kroner mot tilsvarende økning på post 21.

Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten er 10 850,4 mill. kroner.

Beslutningsstøtteverktøy for sykmeldere

Regjeringen vil sikre større forutsigbarhet og mer likebehandling i sykmeldingsprosessen ved å innføre veiledende, normerte sykmeldingsperioder, men hvor legens beslutning veier tyngst. Det iverksettes derfor et utviklingsarbeid under ledelse av Helsedirektoratet og med bistand fra Arbeids- og velferdsdirektoratet med sikte på implementering av beslutningsstøtteverktøy for sykmeldere så snart det er faglig forsvarlig.

For nærmere omtale vises det til Helse- og omsorgsdepartementets kap. 762, post 21.

Forsøk med ny medisinsk vurdering etter seks måneder

Regjeringen vil stille krav om at ingen skal kunne sykmeldes i mer enn seks måneder av egen fastlege. Det iverksettes derfor et avgrenset forsøk med ny medisinsk vurdering av en annen lege enn pasientens fastlege innen utgangen av seks måneders sykmelding. Bevilgningsbehovet i 2014 er knyttet til drift av forsøket og evaluering. Forsøket vil gå over to år (2015 og 2016). Forsøket vil bli evaluert.

Bevilgningen på kap. 605, post 01 foreslås økt med 1 mill. kroner.

EESSI

EESSI-prosjektet (Electronic Exchange of Social Security Information) har som målsetning å muliggjøre elektronisk utveksling av trygdeopplysninger mellom Norge og EU/EØS-medlemsland. I saldert budsjett for 2014 ble kap. 605, post 01 økt med 22,5 mill. kroner for å igangsette arbeidet med EESSI. Siden EESSI fra EUs side planlegges igangsatt på nytt først i august 2015, er det ikke behov for midler til dette formålet i 2014.

Bevilgningen på kap. 605, post 01 foreslås redusert med 22,5 mill. kroner.

Virksomhetsoverdragelse av Statens seniorråd

Ansvaret for Statens seniorråd er overført fra Arbeids- og sosialdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet fra 1. januar 2014. Sekretariatet for rådet ble flyttet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til Helsedirektoratet med virkning fra 1. mars 2014. Utgifter til rådets virksomhet i 2014, herunder driftsutgifter til sekretariatet for 10 måneder, er beregnet til 4,5 mill. kroner.

Bevilgningen på kap. 605, post 01 foreslås redusert med 4,5 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 720 Helsedirektoratet, post 01.

Samarbeidsavtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten om printproduksjon

Skatteetaten og Arbeids- og velferdsetaten har inngått samarbeidsavtale om printproduksjon. Det er enighet om at tjenester knyttet til utskrift av brev mv., etterbehandling, grafisk produksjon (hustrykkeritjenester) og utbetalingsmeldinger overføres fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten.

For 2014 skal det overføres totalt 13,8 mill. kroner fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten. Dette består av engangsutgifter på 8,7 mill. kroner og varige utgifter på 5,1 mill. kroner. Av 13,8 mill. kroner gjelder 7 mill. kroner postene for ordinære driftsutgifter i begge etatene. Det resterende beløpet overføres mellom de to etatenes 45-poster.

Bevilgningen på kap. 605, post 01 foreslås redusert med 7 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 1618 Skatteetaten, post 01.

Omdisponering fra tiltakspost

Det vises til nærmere omtale av omdisponering fra bevilgningen på kap. 634, post 76. Som følge av dette foreslås bevilgningen på kap. 605, post 01 økt med 25 mill. kroner.

Samlet foreslås bevilgningen på kap. 605, post 01 redusert med 8 mill. kroner.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Bevilgningen på posten er 247,2 mill. kroner.

Det vises til omtale av samarbeidsavtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten om printproduksjon under kap. 605, post 01.

Bevilgningen på kap. 605, post 45 foreslås redusert med 6,8 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 1618 Skatteetaten, post 45.

Kap. 611 Pensjoner av statskassen

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 18,5 mill. kroner. Posten skal dekke utbetalinger for visse grupper som ikke har opptjente pensjonsrettigheter i Statens pensjonskasse. På grunnlag av oppdatert anslag foreslås en reduksjon av bevilgningen.

Bevilgningen på kap. 611, post 01 foreslås redusert med 4,8 mill. kroner.

Kap. 612 Tilskudd til Statens pensjonskasse

Bevilgningen på kapittelet foreslås redusert på grunn av følgende anslagsendringer:

Inntekter fra medlemsinnskuddet og arbeidsgiverpremie, inkludert AFP-premien, oppjusteres med 274 mill. kroner. Økningen i budsjetterte premieinntekter skyldes i hovedsak flere årsverk og høyere lønnsgrunnlag enn tidligere lagt til grunn. Videre skyldes økningen at anslaget for forskuddsinnbetaling i 2014 er økt.

Inntekter fra refusjoner av pensjoner utbetalt på vegne av andre pensjonsordninger anslås økt med 61 mill. kroner. Det nye anslaget for 2014 er basert på faktiske refusjoner i 2013. Videre er det lagt til grunn en vekst lik den beregnede veksten i løpende refusjoner i 2013.

Utbetalinger til alders-, uføre og etterlattepensjoner reduseres med 70 mill. kroner. Reduksjonen skyldes at utbetalte pensjoner i 2013 ble lavere enn tidligere lagt til grunn. I motsatt retning blant annet en forskyving av utbetalinger av refusjoner til andre ordninger i forbindelse med etterbetaling av etterlattepensjon til enkemenn fra 2013 til 2014, jf. også omtale i Prop. 7 S (2013–2014) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet.

Øvrige endringer på kap. 612 medfører en netto oppjustering av utgiftsanslaget med 13 mill. kroner.

Anslagsendringene gjennomgått over gir følgende utslag på post 01 og post 70:

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Bevilgningen på post 01 er 8 663 mill. kroner.

Bevilgningen på kap. 612, post 01 foreslås redusert med 387 mill. kroner.

Post 70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

Bevilgningen på post 70 er 96 mill. kroner.

Bevilgningen på kap. 612, post 70 foreslås redusert med 5 mill. kroner.

Kap. 613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden

Kap. 613 omfatter en teknisk beregnet arbeidsgiveravgift av pensjonspremie for ikke-premiebetalende virksomheter. Bevilgningsbehovet er økt som følge av at de nye premiesatsene for 2014 er høyere enn premiesatsene for 2013, som ble benyttet i Saldert budsjett 2014. Videre er premiegrunnlaget økt. Dette gir følgende utslag på post 01 og post 70:

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Bevilgningen på post 01 er 1 016 mill. kroner.

Bevilgningen på kap. 613, post 01 foreslås økt med 175 mill. kroner.

Post 70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

Bevilgningen på post 70 er 11 mill. kroner.

Bevilgningen på post 70 foreslås økt med 2 mill. kroner.

Kap. 614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

Boliglånsordningen for statsansatte og andre medlemmer av Statens pensjonskasse administreres av Statens pensjonskasse. Anslagene for boliglånsordningen er usikre og påvirkes av flere faktorer, som blant annet lånebeløp per låntaker, utviklingen i boligmarkedet og forholdet mellom rentenivået i boliglånsordningen og i markedet generelt.

Post 90 Utlån, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 18 400 mill. kroner og omfatter utbetaling av nye lån samt beregnede opptjente renter ved utgangen av året. Bevilgningen på posten foreslås økt med 11 400 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak at anslaget for antall utbetalte nye lån per uke i 2014 er økt fra 248 til 410.

Bevilgningen på kap. 614, post 90 foreslås økt med 11 400 mill. kroner.

Kap. 3614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

Post 01 Gebyrinntekter, lån

Bevilgningen på posten er 49 mill. kroner og gjelder innbetaling av gebyrer for låntakere i boliglånsordningen i Statens pensjonskasse.

Bevilgningen på kap. 3614, post 01 foreslås økt med 18 mill. kroner til 67 mill. kroner som følge av høyere etterspørsel etter boliglån enn tidligere forutsatt.

Post 90 Tilbakebetaling av lån

Bevilgningen på posten er 10 000 mill. kroner og omfatter innfrielser og avdrag samt tilbakeføring av opptjente renter ved inngangen til året. Bevilgningen foreslås økt med 600 mill. kroner.

Dette skyldes blant annet en økning i gjennomsnittlig innfridd beløp fra 850 000 kroner til 903 000 kroner. Dette innebærer at budsjetterte innfrielser øker med om lag 400 mill. kroner. Samtidig legges det til grunn at ekstraordinære avdrag på lån øker med om lag 150 mill. kroner.

Bevilgningen på kap. 3614, post 90 foreslås økt med 600 mill. kroner.

Kap. 5607 Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

Post 80 Renter

Bevilgningen på posten er 2 266 mill. kroner og gjelder innbetaling av renter fra lånekundene i boliglånsordningen i Statens pensjonskasse. Innbetalinger av renter anslås å øke med 195 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak høyere vekst i netto utlån.

Bevilgningen på kap. 5607, post 80 foreslås økt med 195 mill. kroner.

Kap. 615 Yrkesskadeforsikring

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 83 mill. kroner og gjelder utgifter til yrkesskadeutbetalinger og Statens pensjonskasses kostnader ved å administrere yrkesskadeordningen. Bevilgningen foreslås økt med 25 mill. kroner. Det er knyttet stor usikkerhet til utbetalte yrkesskadeerstatninger.

Bevilgningen på kap. 615, post 01 foreslås økt med 25 mill. kroner.

Kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak

Post 76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

Arbeids- og sosialdepartementet er i Innst. 15 S (2012–2013), vedtak 2 Omdisponeringsfullmakter, gitt adgang til å omdisponere inntil 40 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 01 Driftsutgifter. Det er gitt en tilsvarende fullmakt i Saldert budsjett 2014. Omdisponeringsfullmakten skal gi rom for å finansiere et forsøk med å prøve ut og vurdere om deler av de tjenestene som vanligvis kjøpes eksternt, kan leveres rimeligere og mer effektivt om de utføres av etaten selv.

I 2013 benyttet Arbeids- og velferdsetaten 25 mill. kroner på sitt driftsbudsjett til dette forsøket, noe som ga et tilsvarende mindreforbruk på kap. 634, post 76. Det ble overført 25 mill. kroner på kap. 634, post 76 fra 2013 til 2014 som følge av dette.

Det foreslås nå å redusere bevilgningen under kap. 634, post 76 med 25 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 605, post 01.

Det foreslås også å redusere bevilgningen under kap. 634, post 76 med 1 mill. kroner mot tilsvarende økning på post 78, jf. omtale nedenfor.

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 634, post 76 redusert med 26 mill. kroner.

Post 78 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

For å dekke regnskapsmessig etterslep knyttet til aktivitet i 2013 som først kommer til utbetaling i 2014, foreslås det at bevilgningen under kap. 634, post 78 økes med 1 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon under kap. 634, post 76.

Kap. 646 Pionerdykkere i Nordsjøen

Post 71 (Ny) Oppreisning, kan overføres

I 2009 og 2010 stevnet syv tidligere nordsjødykkere Norge inn for den Europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). EMDs dom i saken forelå 5. desember 2013. Staten ble frifunnet på de fleste punkter, men dykkerne fikk medhold i at Norge overfor de syv klagerne har krenket artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) om retten til privatliv. Dommen er rettskraftig.

EMD har pålagt staten å betale 8 000 euro i oppreisning for ikke-økonomisk skade som de syv dykkerne er påført som følge av konvensjonsbruddet. Staten er også pålagt å betale klagernes sakskostnader i forbindelse med saken for EMD. Domstolen la imidlertid til grunn at det ikke var grunnlag for å idømme staten plikt til å betale erstatning for økonomiske tap. Staten har betalt ut oppreisning og saksomkostninger til de syv som er direkte omfattet av dommen.

Dommen har i utgangspunktet kun rettsvirkninger for sakens parter. Det er imidlertid betydelige elementer i dommens premisser som tilsier at den må få betydning også for andre dykkere som har befunnet seg i tilsvarende situasjon som klagerne, dvs. for de som har lidd reell overlast. For det første forholder EMDs dom seg i stor grad til Høyesteretts dom 8. oktober 2009 i samme sakskompleks. Saken for Høyesterett var en pilotsak, med forutsatt betydning for andre enn sakens parter. EMDs resonnementer er for øvrig i det vesentlige av generell art. Dommens konklusjoner om krenkelse av artikkel 8 og oppreisningserstatning på 8 000 euro må følgelig legges til grunn også for andre dykkere som har befunnet seg i tilsvarende situasjon. Også etterlatte skal motta oppreisningserstatningen på 8 000 euro når det kan godtgjøres at avdøde fylte ovennevnte vilkår for å få oppreisning.

Kommisjonen som gransket dykkersaken i 2003, anslo at det var ca. 350 dykkere med varig tilknytning til Norge som hadde operert på norsk sokkel fram til 1990. På denne bakgrunn legger Regjeringen til grunn at det totalt vil være rundt 350 dykkere og pårørende som vil kunne ha rett til utbetalingen på 8 000 euro. Samlet vil dette utgjøre om lag 25 mill. kroner.

Uavhengig av dommen i EMD har Regjeringen 9. mai 2014 lagt fram for Stortinget Prop. 88 S (2013–2014), hvor det foreslås en tilleggskompensasjon til nordsjødykkere som omfattes av dagens kompensasjonsordning, som grunnlag for en verdig avslutning av dykkersaken.

Det foreslås at det under kap. 646 opprettes ny post 71 Oppreisning, kan overføres, med bevilgning på 25 mill. kroner.

Kap. 2470 Statens pensjonskasse

Post 24 Driftsresultat

Bevilgningen på kap. 2470, post 24 foreslås redusert med 0,4 mill. kroner, fra et positivt driftsresultat på -23,0 mill. kroner til et positivt driftsresultat på -22,6 mill. kroner.

Forslaget består av følgende elementer:

Post 24.1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

Driftsinntektene foreslås økt med om lag 9 mill. kroner. Av dette skyldes om lag 7 mill. kroner økt volum knyttet til administrasjon av løpende og nye pensjoner, mens øvrige inntekter knyttet til blant annet kapitalforvaltning, kursinntekter og salg av aktuartjenester øker med om lag 2 mill. kroner.

Bevilgningen på kap. 2470, post 24.1 foreslås økt med 9,2 mill. kroner.

Post 24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Driftsutgiftene foreslås økt med 9,2 mill. kroner, jf. omtale under post 24.1 Driftsinntekter.

Bevilgningen på kap. 2470, post 24.2 foreslås økt med 9,2 mill. kroner.

Post 24.3 Avskrivninger

Avskrivningene foreslås redusert med 2 mill. kroner som følge av lavere avskrivingsgrunnlag enn tidligere lagt til grunn.

Bevilgningen på kap. 2470, post 24.3 foreslås redusert med 2 mill. kroner.

Post 24.4 Renter av statens kapital

Anslaget for renter av statens kapital foreslås økt med 2,4 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak en korreksjon i beregningen av gjennomsnittlig lånebeløp i Saldert budsjett 2014.

Bevilgningen på kap. 2470, post 24.4 foreslås økt med 2,4 mill. kroner.

Kap. 2541 Dagpenger

Post 70 Dagpenger, overslagsbevilgning

I 2013 var de samlede utbetalingene til dagpenger 10 301 mill. kroner, mens bevilgningen i Saldert budsjett 2014 er på 10 891,5 mill. kroner. Utgiftene i 2014 anslås nå til 11,4 mrd. kroner. Økningen kan i hovedsak tilskrives oppjusterte anslag for antallet helt ledige og andelen helt ledige som har dagpengerettigheter.

Bevilgningen på kap. 2541, post 70 foreslås økt med 508,5 mill. kroner.

Kap. 2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

Post 70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

Bevilgningen på posten er 707 mill. kroner.

Hittil i år er det kommet inn 360 saker til NAVs lønnsgarantienhet, som er en økning på 12,5 pst. fra samme periode i fjor. På bakgrunn av utviklingen i 1. kvartal 2014 anslås det at antall konkurser for hele året vil være noe høyere enn tidligere antatt. Antall saker inn til garantiordningen vil tilsvarende kunne øke noe mer enn tidligere anslått for 2014. Det ventes videre noe nedbygging av restanser hos NAVs lønnsgarantienhet i løpet av året, men omfanget av dette er usikkert.

Bevilgningen på kap. 2542, post 70 foreslås økt med 73 mill. kroner.

Kap. 2620 Stønad til enslig mor eller far

Post 70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning

Bevilgningen er på 2 381 mill. kroner. Regnskapstall fra 2013 viser noe høyere utgifter enn tidligere anslått. På bakgrunn av dette anslås utgiftene å bli noe høyere enn tidligere anslått også i 2014.

Bevilgningen på kap. 2620, post 70 foreslås økt med 29 mill. kroner.

Post 72 Stønad til barnetilsyn

Bevilgningen er på 385 mill. kroner. Utviklingen hittil i år tilsier at både antallet mottakere og gjennomsnittlig ytelse kan bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn.

Bevilgningen på kap. 2620, post 72 foreslås redusert med 10 mill. kroner.

Post 73 Utdanningsstønad

Bevilgningen er på 62 mill. kroner. Antallet mottakere ventes å bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn.

Bevilgningen på kap. 2620, post 73 foreslås redusert med 4 mill. kroner.

Post 76 Forskuttering av underholdsbidrag

Bevilgningen er på 784 mill. kroner. Antall mottakere i 2014 ser ut til å bli lavere enn tidligere antatt. I Saldert budsjett 2014 ble det lagt til grunn en nedgang i antall mottakere på om lag 4 pst. fra 2013 til 2014, mens reduksjonen nå anslås til om lag 6 pst. Videre ble utgiftene i 2013 lavere enn forventet, noe som gir et lavere inngangsnivå i 2014 enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2620, post 76 foreslås redusert med 29 mill. kroner.

Kap. 2650 Sykepenger

Post 70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 33 770 mill. kroner.

Det trygdefinansierte sykefraværet per sysselsatt økte med 0,2 pst. fra 2012 til 2013, mot antatt nullvekst i saldert budsjett. Basert på regnskapstall hittil i år opprettholdes anslag om nullvekst i det trygdefinansierte sykefraværet i 2014. Forventet økning i sykepengegrunnlaget (lønnsvekst blant sykmeldte) nedjusteres fra 3,5 pst. i saldert budsjett til 3,3 pst. nå, mens sysselsettingsveksten er nedjustert fra 1,0 pst. til 0,8 pst. Samlet sett innebærer dette en liten reduksjon i bevilgningen.

Bevilgningen på kap. 2650, post 70 foreslås redusert med 10 mill. kroner.

Post 71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 1 690 mill. kroner.

Det legges nå til grunn at det trygdefinansierte sykefraværet blant selvstendige i 2014 reduseres med 3 pst. mot en forventet reduksjon på 1 pst. i saldert budsjett. Videre nedjusteres anslått vekst i sykepengegrunnlaget og sysselsettingen, jf. omtale under post 70.

Bevilgningen på kap. 2650, post 71 foreslås redusert med 50 mill. kroner.

Post 72 Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 565 mill. kroner.

Det legges nå til grunn en reduksjon i antall mottakere av omsorgs- og pleiepenger på 1 pst. i 2014 mot en antatt nullvekst i saldert budsjett. Videre nedjusteres økningen i omsorgs- og pleiepengegrunnlaget fra 3,5 pst. til 3,3 pst.

Bevilgningen på kap. 2650, post 72 foreslås redusert med 25 mill. kroner.

Kap. 2651 Arbeidsavklaringspenger

Post 70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 33 860 mill. kroner.

I 2013 var det i gjennomsnitt om lag 166 000 mottakere av arbeidsavklaringspenger. Antall mottakere ble noe høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett for 2014. Det anslås nå at gjennomsnittlig antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2014 blir om lag 157 500. Dette er en økning på 2 100 mottakere sammenlignet med anslaget som lå til grunn for saldert budsjett. Oppjusteringen skyldes hovedsakelig at forventet overgang fra arbeidsavklaringspenger til uførepensjon for mottakere som har nådd grensen for maksimal varighet på arbeidsavklaringspenger kommer noe senere enn tidligere lagt til grunn. Denne økningen på arbeidsavklaringspenger motsvares således av en redusert tilgang til uførepensjon.

Bevilgningen på kap. 2651, post 70 foreslås økt med 250 mill. kroner.

Post 71 Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 390 mill. kroner.

Gjennomsnittlig antall mottakere av tilleggsstønad er så langt i 2014 noe lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2651, post 71 foreslås redusert med 30 mill. kroner.

Post 72 Legeerklæringer

Bevilgningen på posten er 350 mill. kroner.

Utgiftene på posten i 2013 ble noe høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett for 2014. Dette har sammenheng med at det ble utstedt mange spesialisterklæringer i forbindelse med avklaring av personer som mottok arbeidsavklaringspenger, og som hadde søkt om uførepensjon.

Bevilgningen på kap. 2651, post 72 foreslås økt med 25 mill. kroner.

Kap. 2655 Uførhet

Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 24 035 mill. kroner.

Gjennomsnittlig antall mottakere av grunnpensjon i 2013 ble noe lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Det legges nå til grunn om lag 310 100 mottakere i 2014, en nedjustering på 3 200 mottakere fra saldert budsjett. Nedjusteringen av utgiftene til uførepensjon skyldes delvis at forventet overgang fra arbeidsavklaringspenger til uførepensjon for mottakere som har nådd grensen for maksimal varighet på arbeidsavklaringspenger kommer noe senere enn tidligere lagt til grunn.

Bevilgningen på kap. 2655, post 70 foreslås redusert med 225 mill. kroner.

Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 37 010 mill. kroner.

Gjennomsnittlig antall mottakere av tilleggspensjon i 2013 ble noe lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Det legges nå til grunn om lag 302 000 mottakere i 2014, en nedjustering på om lag 3 500 mottakere fra saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2655, post 71 foreslås redusert med 480 mill. kroner.

Post 72 Særtillegg, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 2 285 mill. kroner.

Utgiftene i 2014 anslås å bli noe lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2655, post 72 foreslås redusert med 35 mill. kroner.

Kap. 2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

Post 71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 1 690 mill. kroner.

Basert på utviklingen hittil i år anslås det at gjennomsnittlig antall mottakere av hjelpestønad vil bli noe lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2661, post 71 foreslås redusert med 15 mill. kroner.

Post 73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

Bevilgningen på posten er 154,7 mill. kroner.

Utgiftene i 2014 anslås å bli noe lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2661, post 73 foreslås redusert med 7,5 mill. kroner.

Post 74 Tilskudd til biler

Bevilgningen på posten er 810 mill. kroner. Det anslås nå at utgiftene vil bli noe lavere enn bevilgningen i saldert budsjett. Det vises også til omtale under kap. 5701, post 03 nedenfor.

Bevilgningen på kap. 2661, post 74 foreslås redusert med 20 mill. kroner.

Post 75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

Stønad til ordinært datautstyr ble tatt ut av hjelpemiddelsortimentet i NAV Hjelpemiddelsentral i 2010. Begrunnelsen var at dette er ordinært utstyr, og som dermed ikke lenger var å anse som et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand. Regjeringen mener at det er behov for å styrke tilbudet til elever med lese- og skrivevansker og foreslår på denne bakgrunn at ordningen blir gjeninnført fra høsten 2014. Det foreslås at elever i grunnskolen og videregående opplæring igjen gis rett til PC og annet utstyr fra NAV Hjelpemiddelsentral dersom de har legeattest på behovet, vurdering fra PP-tjenesten e.l., og at midlene ikke blir dekket etter annet regelverk. Elever som har behov for PC av andre grunner enn lese- og skrivevansker, skal fortsatt få dette dekket av skolen.

Bevilgningen på kap. 2661, post 75 foreslås økt med 8 mill. kroner.

Post 76 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve tilbyr tilpasningskurs etter folketrygdloven § 10–7 også til barn under skolepliktig alder. For at folkehøyskolen skal kunne gjennomføre dette kurstilbudet på en god måte, gir skolen tilbud om barnepass for familier som deltar på skolens kurs i døvespråk. Dette tilbudet har tidligere blitt finansiert som et barnehagetilbud, men må betraktes som et kurstilbud for døve barn og deres pårørende, eller døve voksne og deres familier. Det bør derfor etter Regjeringens vurdering finansieres over folketrygden. Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på kap. 2661, post 76 med 0,4 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 571, post 60.

Kap. 2670 Alderdom

Det foreslås en samlet økning av bevilgningen til alderspensjon på 445,5 mill. kroner. Anslagene for utgifter til grunnpensjon og tilleggspensjon, på hhv. post 70 og 71, økes med 570 mill. kroner. Anslag for utgifter til særtillegg, pensjonstillegg på post 73 reduseres med 124,5 mill. kroner.

Utgiftene til alderspensjon oppjusteres med om lag 540 mill. kroner knyttet til etterbetalinger og omregning av alderspensjonen til etterlatte. Arbeids- og velferdsetaten har foretatt en gjennomgang av alderspensjonen til etterlatte, for å undersøke om de har krav på en høyere pensjon. En del alderspensjonister som har mistet sin ektefelle kan ha gått glipp av etterlatterettigheter, ved at de har unnlatt å søke om å få omregnet alderspensjonen etter at de ble enslige. Arbeids- og velferdsetaten har nå kartlagt alle som kan ha rett til tillegg i sin alderspensjon etter opptjente rettigheter til avdød ektefelle, og tar sikte på at sakene skal være ferdigbehandlet innen 1. juli i år.

Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning

Bevilgningen er på 59 190 mill. kroner. Anslaget for gjennomsnittlig antall mottakere av grunnpensjon i 2014 oppjusteres noe sammenlignet med saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2670, post 70 foreslås økt med 30 mill. kroner.

Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

Bevilgningen er på 110 980 mill. kroner. Både anslaget for gjennomsnittlig antall mottakere av tilleggspensjon i 2014 og anslått gjennomsnittlig tilleggspensjon i 2014 oppjusteres noe.

Bevilgningen på kap. 2670, post 71 foreslås økt med 540 mill. kroner.

Post 73 Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

Bevilgningen er på 5 794,5 mill. kroner. Både anslaget for gjennomsnittlig antall mottakere av særtillegg og gjennomsnittlig ytelse nedjusteres noe sammenlignet med saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2670, post 73 foreslås redusert med 124,5 mill. kroner.

Kap. 2680 Etterlatte

Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning

Bevilgningen er på 1 210 mill. kroner. Anslaget oppjusteres hovedsakelig som følge av at gjennomsnittlig ytelse i 2014 anslås å bli litt høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2680, post 70 foreslås økt med 10 mill. kroner.

Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

Bevilgningen er på 950 mill. kroner. Anslaget oppjusteres hovedsakelig som følge av at gjennomsnittlig ytelse i 2014 anslås å bli litt høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2680, post 71 foreslås økt med 5 mill. kroner.

Kap. 2686 Gravferdsstønad

Post 70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning

Bevilgningen er på 197 mill. kroner. Anslaget nedjusteres hovedsakelig som følge av at gjennomsnittlig antall mottakere i 2014 anslås å bli litt lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2686, post 70 foreslås redusert med 17 mill. kroner.

Kap. 5701 Diverse inntekter

Post 02 Diverse inntekter

Bevilgningen på posten er 570 mill. kroner.

Regnskapet for 2013 viste inntekter på om lag 793 mill. kroner. Sammenlignet med regnskapet for 2013 legges det til grunn lavere inntekter knyttet til gebyrer på sykefraværsoppfølging som følge av at det ikke lenger praktiseres utskriving av gebyrer. Inntekter knyttet til «prosjekt merinnkreving», som ble etablert i juni 2013 ved NAV Innkreving, forventes å øke noe sammenlignet med regnskapet for 2013. «Prosjekt merinnkreving» går ut på at det iverksettes manuell oppfølging av misligholdte saker som ellers bare ville blitt fulgt opp maskinelt. Samlet anslås inntektene på posten til 759 mill. kroner i 2014.

Bevilgningen på kap. 5701, post 02 foreslås økt med 189 mill. kroner.

Post 03 Hjelpemiddelsentraler mv.

Bevilgningen på posten er 36,6 mill. kroner.

Inntektene på posten foreslås økt, hovedsakelig som følge av overføring av inntekter på bilområdet som tidligere ble regnskapsført under kap. 2661, post 74.

Bevilgningen på kap. 5701, post 03 foreslås økt med 23,4 mill. kroner.

Post 73 Refusjon fra bidragspliktige

Bevilgningen er på 310 mill. kroner. Anslagene for refusjonsinntekter avhenger av forventet utbetalt bidragsforskudd på kap. 2620, post 76 i samme periode. I saldert budsjett er det lagt til grunn at refusjonene vil utgjøre om lag 39 pst. av utgiftene på kap. 2620, post 76. På bakgrunn av oppdaterte anslag forventes inntektene i 2013 å utgjøre om lag 36 pst. av anslåtte utgifter på kap. 2620, post 76.

Bevilgningen på kap. 5701, post 73 foreslås redusert med 40 mill. kroner.

Andre saker

Kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak

Post 76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

Gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltak i 2014

I Saldert budsjett 2014 lå det til grunn en reduksjon i antallet tiltaksplasser for ledige med 4 000 og en økning i antallet plasser for personer med nedsatt arbeidsevne med 3 000 sammenlignet med 2013, til hhv. om lag 12 000 og 57 700 plasser.

Gjennomføringen hittil i år avviker fra dette, med et høyere antall plasser for ledige og et lavere antall plasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Avvikene har sammenheng med at det har vist seg krevende å gjennomføre endringene i tiltaksnivå tilstrekkelig raskt. Det samlede antallet tiltaksplasser er imidlertid om lag som planlagt.

Regjeringen legger til grunn at det ikke vil være tilrådelig å gjennomføre et så lavt tiltaksnivå for ledige i andre halvår at gjennomsnittet for 2014 blir på om lag 12 000 plasser. Dette vil kunne kreve inntaksstopp på flere tiltak og i flere fylker og innebære at tiltaksnivået ved utgangen av 2014 blir så lavt at det skaper problemer for tiltaksgjennomføringen for ledige ved inngangen til 2015.

Målene om 12 000 og 57 700 tiltaksplasser for hhv. ledige og personer med nedsatt arbeidsevne i 2014 vil derfor ikke bli nådd. I stedet arbeides det mot å nå målene om 12 000 og 57 700 plasser i andre halvår isolert sett, og Arbeids- og velferdsdirektoratet er bedt om en plan som skal sørge for dette.

De budsjettmessige konsekvensene av avvikene vil være små, da det totale nivået er om lag som planlagt og gjennomsnittlig månedspris for de to innsatsgruppene er tilnærmet lik.

Korrigering av tilsagnsfullmakt under kap. 634, post 76

I Innst. 15 S (2013–2014) vedtak 5 Tilsagnsfullmakter, er det lagt til grunn at tilsagnsfullmakten på kap. 634, post 76 skal være 2 590,68 mill. kroner, tilsvarende som i Prop. 1 S (2013–2014). Det korrekte beløpet skal være 2 555,37 mill. kroner, som i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014).

Det fremmes forslag til ny tilsagnsfullmakt, jf. forslag til romertallsvedtak.

Stikkordsfullmakt knyttet til post 60 Arbeids- og utdanningsreiser i Oslo kommune

Det foreslås å knytte stikkordsfullmakten kan nyttes under post 78 til post 60 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser i Oslo kommune, slik at eventuelle ubenyttede midler til Oslo kommune kan brukes på kap. 634, post 78 etter overgang til statlig ordning fra september 2014, jf. forslag til romertallsvedtak.

Modernisering av Arbeids- og velferdsetatens IKT-systemer

IKT-moderniseringsprogrammet i Arbeids- og velferdsetaten er planlagt gjennomført som tre prosjekter med separat beslutningsprosess for hvert av prosjektene. Prosjekt 1 har en godkjent kostnadsramme på 1,75 mrd. 2012-kroner, inkl. usikkerhetsavsetning. Prosjektet var planlagt å vare fra august 2012 til april 2015. Prosjektet skulle i henhold til opprinnelig plangrunnlag bl.a. levere systemløsninger for ny uføretrygd, en gjenbrukbar vedtaksmodul for ytelsesområdene, selvbetjeningsløsninger for brukerne, systemløsninger for innsyn i egen sak og nye løsninger som tilfredsstiller økonomireglementets bestemmelser.

Arbeids- og velferdsdirektoratet analyserte våren 2013 risikoen for at man med gjennomføringsstrategien i Prosjekt 1 ikke ville rekke å få på plass de nødvendige systemløsningene i tide til iverksetting av uførereformen 1.1.2015. Analysene viste at den valgte løsningen var vesentlig mer kompleks og kostbar enn forutsett i planene for prosjektet, og at den innebar en risiko for at uførereformen ikke kunne iverksettes som planlagt.

I juni 2013 orienterte arbeids- og velferdsdirektøren Arbeids- og sosialdepartementet om at han hadde besluttet å endre gjennomføringsstrategi for uførereformen. Ny uføretrygd skulle nå realiseres ved gjenbruk og videreutvikling av pensjonsløsningen (Pesys) i stedet for å utvikle en ny vedtaksmodul for uføre med ny, modernisert systemløsning.

Arbeids- og sosialdepartementet tok denne beslutningen til orientering, og bestilte samtidig en konsekvensanalyse som del av beslutningsgrunnlaget for hvordan man skulle håndtere det videre utviklingsarbeidet i Prosjekt 1. På bakgrunn av konsekvensanalysen bekreftet Regjeringen Stoltenberg i Prop. 1 S (2013–2014) beslutningen om å endre gjennomføringsstrategi for ny uføretrygd. Det ble samtidig opplyst om at dette ville medføre en større replanlegging av Prosjekt 1 og at Stortinget ville bli orientert om det videre arbeidet med Prosjekt 1 på en egnet måte, herunder om eventuelle budsjettmessige konsekvenser.

Beslutningen om å gjenbruke Pesys innebærer en betydelig replanlegging av resten av Prosjekt 1. Arbeidet med ny gjenbrukbar vedtaksløsning måtte stanses, og selvbetjeningsløsningen vil bli levert med mindre omfang enn planlagt. Noen selvbetjeningsløsninger og endringer i teknisk plattform er blitt installert i de to første leveransene (oktober 2013 og mars 2014), men flere påbegynte leveranser måtte stoppes i påvente av replanlegging av Prosjekt 1 og videre planlegging av Prosjekt 2 og 3. Totalt er det benyttet om lag 700 mill. kroner i 2013, herav om lag 66 mill. kroner direkte til uføredelen av prosjektet.

Direktoratet har nå ferdigstilt nytt Sentralt styringsdokument med oppdatert kostnadskalkyle og usikkerhetsanalyse for et revidert Prosjekt 1, som skal leveres innenfor den opprinnelige tidsrammen for prosjektet. Hovedpunktene i planene er at prosjektet framover vil levere systemstøtte for ny uføretrygd fra 1.1.2015, og at det i tillegg blant annet skal levere selvbetjeningsløsninger for innsyn i egen sak og dagpenger. Oppdatert kostnadskalkyle for revidert Prosjekt 1 viser en noe lavere styringsramme (P50) enn i det opprinnelige plangrunnlaget. Med redusert usikkerhet i det gjenstående utviklingsarbeidet indikerer kalkylene at kostnadsrammen inkludert usikkerhetsavsetning (P85) vil kunne nedjusteres. Dette vil bli vurdert og redegjort for i Prop. 1 S (2014–2015) når tallene er gjennomgått nærmere.

Prosjekt 2 skal gjennomgå to utredningsfaser og kvalitetssikringsprosesser før det kan fremmes forslag til kostnadsramme for Stortinget. Første fase er en grundig konseptstudie som skal til ekstern kvalitetssikring. Da vil blant annet strategi, faglig innhold, konsept og målbilder revurderes. En viktig del av disse vurderingene er hvilken gjenbruksstrategi som skal legges til grunn for moderniseringen.

Andre fase er en planleggingsfase med ekstern kvalitetssikring (KS2), der Prosjekt 2 skal detaljplanlegges.

Korrigering av statsregnskapet knyttet til feil bokført verdi av leieboerinnskudd.

I forbindelse med den årlige rapportering til statsregnskapet (kapitalregnskapet) har det i perioden 2008–2011 vært mangelfull rapportering av tilbakebetalinger av leieboerinnskudd til Arbeids- og velferdsetaten. Tilbakebetalinger er løpende blitt inntektsført over bevilgnings-regnskapets kapittel 5701, post 02 Diverse inntekter, men den tilhørende fordringskontoen i kapitalregnskapet (konto 62–80–06 Leieboerinnskudd mv under Arbeids- og sosialdepartementet) har ikke blitt tilsvarende nedjustert. Fordringskontoen for leieboerinnskudd framstår derfor i kapitalregnskapet med et beløp som er 4,1 mill. kroner høyere enn den reelle verdien av utestående leieboerinnskudd. I kapitalregnskapet per 31.desember 2013 er leieboerinnskudd oppført med 4 858 840 kroner, mens riktig beløp skal være 758 840 kroner. Arbeids- og sosialdepartementet har ifm. Meld. St. 3 (2013–2014) Statsrekneskapen 2013 bedt om at det inkluderes en fotnote om forholdet, hvor det også opplyses at departementet i 2014 vil søke om fullmakt til å korrigere verdien direkte mot konto for forskyvning i balansen (statens egenkapitalkonto). Det vises til Meld. St. 3 (2013–2014), side 222/223, note 1.

I Arbeids- og velferdsetatens interne regnskaper er innbetalingene korrekt registrert, og forholdet har ikke noen konsekvenser for etatens mellomværende med statskassen.

På bakgrunn av ovenstående foreslås det å korrigere saldo for kapitalregnskapets konto 62–80–06 med 4,1 mill. kroner mot konto for forskyvning i balansen, jf. forslag til romertallsvedtak.

Uførereformen

I desember 2011 vedtok Stortinget at dagens uførepensjon i folketrygden skal erstattes av ny uføretrygd med nye beregningsregler. Ytelsen skal skattlegges som lønn. Dagens uførepensjonister kommer ikke under de nye reglene for beregning av uføretrygd, men omfattes av de nye skattereglene. Ytelsene før skatt vil derfor bli økt for å kompensere for de nye skattereglene. Målet er at endringene i inntekt etter skatt blir så små som mulig. Ny uføretrygd skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2015.

Ved omregningen til ny uføretrygd tas det utgangspunkt i hva man ville hatt i inntekt etter skatt om man var 100 pst. ufør, hadde folketrygdens uføreytelse som eneste inntekt og ingen fradrag utover standard fradrag (personfradrag og minstefradrag). Med disse forutsetningene blir nettoinntekten upåvirket av omregningen. I andre tilfeller blir nettoinntekten endret. Endringene skyldes først og fremst at avviklingen av dagens skattebegrensningsregel endrer skatten på inntekt ved siden av folketrygdens ytelser og også den skattemessige verdien av fradrag i alminnelig inntekt. Den samlede effekten for den enkelte avhenger av individuelle forhold, som størrelsen på uførepensjonen og forholdet mellom andre inntekter og fradrag. Omregningen vil kunne endre både den enkeltes inntekt etter skatt og den samlede nettoutgiften for det offentlige.

I Prop. 130 L (2010–2011) Endringer i folketrygdloven ble det uttrykt at dagens uførepensjonister ville beholde tilnærmet samme ytelse etter skatt som tidligere, men at endringene totalt sett ville kunne medføre noe økte nettoutgifter. Da forslag om endring av skattereglene ble lagt fram for Stortinget i Prop. 1 LS (2012–2013) Skatter, avgifter og toll 2013, ble det vist til at samlet inntekt etter skatt for personer med uførepensjon fra tjenestepensjonsordninger ville bli endret med nye skatteregler. På dette tidspunktet var det ikke grunnlag for å endre anslaget på effekter av omregningen. Nå indikerer nye beregninger at utslagene for den enkelte kan bli større og nettoutgiften for det offentlige kan øke mer enn opprinnelig antatt. Regjeringen vil vurdere dette nærmere og komme tilbake til Stortinget om saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

2.7 Helse- og omsorgsdepartementet

Kap. 700 Helse- og omsorgsdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 0,2 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen under Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 1 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510, post 1.

Kap. 701 IKT i helse- og omsorgssektoren

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås økt med 8 mill. kroner til fritt behandlingsvalg og vedtatte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Samlet foreslås det i dette budsjettframlegget en styrking på 17 mill. kroner til fritt behandlingsvalg og ny pasient- og brukerrettighetslov, jf. omtale under kap. 781, post 21.

Kap. 703 Internasjonalt samarbeid

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås økt med 7,1 mill. kroner til årlige kontingenter til EU-programmer og -byråer der Norge deltar. Kontingentenes størrelse fastsettes av EU og varierer fra år til år med BNP, valutaforhold og programkostnader.

Kap. 710 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås økt med 13,6 mill. kroner til en leveringsavtale som skal sørge for leveranser av vaksine mot pandemisk influensa i en pandemisituasjon. Avtalen gjelder ett år fra det tidspunkt avtalen inngås.

Kap. 720 Helsedirektoratet

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås økt med 4 mill. kroner til fritt behandlingsvalg og vedtatte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Samlet foreslås det i dette budsjettframlegget en styrking på 17 mill. kroner til fritt behandlingsvalg og ny pasient- og brukerrettighetslov, jf. omtale under kap. 781, post 21.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 4,5 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på Arbeids- og sosialdepartementets kap. 605, post 01, som følge av at Helse- og omsorgsdepartementet har overtatt styringen av Statens seniorråd f.o.m. 2014.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 10,5 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 725, post 01. Endringen gjelder nasjonalt program for pasientsikkerhet, jf. nærmere omtale under kap. 725, post 01.

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 10 mill. kroner grunnet utsatt elektronisk informasjonsutveksling i EØS. Gjennom en EU-forordning er det innført krav om utveksling av elektronisk informasjon mellom EØS-land innenfor områdene sosial-, trygde- og helserettigheter. Forordningen skal sikre informasjonsutveksling mellom landene ved bruk av særskilte strukturerte elektroniske dokumenter, og den papirbaserte informasjonsutvekslingen vil falle bort.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 720, post 01 med 9 mill. kroner.

Kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 1,7 mill. kroner grunnet overføring av ubrukt bevilgning fra 2013 til 2014.

Kap. 724 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 1,9 mill. kroner grunnet overføring av ubrukt bevilgning fra 2013 til 2014.

Kap 725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 20,2 mill. kroner mot at bevilgningene på kap. 720, post 01 og kap. 781, post 21 økes med henholdsvis 10,5 mill. kroner og 9,7 mill. kroner. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har vært sekretariat for Nasjonalt program for pasientsikkerhet. Det foreslås å legge sekretariatet til Helsedirektoratet for å forenkle organiseringen og styringen.

Kap. 726 Statens helsepersonellnemnd

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 3,2 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 728, post 01. Sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd og sekretariatet for Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda foreslås slått sammen. Nemndsekretariatene er faglig beslektet, og sammenslåingen skal forbedre oppgaveløsningen.

Kap. 728 Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 3,2 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 726, post 01, jf. omtale der.

Kap. 732 Regionale helseforetak

Post 70 Særskilte tilskudd

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 10,8 mill. kroner fordi utgiftene til reise- og oppholdsutgifter for pårørende og etterlatte etter angrepene 22. juli 2011 er blitt lavere enn budsjettert, jf. Prop. 154 S (2010–2011) og Innst. 21 S (2011–2012).

Bevilgningen på posten foreslås økt med 10 mill. kroner til transporttilbud for psykisk syke, mot en tilsvarende reduksjon på Justis- og beredskapsdepartementets kap. 440, post 01. Det er bevilget 10 mill. kroner på Justis- og beredskapsdepartementets budsjett for at spesialistutdannet helsepersonell skal gjennomføre transport av psykisk syke personer, jf. Prop. 1 S (2013–2014) Tillegg 1 og Innst. 11 S (2013–2014). Det er et mål å etablere en verdig og helsefaglig god transporttjeneste, hvor politi kun bistår når det er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner. Forslaget om flytting av bevilgningen er knyttet til arbeidet Helse- og omsorgsdepartementet skal gjøre med å videreutvikle transporttilbudet. Det tas sikte på å etablere et treårig prosjekt. Helse- og omsorgsdepartementet vil disponere beløpet i samråd med Justisdepartementet.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 732, post 70 med 0,8 mill. kroner.

Post 72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

Bevilgningen på posten foreslås økt med 9,1 mill. kroner knyttet til aktivitetsbasert refusjonssystem for poliklinisk radiologi, jf. omtale under kap. 2711, post 76.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 0,5 mill. kroner til tuberkuloseforebyggende arbeid. Rutinene for det tuberkuloseforebyggende arbeidet legges om f.o.m. juli 2014. Omleggingen av screeningprogram for tuberkulose av asylsøkere og andre innvandrere innebærer at testing som nå gjennomføres i kommunene, faller bort og erstattes av test som gjøres av helseforetakene. Det foreslås videre at BCG-vaksinering av nyfødte i risikogruppene for tuberkulose flyttes fra nyfødtavdelingene på sykehusene til den kommunale helsetjenesten (helsestasjonene). Utgiftsøkningen i helseforetakene er fordelt på kap. 732, postene 72–75.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 732, post 72 med 9,6 mill. kroner.

Post 73 Basisbevilgning Helse Vest RHF

Bevilgningen på posten foreslås økt med 3,2 mill. kroner knyttet til aktivitetsbasert refusjonssystem for poliklinisk radiologi, jf. omtale under kap. 2711, post 76.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 0,2 mill. kroner til tuberkuloseforebyggende arbeid, jf. omtale under kap. 732, post 72.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 732, post 73 med 3,4 mill. kroner.

Post 74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

Bevilgningen på posten foreslås økt med 2,4 mill. kroner knyttet til aktivitetsbasert refusjonssystem for poliklinisk radiologi, jf. omtale under kap. 2711, post 76.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 0,1 mill. kroner knyttet til tuberkuloseforebyggende arbeid, jf. omtale under kap. 732, post 72.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 732, post 74 med 2,5 mill. kroner.

Post 75 Basisbevilgning Helse Nord RHF

Bevilgningen på posten foreslås økt med 2,3 mill. kroner knyttet til aktivitetsbasert refusjonssystem for poliklinisk radiologi, jf. omtale under kap. 2711, post 76.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 0,1 mill. kroner knyttet til tuberkuloseforebyggende arbeid, jf. omtale under kap. 732, post 72.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 732, post 73 med 2,4 mill. kroner.

Post 76 Innsatsstyrt finansiering

I Saldert budsjett 2013 ble det lagt til rette for en aktivitetsvekst på 1,7 pst. fra 2012 til 2013 med utgangspunkt i anslag for 2012 basert på aktivitetstall for første tertial 2012. Endelig aktivitet i 2012 ble om lag 0,4 pst. lavere enn anslått. Dette innebærer at Saldert budsjett 2013 la til rette for en vekst på 2,1 pst. fra faktisk nivå i 2012. Til fradrag fra dette kommer økt pasientbehandling som følge av opprettelse av nye døgntilbud i kommunene. I budsjettet for 2013 er dette anslått til å utgjøre om lag 0,8 pst. av aktiviteten i spesialisthelsetjenesten.

Faktisk aktivitet i 2013 viser en aktivitetsvekst i sykehusene på om lag 1 pst. fra endelig nivå i 2012. Dette er noe lavere enn lagt til grunn for Prop. 12 S (2013–2014), jf. Stortingets behandling av Innst. 72 S (2013–2014), hvor bevilgningen for 2013 ble økt med 80 mill. kroner bl.a. som følge av økt anslag for aktivitet i 2013. Foreløpig avregning for 2013 tilsier samlet økning i bevilgningsbehov for ISF i 2013 på 10 mill. kroner. Dette er om lag 70 mill. kroner lavere enn lagt til grunn basert på aktivitetstall per andre tertial.

Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake til endelig avregning for 2013 i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2014, inkl. ev. justeringer som følge av behandling av enkeltsaker i avregningsutvalget. Ev. mer- eller mindreutbetalinger i 2013 vil på vanlig måte bli motregnet mot a kontoutbetalingene til de regionale helseforetakene for 2014.

Faktisk aktivitet i 2013 tilsier at kommunenes utgifter til kommunal medfinansiering er 5,31 mrd. kroner. Dette er om lag 40 mill. kroner lavere enn anslått i Prop. 12 S (2013–2014).

Post 77 Poliklinisk virksomhet mv.

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 16,7 mill. kroner mot en tilsvarende økning i basisbevilgningene til regionale helseforetak, jf. omtale under kap. 732, postene 72–75. Flyttingen gjelder aktivitetsbasert refusjonssystem for poliklinisk radiologi, jf. omtale under kap. 2711, post 76.

I Saldert budsjett 2013 var det lagt til rette for en vekst i poliklinisk aktivitet på om lag 6,5 pst. fra 2012 til 2013 basert på regnskapstall per mai 2012. Utbetalingene i 2013 viste seg å bli lavere enn dette. I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 12 S (2013–2014) ble derfor bevilgningen redusert med 84 mill. kroner. Endelige tall for hele 2013 viser at utbetalingene ble 6 mill. kroner høyere enn anslått i Prop. 12 S (2013–2014).

Kap. 733 Habilitering og rehabilitering

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 0,9 mill. kroner knyttet til overføring av ubrukte midler fra 2013 til 2014.

Kap. 734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås økt med 6 mill. kroner til kontrollkommisjonene innen det psykiske helsevernet. Kontrollkomisjonenes utgifter avhenger av antall saker som skal behandles og sakenes kompleksitet. Antallet er høyere enn budsjettert.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 0,8 mill. kroner knyttet til overføring av ubrukte midler fra 2013 til 2014.

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 0,7 mill. kroner knyttet til nasjonal strategi for frivillighet, jf. omtale under post 72.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 743, post 21 med 1,5 mill. kroner.

Post 72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

Det foreslås å flytte 0,7 mill. kroner fra post 21 knyttet til gjennomføring av nasjonal strategi for frivillighet.

Kap. 761 Omsorgstjeneste

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås økt med 4 mill. kroner mot at bevilgningen på kap. 761, post 60 reduseres tilsvarende, jf. omtale der. Videre foreslås bevilgningen økt med 2 mill. kroner mot at bevilgningen på kap. 761, post 67 reduseres tilsvarende, jf. omtale der. Samlet foreslås det å øke bevilgningen på posten med 6 mill. kroner.

Post 60 Kommunale kompetansetiltak

Grunnet behov for anskaffelser knyttet til Mitt Livs ABC, foreslås bevilgingen redusert med 4 mill. kroner mot at bevilgningen på kap. 761, post 21 økes tilsvarende.

Post 62 Dagaktivitetstilbud

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 30 mill. kroner. I Prop. 1 S (2013–2014) ble det lagt til rette for etablering av 1 200 nye plasser inneværende år. Tilskudd til plasser opprettet i 2012 og 2013 var forutsatt finansiert av overført beløp på posten fra 2013. Overført beløp fra 2013 er nå større enn det som kreves for å finansiere tilskudd til plasser opprettet tidligere år.

Post 63 Investeringstilskudd

I Stortingets behandling av Prop. 15 S (2013–2014) for Kommunal- og regionaldepartementet ble det vedtatt en justering av budsjetteringsmodellen for investeringstilskuddet. De endrede forutsetningene for når tilsagn om tilskudd kommer til utbetaling ble ikke fullt ut innarbeidet i bevilgningen for 2014. De nye forutsetningene tilsier at anslåtte utbetalinger i 2014 skal reduseres med 85,3 mill. kroner. I tillegg foreslås det å redusere bevilgningen i 2014 med 59,9 mill. kroner som følge av at 399 mill. kroner av tilsagnsrammen for 2013 ikke ble brukt.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 761, post 63 med 145,2 mill. kroner.

Post 67 Utviklingstiltak

På grunn av behov for anskaffelser til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, foreslås bevilgningen på posten redusert med 2 mill. kroner mot at bevilgningen på kap. 761, post 21 økes tilsvarende.

Kap. 762 Primærhelsetjeneste

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås økt med 7 mill. kroner til utvikling av beslutningsstøtteverktøy for sykmeldere. Regjeringen vil sørge for større forutsigbarhet og mer likebehandling i sykmeldingsprosessen ved å innføre veiledende, normerte sykmeldingsperioder, men hvor legens beslutning veier tyngst. Det iverksettes derfor et utviklingsarbeid under ledelse av Helsedirektoratet og med bistand fra Arbeids- og velferdsdirektoratet med sikte på innføring så snart det er faglig forsvarlig.

Det er viktig at anbefalingene i beslutningsstøttesystemet er i tråd med medisinsk fagkunnskap og er godt forankret blant gruppene som skal sykmelde (primært legene). Utviklingsarbeidet vil derfor bli gjennomført i samarbeid med medisinsk-faglig kompetanse. Det legges til grunn at løsning for beslutningsstøttesystemet er integrert i fastlegenes elektroniske pasientjournalsystem (EPJ).

Prosjektet vil ha kostnader knyttet til utviklingen av systemet på 7 mill. kroner i 2014. Av disse er 6 mill. kroner utviklingskostnader og 1 mill. kroner er til systemutvikling av EPJ.

Post 60 Forebyggende helsetjenester

Bevilgningen på posten foreslås økt med 10 mill. kroner mot at bevilgningen på Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 571, post 64 reduseres tilsvarende, jf. merknader i Innst. 11 S (2013–2014) og Innst. 16 S (2013–2014). Midler til styrking av skolehelsetjenesten i videregående skole ble bevilget på feil kapittel og post.

Post 61 Fengselshelsetjeneste

Bevilgningen på posten foreslås økt med 2,5 mill. kroner. I Stortingets behandling av Prop. 1 S (2013–2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014), ble det vedtatt å øke soningskapasiteten med 70 plasser. Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for tilskuddet til vertskommunene og fylkeskommunene for å yte helse- og omsorgstjenester og fengselshelsetjenester. Utvidelsen av antall fengselsplasser i 2014 medfører konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner som har ansvar for å tilby nødvendige helse- og tannhelsetjenester til de innsatte.

Kap. 763 Rustiltak

Post 61 Kommunalt rusarbeid

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 6 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 763, post 72. Det er bevilget 6 mill. kroner i 2014 til etterutdanning og opplæring av personell som fremmer saker om tilbakehold og tvang overfor rusavhengige. De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål skal stå for utviklingen av opplæringsprogrammet og tilby kommunene opplæring.

Post 72 Kompetansesentre mv

Bevilgningen på posten foreslås økt med 6 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 763, post 61, jf. omtale der.

Kap. 764 Psykisk helse

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås økt med 2,4 mill. kroner mot at bevilgningen på kap. 764, post 73 reduseres tilsvarende, jf. omtale der.

Post 72 Utviklingstiltak

Bevilgningen på posten foreslås økt med 1 mill. kroner mot at bevilgningen på Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 571, post 64 reduseres tilsvarende, jf. merknader i Innst. 11 S (2013–2014) og Innst. 16 S (2013–2014). Midler til MOT og Harry Benjamin Ressurssenter ble bevilget på feil kapittel og post.

Post 73 Vold og traumatisk stress

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 2,4 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 764, post 21. Bevilgningen til RVTS-ene ble styrket med 10 mill. kroner i statsbudsjettet for 2014 til arbeid mot vold i nære relasjoner. Hele styrkingen er bevilget over kap. 764, post 73. RVTS-Sør tildeles midler gjennom en belastningsfullmakt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet over kap. 764, post 21.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 5 mill. kroner mot at bevilgningen på Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 571, post 64, reduseres tilsvarende, jf. merknader i Innst. 11 S (2013–2014) og Innst. 16 S (2013–2014). En styrking av arbeidet mot selvmord og selvskading er et viktig bidrag inn i psykisk helsearbeid. Midlene skal brukes til å følge opp tiltak i handlingsplanen for forebygging av selvmord og selvskading.

Samlet foreslås bevilgningen på kap. 764, post 73 økt med 2,6 mill. kroner.

Kap. 781 Forsøk og utvikling mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Regjeringen vil innføre fritt behandlingsvalg innenfor rus og psykisk helsevern i løpet av 2015, og tar sikte på å sende ut et høringsnotat om ordningen før sommeren d.å. Målet med fritt behandlingsvalg er å redusere ventetider, øke pasientenes valgfrihet og stimulere til økt effektivitet i sykehusene.

Det foreslås til sammen 17 mill. kroner knyttet til ordningen med fritt behandlingsvalg og vedtatte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, hvorav 5 mill. kroner foreslås bevilget på denne posten til prioriteringsveiledere.

Den foreslåtte bevilgningsøkningen på 17 mill. kroner skal i hovedsak gå til nødvendige IKT-investeringer, forvaltning og revisjon av prioriteringsveiledere. Det vil være behov for å forberede forvaltning og drift av ordningen med fritt behandlingsvalg. Det legges opp til at Helsedirektoratet skal forvalte fritt behandlingsvalg og at ordningen skal inngå som et element i en utvidelse av eksisterende systemer, bl.a. fritt sykehusvalg og oppgjørsordningen i Helfo. Konsekvensene for Helfo av vedtatte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven vil være at de skal motta sykehusenes automatiske henvendelser om fristbrudd, samt bistå pasienter. Det vises til omtale under kap. 720, post 01. Det vil i forbindelse med vedtatte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven være behov for revisjon av over 30 prioriteringsveiledere, utvikling av henvisningsveileder, samt bedre informasjonsflyt mellom sykehus og regionale helseforetak og mellom fastleger og sykehus. Innføring av fritt behandlingsvalg og vedtatte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven krever utvikling av nødvendig IKT-støtte. Det vises til omtale under kap. 701, post 21.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 5 mill. kroner knyttet til pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp er en standardisert plan som beskriver det helsefaglige forløpet, informasjon til pasientene, organisatoriske tilrettelegging og forløpstider. Formålet er at pasientene skal oppleve god tilrettelegging av utredning og behandling, uten unødig ventetid, og med god prognose og livskvalitet. Helsedirektoratet har ansvar for utvikling av tiltaket, inkl. diagnoseveiledere til fastlegene og implementeringsplan i sykehusene. Arbeidet vil bl.a. kreve frikjøp av fagekspertise, drift av nye faggrupper og utarbeiding av informasjonsmateriale. Pakkeforløpene skal integreres med de eksisterende handlingsprogrammene for kreft.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 3 mill. kroner til innføring av nødnett. For å holde framdriften i innføringen av nødnett i hele landet innen utgangen av 2015, foreslås det å styrke Helsedirektoratets områdelederfunksjon inn mot kommunene.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 9,7 mill. kroner knyttet til nasjonalt program for pasientsikkerhet mot en tilsvarende reduksjon på kap. 725, post 01, jf. omtale der.

Samlet foreslås bevilgningen på kap. 781, post 21 økt med 22,7 mill. kroner.

Kap. 783 Personell

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 0,8 mill. kroner knyttet til overføring av ubrukt bevilgning fra 2013 til 2014.

Kap. 2711 Spesialisthelsetjeneste mv.

Post 70 Spesialisthjelp

Regnskap for 2013 og utgiftsutviklingen hittil i 2014 tilsier at utgiftene vil bli lavere enn anslått i saldert budsjett. Volumveksten for 2014 anslås lavere enn tidligere antatt. Bevilgningen på posten foreslås redusert med 10 mill. kroner.

Post 76 Private laboratorier og røntgeninstitutt

Regnskap for 2013 og utgiftsutviklingen hittil i 2014 tilsier at utgiftene vil bli høyere enn anslått i saldert budsjett. Volumveksten for 2014 anslås høyere enn tidligere antatt. Bevilgningen på posten foreslås økt med 41 mill. kroner.

Bevilgningen på posten foreslås videre redusert med 0,12 mill. kroner mot en tilsvarende økning av basisbevilgningene til regionale helseforetak knyttet til aktivitetsbasert refusjonssystem for poliklinisk radiologi. Det aktivitetsbaserte refusjonssystemet for poliklinisk radiologi foreslås endret f.o.m. juli 2014 slik at utgifter til radioaktive legemidler ved pet-skanning (positronemisjonstomografi) refunderes etter fastsatte satser i tråd med de etablerte prinsippene for aktivitetsbasert finansiering. Det vises for øvrig til forslag til bevilgningsendringer på kap. 732, postene 72–75 og 77.

Samlet foreslås bevilgningen på kap. 2711, post 76 økt med 40,9 mill. kroner.

Kap. 2751 Legemidler mv.

Post 72 Medisinsk forbruksmateriell

Regnskap for 2013 og utgiftsutviklingen hittil i 2014 tilsier at utgiftene vil bli lavere enn anslått i saldert budsjett. Volumveksten for 2014 anslås lavere enn tidligere antatt. Bevilgningen på posten foreslås redusert med 20 mill. kroner.

Kap. 2752 Refusjon av egenbetaling

Post 70 Egenandelstak 1

Regnskap for 2013 og utgiftsutviklingen hittil i 2014 tilsier at utgiftene vil bli lavere enn anslått i saldert budsjett. Volumveksten for 2014 anslås lavere enn tidligere antatt. Bevilgningen på posten foreslås redusert med 8,2 mill. kroner.

Kap. 2755 Helsetjenester i kommunene mv.

Post 70 Allmennlegehjelp

Regnskap for 2013 og utgiftsutviklingen hittil i 2014 tilsier at utgiftene vil bli lavere enn anslått i saldert budsjett. Volumveksten for 2014 anslås lavere enn tidligere antatt. Bevilgningen på posten foreslås redusert med 51,4 mill. kroner.

Kap. 2790 Andre helsetiltak

Post 70 Bidrag

Regnskap for 2013 og utgiftsutviklingen hittil i 2014 tilsier at utgiftene vil bli lavere enn anslått i saldert budsjett. Volumveksten for 2014 anslås lavere enn tidligere antatt. Bevilgningen på posten foreslås redusert med 15 mill. kroner.

Kap. 5631 Aksjer i AS Vinmonopolet

Post 85 Statens overskuddsandel

Statens andel i 2014 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet er fastsatt til 50 pst. av resultatet i 2013 før ekstraordinære poster. Bevilgningen på posten foreslås økt med 12,3 mill. kroner som følge av at resultatet i 2013 ble noe høyere enn budsjettert.

Andre saker

Leger i spesialisering

Det er etablert en forsøksordning der leger i spesialisering skal kunne ta seks måneder av den veiledede tjenesten hos avtalespesialister. Til nå har hele utdanningsforløpet blitt gjennomført ved sykehus, der pasientbehandling som blir utført av leger i spesialisering inngår i utbetalingsgrunnlaget til ordningen med innsatsstyrt finansiering. Når leger i spesialisering i forsøksordningen nå skal utføre pasientbehandling i avtalepraksis, vil dette utløse refusjon bevilget på kap. 2711, post 70. Forsøksordningen vil ikke medføre en økning i det samlede antallet leger i spesialisering. Videre vil forsøksordningen i 2014 omfatte kun et begrenset antall leger i spesialisering, anslagsvis to til tre leger. Selv om det samlede antallet leger i spesialisering holdes uendret, vil statens samlede utbetalte refusjoner kunne øke noe ved drift av forsøksordningen. Dette skyldes at det er to forskjellige aktivitetsbaserte systemer som finansierer pasientbehandlingen, avhengig av om den skjer på sykehus eller i avtalepraksis. Omfanget vil imidlertid være svært begrenset i 2014, og det foreslås derfor ikke endringer i bevilgningene på kap. 2711, post 70, eller kap. 732, post 76, som følge av forsøksordningen i 2014.

Endringer i tobakkskadeloven

Stortinget vedtok 19. mars 2013 en rekke endringer i tobakksskadeloven, herunder hjemmel til å gi forskrifter om nasjonale retningslinjer for grenser for tillatt innbygging av uteserveringer, om meldeplikt og kriterier for røykerom og om minstestørrelser for andre tobakksprodukter enn sigaretter. Regjeringen har besluttet at denne hjemmelen ikke skal benyttes, da det er grunn til å tro at slike forskrifter vil føre til mer byråkratisering og ha liten effekt på tobakksdødeligheten.

2.8 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kap. 800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Utgiftene til nytt lønns- og personalsystem for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 800, post 01 med 0,2 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen under Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 01 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under denne posten.

Kap. 820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Post 01 Driftsutgifter

Regjeringen har besluttet å avvikle Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM). Det vises til omtale under kap. 823, post 01.

Det foreslås at 3,5 mill. kroner av de midlene som frigjøres ved avviklingen, benyttes til å dekke utgifter til fire årsverk i IMDi til å styrke arbeidet med bosetting og kontakt med frivillige innvandrerorganisasjoner. Videre foreslås det at 0,5 mill. kroner benyttes til å arrangere en årlig dialogkonferanse med innvandrerorganisasjoner og andre relevante aktører.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen under kap. 820, post 01 med 4 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 823, post 01.

Kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 821, post 21 med 1 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon under kap. 823, post 01. Midlene skal benyttes til kunnskapsutvikling.

Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 821, post 60 med 123,5 mill. kroner. Endringen skyldes i hovedsak at det ankom færre familiegjenforente og overføringsflyktninger i 2013 enn det som lå til grunn i Saldert budsjett 2014.

Post 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 821, post 61 med 29,1 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er at anslaget for antallet enslige, mindreårige asylsøkere er nedjustert sammenlignet med Saldert budsjett 2014.

Post 62 Kommunale innvandrertiltak

Det foreslås å endre innretningen av deler av forsøket med gratis kjernetid i barnehage. Staten har finansiert forsøk med gratis kjernetid i barnehage i utvalgte områder med høy andel minoritetsspråklige barn siden 2006. I dag omfatter forsøket områder i Oslo, Drammen og Bergen. En evaluering som er i ferd med å bli gjennomført av SSB og Fafo, indikerer at barn med innvandrerbakgrunn i forsøksområdene har hatt utbytte av forsøket, men at dette ikke gjelder barn uten innvandrerbakgrunn. Regjeringen vil åpne for at kommunene kan prøve ut alternative innretninger i mindre områder innenfor eksisterende økonomiske ramme, for eksempel målretting basert på inntekt. Hovedformålet med forsøket skal fortsatt være å forberede barn på skolestart gjennom barnehagedeltakelse ved å stimulere sosial og språklig læring hos barna. Kobling med krav om deltakelse i aktivitet eller norskopplæring for foreldre kan også prøves ut.

Regjeringen foreslår videre å øke antallet plasser i bo- og støttetilbudet for personer utsatt for tvangsekteskap, da behovet for slike plasser har vist seg å være større enn anslått i Saldert budsjett 2014. Bevilgningen under kap. 821, post 62 foreslås derfor økt med 1,4 mill. kroner mot en reduksjon under kap. 858, post 01 på 0,4 mill. kroner og kap. 823, post 01 på 1 mill. kroner.

Post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

Regjeringen ønsker ikke å videreføre Mangfoldsuken. De 0,4 mill. kroner som er satt av til denne uken, foreslås i stedet benyttet til å styrke intensjonsavtalene mellom IMDi og frivillige organisasjoner med sikte på å få flere innvandrerkvinner i arbeid.

Kap. 3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

Post 01 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

Visse innenlandske utgifter knyttet til bosetting av overføringsflyktninger kan i henhold til retningslinjer fra OECD/DAC godkjennes som offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjente utgifter). I Saldert budsjett 2014 ble de ODA-godkjente utgiftene som følger av den økte satsen for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ført under kap. 3821, post 01. Disse skulle vært ført under kap. 3821, post 02. Dette utgjør 9,7 mill. kroner. I tillegg kommer en mindre reduksjon som følge av endret prosentvis fordeling mellom barn og voksne.

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 3821, post 01 med 10,4 mill. kroner.

Post 02 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

Det foreslås å øke bevilgningen på denne posten med 6 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er at 9,7 mill. kroner feilaktig ble ført under kap. 3821, post 01 i Saldert budsjett 2014, jf. egen omtale. I motsatt retning trekker en reduksjon på 3,7 mill. kroner som følger av endret metode for beregning av de ODA-godkjente utgiftene på posten.

Kap. 822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Antallet asylsøkere ser nå ut til å bli lavere enn tidligere lagt til grunn, og dermed blir det færre som har rett til norskopplæring i mottak. Det anslås også at færre vil inngå i målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Bevilgningen på kap. 822, post 60 foreslås derfor redusert med 52,3 mill. kroner.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i utlendingsforskriften som innebærer en engangsløsning for langtidsboende barn og deres familier. Engangsløsningen vil innebære at flere personer skal bosettes i kommunene og utløse integreringstilskudd, og at flere personer kommer i målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap utbetales når en person er i målgruppen for rett og plikt eller rett til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Når dette får budsjettvirkning, er avhengig av tidspunkt for innvilgelse av oppholdstillatelsen. Det er lagt til grunn at i overkant av 180 personer vil utløse tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av endringen, og at 20 pst. av personene får vedtak og utløser førsteårstilskudd i 2014. Dette utgjør en økning på kap. 822, post 60 på 1,2 mill. kroner i 2014.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 822, post 60 med 51,2 mill. kroner.

Kap. 3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Post 01 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

Deler av utgiftene over kap. 822, post 60 kan i henhold til retningslinjer fra OECD/DAC godkjennes som offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjente utgifter). Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 3822, post 01 med 34,2 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er en reduksjon i antallet som utløser tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak.

Kap. 823 Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Post 01 Driftsutgifter

Regjeringen har besluttet å avvikle Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM). Det foreslås at bevilgningen under kap. 823, post 01 reduseres med 6,7 mill. kroner mot en økning på 4 mill. kroner under kap. 820, post 01, 1 mill. kroner under kap. 821, post 21, 1 mill. kroner under kap. 821, post 62, 0,5 mill. kroner under kap. 840, post 21, og 0,2 mill. kroner under kap. 857, post 70.

Kap. 840 Krisetiltak

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 0,5 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 823, post 01. Midlene skal benyttes til å utvikle et veiledningsopplegg rettet mot foreldre og foresatte som ledd i arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Post 70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858, post 01

Det foreslås å redusere bevilgningen med 0,5 mill. kroner mot tilsvarende økning under kap. 858, post 21, jf. nærmere omtale under kap. 858, post 21.

Kap. 842 Familievern

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 842, post 01 med 6,9 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon under kap. 854, post 21.

Midlene skal nyttes til å styrke familievernets kompetanse og kapasitet i arbeidet med å følge opp biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse av barnevernet. Målet er å bedre tilbudet om foreldreveiledning og gi bedre støtte til foreldrene ved samvær med barna. Bedre oppfølging av foreldre som har barn plassert i barnevernet, kan bidra til å redusere konflikter, forebygge utilsiktede rettslige prosesser og gi barna økt stabilitet. Dette er et område der barnevernet og familieverntjenesten samarbeider. Målgruppen vil ha behov for bistand fra begge tjenester.

Kap. 844 Kontantstøtte

Post 70 Tilskudd, overslagsbevilgning

Bevilgningen foreslås redusert med 14 mill. kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere fødselstall enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2014. Dette gir færre barn i kontantstøttealder. Det forventes samme andel barn med kontantstøtte som i 2013.

Kap. 845 Barnetrygd

Post 70 Tilskudd, overslagsbevilgning

Bevilgningen foreslås økt med 125 mill. kroner til 15 235 mill. kroner.

Det foreslås en økning på 50 mill. kroner grunnet høyere anslag på barn som mottar barnetrygd enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2014.

EFTA-domstolen avsa 11. september 2013 dom i sak E-6/12 mot Norge. Saken gjelder rett til barnetrygd for arbeidstakere fra EØS-området i tilfeller der foreldrene ikke lever sammen og barnet bor fast hos den andre forelderen i en annen EØS-stat. Dommen innebærer at Norge må legge om praksis i behandlingen av barnetrygdsaker, noe som vil bety utbetaling av barnetrygd i noen flere tilfeller enn i dag.

Det anslås at dette vil utgjøre en årlig merutgift på om lag 60 mill. kroner. Praksis må legges om med virkning fra måneden etter at dommen falt. Dette innebærer etterbetaling i 2014 med virkning fra 1. oktober 2013. Dette gir en anslått merutgift på 75 mill. kroner i 2014.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 845, post 70 med 125 mill. kroner.

Kap. 846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 846, post 21 med 0,6 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 846, post 70, jf. omtale under kap. 846, post 70.

Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering og handlingsplanen Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner utløp i 2013. I 2014 vil Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og andre berørte departementer, oppsummere ny kunnskap og anbefalinger på disse feltene. Dette vil danne grunnlag for å vurdere videre innsats på disse områdene, herunder behovet for eventuelt nye handlingsplaner fra 2015. Allerede pågående tiltak vil videreføres i 2014.

Post 70 Tilskudd

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 0,6 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 846, post 21. Midlene skal benyttes til tiltak i regi av den nasjonale kampanjen Stopp hatprat på nett. Kampanjen er knyttet opp til Europarådets kampanje Young people combating hate speech online. Midlene skal benyttes til å forebygge diskriminering, trakassering og hatefulle ytringer på internett og støtte ungdom og grupper i samfunnet som i større grad enn andre utsettes for dette.

Kap. 847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 847, post 21 med 6 mill. kroner mot tilsvarende økning under kap. 847, post 70. Bevilgningen på posten blir benyttet til informasjons-, forsknings- og utviklingstiltak for å bedre situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Det foreslås å tilpasse omfanget av de ulike tiltakene for å muliggjøre den foreslåtte omdisponeringen.

Post 70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Det er vedtatt nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner fra 2014. Søknadsfristen var 1. mars for tilskudd i inneværende år. Det nye regelverket er enklere og skal gi en mer rettferdig fordeling av tilskuddsmidler og stimulere til færre og større organisasjoner. I overgangsfasen er det viktig å sørge for tilstrekkelige midler til at omleggingen kan gjennomføres på en god måte. Det foreslås derfor å øke bevilgningen under kap. 847, post 70 med 6 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon under kap. 847, post 21.

Kap. 853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Post 01 Driftsutgifter

Barnevernlovens målsetting er at saker etter barnevernloven med forhandlingsmøte skal behandles innen seks uker. I 2013 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 13,8 uker. Riksrevisjonen har siden 2008 hatt merknader til urovekkende lang saksbehandlingstid i fylkesnemndene, senest i Dokument 1 (2013–2014). Rask saksbehandling er viktig for at barn og foreldre ikke skal måtte vente unødig lenge for å få avklart omsorgssituasjonen.

For å øke saksbehandlingskapasiteten foreslås det at fylkesnemndene tilføres syv ekstra nemndledere i fem måneders engasjement i 2014. Dette skal bidra til å redusere den lange saksbehandlingstiden. Forslaget innebærer at bevilgningen til fri rettshjelp over kap. 470, post 70 under Justis- og beredskapsdepartementet må økes med tilsvarende som økningen over kap. 853, post 01, jf. egen omtale.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 853, post 01 økes med 5 mill. kroner.

Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

Midler til RKBU

Det er i Saldert budsjett 2014 bevilget 9,5 mill. kroner til å opprette et nasjonalt opplæringstilbud om håndtering av undersøkelsessaker i barnevernet. Av dette skal 1,2 mill. kroner skal gå til de regionale kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU) for å utarbeide opplæringstilbudet. Det foreslås at 1,2 mill. kroner flyttes til kap. 854, post 72. Dette påvirker ikke bruken av midlene, men gjør postbruken korrekt.

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 854, post 21 med 1,2 mill. kroner mot en tilsvarende økning under kap. 854, post 72.

Bedre oppfølging av biologiske foreldre

Det foreslås at bevilgningen til et nasjonalt opplæringstilbud om håndtering av undersøkelsessaker i barnevernet reduseres med 3,9 mill. kroner, til 5,6 mill. kroner. Videre foreslås posten redusert med ytterligere 3 mill. kroner som følge av at prosjekter avsluttes. De frigjorte midlene foreslås omdisponert til familieverntjenesten. Midlene skal nyttes til å styrke familievernets kompetanse og kapasitet i arbeidet med å følge opp biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse av barnevernet. Det vises til omtale under kap. 842, post 01.

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 854, post 21 med 6,9 mill. kroner mot tilsvarende økning under kap. 842, post 01.

Samlet foreslås det at kap. 854, post 21 reduseres med 8,1 mill. kroner.

Post 50 Forskning og utvikling

I 2012 ble det overført 1 mill. kroner fra Helse- og omsorgsdepartementets kap. 762, post 70 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets kap. 854, post 21. Midlene skulle gå til Sametingets arbeid med barne- og familievern. På grunn av en feil ble midlene til Sametinget ikke utbetalt i 2012. Fra 2013 ble midlene overført til kap. 854, post 50. Det foreslås derfor at Sametinget får en tilleggsbevilgning på 1 mill. kroner på denne posten i 2014.

Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 854, post 50 med 1 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon under kap. 854, post 61.

Post 61 Utvikling i kommunene

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 854, post 61 med 1 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 854, post 50, jf. omtale under kap. 854, post 50.

Post 65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning

Fra og med 1. januar 2014 er andelen av kommunenes barnevernutgifter som refunderes av staten, redusert fra 100 pst. til 80 pst. Dette ga 620 mill. kroner i merutgifter til ordningen i 2013 som følge av at kommunene framskyndet en del av de refusjonskravene de ellers ville sendt inn i 2014 og senere år. Forskyvningen anslås å gi 520 mill. kroner i reduserte utgifter i 2014. Samtidig øker utgiftene med om lag 150 mill. kroner, i hovedsak som følge av oppjusterte anslag for gjennomsnittlige utgifter per barn. Til sammen anslås utgiftene til ordningen å bli redusert med 370,9 mill. kroner.

Noen kommuner søkte om refusjon så sent i 2013 at de kun fikk refundert 80 pst. av sine utgifter. Det foreslås at disse kommunene får utbetalt også de resterende 20 pst., noe som utgjør en bevilgningsøkning på 12,3 mill. kroner.

Samlet foreslås det at kap. 854, post 65 reduseres med 358,6 mill. kroner.

Post 72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet

Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 854, post 72 med 1,2 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon under kap. 854, post 21, jf. omtalen under kap. 854, post 21.

Kap. 857 Barne- og ungdomstiltak

Post 61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71

Av bevilgningen på posten går 105 mill. kroner til den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom. Det foreslås å øke bevilgningen til ordningen under kap. 857, post 61 med 5 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon under Kulturdepartementets kap. 315, post 78, jf. omtale under kap. 315, post 78.

Den nasjonale tilskuddsordningen er ny i 2014. Offentlige og private instanser, bydeler, frivillige organisasjoner og ungdomsgrupper kan søke om midler. Kommunene koordinerer og prioriterer søknadene og videresender dem til Bufdir. Begrunnelsen for å gi kommunene en slik rolle er å sikre best mulig koordinering av arbeidet mot barnefattigdom innen den enkelte kommune. Tilskuddsmidlene utbetales til kommunene som så videreformidler midlene til søkerne.

Bufdir har tildelt midler etter en første søknadsrunde og har foretatt en ny utlysning av midler med søknadsfrist i juni 2014. Det foreslås at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gis fullmakt til å endre tildelingskriteriene for ordningen slik at det åpnes for at deler av midlene på tilskuddsordningen kan utbetales direkte til frivillige organisasjoner. Dette innebærer at frivillige organisasjoner som arbeider for å gi et tilbud til barn i fattige familier, for eksempel Ferie for alle, kan sende søknad direkte til Bufdir. For å sikre korrekt postbruk legges det opp til at eventuelle utbetalinger til private regnskapsføres på kap. 857, post 71 Utviklingsarbeid. Det foreslås derfor at kap 857, post 61 får stikkordet «kan nyttes under post 71».

Post 70 Barne- og ungdomsorganisasjoner

Bevilgningen foreslås økt med 0,2 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 823, post 01. Midlene skal benyttes til å øke bevilgningen til tilskuddsordningen Mangfold og inkludering, slik at frivillige organisasjoner og andre kan søke om midler til tiltak som forebygger radikalisering og voldelig ekstremisme.

Post 79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid, mv., kan overføres

Bevilgningen foreslås økt med 2,9 mill. kroner, jf. nærmere omtale under kap. 3859 EUs ungdomsprogram. Midlene skal nyttes til tiltak som stimulerer til internasjonalt samarbeid på barne- og ungdomsområdet.

Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås å redusere bevilgningen med 0,4 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 821, post 62. Midlene skal benyttes til bo- og støttetilbud for personer utsatt for tvangsekteskap.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 0,5 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 840, post 70. Bufdir har fra 2014 fått ansvaret for faglig vedlikehold og utvikling av saksbehandlersystemet SEP-SKIL ved fylkesmannsembetene, et system for behandling av separasjons- og skilsmissesaker. Det er behov for å utrede hvordan dette saksbehandlingssystemet kan videreutvikles. Den foreslåtte økningen på posten skal nyttes til dette formålet.

Post 22 Reguleringspremie til KLP og andre fylkeskommunale pensjonskasser

Bevilgningen på posten skal dekke utbetalinger til pensjonskasser hvor ansatte i Bufetat var medlemmer før staten overtok det fylkeskommunale barne- og familievernet. Tildelingen dekker utgifter til ordinær reguleringspremie og engangspremier for tidligpensjon. Utover dette skal det beregnes arbeidsgiveravgift av premiebeløpene.

Utviklingen i utgiftene til reguleringspremien de siste årene tilsier at det er behov for å øke bevilgningen til dette formålet sammenlignet med Saldert budsjett 2014.

Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 858, post 22 med 20,5 mill. kroner.

Kap. 859 EUs ungdomsprogram

Post 01 Driftsutgifter, kan overføres

Bevilgningen foreslås økt med 0,5 mill kroner, jf. nærmere omtale under kap. 3859 EUs ungdomsprogram. Midlene vil gå til å styrke Bufdirs funksjon som nasjonalt kontor ved iverksettelsen av det nye EU-programmet Erasmus+ (2014–2020).

Kap. 3859 EUs ungdomsprogram

Post 01 Tilskudd fra Europakommisjonen

Det eksisterer en likviditetsreserve på en konto som disponeres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som nasjonalt kontor for EUs ungdomsprogram. Saldoen er per mars 2014 på 3,4 mill. kroner. Beløpet stammer fra overføringer fra kap. 857, post 79, i hovedsak fra perioden 2000 til 2005. Hensikten var opprinnelig å avsette midler til nasjonal finansiering av tiltak innenfor EUs ungdomsprogram. Senere har beløpet blitt benyttet som likviditetsreserve i perioden da man fikk prosjektmidler fra EU-kommisjonen etterskuddsvis.

Det foreslås at den aktuelle kontoen avvikles og at beløpet inntektsføres på kap. 3859, post 01. Inntektene på kap. 3859 foreslås på denne bakgrunn økt med 3,4 mill. kroner. Det foreslås tilsvarende økninger i utgiftsrammene. Kap. 857, post 79 foreslås økt med 2,9 mill. kroner og kap. 859, post 01 foreslås økt med 0,5 mill. kroner. Jf. omtale under nevnte poster.

Kap. 860 Forbrukerrådet

Post 51 Markedsportaler

På grunnlag av en foreløpig utredning som Forbrukerrådet laget i 2013 om en mulig informasjonsportal for dagligvarer, har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet kommet til at et videre arbeid med dette tiltaket ikke bør prioriteres i 2014.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sammen med Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet besluttet at det skal utvikles en ny kraftprisportal for husholdningene. Denne skal erstatte nettsiden som Konkurransetilsynet i dag driver og som skal legges ned blant annet fordi den ikke lenger gir et korrekt bilde av tilbudet i strømmarkedet. Arbeidet skal finansieres ved midler som er bevilget på posten til arbeid med en informasjonsportal for dagligvarer, samt at Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet bidrar med 0,5 mill. kroner hver til utviklingskostnader.

Det foreslås at bevilgningen under kap. 860, post 51 økes med 1 mill. kroner mot en reduksjon under Nærings- og fiskeridepartementets kap. 900, post 21 Spesielle driftsutgifter på 0,5 mill. kroner og reduksjon under Olje- og energidepartementets kap. 1800, post 21 Spesielle driftsutgifter på 0,5 mill. kroner.

Kap. 865 Forbrukerpolitiske tiltak

Post 70 Tilskudd

På denne posten er det bevilget 0,5 mill. kroner til tiltak som skal stimulere offentlige virksomheter til å ta sosiale hensyn i innkjøp. Midlene kommer i tillegg til finansieringen av aktiviteter i regi av Direktoratet for forvaltning og IKT. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har fram til 2014 vært oppdragsgiver på dette området. Finansieringen ble overført fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettramme for 2014, og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ikke lenger noe engasjement på området. På denne bakgrunn foreslås det at 0,25 mill. kroner omprioriteres til tilskuddsordningen for forbrukerrettede tiltak på samme post. Videre foreslås at 0,25 mill. kroner omprioriteres til kap. 866, post 50, jf. omtale under kap. 866, post 50.

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 865, post 70 med 0,25 mill. kroner mot en tilsvarende økning under kap. 866, post 50.

Kap. 866 Statens institutt for forbruksforskning

Post 50 Basisbevilgning

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i samråd med styret i Statens institutt for forbruksforskning besluttet å legge ned instituttets testvirksomhet (laboratorium). I den forbindelse har det oppstått behov for omstillingstiltak for de ansatte ved laboratoriet.

Til dekning av merutgifter til slike omstillingstiltak, foreslås det å øke bevilgningen under kap. 866, post 50 med 0,25 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon under kap. 865, post 70.

Kap. 2530 Foreldrepenger

Post 70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

Bevilgningen til foreldrepenger foreslås redusert med 495 mill. kroner til 17 190 mill. kroner. Årsaken er at utgiftene til foreldrepenger ved fødsel ble lavere i 2013 enn lagt til grunn for Saldert budsjett 2014. I tillegg anslås det ikke lenger en vekst i antall familier som mottar foreldrepenger fra 2013 til 2014.

Post 72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

Det foreslås å redusere bevilgningen med 5 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes at regnskapsførte utgifter til foreldrepenger ved fødsel på post 70 ble lavere i 2013 enn lagt til grunn for anslaget for feriepenger i Saldert budsjett 2014.

Post 73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

Det foreslås en reduksjon i bevilgningen på 15 mill. kroner. Årsaken er at det forventes en større nedgang i antall adopsjonstilfeller enn lagt til grunn for anslaget i Saldert budsjett 2014.

2.9 Nærings- og fiskeridepartementet

Kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Endringer i departementsstrukturen

I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) ble det foreslått budsjettmessige endringer som følge av endringer i departementsstrukturen. Endringene var basert på et anslag over hvor mange årsverk som skulle overføres til og fra de respektive departementene. Det faktiske antallet overførte årsverk tilsier at det er behov for å overføre 1,7 mill. kroner mer fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet i 2014. Videre er det behov for å overføre 950 000 kroner fra Nærings- og fiskeridepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014.

Bevilgning som følge av manglende utbetaling i 2013

Ved en feil ble flere utbetalinger på kap. 1000, post 01 ikke gjennomført som planlagt i 2013. Utbetalinger på tilsammen 1,3 mill. kroner ble gjennomført forsinket i januar 2014. Det forslås derfor at bevilgningen på kap. 900, post 01 økes med 1,3 mill. kroner.

Forenklingsprosjektet

Det legges opp til at forenklingsprosjektet under Nærings- og fiskeridepartementet blir en permanent oppgave for departementet. Som følge av dette foreslås det å øke bevilgningen på posten med 2,4 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Drift av lønnstjenesten for departementene

Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 0,4 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen under Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 01 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510, post 01.

Samlet foreslås bevilgningen på kap. 900, post 01 økt med 4,055 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Konseptvalgutredninger på det nukleære området

Konseptvalgutredningene (KVU) om etablering av et nytt mellomlager for radioaktivt avfall og framtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene på Kjeller og i Halden ble satt i gang i 2013. Det Norske Veritas er hovedleverandør for begge KVU-ene, og har meldt at det er vesentlige mangler i datagrunnlaget om atomanleggene, som ikke kunne forventes ved prosjektoppstart. Det er på usikkert grunnlag anslått at det vil påløpe 7,7 mill. kroner i merkostnader samlet for de to KVU-ene.

Det fremmes derfor forslag om å øke bevilgningen på posten med 7,7 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 920 Norges forskningsråd, post 50 Tilskudd, jf. omtale under kap. 920, post 50.

Forenklingsprosjektet

Det vises til omtale under kap. 900, post 01 om at forenklingsprosjektet gjøres til en permanent oppgave for Nærings- og fiskeridepartementet. Det fremmes derfor forslag om å redusere bevilgningen på kap. 900, post 21 med 2,4 mill. kroner.

Omdisponering til tilskudd

Det foreslås å omdisponere 2,9 mill. kroner fra posten til kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter, jf. nærmere omtale under kap. 900, post 75.

Økte kostnader til sekretariatsarbeid for sjømatindustriutvalget

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 900, post 21 med 0,5 mill. kroner. Det vises til omtale og tilsvarende utgiftsøkning under kap. 928, post 72.

Ny kraftprisportal i regi av Forbrukerrådet

Forbrukerrådet skal starte arbeidet med å utvikle en ny kraftprisportal for husholdningene, til erstatning for den nettsiden som Konkurransetilsynet i dag driver og som skal legges ned. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 900, post 21 med 0,5 mill. kroner. Det vises til forslag om en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 860, post 51 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 900, post 21 med 1,4 mill. kroner.

Post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

Store deler av bevilgningen for 2014 er bundet opp i strukturprosjektet for reiseliv og til to professorater ved NTNU. For å kunne gi tilskudd til flere nye prosjekter i løpet av året foreslås det å øke bevilgningen på kap. 900, post 75 med 2,9 mill. kroner, mot tilsvarende inndekning på kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter. Det foreslås blant annet 0,2 mill. kroner i støtte til Fylkesmannen i Troms til prosjektet Grunnlovsseilasen 2014. Videre foreslås det å benytte 0,7 mill. kroner til samarbeidstiltak med Russland innen fiskeriområdet.

På dette grunnlag foreslås det å øke bevilgningen på kap. 900, post 75 med 2,9 mill. kroner.

Kap. 904 Brønnøysundregistrene

Post 01 Driftsutgifter

Brønnøysundregistrene må iverksette sikringstiltak for å beskytte funksjoner av stor samfunnsmessig betydning og for å oppfylle kravene i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet.

På dette grunnlag foreslås det å øke bevilgningen på kap. 904, post 01 med 9,7 mill. kroner.

Post 22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

Det er behov for å forsterke Altinn-plattformens sikkerhetsarkitektur og gjennomføre risikoreduserende tiltak.

På dette grunnlag foreslås det å øke bevilgningen på kap. 904, post 22 med 5 mill. kroner i 2014.

Kap. 3904 Brønnøysundregistrene

Post 01 Gebyrinntekter

Omfanget av gebyrpliktige forretninger i Brønnøysundregistrene øker mer enn forventet. Det gjelder særlig Foretaksregisteret hvor gebyrpliktige forretninger har stabilisert seg på et høyt nivå.

På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen på kap. 3904, post 01 med 25 mill. kroner i 2014.

Kap. 906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Post 31 Miljøtiltak Løkken, kan overføres

I saldert budsjett for 2014 er det bevilget 35 mill. kroner til miljøtiltak på Løkken. Det har vært forsinket framdrift i prosjektet, og arbeidet kan ikke starte opp før Miljødirektoratet har gitt sin tilslutning til tiltaksplan for området. Nærings- og fiskeridepartementet anslår derfor at det ikke vil være behov for mer enn 8 mill. kroner av den vedtatte bevilgningen i 2014.

På dette grunnlag foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 906, post 31 med 27 mill. kroner.

Kap. 919 Diverse fiskeriformål

Post 60 Tilskudd til kommuner, kan overføres

Det ble lyst ut 45 grønne oppdrettstillatelser i 2013. Inntektene fra salg av konsesjoner er i Saldert budsjett 2014 anslått til 450 mill. kroner, hvorav 180 mill. kroner skulle tildeles vertskommunene for oppdrettstillatelsene.

For 30 av tillatelsene er det fastsatt en pris på 10 mill. kroner per tillatelse. De resterende 15 konsesjonene ble auksjonert ut i en lukket budrunde. Samlet vederlag for de 15 tillatelsene ble 904,2 mill. kroner, seks ganger høyere enn anslaget på 150 mill. kroner. Forutsatt at alle konsesjonene blir tildelt medfører dette at inntektene øker med 754,2 mill. kroner, til totalt 1 204,2 mill. kroner.

Vertskommunene for oppdrettstillatelsene skal motta 40 pst. av inntektene, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014). Som følge av at tillatelsene som ble solgt på auksjon oppnådde høyere priser, øker kommunenes andel med 301,7 mill. kroner, til 481,7 mill. kroner.

Vederlaget skal tildeles de kommunene der tillatelsen lokaliseres. Dersom tillatelsen knyttes til lokaliteter i mer enn én kommune, fordeles beløpet likt mellom hver kommune. Tillatelser med fastsatt lokalitet per 1. november 2014 legges til grunn. Dersom det etter dette gjenstår tilsagn om tillatelser som ikke har fastsatt lokalitet, holdes kommunens andel tilbake i påvente av avklaring.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på kap. 919, post 60 med 301,7 mill. kroner. Posten foreslås tilføyd stikkordet «kan overføres» i 2014.

Kap. 920 Norges forskningsråd

Post 50 Tilskudd

Kommersialisering gjennom Forny2020

Forskningsbasert nyskaping (Forny2020) skal bidra til økt verdiskaping ved å bringe forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner ut i markedet. Programmet gir støtte til kommersialiseringsaktører (TTO-er) og nystartede bedrifter basert på resultater og ideer fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner. Støtte til verifisering av prosjekter gjennom å videreutvikle forskningsresultater teknologisk og markedsmessig er programmets hovedaktivitet. Forny2020 skal også bidra til økt profesjonalisering og spesialisering av kommersialiseringsaktørene.

Regjeringen foreslår å øke Nærings- og fiskeridepartementets bevilgning til Forny2020 med 15 mill. kroner.

Omdisponering til Innovasjon Norges arbeid med Horisont 2020

Innovasjon Norges oppdrag i forbindelse med EUs rammeprogram for forskning, Horisont 2020, er høyere enn for de tidligere rammeprogrammene. Deltakelsen forutsetter et tett samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge for å mobilisere norske miljøer. Det legges opp til at Innovasjon Norge blir nasjonalt kontaktpunkt for små- og mellomstore bedrifter og finansielle instrumenter. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 2421 Innovasjon Norge, post 70 Bedriftsutvikling og administrasjon med 5 mill. kroner, mot tilsvarende inndekning på kap. 920, post 50. Reduksjonen vil dekkes innenfor departementets tildeling til internasjonalt forskningssamarbeid.

Omdisponering til gjennomføring av konseptvalgutredninger

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter med 7,7 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon på kap. 920, post 50. Midlene skal benyttes til konseptvalgutredningene om etablering av et nytt mellomlager for radiokativt avfall og framtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene på Kjeller og i Halden, jf. nærmere omtale under kap. 900, post 21. Reduksjonen på 7,7 mill. kroner vil dekkes innenfor departementets tildeling til strategiske universitetsprogrammer (SUP).

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 920, post 50 med 2,3 mill. kroner.

Kap. 922 Romvirksomhet

Post 70 Kontingent i European Space Agency (ESA)

Kontingent til den europeiske romorganisasjonen ESA betales i euro. Oppdaterte valutaanslag gjør det nødvendig å øke bevilgningen på posten med 17,4 mill. kroner.

På dette grunnlag foreslås det å øke bevilgningen på kap. 922, post 70 med 17,4 mill. kroner.

Post 71 Internasjonal romvirksomhet

Utbetalinger til internasjonal romvirksomhet gjøres i euro og amerikanske dollar. Oppdaterte valutaanslag gjør det nødvendig å øke bevilgningen på posten med 34,6 mill. kroner.

På dette grunnlag foreslås det å øke bevilgningen på kap. 922, post 71 økt med 34,6 mill. kroner.

Kap. 926 Drift av forskningsfartøyene

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Stortinget har godkjent en samlet kostnadsramme for nytt isgående forskningsfartøy på 1 423 mill. 2013-kroner. I Saldert budsjett 2014 er det bevilget 300 mill. kroner på posten. Ut fra fastsatt betalingsplan i kontrakten med verftet og oppdatert prosjektbudsjett for det enkelte år er det laget et nytt anslag for utbetalinger i 2014. I tillegg settes det av en usikkerhetsavsetning.

På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 926, post 45 med 86,7 mill. kroner.

Kap. 928 Marin forskning og utvikling

Post 22 (Ny) Kompensasjon for merverdiavgift

Omlegging av forskningsfangst til fiskeriforskningsavgift ble innført fra 1. januar 2014. Ordningen innebærer at det meste av kvoten som før ble satt av til forskning nå blir fordelt i det ordinære fisket. Samtidig er det innført en avgift på førstehåndsomsetningen av fisk som skal tilsvare gjennomsnittlig verdi på forskningskvotene de siste årene.

Den nye ordningen har et totalomfang på 151 mill. kroner i 2014 og finansierer i hovedsak fiskeriforskning og overvåkning for Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Nasjonalt institutt for ernærings- og fiskeriforskning (NIFES). I tillegg kan øvrige norske forskningsaktører søke om tilskudd innenfor en ramme på 16 mill. kroner i 2014.

Det ble lagt vekt på at omleggingen ikke skulle innebære endringer i aktivitetsnivået, men føre til en mer transparent og stabil finansiering. Den nye ordningen har imidlertid medført utilsiktede kostnadsøkninger til merverdiavgift. Dette skyldes at Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet ikke lenger har muligheten til å motregne merverdiavgift fra salg av fisk mot merverdiavgift på leie av fartøyskapasitet fra avgiftspliktige tilbydere. Det er anslått at de samlede økte kostnadene vil bli om lag 29 mill. kroner i 2014.

På dette grunnlag foreslås det en bevilgning på 29 mill. kroner på kap. 928, post 22. Bevilgningen skal dekke dokumenterte merkostnader til merverdiavgift.

Post 71 Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres

I forbindelse med arbeidet med å tilrettelegge for økt levendelagring av fisk foreslås det omdisponert 2 mill. kroner fra kap. 928, post 71 til kap. 2421, post 75. Bevilgningen foreslås derfor redusert med 2 mill. kroner.

Post 72 Tilskudd til Nofima, kan overføres

Nofima har sekretariatsansvaret for det offentlige utvalget som vurderer sjømatindustriens rammevilkår. I Saldert budsjett 2014 er det bevilget 1,5 mill. kroner til dette formålet over posten. Arbeidet har blitt mer omfattende enn forutsatt. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 928, post 72 med 0,5 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 900, post 21.

Kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap

Post 71 (Ny) Tap på statens lån til Secora AS

Ved behandlingen av Innst.118 S (2012–2013), jf. Prop. 142 S (2011–2012), bevilget Stortinget i desember 2012 et konvertibelt ansvarlig lån på 50 mill. kroner til Secora AS. Staten solgte selskapet til Torghatten ASA i november 2012.

Secora AS har så langt ikke vært i stand til å betale renter på det statlige lånet. Lånet skulle forfalle i ett avdrag i 2015, og det ble avtalt årlige rentebetalinger på 4 mill. kroner. Statens utestående er nå 55 mill. kroner inkludert påløpte renter.

Nærings- og fiskeridepartementet har med bistand fra eksterne finansielle og juridiske rådgivere vært i dialog med selskapet om misligholdssituasjonen. Departementet har sammen med Secora AS og Torghatten ASA forhandlet fram et forslag til avtale om restrukturering av statens lån til Secora AS. Forslaget innebærer at Torghatten ASA kjøper statens utestående fordring på 55 mill. kroner for 35 mill. kroner.

Etter Regjeringens vurdering er den foreslåtte avtalen den løsningen som best ivaretar statens verdier. Avtalen er også vurdert opp mot EØS-avtalens bestemmelser om ulovlig statsstøtte.

Det foreslås at statens tap på hovedstol og renter, til sammen 20 mill. kroner, bevilges på kap. 950, post 71. Salget av fordringen og den foreslåtte utgiftsbevilgningen gir grunnlag for å inntektsføre lånets hovedstol samt de påløpte rentene. Hovedstolen på 50 mill. kroner foreslås inntektsført på kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, (Ny) post 90 Secora AS, salg av fordring og tap på lån. Renteinntektene på 5 mill. kroner bevilges på kap. 5650 Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet, post 81 Renter på lån til Secora AS.

På denne bakgrunn foreslås det bevilget 20 mill. kroner på kap. 950, post 71.

Kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap

Post 71 (Ny) Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet

Ved behandlingen av Prop. 38 S (2012–2013) ga Stortinget samtykke til at staten deltok i en trekkfasilitet som ble stilt til rådighet for SAS-konsernet fram til 31. mars 2015. Statens andel av rammen utgjorde 500,5 millioner svenske kroner ved full utnyttelse.

SAS AB har ikke benyttet seg av låneadgangen, og 4. mars 2014 ble avtalen om trekkfasiliteten kansellert av selskapet. Samtidig betalte SAS AB gebyrinntekter til staten på 24,6 mill. kroner.

På denne bakgrunn foreslås det en bevilgning 24,6 mill. kroner på kap. 3950, post 71.

Post 87 (Ny) Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA

Eksportfinans ASA inngikk i mars 2008 en avtale med selskapets største private aksjonærer som innebar at selskapet på nærmere angitte vilkår sikres mot verdifall i en definert portefølje av verdipapirer etter 29. februar 2008, innenfor en totalramme på 5 mrd. kroner. De øvrige aksjonærene ble i etterkant invitert til å delta i avtalen på proratarisk basis. Garantiavtalen skjermer Eksportfinans ASA mot ytterligere regnskapsmessige tap som følge av verdifall i verdipapirporteføljen. Den bidrar dermed til å beskytte egenkapitalen i selskapet. Med hjemmel i fullmakt fra Stortinget tiltrådte Nærings- og handelsdepartementet avtalen i juni 2008 med et garantiansvar begrenset oppad til 750 mill. kroner, som tilsvarer 15 pst. av den totale garantirammen, jf. St.prp. nr. 62 og Innst. S. nr. 308 (2007–2008).

Ifølge garantiavtalen er den enkelte garantist hvert år fra og med 2011 forpliktet til å foreta utbetaling til Eksportfinans av et beløp som tilsvarer garantistens andel av eventuelt verdifall på likviditetsporteføljen ved utgangen av februar. På den annen side skal Eksportfinans foreta utbetaling til garantistene dersom det inntreffer verdistigning på porteføljen.

Per 28. februar 2014 utgjorde den urealiserte verdistigningen som dekkes av garantiavtalen 391,8 mill. kroner. Statens andel av dette utgjorde 58,8 mill. kroner. Beløpet ble innbetalt til Nærings- og handelsdepartementet i mars 2014, i samsvar med ovennevnte avtalemessige forpliktelser og etter fullmakt fra Stortinget, jf. Prop. 1 S og Innst. 8 S (2013–2014).

På dette grunnlag foreslås det en bevilgning på 58,8 mill. kroner på kap. 3950, post 87.

Post 90 (Ny) Secora AS, salg av fordring og tap på lån

Det foreslås en bevilgning på 50 mill. kroner på kap. 3950, post 90. Det vises til nærmere omtale under kap. 950, post 71.

Kap. 5650 Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet

Post 81 Renter på lån til Secora AS

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 5650, post 81 med 1 mill. kroner, jf. nærmere omtale under kap. 950, post 71.

Kap. 953 Kings Bay AS

Post 70 Tilskudd

I Saldert budsjett 2014 er det bevilget 8,5 mill. kroner til etablering og drift av ny forskningsstasjon for Tsjekkia i Ny-Ålesund. Kings Bay AS har underrettet Nærings- og fiskeridepartementet om at Tsjekkia har trukket seg fra prosjektet.

På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 953, post 70 med 8,5 mill. kroner.

Kap. 2421 Innovasjon Norge

Post 50 Innovasjon – prosjekter, fond

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til ordningen for etablerertilskudd i Innovasjon Norge med 15 mill. kroner. Formålet med ordningen er å få fram flere gode gründere som etablerer selskaper med vekstpotensial og bidrar med noe nytt i nasjonal eller internasjonal sammenheng. Tiltaket skal, gjennom mindre tilskudd, bedre kapitaltilgangen til gründere med virksomheter yngre enn tre år. Unntaksvis kan Innovasjon Norge støtte noe eldre bedrifter, eller støtte prosjekter med et større beløp.

På dette grunnlag foreslås bevilgningen på kap. 2421, post 50 økt med 15 mill. kroner.

Post 51 (Ny) Tapsfond, såkornkapitalfond

Det vises til nærmere omtale av de ulike årganger og ordninger med såkornfond under Resultatrapport 2012 i Prop. 1 S (2013–2014) Nærings- og handelsdepartementet. Låneavtalene for de fire gjenværende av de seks såkornfondene som det ble bevilget statlig kapital til i perioden 1997–2000, utløp 31. desember 2013. Det ble bevilget til sammen 390 mill. kroner i lån og 97,5 mill. kroner i tapsfond til de seks fondene. 385,3 mill. kroner av lånemidlene og 96,3 mill. kroner av tapsfondet for fondene ble benyttet. Fondene investerte totalt i 173 selskaper, men oppnådde kun positiv avkastning fra 20 enkeltinvesteringer.

Låneavtalenes utløp innebærer at fondene avvikles. I likhet med de tidligere avviklede såkornfondene overstiger tapene dekningen i tapsfondet. I tråd med tidligere etablert praksis legges det opp til at tapene bevilges når de er realisert. På bakgrunn av erfaringene med såkornfondene ble det lagt til grunn en ny modell for innretning og budsjettering av de fondene som det ble bevilget midler til i forbindelse med RNB 2012.

Oversikt over det økonomiske resultatet for ordningen:

(mill. kroner)

Fond

Utbetalt lån

Tilbakebetalt

Dekning tapsfond

Tap hovedstol

Tap renter

Avviklet

Såkorninvest Innlandet AS

30,0

2,4

7,5

20,1

3,7

Konkurs i 2007

SåkorninVest I AS

44,2

1,8

11,1

31,4

19,6

29.12.2011

START-fondet AS

160,0

0,0

40,0

120,0

158,1

18.12.2013

Såkorninvest Nord-Norge AS

35,0

22,2

8,8

4,0

19,9

under avvikling

Såkorninvest Sør AS

53,1

25,0

13,3

14,8

16,7

under avvikling

Såkorninvest Midt-Norge AS

63,0

26,0

15,8

21,3

26,3

under avvikling

Sum

385,3

77,4

96,3

211,6

244,3

Herav tidligere dekket (for de to førstnevnte fondene)

51,5

23,3

Udekket tap per 31.12.2013

160,1

221,0

Totale tap (dekning tapsfond + tap renter + tap hovedstol)

552,2

Renteberegningen stanset 31. desember 2013, ettersom låneavtalene opphørte fra denne dato. Innovasjon Norge hadde per 31. desember 2013 totalt 381,1 mill. kroner utestående i renter og hovedstol knyttet til de fire siste fondene.

Tilbakeføring av gjenværende kapital og oppgjør for lånene til de fire fondene er nærmere omtalt under kap. 5325 og 5625 nedenfor.

Det foreslås på dette grunnlag en bevilgning på kap. 2421, post 51 på til sammen 381,1 mill. kroner til dekning av tap på hovedstol og renter.

Post 70 Bedriftsutvikling og administrasjon

Deltakelsen i Horisont 2020 forutsetter et tett samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge for å mobilisere norske miljøer. Det legges opp til at Innovasjon Norge blir nasjonalt kontaktpunkt for små- og mellomstore bedrifter og finansielle instrumenter. Som følge av at Innovasjon Norges oppdrag økes ved den norske deltakelsen i Horisont 2020 sammenlignet med deltakelsen i tidligere rammeprogrammer for forskning, foreslås det å øke bevilgningen på kap. 2421, post 70 med 5 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon på kap. 920, post 50.

Post 73 Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres

Det er overført 10,2 mill. kroner fra 2013 til 2014 på posten. I Prop. 1 S (2013–2014) for Nærings- og handelsdepartementet ble det lagt til grunn at det overførte beløpet ville være tilstrekkelig til å dekke behovet for 2014.

Bedriftene får utbetalt halvparten av tilskuddet når Innovasjon Norge har mottatt aksept på tilbudet og kraftavtalene er signert. Den siste halvparten blir utbetalt når det foreligger revisorbekreftelse på at avtalt innkjøpt kraft er forbrukt og betalt. Dette skjer normalt rundt et år etter at tilsagn er gitt. Som følge av dette vil om lag 6,8 mill. kroner av de overførte midlene bli benyttet til å dekke tilsagn fra tidligere år. Dermed gjenstår det om lag 3,4 mill. kroner til nye tilsagn i 2014. Dette vil ikke fullt ut dekke mottatte søknader om støtte i 2014.

Post 75 Marint verdiskapingsprogram

Det fremmes forslag om å øke bevilgningen på kap. 2421, post 75 med 2 mill. kroner. Det vises til omtale og tilsvarende utgiftsreduksjon under kap. 928, post 71.

Kap. 5325 Innovasjon Norge

Post 50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

På grunnlag av regnskapet for 2013 for Innovasjon Norges landsdekkende innovasjonsordning vil det bli tilbakeført 49,9 mill. kroner til statskassen i 2014. Midler bevilget på kap. 2421, post 50 som ikke er bundet opp ved tilsagn om lån, garantier eller tilskudd innen utgangen av et år, skal tilbakeføres til statskassen påfølgende budsjettår. Videre skal også annullerte eller reduserte tilsagn om tilskudd tilbakeføres ved utgangen av det tredje året etter at tilsagn er gitt. Tilbakeføringen i 2014 gjelder i sin helhet prosjekter som det ble gitt tilsagn til i 2010 og som ikke ble gjennomført eller ble nedskalert. 31,5 mill. kroner av tilbakeføringen gjelder tilsagn fra miljøteknologiordningen.

På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen på kap. 5325, post 50 økes med 44,9 mill. kroner i 2014.

Post 91 Tilbakeført kapital, såkornfond

Den foreslåtte utgiftsbevilgningen av statens tap fra de avviklede såkornfondene, jf. nærmere omtale under kap. 2421, post 51, gir grunnlag for å inntektsføre tilbakeføring av statens lån til såkornfondene samt rentene staten skulle hatt. Statens rentetap på 221 mill. kroner foreslås bevilget kap. 5625, post 83. Statens tap på hovedstol (utover tapsfond) på 160,1 mill. kroner foreslås bevilget på kap. 5325, post 91.

Videre skal ubenyttet lån- og tapsfondsbevilgning og gjenværende likvide midler i fondene tilbakeføres til statskassen i 2014. Dette utgjør 128,9 mill. kroner. Utover fondene som nå avvikles, er det en tilbakebetaling på 23,8 mill. kroner fra fondene som ble opprettet i perioden 2003–2005. Dette er tilbakebetalte avdrag fra fondene til Innovasjon Norge i 2013, som skal tilbakeføres statskassen etterfølgende år.

Oppsummert gir det en total tilbakeføring på 312,8 mill. kroner på kap. 5325, post 91 i 2014, fordelt med 23,8 mill. kroner fra fondene som fikk bevilgninger i perioden 2003–2005 og 289 mill. kroner fra fondene som mottok bevilgninger i perioden 1997–2000.

Det kan vise seg mulig for Innovasjon Norge å inndrive noen midler tilknyttet enkelte av porteføljeselskapene fra de avviklede fondene. Bevilgningsforslag vil bli fremmet dersom slike inntekter forventes.

På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen på kap. 5325, post 91 med 302,8 mill. kroner.

Kap. 5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

Post 80 Renter på lån fra statskassen

Statens renteinntekter på lån til Innovasjon Norge forventes å bli lavere enn bevilgningen i Saldert budsjett 2014. Dette skyldes reviderte renteanslag for resterende del av 2014 og faktiske renter på inngåtte lån som har hatt eller vil få renteforfall i 2014.

På dette grunnlag foreslås bevilgningen på kap. 5625, post 80 redusert med 55 mill. kroner.

Post 81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen

Innovasjon Norges innovasjonslåneordning finansieres ved innlån fra statskassen, hvor renten følger statspapirer med tilsvarende løpetid. Ordningens administrasjonskostnader dekkes normalt av rentemarginen mellom innlån og utlån. Nettobeløpet, etter at administrasjonskostnadene er dekket, skal tilbakeføres statskassen påfølgende år. Netto rentemargin for 2013 med utbetaling i 2014 ble budsjettert til 5 mill. kroner. Netto rentemargin ble større enn ventet, i overkant av 16 mill. kroner.

På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen på kap. 5625, post 81 økes med 11 mill. kroner i 2014.

Post 83 (Ny) Tilbakeføring av renter fra såkornkapitalfond

Det vises til omtale av rentetap i såkornkapitalfond under kap. 2421, post 51. På grunnlag av den foreslåtte utgiftsbevilgningen til dekning av rentetapene foreslås det en inntektsbevilgning på 221 mill. kroner på kap. 5625, post 83.

Post 85 Utbytte, lavrisikolåneordningen

Utbyttet fra lavrisikolåneordningen er fastsatt til 75 pst. av årsresultat, men begrenset oppad til statens gjennomsnittlige innlånsrente multiplisert med ordningens innskuddskapital på 619,8 mill. kroner. Innlånsrenten beregnes på bakgrunn av renten på femårs statsobligasjoner. Administrasjonskostnadene ved ordningen blir dekket av rentemarginen. Statens gjennomsnittlige innlånsrente var lavere i 2013 enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2014. Utbyttet ble budsjettert til 17,4 mill. kroner, mens utbetalt utbytte er beregnet til om lag 11,1 mill. kroner.

På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen på kap. 5625, post 85 reduseres med 6,3 mill. kroner i 2014.

Post 86 Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

Årsresultatene for investeringsfondene for Øst-Europa og Nordvest-Russland viste underskudd på henholdsvis 1,4 og 5,4 mill. kroner. Det foreslås derfor ikke utbytte i 2014.

På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen på kap. 5625, post 86 reduseres med 0,5 mill. kroner i 2014, til 0.

Kap. 2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt

Post 24 Driftsresultat

Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) har over lengre tid vært i en prosess med å anskaffe og oppgradere et nytt saksbehandlings- og dokumenthåndteringssystem. Opprinnelig var det planlagt at GIEK skulle betale leverandøren om lag 11 mill. kroner i 2013, men på grunn av forsinkelser ble ikke dette gjort. Dette medførte et mindreforbruk i 2013. På dette grunnlag foreslås det at rammen for administrasjonsbudsjettet økes med 11 mill. kroner, fra 143 til 154 mill. kroner. Endringene påvirker ikke driftsresultatet til GIEK da driftsutgiftene dekkes inn av premieinntekter fra ordningene.

Kap. 3917 Fiskeridirektoratet

Post 13 Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

Det ble lyst ut 45 grønne oppdrettstillatelser i 2013. Inntektene fra salg av konsesjoner er i Saldert budsjett 2014 anslått til 450 mill. kroner.

For 30 av tillatelsene er det fastsatt en pris på 10 mill. kroner per tillatelse. De resterende 15 konsesjonene ble auksjonert ut i en lukket budrunde. Samlet vederlag for de 15 tillatelsene ble 904,2 mill. kroner, seks ganger høyere enn anslaget på 150 mill. kroner. Forutsatt at alle konsesjonene blir tildelt medfører dette at inntektene øker med 754,2 mill. kroner, til totalt 1 204,2 mill. kroner.

På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen på kap. 3917, post 13 økes med 754,2 mill. kroner.

Kap. 5656 Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning

Post 85 Utbytte

Basert på nye opplysninger fra selskapene hvor Nærings- og fiskeridepartementet forvalter statens eierinteresser foreslås det å øke de samlede utbytteinntektene i 2014 med 847,8 mill. kroner, til 12 067,3 mill. kroner.

Utbyttene fra de børsnoterte selskapene, inkludert Aker Kværner Holding, har samlet sett økt med 835,8 mill. kroner. Videre er utbytteanslaget for GIEK Kredittforsikring AS nedjustert med 2 mill. kroner til null, mens det for Norsk Eiendomsinformasjon AS er oppjustert fra null til 8,6 mill. kroner.

Endringene i utbytteanslagene for det enkelte selskap framgår av følgende tabell:

Saldert budsjett 2014

Revidert budsjett 2014

Endring

Norsk Hydro ASA

531,6

531,6

0,0

Yara International ASA

1 337,8

1 008,5

-329,3

Telenor ASA

5 051,0

5 729,1

678,1

Kongsberg Gruppen ASA

225,0

315,0

90,0

DNB ASA

1 163,0

1 495,2

332,2

Cermaq ASA

1 040,3

1 098,5

58,2

SAS ASA

0,0

0,0

0,0

Aker Kværner Holding AS

169,5

176,1

6,6

Statkraft SF

0,0

0,0

0,0

Eksportfinans ASA

0,0

0,0

0,0

Entra Holding AS

900,0

900,0

0,0

Argentum Fondsinvesteringer AS

300,0

300,0

0,0

Mesta AS

250,0

250,0

0,0

Nammo AS

79,7

82,0

2,3

Flytoget AS

166,6

169,7

3,1

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

0,0

0,0

0,0

GIEK Kredittforsikring AS

2,0

0,0

-2,0

Electronic Chart Centre AS

3,0

3,0

0,0

Norsk Eiendomsinformasjon AS

0,0

8,6

8,6

11 219,5

12 067,3

847,8

På dette grunnlag foreslås bevilgningen på kap. 5656, post 85 økt med 847,8 mill. kroner.

Andre saker

Flytoget AS – vedtektsendring

I henhold til Flytogets vedtekter § 10 skal styret legge fram saker for statsråden som antas å være av prinsipiell og/eller samfunnsmessig betydning samt en årlig virksomhetsplan. Denne bestemmelsen kommer fra tiden da Flytoget var et datterselskap av NSB. Siden Flytoget i dag er et kommersielt selskap, plassert i kategori 1 (selskap som utelukkende har forretningsmessig formål) er det prinsipielt og praktisk uheldig med en slik bestemmelse i vedtektene. Nærings- og fiskeridepartementet vil derfor endre vedtektene på neste generalforsamling, ved at bestemmelsen tas ut.

2.10 Landbruks- og matdepartementet

Kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 0,1 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen under Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 01 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510, post 01.

Kap. 1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

Post 50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

Ved en feil ble det utbetalt 21,3 mill. kroner for lite i 2013 fra Landbruks- og matdepartementet til Veterinærinstituttet. Ved årsskiftet sto det dermed 21,3 mill. kroner ubenyttet på posten som ble tilbakeført til statskassen. For å rette opp dette foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1112, post 50 med 21,3 mill. kroner.

Kap. 1115 Mattilsynet

Post 01 Driftsutgifter

Det er behov for å utvikle Mattilsynets system for utsendelse av attester slik at dette i større grad er tilpasset sjømatnæringens behov. Målet er å bedre fleksibiliteten slik at det er lettere å legge inn nye attester, føre liste over godkjente virksomheter til enkeltland og skrive ut attester.

Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 1115, post 01 med 2,5 mill. kroner. Det foreslås tilsvarende økte gebyrer, jf. omtale under kap. 4115, post 01.

Kap. 4115 Mattilsynet

Post 01 Gebyr m.m.

For å finansiere tiltak som skal utvikle Mattilsynets system for utsendelse av attester legges det opp til økte gebyrer, jf. omtale under kap. 1115, post 01. Det foreslås at bevilgningen på kap. 4115, post 01 økes med 2,5 mill. kroner.

Kap. 1148 Naturskade – erstatninger

Post 71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning

Erstatningene over Statens naturskadeordning skjer etter at skaden er utbedret. Den skadelidte har tre år på seg til å gjennomføre arbeidet. Som følge av flere store naturskadehendelser de siste årene forventes det både økte utbetalinger og tilsagn om erstatning i 2014. Regnskapstall viser at ansvaret ved årsskiftet var på 161 mill. kroner. Dette er en økning på 31 mill. kroner fra det som ligger til grunn for vedtatt budsjett. I tillegg til økningen i ansvaret, har Statens landbruksforvaltning oppjustert antall forventede tilsagn i 2014 fra 1 300 til 1 800.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 1148, post 71 økes med 31 mill. kroner. Videre foreslås at tilsagnsfullmakten økes med 21 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Kap. 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

I statsbudsjettet for 2014 er det bevilget 72 mill. kroner på kap. 1150, post 71. Oppdaterte prognoser fra SLF viser et behov på 87 mill. kroner på posten, forutsatt at 2014 blir et normalt avlingsår. Det økte behovet skyldes store avlingsskader og overvintringsskader på eng i 2013. Dette førte til store saksmengder hos enkelte fylkesmenn. En større andel av erstatningene for skader i 2013 kommer derfor først til utbetaling i 2014.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 1150, post 71 økes med 15 mill. kroner.

Kap. 5652 Statskog SF – renter og utbytte

Post 85 Utbytte

Utbytte fra Statskog SF settes til 75 pst. av årsresultatet etter skatt, maksimalt tilsvarende bokført egenkapital multiplisert med statens innlånsrente, jf. St.prp. nr. 1 (2001–2002). Årsregnskapet for 2013 viser at Statskog SFs resultat etter skatt er på 18 mill. kroner. Ordinært utbytte fra Statskog blir dermed 13,5 mill. kroner.

I tillegg til ordinært utbytte ble det i Prop. 1 S (2013–2014) varslet et ekstraordinært utbytte på 93 mill. kroner. Forslaget om ekstraordinært utbytte var basert på prognoser som inkluderte store engangsinntekter i 2013. Resultatet etter skatt ble imidlertid lavere enn forventet. Hovedårsaken til foretakets svake resultat i 2013 er lavere inntekter fra arronderingssalg og skogvern. Dette gjør at det ikke lenger er tilstrekkelig likvide midler til å ta et ekstraordinært utbytte på 93 mill. kroner. Forutsatt at Statskogs energivirksomhet begrenses til salg og utleie av fallrettigheter er det likevel grunnlag for et ekstraordinært utbytte på 56,6 mill. kroner.

Samlet gir dette grunnlag for et utbytte fra Statskog på 70,1 mill. kroner. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 5652, post 85 med 50,9 mill. kroner.

Andre saker

Endringer i landbruksforvaltningen

Regjeringen har besluttet å endre organiseringen av den offentlige forvaltningen av reindriften ved å slå sammen Statens reindriftsforvaltning (SRF) og Statens landbruksforvaltning (SLF). Hensikten er både å styrke SRF som et forvaltningsorgan med direktoratfunksjoner, og å forenkle landbruksbyråkratiet. Det legges til grunn at reindriftsoppgavene i den nye organisasjonen fortsatt skal forvaltes fra enheten i Alta, og at denne enheten styrkes ved at det overføres enkelte fagoppgaver fra SLF til SRF. Reindriftsstyret videreføres som i dag. Det er videre besluttet at ingen ansatte må bytte arbeidssted, eller slutte i sine stillinger, på grunn av omorganiseringen. Sammenslåingen skal gjennomføres fra 1. juli 2014. Budsjettekniske endringer vil bli innarbeidet i forslaget til statsbudsjett for 2015.

Mattilsynet – endringer i organisasjonen

Det framgår av Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) at arbeidet i Mattilsynet kan effektiviseres og at organisatoriske endringer vil bli vurdert. Mattilsynet fikk i oppdrag å gjennomgå organisasjonsstrukturen og foreslå en skisse til eventuelle endringer.

Mattilsynet har begynt et arbeid med å vurdere dagens organisering. Det er lagt opp til at arbeidet skal resultere i en ny organisasjonsstruktur som skal bygge opp under Mattilsynets strategiske satsinger fram mot 2020.

Mattilsynet har sett på prinsipper og hovedspørsmål knyttet til organisering av hovedkontoret og regionene. Hovedsakelig legges det opp til at etaten organiseres etter en to-nivåmodell og at antall regioner reduseres fra 8 til 5. Alle klagesaker skal behandles på hovedkontoret. Det legges også opp til effektivisering av hovedkontoret og styrking av det operative tilsynet. Mattilsynet arbeider videre med analyse og konkretisering av forslagene.

Landbruks- og matdepartementet vil ta sikte på en grundigere orientering om prosessen til Stortinget høsten 2014, både når det gjelder organisering og eventuelle endringsforslag til Matloven.

2.11 Samferdselsdepartementet

Kap. 1300 Samferdselsdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Utgifter som følge av endringer i departementsstrukturen

I forbindelse med endringene i departementsstrukturen ble det fra 1. januar 2014 overført 32 stillinger fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet. I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) ble bevilgningsforslaget på kap. 1300, post 01 økt med 32,4 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2014. Stortingets vedtak var i tråd med Regjeringens forslag. En gjennomgang viser at det ble overført 1,2 mill. kroner for mye. Videre skal Samferdselsdepartementet dekke 0,5 mill. kroner av Nærings- og fiskeridepartementets husleie for januar og februar 2014 for de av Samferdselsdepartementets tilsatte som i dette tidsrommet satt i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Grubbegata.

Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 1300, post 01 med 1,7 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 01 Driftsutgifter, jf. omtale under kap. 900, post 01.

Drift av lønnstjenesten for departementene

Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 1300, post 01 med 100 000 kroner mot tilsvarende økning under Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 01 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510, post 01.

Oppsummering

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 1300, post 01 med 1,8 mill. kroner.

Kap. 1320 Statens vegvesen

Post 23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.

Regjeringen foreslår en bevilgningsøkning på 12,5 mill. kroner knyttet til økt kontroll av tunge kjøretøy. Situasjonen på vegene i vintersesongen 2013/2014 viser et stort behov for kontroll av tunge kjøretøy og fører. Bevilgningsøkningen skal gå til å øke kontrollen av tunge biler på grenseoverganger utenfor ordinær arbeidstid, samt til innkjøp og utvikling av effektive verktøy og virkemidler for å bedre kontrollørenes arbeid.

Post 30 Riksveginvesteringer

Omdisponering av 250 mill. kroner på posten

Regjeringen legger opp til å omdisponere 250 mill. kroner på kap. 1320, post 30 Riksveginvesteringer, fra fornying til store prosjekter.

I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) økte Regjeringen bevilgningsforslaget på posten knyttet til fornying med 500 mill. kroner sammenlignet med forslaget i Gul bok 2014. Stortingets vedtak var i tråd med Regjeringens forslag. Omdisponeringen på 250 mill. kroner vil føre til noe mindre utbedring og oppgradering av tunneler i 2014. Målene for oppgradering slik de er omtalt i Prop. 1 S (2013–2014), gjelder fortsatt.

De omdisponerte midlene til store prosjekter er forutsatt brukt til prosjektering, arkeologiske utgravinger, grunnerverv og andre forberedende arbeider på fire nye prosjekter. Dette vil legge til rette for anleggsstart på disse prosjektene så snart tilstrekkelige avklaringer foreligger. Før anleggsstart vil Regjeringen komme tilbake til Stortinget med endelig kostnadsoverslag, finansieringsopplegg og framdriftsplan for prosjektene. Videre vil midler nyttes til anleggsstart på prosjektet E105 Elvenes – Rundvannet i Finnmark. Prosjektene er prioritert i første fireårsperiode av Nasjonal transportplan 2014–2023.

E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark

Prosjektet omfatter bygging av 16,8 km ny firefelts veg og 1,1 km tofelts veg med midtrekkverk som overgang til eksisterende veg ved Dørdal i Bamble kommune. I prosjektet inngår flere store bruer, døgnhvileplass for tunge kjøretøyer, serviceanlegg og rasteplass. Prosjektet vil korte ned E18 med 1,6 km. Prosjektet inngår i KVU/KS1 for E18 Langangen – Grimstad. Det foreligger godkjent reguleringsplan. Kostnadsoverslaget er foreløpig på om lag 4 090 mill. kroner. Det foreligger lokale prinsippvedtak om delfinansiering med bompenger.

Det blir omdisponert 50 mill. kroner til prosjektering, arkeologiske utgravinger, grunnerverv og andre forberedende arbeider i 2014. Bompengeselskapet har fått tillatelse til å forskuttere inntil 170 mill. kroner til arkeologiske utgravinger, planlegging og grunnerverv.

E18 Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder

Prosjektet omfatter bygging av 21 km firefelts veg med 20–23 m bredde i Tvedestrand og Arendal kommuner. I prosjektet inngår også tre tunneler, seks større bruer og to planskilte kryss, døgnhvileplass for tunge kjøretøyer og et kollektivknutepunkt med parkering. Prosjektet inngår i KVU/KS1 for E18 Langangen – Grimstad. Reguleringsplan er ventet godkjent i første halvår 2014. Kostnadsoverslaget er foreløpig på om lag 4 510 mill. kroner. Det foreligger lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet med bompenger.

Det blir omdisponert 80 mill. kroner til prosjektering, arkeologiske utgravinger, grunnerverv og andre forberedende arbeider i 2014.

E16 Bagn – Bjørgo i Oppland

Prosjektet er en del av E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo. Anleggsarbeidene på strekningen Fønhus – Bagn startet i 2012. Prosjektet er ventet åpnet for trafikk i 2015. Strekningen Bagn – Bjørgo som er om lag 11 km lang, er planlagt bygd som tofelts veg med 8,5 m bredde. Det foreligger godkjent reguleringsplan. Kostnadsoverslaget er foreløpig på om lag 1 320 mill. kroner.

Det er tidligere fattet lokale prinsippvedtak om å delfinansiere prosjektet med bompenger. Senere har Nord-Aurdal kommune og Oppland fylkeskommune gått imot bompengefinansiering. Regjeringen går inn for å øke de statlige bevilgningene til prosjektet med 120 mill. 2014-kroner. Nord-Aurdal kommune fattet vedtak om delvis bompengefinansiering 24. april 2014, mens Oppland fylkeskommune fattet tilsvarende vedtak 30. april 2014.

For å legge til rette for mest mulig kontinuerlig utbygging av de to delstrekningene blir det omdisponert 40 mill. kroner til prosjektering og andre forberedende arbeider i 2014.

E6 Vindalsliene – Korporalsbrua i Sør-Trøndelag

Prosjektet omfatter utbygging av E6 på en om lag 7,5 km lang strekning i Midtre-Gauldal kommune. Strekningen bygges som tofelts veg med midtrekkverk. Vegen vil gå nær elva Sokna som er en del av det vernede Gaula-vassdraget og i et trangt og svingete dalføre. Vegen bygges derfor uten forbikjøringsfelt og gang- og sykkelveg. Det er heller ikke et parallelt lokalvegnett. Prosjektet er imidlertid planlagt med bred vegskulder for gående og syklister og med mange stopplommer. Prosjektet inngår i KVU/KS1 for E6 Oppland grense – Jaktøya/Melhus og rv 3 Hedmark grense – Ulsberg. Det foreligger godkjent reguleringsplan. Kostnadsoverslaget er foreløpig på om lag 820 mill. kroner.

Det foreligger lokale prinsippvedtak om å delfinansiere prosjektet med bompenger som del av en samlet utbygging av E6 på strekningen Ulsberg – Melhus (Skjerdingstad). Det blir omdisponert 20 mill. kroner til prosjektering og andre forberedende arbeider i 2014.

E105 Elvenes – Rundvannet i Finnmark

Ved behandlingen av Prop. 1 S (2012–2013) var det lagt opp til å gjennomføre utbygging av strekningen Elvenes – Hesseng i to etapper, med Rundvannet – Hesseng som første etappe. I 2013 ble det gitt oppstartsbevilgning til delstrekningen Rundvannet – Hesseng. Arbeidet har ennå ikke startet på grunn av problemer med massebalansen i prosjektet. Ved å se de to delstrekningene i sammenheng vil man oppnå god massebalanse i hele prosjektet.

Det blir omdisponert 60 mill. kroner til delstrekningen Elvenes – Rundvannet med sikte på anleggsstart i 2014. Arbeidene på de to delstrekningene kan dermed starte samtidig, noe som vil gi kostnadseffektiv anleggsdrift.

Prosjektet har godkjent reguleringsplan. Samlet kostnadsoverslag (styringsramme) for de to delstrekningene er 474 mill. 2014-kroner. Dette er en økning på 167 mill. kroner, eller 54 pst., sammenlignet med det som ble lagt til grunn da Nasjonal transportplan 2014–2023 ble utarbeidet. Prosjektet er forutsatt finansiert med statlige midler. Med anleggsstart høsten 2014 ventes det at prosjektet kan åpnes for trafikk i 2016.

Post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

For rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene legges det til grunn en rente som tilsvarer den årlige effektive renten på flytende lån i Husbanken. På bakgrunn av oppdaterte anslag for renteforutsetningene foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1320 Statens vegvesen, post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene med 7,8 mill. kroner.

Kap. 1321 (Nytt) Utbyggingsselskap for veg

Post 70 (Ny) Tilskudd til drift

Det vises til omtale under kap. 1321, post 96 Aksjekapital. Det vil påløpe driftsutgifter i interimsselskapet for utbyggingsselskapet for veg i interimsperioden. Det er vanskelig å anslå hva disse vil beløpe seg til. Det foreslås derfor at Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å utgiftsføre driftsutgifter på nytt kapittel 1321 Utbyggingsselskap for veg, ny post 70 Tilskudd til drift, mot tilsvarende innsparing på kap. 1320 Statens vegvesen, post 23 Drift- og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 96 (Ny) Aksjekapital

Regjeringen vil investere i vegnettet, og særlig i de mest lønnsomme hovedvegene som knytter landet sammen. For å bidra til dette vil Regjeringen etablere et eget utbyggingsselskap for veg. Det overordnede målet med utbyggingsselskapet er økt effektivitet og større samfunnsøkonomisk lønnsomhet samlet sett i transportsektoren, med en finansiering innenfor de rammene som handlingsregelen setter.

Regjeringen tar sikte på at utbyggingsselskapet skal være operativt i løpet av 2015 og har startet arbeidet med å forberede etableringen av selskapet. For at selskapet skal være operativt fra etableringstidspunktet er det hensiktsmessig å opprette et interimsselskap, herunder etablere styrende organer, som kan representere selskapet og arbeide med etableringen fram til oppstart i 2015. Regjeringen foreslår derfor en bevilgning på 0,1 mill. kroner i aksjekapital i interimsselskapet.

Arbeidet med utbyggingsselskapet for veg er nærmere presentert i Samferdselsdepartementets proposisjon Prop. 97 S (2013–2014) Ein del saker om luftfart, veg og jernbane.

Kap. 1350 Jernbaneverket

Post 23 Drift og vedlikehold

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1350, post 23 med 4 mill. kroner i forbindelse med at driftsansvaret for jernbanegodsterminaler overføres til Jernbaneverket, jf. omtale under kap. 1350, post 30.

Post 30 Investeringer i linjen

Jernbanegodsterminaler – overføring av driftsansvaret

Regjeringen foreslår at driftsansvaret for jernbanegodsterminalene som i dag driftes av RailCombi AS/CargoNet AS overføres til Jernbaneverket, og at selve driften av terminalene konkurranseutsettes. I tilknytning til dette foreslår Regjeringen økte bevilgninger i 2014 på til sammen 23,2 mill. kroner. Av disse gjelder 4 mill. kroner økte utgifter i Jernbaneverket som følge av arbeidet med konkurranseutsettingen og nye oppgaver, jf. forslag under kap. 1350, post 23. Resterende beløp på 19,2 mill. kroner gjelder overtakelse av faste kraner på Alnabru, erstatning til RailCombi AS for nedskriving av verdier i grunnen på terminalene samt sikkerhets- og securitytiltak på terminalene. Beløpet foreslås bevilget over kap. 1350, post 30.

Det har vært konkurranse i godstogtrafikken på det norske jernbanenettet siden 2007. I dag driver RailCombi AS ni jernbanegodsterminaler som staten har bygget. Selskapet eies av CargoNet AS, som er datterselskap av NSB og er det dominerende godstogselskapet i Norge. Spor, lastegater og omkringliggende arealer på disse terminalene eies i all hovedsak av Rom Eiendom, som også er et datterselskap av NSB. Konkurrerende virksomheter til CargoNet AS innenfor godstogmarkedet er således avhengig av tjenester fra RailCombi. En overføring av driftsansvaret for disse terminalene til Jernbaneverket vil gi konkurransenøytralitet og en mer effektiv og sikker bruk av knappe arealer på terminalene. Regjeringen vil sørge for en konkurransenøytral eier- og driftsstruktur av alle jernbaneterminaler. Regjeringen har en positiv innstilling til konkurranseutsetting.

Regjeringen legger opp til at Jernbaneverket gis i oppdrag å forberede konkurranseutsetting av driften av de aktuelle terminalene. Konkurranse mellom flere tilbydere av tjenester på samme terminal kan bidra til bedre konkurransekraft for transport av gods på jernbane. For å vurdere om det er praktisk mulig med flere tilbydere på en og samme terminal legger Regjeringen opp til at Jernbaneverket gis i oppdrag å konkurranseutsette driften av Ganddal godsterminal med to tilbydere og i tillegg på en av godsterminalene hvor det allerede i dag er to tilbydere. Ganddal godsterminal som eies av Jernbaneverket, ble tatt i bruk i januar 2008. Driften av denne terminalen ble konkurranseutsatt, og det skal gjennomføres en ny konkurranse om driften av terminalen. Eventuelle investeringer for å tilrettelegge for flere terminaldrivere ved øvrige terminaler skal kun vurderes i den grad den samfunnsøkonomiske gevinsten ved dette overstiger kostnaden ved tilrettelegging.

Overføringen av driftsansvaret skjer ved at Jernbaneverket inngår avtale med Rom Eiendom om leie av bygg og grunn etter prinsippet om offentlig eid grunn. Jernbaneverket kan deretter iverksette securitytiltak, utforme felles rutiner og forberede konkurranseutsetting. For Alnabru vil det være nødvendig at Jernbaneverket overtar lastekraner som ikke kan flyttes. Terminaldriften foregår uforandret fram til arbeidet med konkurranseutsettingen på den enkelte terminal er avsluttet. Når nye terminaldrivere er på plass, vil ansatte på terminalene bli overført til ny driver i henhold til regler for virksomhetsoverdragelse.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1350, post 30 med 19,2 mill. kroner i forbindelse med at driftsansvaret for jernbanegodsterminaler overføres til Jernbaneverket.

Østfoldbanen, østre linje – ERTMS på erfaringsstrekningen – utrustning av togene

Jernbaneverket bygger ut ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control System) sammen med sikringsanlegg og fjernstyring på Østfoldbanen, østre linje som en erfaringsstrekning for ERTMS. Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2013–2014) for Samferdselsdepartementet, side 144. Det framgår der at det er usikkerhet knyttet til koordineringen og installasjon av utrustningen om bord i togene. Videre framgår det at NSB og Jernbaneverket har opprettet et felles prosjekt for å samarbeide om nødvendig utrustning om bord i de togene som skal kjøre på erfaringsstrekningen.

På Østfoldbanen, østre linje er det i dag kun persontrafikk som inngår i kjøpsavtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB. NSB planlegger å trafikkere erfaringsstrekningen med nye tog som nå blir leverte. Det legges opp til at ni togsett blir utrustet med ERTMS-utstyr om bord (syv sett for ordinær drift og to sett i reserve). Det er dessuten nødvendig å lære opp 144 lokførere og konduktører som skal bemanne togene. For å ha et klart ansvarsskille mellom Jernbaneverket og NSB ønsker begge parter at NSB påtar seg det økonomiske ansvaret for utrustningen ombord i togene og nødvendig opplæring av personellet i NSB. I tråd med ønske fra NSB og Jernbaneverket foreslås det at NSBs kostnader knyttet til utrustning ombord i togene på erfaringsstrekningen dekkes over kap. 1351 Persontransport med tog, post 70 Kjøp av persontransport med tog gjennom å sette krav til NSB om slik utrustning. Regjeringen har imidlertid ikke tatt stilling til modell for senere utrulling av ERTMS på andre strekninger. Det må blant annet vurderes hvilken modell som er hensiktsmessig på strekninger der det både går person- og godstrafikk. Videre er det viktig at Jernbaneverket evaluerer erfaringene fra erfaringsstrekningen.

Strategien for utrullingen av ERTMS i Norge er at togmateriellet må bygges om før ERTMS-infrastrukturen kan tas i bruk. Selv om utstyret betales av NSB må Jernbaneverket ha et helhetlig ansvar for ERTMS-prosjektet, herunder koordineringen av ombyggingen av togmateriell. Ikke minst gjelder dette overfor leverandører av ERTMS-utstyr som også omfatter nødvendig utrustning om bord i togene.

I Prop. 1 S (2013–2014) for Samferdselsdepartementet er det lagt fram en kostnadsramme for prosjektet ERTMS på erfaringsstrekningen Østfoldbanen, østre linje på 678 mill. kroner. Utgiftene til utrustning inngår i kostnadsrammen. På kap. 1350, post 30 er det bevilget 158 mill. kroner til prosjektet i 2014. For å dekke NSBs utgifter til utrustning av togene på erfaringsstrekningen foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1351, post 70 med 25 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 1350, post 30.

Oppsummering

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 1350, post 30 med 5,8 mill. kroner.

Kap. 1351 Persontransport med tog

Post 70 Kjøp av persontransport med tog

Det vises til omtalen under kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen om utrustning av tog som skal trafikkere på Østfoldbanen, østre linje som er erfaringsstrekning for ERTMS. Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1351, post 70 med 25 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 1350, post 30. Samferdselsdepartementet vil inngå en avtale som vil være tillegg til eksisterende Trafikkavtale med NSB om kjøp av transporttjenester. Avtalen vil omfatte krav til utstyr på tog som skal trafikkere erfaringsstrekningen og tilhørende utgifter.

Kap. 1360 Kystverket

Post 30 Nyanlegg og større vedlikehold

Fiskerihavner

I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) foreslo Regjeringen å redusere bevilgningsforslaget på kap. 1360, post 30 med 46 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2014. Reduksjonen var knyttet til bygging av fiskerihavneanleggene på Napp i Nordland og Sommarøy i Troms. Stortingets vedtak var i tråd med Regjeringens forslag.

I Sundvolden-erklæringen er det varslet at Regjeringen vil utarbeide en nasjonal havnestrategi. Arbeidet er et ledd i Regjeringens arbeid for å oppnå godsoverføring fra veg til sjø, men omfatter også vurderinger om statlig deltagelse i fiskerihavnprosjekter.

Siden strategiarbeidet kan ta noe tid, ønsker Regjeringen derfor likevel å starte opp prosjektene på Napp og Sommarøy nå. Prosjektene har stor betydning for næringsaktiviteten på disse stedene og forberedelsene til bygging er kommet langt. Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1360, post 30 med 46 mill. kroner til å starte byggingen av de to fiskerihavneanleggene.

Omdisponering

For å dekke utgiftene til bygging av et fartøy til kartmåling ble bevilgningen i 2013 på daværende kap. 1062 Kystverket, post 30 Nyanlegg og større vedlikehold redusert med 13 mill. kroner mot tilsvarende økning på post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, jf. Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013/Innst. 470 S (2012–2013). Investeringsutgiften ble 9,6 mill. kroner. I lys av dette foreslås det å øke bevilgningen under kap. 1360, post 30 med 3,4 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon under kap. 1360, post 45.

Oppsummering

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1360, post 30 med 49,4 mill. kroner.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Omdisponering

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 1360, post 45 med 3,4 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 1360, post 30, jf. omtale under kap. 1360, post 30.

Bestillingsfullmakt

Kystverket bygger nye fartøyer til sitt rederi. Avtale for å kunne starte byggingen av det tredje fartøyet er under forberedelse. Betalingen for fartøyene er fordelt på 2014 og 2015. Det er satt av midler til investeringen i Saldert budsjett 2014. Ved en feil ble det i statsbudsjettet for 2014 ikke foreslått en bestillingsfullmakt som tar høyde for at Kystverket kan inngå avtale om levering av nytt fartøy i 2015. Rammen for en slik bestillingsfullmakt er 85 mill. kroner.

På denne bakgrunn foreslås det at Samferdselsdepartementets fullmakt til i 2014 å foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger på kap. 1360 Kystverket, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, økes fra 3 mill. kroner til 88 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 70 Tilskudd til Redningsselskapet

Redningsselskapet er en landsdekkende, frivillig, humanitær organisasjon. Organisasjonen utfører søk-, rednings- og hjelpetjeneste langs kysten og i tilstøtende havområder. Videre driver organisasjonen med ulykkesforebyggende arbeid og vern av kystmiljøet.

Redningsselskapet har i dag 40 operative redningsfartøy langs kysten, hvorav 25 har beredskap hele døgnet og er bemannet med 170 fast ansatte. De resterende redningsfartøyene er bemannet med 950 frivillige. Redningsselskapet reddet i 2012 elleve personer fra å drukne og 46 fartøy fra forlis. I tillegg fikk mer enn 4 600 fartøy og 11 900 personer assistanse. Gjennom et rammetilskudd bidrar staten med å opprettholde selskapets innsats innen den aksjonsrettede redningstjenesten og det ulykkesforebyggende arbeidet.

Det er viktig at selskapets aktivitet og eksisterende beredskap opprettholdes på dagens nivå. Som følge av økte driftsutgifter for Redningsselskapet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1360, post 70 med 3 mill. kroner.

Kap. 1380 Post- og teletilsynet

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1380, post 01 med 4,4 mill. kroner. Dette skal dekke økte lønnskostnader i tilsynet som følge av mer stabil bemanning og få ubesatte stillinger samt økte reisekostnader. Videre vil 1,5 mill. kroner dekke utgifter i forbindelse med Norges bidrag til å etablere GAC-sekretariatet (Governmental Advisory Committee) som gir råd i spørsmål om god styring av internett til ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Det foreslås tilsvarende økning i gebyrinntektene, jf. kap. 4380, post 01.

Kap. 4380 Post- og teletilsynet

Post 01 Diverse gebyrer

Post- og teletilsynet er selvfinansiert gjennom gebyrinntekter. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 4380, post 01 med 4,4 mill. kroner tilsvarende forslaget om økt bevilgning på kap. 1380, post 01.

Kap. 5611 Aksjer i NSB AS

Post 85 Utbytte

I Saldert budsjett 2014 er det budsjettert med et utbytte fra NSB AS på 260 mill. kroner. Selskapets konsernresultat etter skatt for regnskapsåret 2013 er på 1 030 mill. kroner, hvorav 245 mill. kroner gjelder urealiserte gevinster fra eiendom. Gjeldende utbyttepolitikk for NSB AS innebærer at utbytte fra selskapet skal være 50 pst. av konsernresultatet etter skatt. Dette gir et utbytte i 2014 fra NSB AS på 515 mill. kroner.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 5611, post 85 økes med 255 mill. kroner.

Kap. 5618 Aksjer i Posten Norge AS

Post 85 Utbytte

I Saldert budsjett 2014 er det budsjettert med et utbytte fra Posten Norge AS på 217 mill. kroner. For regnskapsåret 2013 var konsernresultatet etter skatt på 512 mill. kroner. Gjeldende utbyttepolitikk for Posten Norge AS innebærer et utbytte på 50 pst. av konsernresultatet etter skatt. Utbyttepolitikken tilsier et utbytte på 256 mill. kroner.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 5618, post 85 økes med 39 mill. kroner.

Kap. 5622 Aksjer i Avinor AS

Post 85 Utbytte

I Saldert budsjett 2014 er det budsjettert med et utbytte fra Avinor AS på 478 mill. kroner. Selskapets konsernresultat etter skatt for regnskapsåret 2013 er på 890,9 mill. kroner. Gjeldende utbyttepolitikk for Avinor AS innebærer et utbytte på 50 pst. av konsernresultatet etter skatt i 2013. Dette tilsier et utbytte på 445,4 mill. kroner.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 5622, post 85 reduseres med 32,6 mill. kroner

Kap. 5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS

Post 80 Renter

Svinesundsforbindelsen AS betaler renter på sine to lån to ganger i året til den norske stat. Renter for andre halvår 2013 ble først innbetalt i januar 2014. Det blir dermed et avvik mellom budsjett og regnskap i 2014.

På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen på kap. 5624, post 80 med 16,1 mill. kroner.

2.12 Klima- og miljødepartementet

Kap. 1400 Klima- og miljødepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Endret departementsstruktur

Planavdelingen ble overført fra Klima- og miljødepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 1. januar 2014. I den forbindelse ble det overført 49,3 mill. kroner mellom departementenes driftsposter. Det foreslås å tilbakeføre 2 mill. kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 500, post 01 til Klima- og miljødepartementets kap. 1400, post 01 som følge av at enkelte av Planavdelingens oppgaver på klima- og miljøområdet skal utføres av Klima- og miljødepartementet.

Drift av lønnstjenesten for departementene

Utgiftene til nytt lønns- og personalsystem for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 0,2 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen under Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 1 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510, post 1.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 1,8 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Det foreslås å omdisponere 1 mill. kroner til arbeidet med biocider fra kap. 1400, post 21 til kap. 1400, post 76, jf. omtalen under kap. 1400, post 76.

I forbindelse med at ansvaret for Framtidens byer overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslås det å redusere bevilgningen under Klima- og miljødepartementets kap. 1400, post 21 med 9,5 mill. kroner mot tilsvarende økning under Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 590, post 21, jf. omtale under kap. 1400, post 61.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 10,5 mill. kroner.

Post 61 Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres

Ved endringene av departementsstrukturen 1. januar 2014 ble Planavdelingen flyttet fra Klima- og miljødepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er nå avklart at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal ha ansvaret for Framtidens byer. Det foreslås derfor å overføre bevilgninger til Framtidens byer under Klima- og miljødepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. På kap. 1400, post 61 foreslås det å redusere bevilgningen med 19 mill. kroner mot tilsvarende økning under kap. 590, post 61.

Post 63 (Ny) Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven

Det foreslås å opprette ny post 63 Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven under kap. 1400. Over posten skal det gis tilskudd til Oslo kommunes utgifter til utarbeidelse av forvaltningsplaner for de fire områdene av marka som er vernet innenfor kommunens arealer. Det foreslås en bevilgning på posten på 1 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon under kap. 1420, post 30.

Post 76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

I saldert budsjett for 2014 ble det bevilget 1 mill. kroner på kap. 1400, post 21 til arbeidet med biocider og det europeiske kjemikaliebyrået ECHA. For å kunne utbetale midlene som tilskudd foreslås det å omdisponere 1 mill. kroner fra kap. 1400, post 21 til post 76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak.

Det foreslås å redusere posten med 4 mill. kroner mot tilsvarende økning under kap. 1410, post 73 for å bedre økonomien i Norsk institutt for kulturminneforskning.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 3 mill. kroner.

Post 81 Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 1400, post 81 med 6 mill. kroner mot tilsvarende økning under Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 590, post 81 i forbindelse med overføring av ansvaret for Framtidens byer.

Kap. 1410 Miljøvernforskning og miljøovervåking

Post 73 Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene

Norsk institutt for kulturminneforskning har de siste årene gått med store underskudd. Dette skyldes hovedsakelig endringer i det oppdragsmarkedet instituttet tradisjonelt har henvendt seg til. En omstillingsprosess ble startet høsten 2013 for å bidra til en mer økonomisk bærekraftig drift.

For å bedre økonomien i instituttet, og støtte omstillingsprosessen, foreslås det å omdisponere 4 mill. kroner fra kap 1400, post 76 til kap. 1410, post 73.

Kap. 1420 Miljødirektoratet

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås å øke Miljødirektoratets driftsbudsjett ved å omdisponere 2,5 mill. kroner fra kap. 1420, post 35 til post 01.

Post 22 Statlige vannmiljøtiltak

Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres med 2,5 mill. kroner mot en tilsvarende økning i bevilgningen under kap. 1420, post 70. En slik omdisponering vil gi en bedre anvendelse av samlede midler til bevaring av villaks.

Ved behandlingen av Klima- og miljødepartementets budsjett for 2014 bevilget Stortinget 10 mill. kroner til start av bygging av fiskesperre i Driva for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra vassdraget (jf. Innst. 9 S (2013–2014)). Regjeringen ble samtidig bedt om å komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett med en konkret plan for fullfinansiering og realisering av sperren. Utførte kostnadsanalyser viser at fullfinansieringen av fiskesperren vil innebære kostnader på om lag 70 mill. kroner. Siden byggeprosessen hovedsakelig vil måtte foregå i vinterhalvåret, når vannføringen er lavest, vil byggingen måtte gå over flere budsjettår. Videre framdrift vil bli vurdert i de årlige budsjettframlegg for Stortinget.

Post 30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres

Det foreslås at posten reduseres med 1 mill. kroner som omdisponeres til arbeidet med forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven, jf. omtalen under kap. 1400, ny post 63.

Økonomiske forpliktelser i form av gitte tilsagn tilsier at det ikke er behov for hele bevilgningen i 2014. Bevilgningen foreslås derfor ytterligere redusert med 9 mill. kroner.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 10 mill. kroner.

Post 32 (Ny) Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres

Bevilgningen på posten foreslås satt til 1,978 mill. kroner og skal dekke utestående erstatningsoppgjør for allerede vernede områder.

Post 34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

Det foreslås en tilsagnsfullmakt på 12,1 mill. kroner under posten. Tilsagnsfullmakten skal gjelde tilsagn om erstatningsoppgjør for allerede vernede områder som kommer til utbetaling i senere år.

Post 35 Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres

Det foreslås å omdisponere 2,5 mill. kroner fra kap. 1420 post 35 til kap. 1420, post 01, jf omtale under kap. 1420, post 01.

Post 70 Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres

Det vises til omtalen under kap. 1420, post 22. For en best mulig utnyttelse av midlene til tiltak for viltlevende laksefisk, foreslås det å øke bevilgningen under kap. 1420, post 70 med 2,5 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon under kap. 1420, post 22.

Post 75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning

Vrakpanten ble økt med 500 kroner, til 3 000 kroner per vrak, fra 1. juli 2013. Klima- og miljødepartementet la til grunn en for lav sats ved beregning av bevilgningen i Saldert budsjett 2014. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på posten med 73,68 mill. kroner.

Kap. 4420 Miljødirektoratet

Post 01 Oppdrag og andre diverse inntekter

Skogeiendommen Havnevik skog i Svelvik kommune ble for flere år siden innkjøpt til bruk som alternativ erstatning ved skogvern (makeskifte). Ingen skogeiere har meldt sin interesse for eiendommen. Det foreslås en fullmakt til å selge denne eiendommen i 2014, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 06 Gebyr, fylkenes miljøvernavdelinger

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 5 mill. kroner. Forventede gebyrinntekter til fylkesmannen ved konsesjonsbehandling, kontroll og tilsyn blir lavere enn anslått grunnet forsinkelser i utarbeidelsen av en ny forskrift.

Kap. 1425 Vilt- og fisketiltak

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås en reduksjon i bevilgningen på posten på 0,46 mill. kroner grunnet reduksjon i innbetalte fiskeravgifter, jf. omtale under kap. 5578, post 78.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Det foreslås en reduksjon i bevilgningen på posten på 1,34 mill. kroner grunnet reduksjon i innbetalte fiskeravgifter, jf. omtale under kap. 5578, post 78.

Post 70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres

Det foreslås en reduksjon i bevilgningen på posten på 1,2 mill. kroner grunnet reduksjon i innbetalte fiskeravgifter, jf. omtale under kap. 5578, post 78.

Kap. 5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

Post 72 Fiskeravgifter

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 3 mill. kroner grunnet reduserte inntekter fra fiskeravgiftene. Det er heller ikke rom for å bruke av fondskapitalen i 2014.

Lavere inntekter fra fiskeravgiftene til Statens fiskefond medfører at refusjonen fra fondet til statskassen må reduseres. Utgiftene til fiskeformål over kap. 1425, postene 01, 21 og 70 motsvares av denne refusjonen og utgiftsbevilgningene foreslås redusert tilsvarende.

Kap. 1429 Riksantikvaren

Post 21 Spesielle driftsutgifter

I visse tilfeller er det ikke hensiktsmessig at lokale prosjekteiere gjennomfører bevaringsprosjekter. Riksantikvaren vil da selv sitte med prosjektlederansvar, og oppgavene må utgiftsføres på post 21. Regjeringen foreslår at bevilgningen under kap. 1429, post 21 økes med 46,75 mill. kroner for å dekke forpliktelser for kulturminner der Riksantikvaren har et eier- eller forvalteransvar. Midlene omprioriteres ved at bevilgningen under kap. 1429, post 70 reduseres med 0,4 mill. kroner; bevilgningen under post 71 reduseres med 8,1 mill. kroner; bevilgningen under post 72 reduseres med 2,2 mill. kroner; bevilgningen under post 73 reduseres med 12,2 mill. kroner; bevilgningen under post 74 reduseres med 0,25 mill. kroner; bevilgningen under post 77 reduseres med 0,25 mill. kroner og bevilgningen under post 79 reduseres med 23,35 mill. kroner. Omprioriteringene innebærer ikke reduksjon i den samlede bevilgningen til de 10 bevaringsprogrammene.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1429, post 21 med 3 mill. kroner til Riksantikvarens arbeid med brannsikring av tette trehusmiljø og stavkirker, jf. omtale under kap. 1421, post 73.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 49,75 mill. kroner.

Det foreslås også en tilsagnsfullmakt på 21 mill. kroner under posten. Tilsagnsfullmakten skal gjelde tilsagn om framtidige utgifter til brannsikring av stavkirker.

Post 70 Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1429, post 70 med 5 mill. kroner til arkeologiske undersøkelser i forbindelse med dreneringstiltak. Etter kulturminneloven skal staten helt eller delvis dekke utgiftene til arkeologiske undersøkelser ved mindre private tiltak dersom utgiftene blir urimelig tyngende for tiltakshaveren. Etter innføringen av ny dreneringsforskrift fra 2013 er praktiseringen etter kulturminneloven at alle utgiftene til nødvendige arkeologiske undersøkelser i dreneringssaker dekkes av staten dersom arealet det gis tilskudd til er på under 100 dekar. Dette vil bidra til en betydelig økning i utgifter til tilskudd til private tiltakshavere. Den økte bevilgningen skal bidra til at viktige arkeologiske kulturminner ikke går tapt, eller at dreneringstiltak må utsettes.

Det foreslås videre at 0,4 mill. kroner omprioriteres til kap. 1429, post 21, jf. omtale der.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 4,6 mill. kroner.

Post 71 Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres

Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres med 8,1 mill. kroner og at midlene omprioriteres til kap. 1429, post 21.

Post 72 Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres

Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres med 2,2 mill. kroner og at midlene omprioriteres til kap. 1429, post 21.

Post 73 Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres

Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres med 12,2 mill. kroner og at midlene omprioriteres til kap. 1429, post 21.

Brannen i Lærdalsøyri og de andre områdebrannene i januar 2014 har vist betydningen av god beredskap og langsiktig sikringsarbeid for å beskytte kulturminner fra brann. Det foreslås å bevilge 10 mill. kroner til brannsikring av tette trehusmiljø og stavkirker, hvor av 7 mill. kroner foreslås bevilget på kap. 1429, post 73 og 3 mill. kroner på kap. 1429, post 21.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 5,2 mill. kroner.

Post 74 Tilskudd til fartøyvern, kan overføres

Det foreslås at bevilgningen reduseres med 0,25 mill. kroner og at midlene omprioriteres til kap. 1429, post 21.

Post 77 Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres

Det foreslås at bevilgningen reduseres med 0,25 mill. kroner og at midlene omprioriteres til kap. 1429, post 21.

Post 79 Tilskudd til verdensarven, kan overføres

Det foreslås at bevilgningen reduseres med 23,35 mill. kroner og at midlene omprioriteres til kap. 1429, post 21.

Kap. 1432 Norsk kulturminnefond

Post 50 Til disposisjon for kulturminnetiltak

Bevilgningen til Norsk kulturminnefond i 2013 ble ved en feil ikke utbetalt fra kap. 1432, post 50. Bevilgningen i 2014 foreslås økt med 61,44 mill. kroner for å kompensere for den manglende utbetalingen i 2013.

Kap. 1472 Svalbard miljøvernfond

Post 50 Overføringer til Svalbard miljøvernfond

Bevilgningen på posten foreslås økt med 2,98 mill. kroner som følge av merinntekter, jf. omtale under kap. 5578, post 70.

Kap. 5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

Post 70 Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

Størstedelen av inntektene til Svalbard miljøvernfond kommer fra et tilreisendegebyr og et gebyr fra cruiseskipene som ankommer Svalbard.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 2,98 mill. kroner som følge av økte inntektsanslag.

Kap. 1481 Kjøp av klimakvoter

Post 01 Driftsutgifter

Ansvaret for arbeidet med kjøp av klimakvoter ble med virkning fra 1. januar 2014 overført fra Finansdepartementet til Klima- og miljødepartementet. Regjeringen har besluttet at også ansvaret for salg av klimakvoter skal overføres til Klima- og miljødepartementet. På denne bakgrunn foreslås det at 3,7 mill. kroner overføres fra kap. 1638, post 01 til kap. 1481, post 01.

Kap. 4481 (Nytt) Salg av klimakvoter

Post 01 (Ny) Salgsinntekter

Det foreslås å opprette nytt kap. 4481, post 01 med en bevilgning på 539,6 mill. kroner til salg av klimakvoter, jf. omtale under kap. 1481, post 01. Bevilgningen tilsvarer reduksjonen under Finansdepartementets inntektsbevilgning på kap. 4638, post 01, jf. omtale der.

Kap. 1482 Klima- og skogsatsingen

Utbetaling av tilskudd under Klima- og skogsatsingen

Regjeringen varslet i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) en gjennomgang av praksis for utbetaling av tilskudd under klima- og skogsatsingen. Regjeringen har nå gjennomgått utbetalingspraksisen, og mener at tiltak under klima- og skogsatsingen bør inndeles i tre kategorier, med nærmere angitte kriterier for utbetaling. Inndelingen av tiltakene og de tilhørende kriteriene for utbetaling er nærmere omtalt nedenfor. Regjeringen mener at de foreslåtte kriteriene for utbetaling vil gi forutsigbarhet og være oversiktlig for Stortinget og for prosjektets internasjonale partnere.

Finansiering av program- og prosjektporteføljer

En andel av klima- og skogmidlene benyttes til å finansiere spesifiserte program- og prosjektporteføljer. Eksempler er planleggings- og kartleggingsarbeid og kompetanse- og institusjonsbygging. Denne formen for støtte medfører ikke betaling for utslippsreduksjoner. Prosjektene og programmene fremmer tilskuddspostens mål, og kan godkjennes som offentlig bistand. Utbetaling direkte til mottaker finner sted når det er behov for å dekke faktiske utgifter over en periode på normalt seks måneder eller mindre, og vilkårene ellers i avtalen er oppfylt. Dette er i tråd med stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte tilskuddsbevilgninger, og tilsvarer vanlig praksis i norsk bistand.

Betaling for verifiserte utslippsreduksjoner

Et av klima- og skogsatsingens hovedmål er reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse. En økende andel av tiltakene under klima- og skogsatsingen vil være etterskuddsvis utbetaling til utviklingsland basert på verifiserte reduksjoner av slike utslipp. Stortingets formål med tilskuddsposten oppnås når midlene betales ut på grunnlag av tilfredsstillende dokumentasjon av redusert avskoging og skogforringelse. Slik utbetaling er avhengig av effektive og robuste systemer for å måle og verifisere resultater, og utbetalingens størrelse må stå i et rimelig forhold til det oppnådde resultatet. Leveres det ikke dokumentasjon på oppnådde utslippsreduksjoner, unngåtte utslipp eller økt klimagassopptak i skog, skal midlene ikke utbetales.

Ettersom utbetaling skjer etterskuddsvis, er det ikke nødvendig å foreslå unntak fra stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger. Utbetalingene vil bli gitt til fond, som dermed vil være tilskuddsmottaker. Klima- og miljødepartementets forpliktelser ved oppfølging av midlene er i disse tilfellene begrenset til oppfølging av avtalen mellom Norge og mottakerlandet/fondet. Fondets avtaler med mottakere av støtte reguleres ikke av reglene om tilskuddsforvaltning i det norske økonomiregelverket. Et eksempel på et slikt fond er Brasils Amazonasfond, administrert av Den brasilianske utviklingsbanken. Ettersom unntak fra stortingsvedtak av 8. november 1984 anses å ikke være nødvendig, tilrår Regjeringen at gjeldende vedtak for Amazonasfondet utgår.

Alle utbetalinger under klima- og skogsatsingen skal kunne klassifiseres som offisiell utviklingshjelp (ODA). Ved utbetalinger til fond må det avtales at fondet kun kan bruke norske midler på tiltak som er godkjent som offisiell bistand. I tillegg skal avtalene fastslå at tilskuddsmottaker skal ha sikringsmekanismer mot korrupsjon og negative sosiale og økonomiske konsekvenser i deres videre utbetalinger til ODA-godkjente aktiviteter, og at det rapporteres på oppnådde resultater. Avtalene skal også ivareta klima- og skogsatsingens mål om å bidra til biologisk mangfold, bærekraftig utvikling og urfolks rettigheter. Dersom midlene forvaltes i felles fond med flere bidragsytere skal Norge forsøke å etablere felles forvaltningskrav som sørger for effektiv forvaltning.

Fondsoppbygging (multilaterale satsinger) for framtidige utbetalinger for verifiserte utslippsreduksjoner

I enkelte internasjonale organisasjoner kan det være vanskelig for Norge å få gjennomslag for å følge våre regler om utbetaling etter behov og i terminer. Primært vil dette være i tilfeller hvor fondsforvalter ønsker forskuddsvise utbetalinger for å inngå juridisk forpliktende avtaler med tropiske skogland om framtidig kjøp av verifiserte utslippsreduksjoner. Når Norge ikke finansierer klart avgrensede prosjekter, bør det vurderes om Klima- og miljødepartementet skal gis adgang til å tilpasse utbetalingene til den enkelte organisasjons regelverk. Slik utbetaling krever unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte tilskuddsbevilgninger. Klima- og skogsatsingens krav om at midlene skal rapporteres som bistand vil stå fast, og økonomireglementets øvrige krav til forvaltning av tilskudd vil bli fulgt.

En slik ordning bør vurderes separat for hvert enkelt tilfelle, og kun når følgende kriterier er oppfylt:

  • Betaling for resultater. Unntak bør begrenses til initiativer der Norge bidrar til å bygge opp fond med eksplisitt formål å betale for framtidige verifiserte utslippsreduksjoner fra skog.

  • Norges rolle er ikke av en slik art at vi alene kan beslutte utbetalingspraksis. Nye unntak skal kun vurderes for initiativer der Norge må forholde seg til én eller flere andre store bidragsytere og/eller multilaterale samarbeidspartneres praksis og behov. Norge skal i forhandlinger først ha forsøkt å få gjennomslag for at midlene utbetales til fondet etter at utslippsreduksjonene er oppnådd.

  • Forsvarlig forvaltning. Det må etableres juridiske rammeverk for fondene som sørger for god forvaltning av midlene. Tilskuddsmottaker skal ha sikringsmekanismer mot korrupsjon og negative sosiale og økonomiske konsekvenser. Avtalen med fondet må gi mulighet for kontroll og muligheter for tilbakebetaling av tilskuddet innenfor et rimelig tidsrom dersom det ikke forvaltes i henhold til intensjonen.

Anmodning om romertallsvedtak

Klima- og skogsatsingen ble 1. januar 2014 overført fra Utenriksdepartementet til Klima- og miljødepartementet. Det er tidligere inngått avtaler med andre givere om samfinansiering hvor det på grunn av giverkoordinering og harmoniseringshensyn er ønskelig å foreta én utbetaling i løpet av året. Dette gjelder FNs klima- og skogprogram (UN REDD) samt Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program og BioCarbon Fund plus. Det er i avtalen med organisasjonene satt krav til forvaltningen og bruken av midlene. Det er også inngått avtale om utbetaling av kjernebidrag til den internasjonale organisasjonen Global Green Growth Institute. Regjeringen anmoder Stortinget om fritak fra stortingsvedtak av 8. november 1984 for å kunne gjennomføre årlige utbetalinger til disse organisasjonene, jf. forslag til romertallsvedtak.

Regjeringen ber om samtykke til at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til enkelte fond og organisasjoner kan benyttes til tiltak som avtales mellom Klima- og miljødepartementet og den enkelte mottaker, jf. forslag til romertallsvedtak.

Videre ber Regjeringen om Stortingets samtykke til fritak fra stortingsvedtak av 8. november 1984 for utbetalinger til Verdensbankens BioCarbon Fund Tranche 3, jf. forslag til romertallsvedtak. Fondets formål er å bidra til raske og kostnadseffektive utslippsreduksjoner. Verdensbanken har bedt om at midler utbetales før skoglandene oppnår utslippsreduksjoner. Ifølge Verdensbanken er forskuttert utbetaling nødvendig for at banken som fondsforvalter skal kunne inngå juridisk forpliktende avtaler med tropiske skogland om framtidig kjøp av verifiserte utslippsreduksjoner.

Kriteriene for unntak anses som oppfylt, jf. omtale ovenfor. Fondet skal bidra til styrket arealplanlegging, samarbeid med privat sektor og investeringer i tiltak mot avskoging innenfor sektorer som benytter store arealer til produksjon. I en oppstartsfase skal fondet gå inn i et lite antall land/jurisdiksjoner. Forsvarlig forvaltning er ivaretatt ved at Verdensbankens relevante regler og prosedyrer vil bli benyttet, herunder finansielle, sosiale og miljømessige sikringsmekanismer.

2.13 Finansdepartementet

Kap. 20 Statsministerens kontor

Post 01 Driftsutgifter

Det er behov for å anskaffe et ikt-system for å håndtere høygradert informasjon mellom Statsministerens kontor og enkelte virksomheter. Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 20, post 01 med 0,4 mill. kroner til formålet.

Kap. 21 Statsrådet

Post 01 Driftsutgifter

Sikkerhetstiltak

Det er behov for å etablere sikkerhetstiltak for enkelte av Regjeringens medlemmer. Utgiftene til tiltakene er på til sammen 2,6 mill. kroner, og det foreslås å øke bevilgningen på posten tilsvarende. Av beløpet gjelder 2 mill. kroner engangsutgifter i 2014. Resterende 0,6 mill. kroner gjelder varige økte driftsutgifter.

Fratredelsesytelser

I henhold til stortingsvedtak om fratredelsesytelse av 8. desember 2011 har statsråder og statssekretærer rett til fratredelsesytelser. Utgifter til fratredelsesytelser til politikere blir 4,8 mill. kroner høyere enn tidligere anslått.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 21, post 01 med til sammen 7,4 mill. kroner.

Kap. 41 Stortinget

Post 01 Driftsutgifter

Det er behov for å øke bevilgningen på posten med til sammen 6 mill. kroner. De økte utgiftene gjelder grunnlovsjubileet i 2014. 4 mill. kroner gjelder gjennomføring av prosjektet «Project mapping 16. februar og 17. mai» og 2 mill. kroner gjelder utgifter til tilrettelegging av arenaer og infrastruktur til arrangementer i jubileumsåret.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 41, post 01 med 6 mill. kroner.

Post 70 Tilskudd til partigruppene

Det er behov for å øke bevilgningen på posten med 3 mill. kroner som følge av at et nytt parti ble representert på Stortinget høsten 2013 (Miljøpartiet De Grønne). Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 41, post 70 med 3 mill. kroner.

Kap. 44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

Post 01 Driftsutgifter

Det er behov for å øke bevilgningen på posten med 1,9 mill. kroner for at Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) skal kunne øke sin kontrollvirksomhet, blant annet ved å knytte til seg flere sakkyndige. Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 44, post 01 med 1,9 mill. kroner.

Kap. 1600 Finansdepartementet

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Drift av lønnstjenesten for departementene

Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 250 000 kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen under Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 01 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510, post 01.

Kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten

Post 01 Driftsutgifter

Det vises til omtale av omorganiseringen av skatte- og avgiftsforvaltningen under kap. 1618 Skatteetaten, post 01. Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1610, post 01 med 5 mill. kroner til Toll- og avgiftsetatens arbeid med omorganiseringen i 2014.

Kap. 1618 Skatteetaten

Post 01 Driftsutgifter

Omorganisering av skatte- og avgiftsforvaltningen

Norge har en god skatte- og avgiftsforvaltning. Det er relativt få og oversiktlige skattetyper, utstrakt bruk av elektronisk innlevering og gode registerdata. Likevel mener Regjeringen det er rom for forbedring og effektivisering. Regjeringen vil effektivisere offentlig sektor og bruke fellesskapets ressurser mest mulig effektivt. Regjeringen ønsker derfor å fornye, forbedre og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen, samtidig som skattyters rettssikkerhet skal ivaretas på en bedre måte.

Det skal settes i gang et arbeid med sikte på overføring av forvaltningen av særavgiftene og merverdiavgift ved innførsel fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten innen 1. januar 2016. Samtidig skal Statens innkrevingssentral innlemmes i Skatteetaten. Toll- og avgiftsetaten skal videre utrede mulige tiltak for å styrke grensekontrollen.

Formålet med tiltakene er å rendyrke etatene til å utføre sine kjerneoppgaver. Toll- og avgiftsetaten skal bli en spesialisert etat med ansvar for grensekontroll og administrasjon av vareførselen, mens Skatteetaten skal få et helhetlig ansvar for skatter og avgifter. Fagområdene rendyrkes og kompetansen samles i sterke enheter. En bedre samordning av skatte- og avgiftsadministrasjonen vil kunne begrense kostnader, frigjøre ressurser og gi stordriftsfordeler. Det vil også kunne gi bedre arbeidsprosesser og enklere saksbehandling. Viktige politikkområder som skatt og avgift, grensekontroll og kampen mot svart økonomi vil bli styrket. Resultatet skal bli en bedre grensekontroll og en mer helhetlig og samordnet skatte- og avgiftsforvaltning.

Skatteetaten, Toll- og avgiftsetaten og Statens innkrevingssentral har fått i oppdrag i fellesskap å utrede og vurdere hvordan endringene kan gjennomføres. Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1618, post 01 med 10 mill. kroner til Skatteetatens arbeid med omorganiseringen i 2014.

Stortinget vil bli orientert om arbeidet for å bedre skatte- og avgiftsforvaltningen i Prop. 1 S (2014–2015) for Finansdepartementet.

Driftsutgifter Skatteetaten

Altinn II er et samarbeidsprosjekt for felles utvikling av infrastruktur i forvaltningen og ledes av Brønnøysundregistrene. Skatteetaten er største tjenesteeier og har deltatt aktivt i prosjektet. Ved en feil er det i arbeidet med Altinn II i perioden 2009–2013 regnskapsført 53 mill. kroner på kap. 1618, post 01. Disse utgiftene skulle ha vært ført på kap. 1618, post 22 Større IT-prosjekter. Feilføringen har medført at Skatteetaten i den aktuelle perioden har prioritert ned blant annet mindre IT-utviklingsprosjekter for å finansiere arbeidet med Altinn II. For å rette opp denne feilen foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1618, post 01 med 53 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon på kap. 1618, post 22.

Det vises også til omtale av Altinn II-prosjektet under kap. 1618, post 22.

Printproduksjon – overføring av midler

Skatteetaten og Arbeids- og velferdsetaten (Nav) har inngått samarbeidsavtale om printproduksjon. Avtalen innebærer at Navs behov for tjenester som utskrift av brev mv., etterbehandling (konvoluttering, pakking og utsendelse), trykkeritjenester og utbetalingsmeldinger utføres av Skatteetaten i stedet for av Nav. Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 1618, post 01 med 7 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 01 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under Arbeids- og sosialdepartementet. Det vises også til omtale under kap. 1618, post 45.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1618, post 01 med 70 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten omfatter utgifter til tvangsinnfordring av skatter og avgifter. Om lag halvparten av utgiftene gjelder de kommunale skatteoppkrevernes aktivitet. Regnskapstall for 2013 viser at utgiftsnivået i 2013 var anslått for høyt. Basert på regnskapstall for 2013 forventes det nå at utgiftene i 2014 vil bli 15 mill. kroner lavere enn tidligere anslått. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 1618, post 21 med 15 mill. kroner.

Post 22 Større IT-prosjekter, kan overføres

Bevilgningen på posten gjelder Skatteetatens utgifter til større IKT-utviklingsprosjekter, herunder utgifter til etatens deltakelse i utviklingsprosjektet Altinn II. Altinn II er et samarbeidsprosjekt for felles utvikling av infrastruktur i forvaltningen og ledes av Brønnøysundregistrene, under Nærings- og fiskeridepartementet. Skatteetaten er største tjenesteeier og har deltatt aktivt i prosjektet i perioden 2008–2014. Det har i denne perioden vært bevilget til sammen 385,7 mill. kroner til Skatteetatens arbeid med å tilpasse eksisterende tjenester og utvikle nye tjenester. Bevilgningen til prosjektet i 2014 er 11,3 mill. kroner.

Altinn II – mindreforbruk

Det har over flere år bygget seg opp ubrukte midler på posten som er bevilget til Altinn II. Mindrebehovet skyldes delvis at Skatteetatens merkostnader til drift og forvaltning i forbindelse med overgangen fra Altinn I til Alinn II er blitt estimert for høyt. Gjennom utviklingsprosessen har prosjektets omfang og innretting blitt endret, og prosjektet har i mindre grad enn opprinnelig forutsatt utviklet funksjonalitet som støtte til sektorovergripende prosesser (E-dialoger), nye tjenester og arkitektur. Dette har redusert de samlede utgiftene til prosjektet. På grunn av usikker framdrift og usikkert samlet prosjektomfang har det blitt overført betydelige beløp på posten mellom budsjettår. Etter at gjenstående behov til Altinn II-formål er dekket, gjenstår det en disponibel bevilgning til Altinn II-prosjektet på 76,8 mill. kroner. Det foreslås derfor at bevilgningen på kap. 1618, post 22 reduseres med 76,8 mill. kroner.

Driftsutgifter Skatteetaten

Det vises til omtale under kap. 1618, post 01. I perioden 2009–2013 er det blitt feilført utgifter til Altinn II på til sammen 53 mill. kroner på Skatteetatens driftspost. Utgiftene skulle ha vært ført på post 22. Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 1618, post 22 med 53 mill. kroner, mot tilsvarende økning på kap. 1618, post 01.

Samlet foreslås bevilgningen på kap. 1618, post 22 redusert med 129,8 mill. kroner.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Det vises til omtale under kap. 1618, post 01. Skatteetaten og Arbeids- og velferdsetaten har inngått samarbeidsavtale om printproduksjon. Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1618, post 45 med 6,8 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon på kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, jf. nærmere omtale under Arbeids- og sosialdepartementet.

Kap. 1634 Statens innkrevingssentral

Post 01 Driftsutgifter

Statens innkrevingssentral utfører fakturabehandling for politi- og lensmannsetaten. På grunn av redusert bruk av papirfakturaer er behovet for mottak, skanning mv. redusert. Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 1634, post 01 med 1 mill. kroner, mot tilsvarende økning på kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 01 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under Justis- og beredskapsdepartementet.

Kap. 1638 Salg av klimakvoter

Post 01 Driftsutgifter, kan overføres

Regjeringen besluttet høsten 2013 at ansvaret for kjøp av klimakvoter skulle overføres fra Finansdepartementet til Klima- og miljødepartementet med virkning fra 1. januar 2014. Finansdepartementet har etter dette fortsatt å ha ansvar for salg av klimakvoter.

Regjeringen har besluttet at også ansvaret for salg av klimakvoter bør overføres til Klima- og miljødepartementet. Bevilgningen på kap. 1638, post 01 foreslås redusert med 3,7 mill. kroner, mot tilsvarende økning på kap. 1481 Kjøp av klimakvoter, post 01 Driftsutgifter, jf. omtale under Klima- og miljødepartementet.

Videre foreslås eksisterende fullmakt til Finansdepartementet for salg av klimakvoter trukket tilbake, jf. forslag til romertallsvedtak.

Kap. 4638 Salg av klimakvoter

Post 01 Salgsinntekter

Det vises til omtale under kap. 1638 Salg av klimakvoter. Ansvaret for salg av klimakvoter foreslås overført fra Finansdepartementet til Klima- og miljødepartementet. Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen på kap. 4638 Salg av klimakvoter, post 01 Salgsinntekter, med 539,6 mill. kroner, mot tilsvarende bevilgning på nytt kap. 4481 Salg av klimakvoter, post 01 Salgsinntekter, jf. omtale under Klima- og miljødepartementet.

Kap. 1650 Statsgjeld, renter mv.

Post 89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

Regjeringen foreslår å bevilge 4,25 mrd. kroner til kapitalinnskudd i Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging, jf. omtale under kap. 1825 Energiomlegging, energi-, og klimateknologi, post 95 Kapitalinnskudd. Kapitalinnskuddet påfører staten renteutgifter. I tråd med vanlig praksis for lignende statlige fond legges det til grunn at innskuddet får en rente tilsvarende gjeldende rente på statsobligasjoner med ti års bindingstid på innskuddstidspunktet. Et kapitalinnskudd på 4,25 mrd. kroner i 2014 tilsier renteutgifter på om lag 59,5 mill. kroner i 2014. Bevilgningen på kap. 1650, post 89 foreslås derfor økt med 59,5 mill. kroner.

Kap. 4600 Finansdepartementet

Post 95 (Ny) Fondskapital

Statens obligasjonsfond ble opprettet ved lov av 6. mars 2009 nr. 13 som et tiltak for å styrke finansiell stabilitet og legge til rette for tilførsel av kreditt til foretak og husholdninger under finanskrisen. Folketrygdfondet ble gitt i oppdrag å forestå den operative forvaltningen av fondet ut fra formålet om å bidra til økt likviditet i og kapitaltilgang til kredittobligasjonsmarkedet. Fondet ble opprettet med en samlet ramme på 50 mrd. kroner. Det ble ved opprettelsen av fondet lagt til grunn at det skulle være et midlertidig tiltak, jf. Ot.prp. nr. 35 (2008–2009).

Regjeringen går inn for å avvikle Statens obligasjonsfond. Finansdepartementet har i brev til Folketrygdfondet av 21. mars 2014 fastsatt en avviklingsplan for fondet, i tråd med mandatet for obligasjonsfondet og råd fra Folketrygdfondet. Avviklingsplanen innebærer at obligasjonsfondet er i en nedbyggingsfase og at det ikke plasseres nye midler i obligasjonsmarkedet.

52,1 mrd. kroner var plassert på fondets konto i Norges Bank ved utgangen av april 2014. Det legges opp til at innestående på fondets konto overføres til statens foliokonto i etterkant av Stortingets behandling av denne proposisjonen. Gjenværende midler i fondet, foreløpig anslått til 240 mill. kroner, vil bli overført til statens foliokonto i tråd med en nærmere fastsatt plan. Det antas at siste obligasjonsforfall skjer høsten 2014. Fondet besitter også noen aksjer som stammer fra konvertering av obligasjoner, og som vil bli søkt avhendet. Av hensyn til fondets finansielle interesser er det ikke satt noen tidsfrist for avhending av aksjene.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås en bevilgning 52 100 mill. kroner på kap. 4600, (ny) post 95.

Kap. 4618 Skatteetaten

Post 01 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

Skatteregnskapssystemet Sofie brukes blant annet til å fordele kostnadene ved skatteinnkrevingen mellom skattekreditorene. Sent i 2013 ble det avdekket at det i 2012 var gjort en feil i regnskapet. Dette innebar at inntektsanslaget fra pante- og tinglysingsgebyr ble satt for høyt i 2013. Inntektsanslaget for 2014 er basert på 2013-anslaget og er derfor også satt for høyt. Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen på kap. 4618, post 01 med 15 mill. kroner.

Post 05 Gebyr for utleggsforretninger

Bevilgningen på posten gjelder gebyrinntekter fra utleggsforretninger utført av skattekontorene. På grunnlag av oppdaterte regnskapstall og forventede innbetalinger for resten av året foreslås bevilgningen på kap. 4618, post 05 økt med 10 mill. kroner.

Kap. 5309 Tilfeldige inntekter

Post 29 Ymse

På dette kapitlet inntektsføres uforutsette inntekter det ikke er naturlig å føre under andre kapitler. I Saldert budsjett 2014 er det på kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse bevilget 50 mill. kroner.

Inntektene anslås nå til 150 mill. kroner i 2014. Det økte inntektsanslaget skyldes blant annet større innbetalinger fra Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Innbetalingene gjelder hovedsakelig tilbakebetaling av tilskudd fra tidligere år.

Bevilgningen på kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse foreslås på dette grunnlag økt med 100 mill. kroner, til 150 mill. kroner.

Kap. 5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

Post 30 Avskrivninger

På denne posten inntektsføres summen av avskrivninger på statens kapital som bevilges på underpost 3 i statens forretningsdrift (kap. 2445–2490). Forslag til endring av bevilgningene under Statsbygg og Statens pensjonskasse innebærer økte avskrivninger på 4,8 mill. kroner, jf. omtale under kap. 2445, post 24 og kap. 2470, post 24. Bevilgningen på kap. 5491, post 30 foreslås derfor økt med 4,8 mill. kroner.

Kap. 5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum

Post 72 Særskatt på oljeinntekter

Det vises til forslag om å utvide overgangsregelen til friinntektsendringen i petroleumsskatten for samlet prosjekt for utbygging og transport. Se omtale i kapittel 2 i Prop. 94 LS (2013–2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn redusert med 30 mill. kroner.

Kap. 5521 Merverdiavgift

Post 70 Merverdiavgift

Det vises til forslag om endringer av avgiftsfrie kvoter ved privat innførsel av alkohol og tobakk. Se omtale i kapittel 6 i Prop. 94 LS (2013–2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga.

Det vises også til utsatt iverksettelse av fritak for merverdiavgift for leasing av elbiler og omsetning av batterier til elbiler. Se omtale i kapittel 12 i Prop. 94 LS (2013–2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga.

Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn økt med 8 mill. kroner.

Kap. 5526 Avgift på alkohol

Post 70 Avgift på alkohol

Det vises til forslag om endringer av avgiftsfrie kvoter ved privat innførsel av alkohol og tobakk. Se omtale i kapittel 6 i Prop. 94 LS (2013–2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn redusert med 100 mill. kroner.

Kap. 5531 Avgift på tobakkvarer mv.

Post 70 Avgift på tobakkvarer mv.

Det vises til forslag om endringer av avgiftsfrie kvoter ved privat innførsel av alkohol og tobakk. Se omtale i kapittel 6 i Prop. 94 LS (2013–2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn økt med 40 mill. kroner.

Kap. 5537 Avgift på båtmotorer

Post 71 Avgift på båtmotorer

Det vises til forslag om å fjerne avgiften på båtmotorer. Se omtale i kapittel 5 i Prop. 94 LS (2013–2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn redusert med 90 mill. kroner.

Kap. 5541 Avgift på elektrisk kraft

Post 70 Avgift på elektrisk kraft

Det vises til forslag om midlertidig å oppheve fritaket for avgift på elektrisk kraft for foretak i treforedlingsindustrien som deltar i godkjent program for energieffektivisering. Se omtale i kapittel 7 i Prop. 94 LS (2013–2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn økt med 4 mill. kroner.

Kap. 5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

Post 80 Renter av statens faste kapital

På denne posten inntektsføres summen av renter på statens kapital som bevilges på underpost 4 i statens forretningsdrift (kap. 2445–2490). Forslag til endring av bevilgningene under Statsbygg og Statens pensjonskasse innebærer økte renter på til sammen 2,7 mill. kroner. Bevilgningen på kap. 5603, post 80 foreslås derfor økt med 2,7 mill. kroner.

Kap. 5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

Post 85 Utbytte

Anslaget for utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank i 2014 er basert på faktisk utbytte i 2013. Bankens utbytte som utbetales Norge i 2014 vil bli høyere enn tidligere lagt til grunn. Utbyttet forventes nå å utgjøre 10,14 mill. euro. Basert på valutakurs per 8. mai 2014 tilsvarer dette 82,9 mill. kroner. Bevilgningen på kap. 5692, post 85 foreslås derfor økt med 5,7 mill. kroner.

2.14 Forsvarsdepartementet

Kap. 1700 Forsvarsdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 3,5 mill. kroner til dekning av økte utgifter under kap. 1725, post 01.

Post 73 Forskning og utvikling

Bevilgningen foreslås økt med 3 mill. kroner.

Økningen gjelder prosjektet «Utslipp av gasser og partikler fra våpensystemer». Utgiftsøkningen dekkes ved tilsvarende reduksjon av andre poster på Forsvarsdepartementets budsjett, herunder gjennom en reduksjon på 2 mill. kroner på kap. 1719, post 71.

Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

Post 47 Nybygg og nyanlegg

Bevilgningen foreslås økt med netto 91,4 mill. kroner.

Bevilgningsbehovet på posten øker med 4,5 mill. kroner til oppstart av arbeid med å bygge nytt nødstrømanlegg i Statsministerens kontors og Forsvarsdepartementets lokaler. Det vises til nærmere omtale av dette investeringsprosjektet med forslag om godkjennelse av kostnadsramme under Andre saker.

Bevilgningsbehovet på posten øker videre med 175 mill. kroner til diverse byggeprosjekter. Økningen motsvares av tilsvarende reduksjon på kap. 1760, post 45.

Videre foreslås det å omprioritere 26 mill. kroner til kap. 1719, post 21, og 62,1 mill. kroner til kap. 1761, post 47 til arbeid med rullebaneforlengelse og flyoperative flater på Ørland hovedflystasjon.

Kap. 1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 14,2 mill. kroner.

Av økningen gjelder 5 mill. kroner et forskningsprosjekt om mulige virkninger vindkraftverk kan ha på Forsvarets aktiviteter, 1 mill. kroner reisestøtte til pasienter ved Nasjonal militær poliklinikk/Kontor for psykiatri og stressmestring, 3,8 mill. kroner er knyttet til kontor- og reguleringsprosesser i Oslo-området som Forsvarsbygg gjennomfører, og 4,4 mill. kroner gjelder utgifter til evaluering av Forsvarsbyggs virksomhet. Økningen motsvares av tilsvarende reduksjoner av andre bevilgninger på Forsvarsdepartements budsjett.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning

Bevilgningen foreslås økt med 132 mill. kroner.

Forslaget skyldes forventet økt behov for utbetalinger etter den særskilte kompensasjonsordningen for veteraner som har pådratt seg psykiske belastningsskader under deltakelse i militære utenlandsoperasjoner. Statens pensjonskasses anslag over forventet utbetalingsbehov har vært usikre. Oppdaterte prognoser medfører behov for å øke bevilgningen med 132 mill. kroner. Av økningen foreslås 26 mill. kroner dekket ved reduksjon på kap. 1710, post 47.

Post 71 Overføringer til andre, kan overføres

Bevilgningen foreslås redusert med 2,5 mill. kroner

Bevilgningen foreslås redusert med 2 mill. kroner i forbindelse med prosjektet «Utslipp av gasser og partikler fra våpensystemer». Midlene foreslås omprioritert til kap. 1700, post 73. Bevilgningen foreslås videre redusert med 0,5 mill. kroner, som foreslås omprioritert til kap. 1719, post 01.

Kap. 1720 Felles ledelse og kommandoapparat

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med netto 171,9 mill. kroner.

Bevilgningsbehovet på posten reduseres med 205,5 mill. kroner som følge av fordeling av midler til gjennomføring av fellesøvelser i 2014. Da budsjettforslaget for 2014 ble lagt fram for Stortinget var fordelingen av utgifter til fellesøvelser ikke endelig avklart. I Saldert budsjett 2014 er derfor midlene til gjennomføring av fellesøvelser bevilget samlet på kap. 1720, post 01. Midlene foreslås nå bevilget på de kapitler hvor utgiftene påløper. Dette gjelder kap. 1731, post 01 (122 mill. kroner), kap. 1732, post 01 (28 mill. kroner), kap. 1733, post 01 (30 mill. kroner), kap. 1720, post 01 (8,5 mill. kroner) og kap. 1740, post 01 (17 mill. kroner).

Videre reduseres bevilgningsbehovet med 2,8 mill. kroner i forbindelse med overføring av ansvar for forvaltning av eiendom til kap. 1725, post 01, og 0,8 mill. kroner som gjelder finansiering av ett årsverk på kap. 1721, post 01. 4,5 mill. kroner foreslås omprioritert til kap. 1733, post 01 for å øke antall kampflytimer i Luftforsvaret. Bevilgningen foreslås videre økt med 1,8 mill. kroner til kompetansemidler for Forsvarets spesialstyrker, som foreslås dekket ved tilsvarende reduksjon på kap. 1721, post 01, og med 1,7 mill. kroner til forvaltning av eiendom til bruk for Forsvarets spesialstyrker, som foreslås dekket ved tilsvarende reduksjon på kap. 1731, post 01. Bevilgningen foreslås også økt med 3,3 mill. kroner gjennom omprioriteringer fra andre poster på forsvarsbudsjettet.

Utgiftene på posten øker videre med 35 mill. kroner grunnet merinntekter med tilsvarende merutgifter, jf. omtale under kap. 4720, post 01.

Kap. 4720 Felles ledelse og kommandoapparat

Post 01 Driftsinntekter

Bevilgningen foreslås økt med 35 mill. kroner.

Økningen gjelder refusjon av utgifter i forbindelse med alliert trening i Norge. Inntektene har en tilsvarende utgiftsside, jf. omtale under kap. 1720, post 01.

Kap. 1721 Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med netto 0,2 mill. kroner.

Bevilgningsbehovet på posten øker med 1,2 mill. kroner til kommunikasjonsutstyr og med 0,8 mill. kroner til finansiering av ett årsverk. Økningen foreslås dekket ved tilsvarende reduksjon på kap. 1720, post 01. Bevilgningsbehovet på posten reduseres med 1,8 mill. kroner som følge av at kompetansemidler til Forsvarets spesialstyrker foreslås bevilget på kap. 1720, post 01.

Kap. 1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 3 mill. kroner.

Økningen gjelder etablering av kryptert mobiltelefonløsning for statsforvaltningen for kryptert tale opp til og med BEGRENSET nivå. Drift av løsningen skal være brukerfinansiert.

Kap. 1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 15 mill. kroner.

Av økningen gjelder 3 mill. kroner merinntekter med tilsvarende merutgifter, jf. omtale under kap. 4725, post 01. Videre gjelder 2,4 mill. kroner diverse tiltak for sikring og beskyttelse. Resten av økningen, 9,6 mill. kroner, gjelder omprioriteringer innenfor det samlede forsvarsbudsjettet. 5,8 mill. kroner av økningen gjelder utgifter til forvaltning og renhold av forlegninger på Linderud og Huseby, jf. tilsvarende reduksjon på kap. 1731, post 01. 2,8 mill. kroner av økningen gjelder overføring av midler til eiendomsforvaltning fra kap. 1720, post 01. I økningen inngår også 3,5 mill. kroner som foreslås omprioritert fra kap. 1700, post 01, samt noen ytterligere omprioriteringer innenfor forsvarsbudsjettet.

Kap. 4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

Post 01 Driftsinntekter

Bevilgningen foreslås økt med 3 mill. kroner, som gjelder inntekter fra salg av språktjenester. Inntektsøkningen medfører tilsvarende økte utgifter, jf. omtale under kap. 1725, post 01.

Kap. 1731 Hæren

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med netto 168,9 mill. kroner.

Av økningen gjelder 122 mill. kroner gjennomføring av fellesøvelser i 2014. Midler til fellesøvelser er i Saldert budsjett 2014 bevilget samlet på kap. 1720, post 01. Midlene foreslås nå bevilget på de kapitler hvor utgiftene påløper. Videre foreslås 55 mill. kroner tilført posten fra kap. 1792, post 01 i tråd med forutsetningene i langtidsplanen for Forsvaret om at reduksjon av merutgifter til norske styrker i utlandet skal benyttes til prioriterte deler av forsvarssektoren. De omprioriterte midlene skal brukes til økt øving av Hærens avdelinger, økt antall vervede og avdelingsbefal samt økt vedlikehold av materiell. Resten av endringen (-8,1 mill. kroner) gjelder omprioriteringer innenfor det samlede forsvarsbudsjettet. Herunder inngår omprioritering av 5,8 mill. kroner til kap. 1725, post 01 til forvaltning og renhold av forlegninger på Linderud og Huseby, 1,7 mill. kroner til kap. 1720, post 01 til forvaltning av eiendom til bruk for Forsvarets spesialstyrker, samt ytterligere noen omprioriteringer innenfor forsvarsbudsjettet.

Kap. 1732 Sjøforsvaret

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med netto 30,2 mill. kroner.

Av økningen gjelder 28 mill. kroner gjennomføring av fellesøvelser i 2014. Midler til fellesøvelser er i Saldert budsjett 2014 bevilget samlet på kap. 1720, post 01. Midlene foreslås nå bevilget på de kapitler hvor utgiftene påløper. Bevilgningen foreslås videre økt med 15 mill. kroner til dekning av utgifter til å stille KNM Valkyrien til disposisjon som kommandofartøy for NATOs stående minerydderstyrke i første halvår av 2014. Oppdraget varer til slutten av juni. Resten av endringen gjelder diverse omprioriteringer innenfor det samlede forsvarsbudsjettet.

Kap. 1733 Luftforsvaret

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med netto 99,2 mill. kroner.

Av økningen gjelder 30 mill. kroner gjennomføring av fellesøvelser i 2014. Midler til fellesøvelser er i Saldert budsjett 2014 bevilget samlet på kap. 1720, post 01. Midlene foreslås nå bevilget på de kapitler hvor utgiftene påløper. 65 mill. kroner av økningen gjelder merutgifter som motsvares av tilsvarende merinntekter, jf. omtale under kap. 4733, post 01. Resten av endringen gjelder diverse omprioriteringer innenfor det samlede forsvarsbudsjettet. I dette inngår en økning på 7,4 mill. kroner til å øke antall flytimer i Luftforsvaret, mot tilsvarende samlet reduksjon på kap. 1720, post 01 og kap. 1734, post 01. Videre inngår en reduksjon på 1,9 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 1734, post 01, til Heimevernets overtakelse av gevær- og pistolutvalget, samt ytterligere noen mindre omprioriteringer innenfor forsvarsbudsjettet.

Kap. 4733 Luftforsvaret

Post 01 Driftsinntekter

Bevilgningen foreslås økt med 65 mill. kroner.

Økningen gjelder økte refusjoner fra Avinor AS knyttet til driftstjenester som Forsvaret leverer til Avinor ved Forsvarets flyplasser. Inntektene motsvares av tilsvarende utgifter, jf. omtale under kap. 1733, post 01.

Kap. 1734 Heimevernet

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med netto 51,8 mill. kroner.

Av økningen gjelder 8,5 mill. kroner gjennomføring av fellesøvelser i 2014. Midler til fellesøvelser er i Saldert budsjett 2014 bevilget samlet på kap. 1720, post 01. Midlene foreslås nå bevilget på de kapitler hvor utgiftene påløper. Videre foreslås 45 mill. kroner omprioritert fra kap. 1792, post 01. Dette er i tråd med forutsetningene i langtidsplanen for Forsvaret om at reduksjon av merutgifter til norske styrker i utlandet skal benyttes til prioriterte deler av forsvarssektoren. Det legges opp til at økningen på 45 mill. kroner skal gå til innkjøp av personlig bekledning og utstyr til Heimevernets personell og derved øke kvaliteten på øvingsvirksomheten i Heimevernet. Resten av endringen gjelder andre omprioriteringer innenfor det samlede forsvarsbudsjettet, herunder en reduksjon på 2,9 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 1733, post 01, og en økning på 1,9 mill. kroner som følge av overtakelse av ansvar for gevær- og pistolutvalget.

Kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med netto 31,4 mill. kroner.

Av økningen gjelder 17 mill. kroner gjennomføring av fellesøvelser i 2014. Midler til fellesøvelser er i Saldert budsjett 2014 bevilget samlet på kap. 1720, post 01. Midlene foreslås nå bevilget på de kapitler hvor utgiftene påløper. Resten av endringen gjelder andre omprioriteringer innenfor det samlede forsvarsbudsjettet, herunder blant annet en økning på 7,1 mill. kroner som gjelder ammunisjonskontroll, og som motsvares av reduksjoner på flere andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

Kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 59,1 mill. kroner.

Av økningen gjelder 38 mill. kroner omprioritering fra post 45 på samme kapittel til å dekke prosjektgjennomføringskostnader, herunder 18 mill. kroner knyttet til Forsvarets økonomistyringsprogram LOS. Videre foreslås til samme formål 11 mill. kroner omprioritert fra post 44 og 6 mill. kroner fra post 48 på samme kapittel. 4,1 mill. kroner av økningen gjelder merinntekter med tilsvarende merutgifter, jf. omtale under kap. 4760, post 48.

Post 44 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

Bevilgningen foreslås redusert med 11 mill. kroner grunnet forsinkelser i gjennomføringen av enkelte NATO-finansierte investeringsprosjekter. Det gjelder prosjekter knyttet til «Trøndelag avfuktning forhåndslager», og prosjektene «Broadcast & Ship Shore System (BRASS) og «Provide Shelter for AGE Equipment». Midlene foreslås bevilget på post 45 under samme kapittel.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Bevilgningen foreslås redusert med 1 740 mill. kroner.

Reduksjonen gjelder omprioriteringer til andre poster på forsvarsbudsjettet. Herav foreslås 1 527 mill. kroner omprioritert til dekning av utgifter til kampflyanskaffelsen på kap. 1761, post 45, jf. nærmere omtale under denne posten. Omprioriteringen er i tråd med at det i Prop. 1 S (2013–2014) Forsvarsdepartementet er vist til at det i 2012 ble avsatt 3 177 mill. på kap. 1760, post 45 til kampflyinvesteringer etterfølgende år. Det framgikk av proposisjonen at planlagt disponering av denne avsetningen i 2014 er 1 527 mill. kroner. Videre foreslås 175 mill. kroner omprioritert til kap. 1710, post 47 til diverse byggeprosjekter, og 38 mill. kroner til post 01 på samme kapittel til dekning av prosjektgjennomføringskostnader for Forsvarets økonomistyringsprogram LOS.

Post 48 Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

Bevilgningen foreslås redusert med 6 mill. kroner grunnet forsinkelser i gjennomføringen av enkelte NATO-finansierte investeringsprosjekter. Det gjelder prosjektet «Broadcast & Ship Shore System (BRASS), og videre prosjektet «Provide Shelter for AGE Equipment», som blir forsinket grunnet manglende godkjenning i NATO. Midlene foreslås omprioritert til andre poster på forsvarsbudsjettet.

Kap. 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

Post 45 (Ny) Store nyanskaffelser

Posten foreslås bevilget med 8,3 mill. kroner som følge av innbetaling av erstatning fra leverandørfirmaet UNITEAM.

Post 48 Fellesfinansierte investeringer, inntekter

Bevilgningen foreslås økt med 5,5 mill. kroner grunnet høyere inntekter fra NATO enn forutsatt. Inntektene har en tilsvarende utgiftsside, jf. omtale under kap. 1760, post 48.

Kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 1,2 mill. kroner. Midlene foreslås omprioritert til andre poster på forsvarsbudsjettet.

Post 45 Store nyanskaffelser

Bevilgningen foreslås økt med netto 1 477 mill. kroner.

Bevilgningen foreslås herunder økt med 1 527 mill. kroner gjennom omprioritering fra kap. 1760, post 45. Det vises til nærmere omtale under kap. 1760, post 45. Midlene skal nyttes til delbetaling for anskaffelsen av de ti første kampflyene med utrustning. Videre foreslås 50 mill. kroner omprioritert til post 47 på samme kapittel for å dekke merbehov til bygge- og anleggsprosjekter knyttet til kampflyanskaffelsen.

Post 47 Nybygg og nyanlegg

Bevilgningen foreslås økt med 112,1 mill. kroner til arbeid med rullebaneforlengelse og flyoperative flater på Ørland hovedflystasjon. Midlene foreslås omprioritert fra post 45 på samme kapittel og kap. 1710, post 47.

Kap. 1790 Kystvakten

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med netto 19,7 mill. kroner.

Endringen gjelder i hovedsak en økning på 20 mill. kroner til reparasjon av kystvaktfartøyet KV Andenes, som grunnstøtte i desember 2013. Fartøyet deltar i operasjonen RECSYR, jf. omtale under kap. 1792, post 01.

Kap. 1792 Norske styrker i utlandet

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med netto 5,3 mill. kroner.

Operasjonen Recovery of Chemical Agents in Syria (RECSYR) medfører økte utgifter på 84 mill. kroner. Operasjonen har pågått siden januar 2014. En internasjonal marinestyrke med bidrag fra Danmark, Storbritannia, Kina, Russland, USA, Finland og Norge samarbeider om oppdraget med uttransportering av kjemiske stridsmidler fra Syria, som ledes av FN og Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW). Et norsk lasteskip eskortert av fregatten KNM Helge Ingstad har flere ganger vært inne i den syriske havnebyen Latakia og hentet containere med kjemiske stridsmidler. Fordi operasjonen er forlenget til 30. juni 2014, er det oppstått behov for å erstatte den norske fregatten med kystvaktskipet KV Andenes.

Bevilgningen foreslås videre økt med 23 mill. kroner til transportoppdrag for operasjonen United NationsMission in the Republic of South Sudan (UNMISS). UNMISS er en fredsbevarende FN-styrke opprettet i 2011. Styrken har i oppgave å bidra til konsolidering av fred og sikkerhet i landet og styrke den sørsudanske regjeringens kapasitet til å utøve myndighet. Det norske bidraget vil være avsluttet innen utgangen av mai 2014.

I foreslått netto endring på posten inngår også en reduksjon på 100 mill. kroner, som skyldes lavere anslått bevilgningsbehov til operasjonen i Afghanistan i tråd med at det norske styrkebidraget reduseres som planlagt. Midlene foreslås omprioritert til kap. 1731, post 01 og kap. 1734, post 01, i tråd med langtidsplanens forutsetning om at reduksjon av utgifter til norske styrker i utlandet skal benyttes til prioriterte deler av forsvarssektoren. Bevilgningen foreslås også redusert med 1,7 mill. kroner knyttet til konvertering av en stilling fra Central Command Joint Contracting Command til en liaisonstilling i US Special Operations Command i Tampa, USA.

Post 70 (Ny) Tilskudd til ettergivelse av lån

Det foreslås en bevilgning på 4,2 mill. kroner. Beløpet gjelder ettergivelse av et lån som ble utbetalt over 90-post til grunneiere i Meymaneh i Afghanistan medio 2010, som kompensasjon for tomtekjøp i forbindelse med utvidelse av den norske leiren i Meymaneh.

Beløpet ble fra og med kapitalregnskapet for 2009 ført opp som lån til afghanske myndigheter, men ettersom Verdensbanken ikke kunne akseptere en slik løsning, foreslås det nå bevilget som et tilskudd. Dette innebærer at det opprinnelige lånet ettergis, jf. også omtale under kap. 4792, post 90.

Kap. 4792 Norske styrker i utlandet

Post 90 (Ny) Tilbakebetaling lån

Det vises til omtale under kap. 1792, post 70. Det foreslås en bevilgning på 4,2 mill. kroner, som gjelder omgjøring av et lån til tilskudd.

Kap. 1795 Kulturelle og allmennyttige formål

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 9,8 mill. kroner.

Av økningen på posten gjelder 2,3 mill. kroner overføring av en stilling fra Oslo garnisonsforvaltning til FAKT Stab, og 7,5 mill. kroner merinntekter som medfører en tilsvarende utgiftsøkning, jf. omtale under kap. 4795, post 01.

Kap. 4795 Kulturelle og allmennyttige formål

Post 01 Driftsinntekter

Bevilgningen foreslås økt med 7,5 mill. kroner som følge av forventede inntekter ifm. Norsk Militær Tattoo 2014. Inntektene har en tilsvarende utgiftsside, jf. omtale under kap. 1795, post 01.

Andre saker

Nytt nødstrømanlegg, godkjennelse av kostnadsramme

Etter angrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011 ble det besluttet at Statsministerens kontor skulle flytte inn i Forsvarsdepartementets lokaler, og deler av Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben måtte flytte til Myntgata 1.

Det har vist seg nødvendig å etablere nytt nødstrømanlegg for bygningene, slik at en er sikret pålitelig nødstrømforsyning ved eventuelle strømbrudd. Prosjektet ivaretar behovet for gode tekniske systemløsninger, samtidig med at planmessige, antikvariske og støymessige hensyn ivaretas. Detaljer rundt antikvariske forhold vil bli avklart med Riksantikvaren i forbindelse med detaljprosjekteringen.

Det foreslås en kostnadsramme for prosjektet på 124 mill. kroner jf. forslag til romertallsvedtak. Prosjektet vil ha oppstart i 2014 og bli ferdigstilt i 2016. Kostnadene vil bli fordelt over tre år, med 4,5 mill. kroner i 2014, 79,4 mill. kroner i 2015 og 40,1 mill. kroner i 2016. Investeringsutgiftene foreslås bevilget på kap. 1710, post 47, jf. omtale under denne posten. Prosjektet medfører varige økte årlige driftskostnader for Forsvarsdepartementet på 3,1 mill. kroner fra 2016.

Endring av bestillingsfullmakter

Det foreslås følgende endringer i bestillingsfullmakter i 2014:

Kap. 1733, post 01

I Saldert budsjett 2014 er det gitt en bestillingsfullmakt til Forsvarsdepartementet på kap. 1733 Luftforsvaret, post 01 Driftsutgifter på 750 mill. kroner.

Bestillingsfullmakten foreslås økt med 750 mill. kroner, til 1 500 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak. Økningen skyldes at Forsvarsdepartementet nå vurderer en rekke tidligere inngåtte flerårige avtaler om leveranser knyttet til drift av fly og våpensystemer som praktisk uoppsigelige, selv om det juridisk er mulig å si opp avtalene. Dette medfører at betalingsforpliktelsene som disse avtalene medfører i framtidige år, må være dekket av bestillingsfullmakten på posten.

Kap. 1740, post 01

Saldert budsjett 2014 er det gitt en bestillingsfullmakt til Forsvarsdepartementet på kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon, post 01 Driftsutgifter på 1 200 mill. kroner.

Bestillingsfullmakten foreslås økt med 120 mill. kroner, til 1 320 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak. Økningen skyldes i hovedsak prisstigning på materiell og behov for inngåelse av nye avtaler om blant annet IKT- materiell og vedlikehold og utvikling av stridskjøretøyer, våpen og ingeniørmateriell.

Joint Strike Missile

Norges nye kampfly, F-35, vil utgjøre en grunnleggende kapasitet i vår nasjonale forsvarsstruktur. For å få mest mulig nytte av flyets kapasitet, må F-35 utstyres med et bredt utvalg våpen tilpasset luftmål, landmål og sjømål.

Joint Strike Missile (JSM) vurderes å være det beste våpenet for å møte det operative kravet om et langtrekkende antioverflatevåpen med sjø- og landmålskapasitet.

Regjeringen går inn for at utviklingen av JSM skal fortsette. Det vil før sommeren 2014 bli lagt fram en egen proposisjon for Stortinget med forslag til kostnadsramme for prosjektet, samt bevilgningsmessige endringer.

2.15 Olje- og energidepartementet

Kap. 1800 Olje- og energidepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Utgiftene til nytt lønns- og personalsystem for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 150 000 kroner, mot tilsvarende økning av bevilgningen under Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 01 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510, post 01.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70 og 72

Sametinget, behandling av energisaker

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 1,35 mill. kroner som inndekning for forslag til bevilgning på kap. 1800, post 50, jf. nærmere omtale under kap. 1800, post 50.

Nordland fylkeskommune, planstillinger

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 1,65 mill. kroner som inndekning for forslag til bevilgning på kap. 1800, post 60, jf. nærmere omtale under kap. 1800, post 60.

Forbrukerrådet, ny kraftprisportal

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 0,5 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen under Barne- og likestillingsdepartementets kap. 860 Forbrukerrådet, post 51 Markedsportaler for opprettelsen av en ny kraftprisportal for husholdninger, jf. nærmere omtale under kap. 860, post 51.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 1800, post 21 med 3,5 mill. kroner.

Post 50 (Ny) Overføring til Sametinget, kan overføres

Det foreslås å overføre 1,35 mill. kroner til Sametinget i 2014 for å øke Sametingets kapasitet til å behandle energisaker. Dette vil gjøre Sametinget bedre rustet til en forventet økning av energisaker som følge av utbygging av kraftledningsnett og nye kraftsøknader.

Som inndekning for forslag til ny bevilgning foreslås en tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 1800, post 21.

Post 60 (Ny) Tilskudd til kommuner, kan overføres

I forbindelse med vern av Vefsna ble det iverksatt en omfattende kartlegging av Vefsnas nedbørfelt for å kunne vurdere verneverdier og muligheter for skånsom kraftutbygging. I St.prp. nr. 53 (2008–2009) er det forutsatt at et planprosjekt blir utformet av miljø- og vassdragsmyndighetene i samråd med lokale og regionale myndigheter.

Det foreslås et tilskudd på 1,65 mill. kroner til Nordland fylkeskommunes arbeid med regional plan for Vefsna. Tilskuddet skal dekke utgifter til to planstillinger, herunder driftsutgifter og arbeidet med planprosessen. Planen vil trolig bli vedtatt i fylkestinget i løpet av sommeren 2014.

Som inndekning for forslag til ny bevilgning foreslås en tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 1800, post 21.

Kap. 1815 Petoro AS

Post 71 Unitisering, kan overføres

Petoro AS ivaretar statens interesser i forhandlingene om samordnet utvinning av Johan Sverdrup-funnet og fordelingen av eierandeler mellom utvinningstillatelsene, såkalt unitisering. Det pågår et omfattende kartleggings- og avgrensningsarbeid for å anslå ressursene i de tre utvinningstillatelsene og arbeid for valg av utbyggingsløsning.

Det er så langt bevilget 86 mill. kroner til kjøp av eksterne tjenester og bistand til Petoros arbeid med unitiseringen. Kjøp av ekstern bistand har blitt mer omfattende enn opprinnelig planlagt. Dette skyldes hovedsakelig vurdering av betydelig mer undergrunnsdata enn tidligere forutsatt.

På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen på posten med 12 mill. kroner, til 36 mill. kroner.

Kap. 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat

Post 22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under post 60 og 72

Post 60 Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under post 22 og 72

Utgiftene til diverse tiltak som følge av flommen på Østlandet våren 2013 ble anslått til totalt 80 mill. kroner i Prop. 189 S (2012–2013), hvorav 60 mill. kroner allerede er bevilget.

Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) har utført en kartlegging basert på meldingene kommunene har mottatt om skadeutsatte steder. Kartleggingen har avdekket et større behov for krisetiltak enn opprinnelig anslått. Flere steder i Oppland og Hedmark er det økt fare for skade på bebyggelse som følge av erosjon og masseavlagring som det er viktig å sikre før neste flom. Bevilgningsøkningen på 50 mill. kroner foreslås brukt til opprydding, reparasjon av sikringstiltak og mindre, permanente tiltak som følge av flommen på Østlandet våren 2013.

Distriktsandel for tiltak som gjennomføres under kap. 1820, post 22 er satt til 5 pst. for opprydding, reparasjon av sikringstiltak og mindre, permanente tiltak som følge av flommen på Østlandet våren 2013. Distriktsandel blir først innbetalt etter at tiltakene er gjennomførte. Olje- og energidepartementet vil komme tilbake til dette i forbindelse med senere budsjettframlegg.

På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningene på kap. 1820, post 22 med 45 mill. kroner, til 241,3 mill. kroner, og kap. 1820, post 60 med 5 mill. kroner, til 24 mill. kroner.

Kap. 1825 Energiomlegging, energi- og klimateknologi

Det vises til anmodningsvedtak av 12. desember 2013 fra Stortinget til Regjeringen – vedtak nr. 268, jf. Innst. 9 S (2013–2014):

«Stortinget ber regjeringen legge frem en tidsplan for økningen i avkastningen fra fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging i forbindelse med revidert statsbudsjett for 2014.»

Som en oppfølging av vedtak nr. 268 legger Regjeringen med dette fram en tidsplan for å øke avkastningen fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging.

Regjeringen Stoltenberg II la i Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk fram forslag om etablering av Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging med utgangspunkt i Grunnfond for fornybar energi og energiomlegging. I Klimaforliket ble det vedtatt at fondskapitalen skal utgjøre 50 mrd. kroner innen 2016, jf. Innst. 390 S (2011–2012):

«Stortinget ber regjeringen opprette et nytt fond for klima, fornybar energi og energiomlegging med utgangspunkt i Enovas Grunnfond som i dag er på 25 mrd. kroner. Fondskapitalen skal utgjøre 50 mrd. kroner i 2016, med en økning på 10 mrd. kroner i 2013, 5 mrd. kroner i 2014, 5 mrd. kroner i 2015 og 5 mrd. kroner i 2016.»

Det er så langt gjennomført fem innskudd på til sammen 40 mrd. kroner. Fondets midler blir plassert som kontolån til staten, med en rente tilsvarende renten på statsobligasjoner med ti års bindingstid på innskuddstidspunktet. På denne bakgrunn har Finansdepartementet fastsatt en årlig rentesats for de ulike innskuddene for en periode på ti år. Tabellen under viser disse innskuddene med tilhørende rentesats.

Tabell 2.1 Innskuddkapital og rentesats til Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging

Innskuddsår

Innskuddskapital (mrd. kroner)

Rentesats (pst.)

2007

10

4,31

2009

10

3,65

2010

5

4,00

2013

10

2,20

2014

5

2,94

Foregående års avkastning fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging føres årlig inn på statsbudsjettets inntektsside under kap. 4825, post 85. I 2014 utgjør avkastningen fra fondet totalt 1 216 mill. kroner.

Regjeringen ønsker å øke den årlige avkastningen fra fondet betydelig. Regjeringen vil foreslå årlige kapitalinnskudd på totalt 9,25 mrd. kroner i 2014, 2015 og 2016. Med dette vil fondet økes til 62,75 mrd. kroner i 2016, mot de 50 mrd. kroner som er ambisjonen i Klimaforliket. Med dagens rentenivå vil denne opptrappingsplanen gi en avkastning fra fondet på anslagsvis 2 mrd. kroner i 2017. Regjeringen vil komme tilbake til opptrappingen i de årlige ordinære budsjettframlegg for Stortinget.

Post 95 Kapitalinnskudd

Det foreslås å øke kapitalen i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging med 4,25 mrd. kroner, til totalt 44,25 mrd. kroner. Fondets midler plasseres som kontolån til staten, med en rente tilsvarende renten på statsobligasjoner med ti års bindingstid fra innskuddstidspunktet. Basert på seks måneders opptjening av rente forventes avkastningen fra innskuddet å bli om lag 59,5 mill. kroner i 2015, avhengig av endelig rente på innskuddet.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 4,25 mrd. kroner, til 9,25 mrd. kroner.

Kap. 1830 Forskning og næringsutvikling

Post 70 Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres

Det er et etterslep i utbetalingene for Norges deltakelse i EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP) for perioden 2007 til 2013. Utestående kontingentforpliktelse for norsk deltakelse i energiprogrammet anslås til om lag 7 mill. euro, hvorav om lag 2,1 mill. euro anslås utbetalt i 2014. Bevilgningen til CIP ble redusert med 18 mill. kroner i 2013, jf. Prop. 20 S og Innst. 92 S (2013–2014).

Det foreslås å øke bevilgningen med 8 mill. kroner, til 27,4 mill. kroner.

Kap. 1840 CO2-håndtering

Post 71 Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres

Bevilgningen til kjøp av forskningstjenester dekker driftsutgifter ved teknologisenteret på Mongstad (TCM), herunder eiendomsskatt til Lindås kommune, samt nedbetaling av lån og kapitalkostnader.

Statens andel av driftsutgiftene forventes å bli 76 mill. kroner lavere enn det som ble lagt til grunn i Saldert budsjett 2014. Reduksjonen skyldes hovedsakelig tidsforskyving i testavtalene og kostnadsreduserende tiltak ved senteret. Avdrag og renter på lånet reduseres med 14 mill. kroner som følge av justering av rentesats og periodisering av avdrag, jf. tilsvarende reduksjon og omtale under kap. 4840, post 80 og 86. Disse reduksjonene medfører også lavere utgifter til merverdiavgift på 23 mill. kroner.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen med 113 mill. kroner, til 1 764 mill. kroner.

Kap. 4840 CO2-håndtering

Post 80 Renter, TCM DA

Renteinntekter fra teknologisenteret på Mongstad anslås til 89 mill. kroner, en reduksjon på 11 mill. kroner fra Saldert budsjett 2014. Reduksjonen skyldes en nedjustering av rentesatsen fra 3,25 pst. til 2,9 pst. Det vises til omtale av motsvarende utgiftsreduksjon under kap. 1840, post 71.

Det foreslås å redusere bevilgningen med 11 mill. kroner, til 89 mill. kroner.

Post 86 Avdrag, TCM DA

Avdrag på lån til teknologisenteret på Mongstad anslås til 1 111 mill. kroner, en reduksjon på 3 mill. kroner fra Saldert budsjett 2014. Reduksjonen skyldes endret periodisering av avdragene. Det vises til omtale av tilsvarende utgiftsreduksjon under kap. 1840, post 71.

Det foreslås å redusere bevilgningen med 3 mill. kroner, til 1 111 mill. kroner.

Kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

Tabell 2.2 Endring av bevilgninger på statsbudsjettet for 2014 under kap. 2440 og 5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (i mill. kroner)

Kap/post/underpost

Saldert budsjett 2014

Forslag til ny bevilgning for 2014

Endring

Kap. 2440

30

Investeringer

30 000

38 000

8 000

Sum kap. 2440

30 000

38 000

8 000

Kap. 5440

24.1

Driftsinntekter

179 300

190 800

11 500

24.2

Driftsutgifter

-33 700

-34 400

-700

24.3

Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 400

-1 500

900

24.4

Avskrivninger

-22 800

-23 100

-300

24.5

Renter av statens kapital

-4 900

-5 700

-800

24

Driftsresultat

115 500

126 100

10 600

30

Avskrivninger

22 800

23 100

300

80

Renter av statens kapital

4 900

5 700

800

Sum kap. 5440

143 200

154 900

11 700

Kontantstrømmen til SDØE:

Innbetalinger

179 300

190 800

11 500

Utbetalinger

66 100

73 900

7 800

Netto kontantstrøm fra SDØE

113 200

116 900

3 700

Bevilgningen under kap. 2440, post 30 Investeringer foreslås økt med 8 000 mill. kroner, til 38 000 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak at Petoro oppjusterer investeringsanslaget på porteføljenivå med 6 600 mill. kroner. Dette er en følge av at operatørene i større grad enn tidligere investerer i samsvar med budsjett. Investeringsanslaget på Troll reduseres med 700 mill. kroner grunnet utsettelse av produksjonsboringen. Videre er investeringer på Draugen, Valemon, Åsgard og Gassled økt.

Anslaget under kap. 5440, underpost 24.1 Driftsinntekter er økt med 11 500 mill. kroner, til 190 800 mill. kroner. Økningen skyldes høyere prisforutsetninger og samlet salg fra SDØE-porteføljen enn det som er lagt til grunn i Saldert budsjett 2014. Anslagene baserer seg på en oljepris for 2014 på 650 kroner per fat sammenlignet med 600 kroner per fat i saldert budsjett for 2014.

Anslaget under kap. 5440, underpost 24.2 Driftsutgifter er økt med 700 mill. kroner, til 34 400 mill. kroner. Økningen skyldes økte kostnader til drift av anlegg på flere felt og rørsystemer samt økte transportkostnader enn tidligere anslått. De største enkeltendringene er økte kostnader for feltutvikling på Draugen og økte ordinære driftskostnader for Gassled. Dette motvirkes noe av lavere kostnader for kjøp av gass for injeksjon på Grane.

Anslaget under kap. 5440, underpost 24.3 Lete- og feltutviklingskostnader er redusert med 900 mill. kroner, til 1 500 mill. kroner. Reduksjonen skyldes endringer i boreplaner og i prioritering av brønner.

Anslaget under kap. 5440, underpost 24.4 Avskrivninger er økt med 300 mill. kroner, til 23 100 mill. kroner. Økningen skyldes en justering som følge av økte investeringer og endringer i reserver og produksjon.

Anslaget under kap. 5440, underpost 24.5 Renter av statens kapital er økt med 800 mill. kroner, til 5 700 mill. kroner. Økningen skyldes en oppdatering av estimatet for statens faste kapital med økte investeringer i 2013 og 2014.

Ovennevnte endringer i underposter medfører at SDØEs anslåtte driftsresultat er økt med 10 600 mill. kroner, fra 115 500 mill. kroner til 126 100 mill. kroner.

Netto kontantstrøm fra SDØE er økt fra 113 200 mill. kroner til 116 900 mill. kroner, en økning på 3 700 mill. kroner fra Saldert budsjett 2014.

Kap. 4810 Oljedirektoratet

Post 01 Gebyrinntekter

Søknadsfristen for 23. konsesjonsrunde er utsatt fra 2014 til 2015 som følge av at Oljedirektoratet vil samle inn mer seismikk for å kunne ha et bedre grunnlag for å gjøre tildelinger. Gebyret betales inn ved søknadsfristen.

På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 10 mill. kroner, til 15 mill. kroner.

Post 04 (Ny) Salg av undersøkelsesmateriale

Seismiske data fra Barentshavet sørøst og de norske havområdene ved Jan Mayen ble lagt ut for salg som datapakker i 2013. Det ble solgt tre datapakker i desember 2013 som er inntektsført i 2014.

På denne bakgrunn foreslås det en bevilgning på posten på 36 mill. kroner. Merverdiavgift inntektsføres under kap. 5521.

Kap. 5582 Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

Post 70 (Ny) Bidrag til kulturminnevern

Mange vassdragsreguleringer med konsesjon fra før 1960 er utbygd uten at det er gjennomført kulturhistoriske undersøkelser. I tiden framover skal flere konsesjoner fornyes. Konsesjonsvilkårene i eldre konsesjoner kan revideres og vilkår knyttet til kulturminner kan være aktuelle.

I 2008 ble det innført en sektoravgift hvor inntektene finansierer statlige utgifter til kulturminnetiltak i vassdrag. Ordningen innebærer at det innføres et standardvilkår om at konsesjonærene ved revisjon og fornyelse av konsesjoner må innbetale et bidrag på henholdsvis 7 000 og 12 000 kroner per GWh magasinkapasitet.

Bidrag fra konsesjonærer til kulturminnetiltak i vassdrag med reviderte eller fornyede tillatelser budsjetteres som en sektoravgift under Olje- og energidepartementet, jf. St.prp. nr. 1 (2007–2008). Det er fattet vedtak i to nye revisjonssaker, Selbu og Skjerka, som Norges vassdrags- og energidirektorat kan kreve inn avgift fra.

På denne bakgrunn foreslås det en bevilgning på 2,4 mill. kroner.

Kap. 5685 Aksjer i Statoil ASA

Post 85 Utbytte

Staten eier 67 pst. av aksjene i Statoil ASA. Konsernets overskudd for 2013 ble 39 200 mill. kroner. Ifølge selskapets utbyttepolitikk er det Statoils ambisjon å øke årlig utbyttebetaling, målt i norske kroner per aksje, i takt med den langsiktige underliggende inntjeningen. Styret vil vurdere forhold som forventet kontantstrøm, investeringsplaner, finansieringsbehov og nødvendig finansiell fleksibilitet ved fastsettelse av årlig utbyttenivå. I tillegg til å betale kontantutbytte, vil Statoil også vurdere tilbakekjøp av aksjer som et middel for å øke aksjonærenes totalavkastning.

For regnskapsåret 2013 har styret i Statoil ASA foreslått et kontantutbytte på 7 kroner per aksje, mot et kontantutbytte for regnskapsåret 2012 på 6,75 kroner per aksje. For staten vil dette bety en utbetaling på 14 955 mill. kroner. Vedtak om utbytte blir fattet på selskapets generalforsamling 14. mai 2014.

Statoil offentliggjorde i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag 7. februar 2014 at selskapet ønsker å innføre kvartalsvis utbytteutbetalinger fra 1. kvartal 2014. Avhengig av godkjennelse fra selskapets generalforsamling 14. mai 2014, betyr dette at Statoil i 2014 vil betale utbytte både for 2013 samt for to kvartaler i 2014. Olje- og energidepartementet vil komme tilbake til endelig utbytteutbetaling i 2014 i ny saldering av 2014-budsjettet.

Det foreslås å øke bevilgningen med 534 mill. kroner, til 14 955 mill. kroner.

Andre saker

Regjeringens strategi for CO2-håndtering

Regjeringen vil satse bredt på å utvikle en teknologi for fangst og lagring av CO2 og har besluttet at det skal utarbeides en strategi for arbeidet med CO2-håndtering. Både IEA og FNs klimapanel viser til at fangst og lagring av CO2 vil være nødvendig for å nå togradersmålet. Samtidig er CO2-håndtering utfordrende både med tanke på å utvikle teknologien videre, redusere risiko og kostnader og å finne gode prosjektmodeller. Hovedmålet med strategien er å identifisere tiltak som kan bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner. Det inkluderer Regjeringens ambisjon om å få på plass minst ett fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 innen 2020. Regjeringen er opptatt av å avklare mål og behov for arbeidet og at ulike tiltak blir vurdert på en systematisk og grundig måte. Regjeringen legger med dette fram status inkludert hovedmål for arbeidet med strategi for CO2-håndtering. Regjeringen vil fram mot statsbudsjettet for 2015 arbeide videre med strategien, inkludert videre kartlegging av muligheter for realisering av fullskalaanlegg.

Fangst og lagring av CO2 er en viktig del av løsningen

Kampen mot klimaendringene kombinert med verdens økende energibehov er bakgrunnen for Regjeringens ambisjoner om fangst og lagring av CO2. Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår i World Energy Outlook 2013 at verdens energietterspørsel vil øke med en tredel fram til 2035. Fossilt brensel vil da dekke 76 pst. av det globale energiforbruket. Skal vi lykkes må en rekke land satse aktivt på teknologi- og kompetansebygging og legge til rette for CO2-håndtering i stor skala.

I den tredje delrapporten av femte hovedrapport påpeker FNs klimapanel at fangst og lagring av CO2 vil kunne redusere klimagassutslippene fra bruk av fossile energikilder betydelig. Samtidig peker klimapanelet på at selv om alle komponenter i dag finnes og er i bruk, har ikke fangst og lagring av CO2 blitt tatt i bruk i stor skala ved kraftproduksjon. Det kommer likevel fram av rapporten at fangst og lagring av CO2 vil kunne bli en konkurransedyktig teknologi dersom investerings- og driftskostnadene reduseres gjennom teknologiutvikling og prisen på rensing oppveies av en tilsvarende høy pris på CO2-utslipp.

Teknologi for CO2-håndtering er fortsatt kostbar og har behov for ytterligere utprøving. De første prosjektene vil gi nødvendig erfaring med bygging og drift av storskalaanlegg for fangst og lagring av CO2. Dette er en viktig del av teknologiutviklingen og for å kunne oppnå kostnadsreduksjoner. Fangst og lagring av CO2 blir et klimatiltak av betydning først når kostnadene ved teknologien er lave nok til at mange tar den i bruk.

Når ny teknologi skal utvikles må en være forberedt på at noen veivalg ikke fører fram eller blir mer krevende enn forventet. Store utfordringer med å utvikle CO2-håndteringsprosjekter er ikke enestående for Norge. EU hadde for få år siden en ambisjon om 10–12 fullskalaprosjekter innen 2015. Ingen fullskalaprosjekter i EU vil stå ferdig innen neste år. Det er flere årsaker til dette, blant annet førte finanskrisen til mindre kapital og risikovilje blant mulige investorer. Finanskrisen har også bidratt til lavere energietterspørsel og lavere pris på CO2-kvoter. Prisen for å slippe ut CO2 er dermed svært lav sammenlignet med kostnadene ved rensetiltak. De tre mest modne prosjektene i Europa i dag er The Rotterdam Capture and Storage Demonstration Project (ROAD) i Nederland, Peterhead CCS Project og White Rose CCS Project i Storbritannia.

I USA og Canada er det besluttet å investere i flere CO2-håndteringsprosjekter de siste årene, og i 2014 er det planlagt å åpne verdens først CO2-håndteringsanlegg basert på fangst og lagring av CO2 fra røykgass ved kullkraftverket Boundary Dam i Canada. I Nord-Amerika er imidlertid flere forhold annerledes enn i Europa. Der brukes CO2 også til økt oljeutvinning på land. Det gjør det i mange tilfeller mulig for utslippseiere å selge fanget CO2 videre til tredjepart. Noen steder har myndighetene også innført utslippsbegrensninger og andre krav.

Norge har blant annet gjennom petroleumsvirksomheten opparbeidet betydelig kunnskap om CO2-håndtering. De eneste storskala CO2-håndteringsprosjektene i drift i Europa, Sleipner og Snøhvit, er på norsk kontinentalsokkel. Norsk landbasert strømproduksjon er i all hovedsak basert på fornybar vannkraft. Dette er en viktig grunn til at vi har få punktutslipp av CO2 på land fra forbrenning av fossilt brensel. Samtidig har Norge noen industrianlegg med store prosessutslipp av CO2.

Regjeringen har fått innspill fra flere aktører i strategiarbeidet. Det legges opp til en videre dialog mellom myndigheter, næringsliv, forskningsinstitusjoner og andre relevante aktører.

Teknologiutvikling

Teknologisenteret på Mongstad (TCM)

Teknologisenteret på Mongstad er en sentral del av satsingen på CO2-håndtering. Oppskalering og driftserfaring er en viktig del av å utvikle teknologien. Anlegget er tilrettelagt for langsiktig utvikling, testing, demonstrasjon og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst i industriell skala.Anlegget eies av den norske stat ved Gassnova (75,12 pst.), Statoil (20 pst.), Shell (2,44 pst.) og Sasol (2,44 pst.). I dag er det to testanlegg på senteret.

TCM er det eneste sted i verden der en kan teste flere CO2 -fangstteknologier på to ulike røykgasstrømmer (kraftvarmeverk og raffinerikrakker) samtidig og i så stor skala. Røykgassen fra krakkeren har høyere konsentrasjon av CO2 enn fra kraftvarmeverket og er i så måte mer lik røykgass fra kullkraft.

Det er en hovedprioritet å sørge for en god utnyttelse av teknologisenteret framover. Siden åpningen av anlegget i 2012 har Aker Clean Carbon og Alstom testet teknologier basert på henholdsvis amin og kjølt ammoniakk. Deres nåværende testprogrammer avsluttes i løpet av 2014. Ettersom det per i dag finnes få kommersielle insentiver for fangst og lagring av CO2, er det utfordrende å finne aktører som ønsker å satse på teknologiutvikling. Gassnova jobber med å få inn flere teknologileverandører på TCM. TCM DA har nylig inngått en intensjonsavtale med Shell Cansolv om videre bruk av aminanlegget etter at Akers testperiode er over høsten 2014. Cansolv, som er en global leverandør av CO2-fangstteknologi, er interessert i å komme til TCM for å videreutvikle og verifisere sin teknologi. Dette viser relevansen av TCM som en internasjonal testarena for utvikling, testing og kvalifisering av CO2-fangstteknologi.

Aktiviteten på teknologisenteret har så langt gitt verdifulle erfaringer og bidratt til å kvalifisere fangsteknologi for fullskala etter industriell standard. Byggingen av senteret har gitt erfaring om blant annet materialvalg, kunnskap om forskjellige byggemetoder og kostnadsnivåer for ulike elementer. Driftsfasen har blant annet gitt innsikt i energioptimal drift for fangstprosessene, hvordan prosessene oppfører seg under ulike driftsbetingelser, HMS-utfordringer og utvikling og verifisering av simuleringsmodeller. Mye av læringen på teknologisenteret skjer når det oppstår utfordringer i anleggene. Erfaringene fra å løse disse utfordringene vil kunne bidra til å redusere kostnader og risiko ved framtidige fullskalaprosjekter. Det er mer kostbart og krevende å løse tilsvarende problemer ved CO2-fangstteknologi på et storskalaanlegg som er bygget for kontinuerlig drift, enn det er å gjøre slike erfaringer på teknologisenteret.

Partnerskapet i TCM arbeider med å redusere driftskostnadene ved anlegget. Som følge av dette arbeidet er statens andel av driftsbudsjettet redusert. Det vises til omtale under kap. 1840, post 71.

CLIMIT og forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Regjeringen vil satse videre på forskning og utvikling. CLIMIT er et nasjonalt program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fangst, transport og lagring av CO2 fra fossilt basert kraftproduksjon og industri. Programmet har siden 2005 støttet over 250 prosjekter og dekker hele kjeden, fra grunnforskning til innovasjonsprosjekter og prosjekter som demonstrerer CO2-håndteringsteknologi. Prosjektene må ha et klart kommersielt potensial og bidra til teknologi- og kompetanseutvikling i Norge.

Et prosjekteksempel er Norcems sementfabrikk i Brevik. Norcem har mottatt støtte fra CLIMIT til å studere og teste ulike teknologier for CO2-fangst og vurdere hvor godt egnet disse er for implementering ved moderne sementfabrikker. Fire ulike fangstteknologier vil bli studert. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med den europeiske sementindustrien og The European Cement Research Academy.

I 2009 ble det etablert to Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) innen CO2-fangst og -lagring. FME-ordningen skal bidra til et bredt og forpliktende samarbeid mellom ledende forskningsinstitusjoner og innovative bedrifter i Norge og et tett samarbeid med internasjonale aktører. Sentrene kan ha en varighet på inntil åtte år. Begge sentrene (BIGCCS og SUCCESS) kom godt ut av evalueringen som ble gjennomført av Norges forskningsråd i 2014.

Internasjonalt samarbeid

Stortinget har ved flere anledninger pekt på at det er viktig at fangst og lagring av CO2 tas i bruk internasjonalt. Realisering av gode referanseprosjekter kan utgjøre et betydelig bidrag til teknologiutvikling og etter hvert kommersialisering av teknologien. På denne måten beredes grunnen for fangst og lagring av CO2 som et viktig klimatiltak som fører til reelle, globale utslippskutt

Dersom CO2-håndtering skal nå sitt potensial må det tas i bruk i land som baserer sin energiproduksjon på kullkraft. Kina har verdens største utslipp av klimagasser målt i absolutte tall. Energimiksen består i stor grad av kull. Norge deltar i Europakommisjonens samarbeid med Kina. Dette samarbeidet kalles Near Zero Emission Coal (NZEC). NZEC var i utgangspunktet Europakommisjonens CO2-håndteringssamarbeidsprosjekt med Kina. Det gjennomføres tre mulighetsstudier for tre CO2-håndteringsprosjekter i Kina. Arbeidet med disse studiene er godt i gang og forventes avsluttet i 2015. I tillegg til samarbeidet med Kina, har Norge over de siste fem årene støttet det sørafrikanske CCS-senteret (SACCCS). Senteret har utarbeidet et lagringsatlas for Sør-Afrika. Neste skritt i arbeidet med å realisere CO2-håndteringsprosjekter i Sør-Afrika er å starte testinjeksjon av CO2 for å teste egnede lagringsreservoarer. Om lag 90 pst. av Sør-Afrikas energiforbruk kommer fra fossile brensler, hvorav ca. 72 pst. fra kull.

Internasjonalt deltar Norge i en rekke regionale og internasjonale initiativ. Dette inkluderer Carbon Sequestration Leadership Forum, North Sea Basin Task Force, Verdensbankens fond for kapasitetsbygging på CO2-fangst og -lagring og The 4-Kingdom Initiative. Norge samarbeider også nært med EU og er en viktig partner for EUs forsknings- og teknologisatsing på området.

Olje- og energidepartementet har en samarbeidsavtale med det amerikanske energidepartementet. Avtalen omfatter samarbeid om forskning på CO2 håndtering, petroleum og fornybar energi. Samarbeidet om CO2-håndtering er under utvikling som en følge av etableringen av TCM i Norge og etableringen av en rekke testanlegg i USA. Det nyetablerte nettverket «CCS Test Centre Network» skal bidra til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom testsentre internasjonalt. Målet er å framskynde teknologiutviklingen gjennom samarbeid.

Norge har betydelig kunnskap om fangst, transport og lagring av CO2, og erfaringsutveksling vil være et viktig element i videre internasjonalt samarbeid.

Fullskala

Regjeringen har en ambisjon om å realisere minst ett fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 innen 2020. Teknologiutvikling vil stå sentralt i arbeidet med fullskala anlegg. Oppskalering og driftserfaring er en viktig del av teknologiutviklingen og for å oppnå kostnadsreduksjoner. Det er få storskalaanlegg under bygging eller planlegging i verden i dag. Det er derfor svært viktig at de første anleggene er egnede referanseprosjekter som kan gi mest mulig læring og bidra til videre spredning av storskala CO2-håndteringsprosjekter internasjonalt.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det besluttet at Mongstadprosjektet skulle avsluttes. Prosjektet er avviklet i samsvar med vedtak i prosjektets styringskomité. Staten og Statoil inngikk i 30. april 2014 en avtale om avvikling. KLD fattet samme dag vedtak om at utslippstillatelsens vilkår om CO2-håndtering falt bort. I avviklingsfasen har det vært lagt vekt på å utarbeide og ferdigstille rapporter og dokumentasjon som skal bidra til læring og videreføre erfaringer fra prosjektet. Planleggingen av fullskalaprosjektet på Mongstad har først og fremst gitt resultater i form av modning av alternative fangstteknologier som kan komme til nytte for framtidige prosjekter.

Gassnova leverte i desember 2012 en kartlegging av mulighetene for fullskala CO2-håndtering i Norge utover Mongstad. Arbeidet bekreftet at det er få store CO2-utslippspunkter i Norge som ønsker å satse på CO2-håndtering gitt dagens tekniske, kommersielle og finansielle forhold og at det er utfordrende å ettermontere fangstanlegg på de anleggene som eksisterer. Gassnova lyste ut en anbudskonkurranse i 2013 for å gjennomføre mer detaljerte analyser av utslippskilder. Konkurransen ble avlyst i november 2013 på grunn av endrede forutsetninger for arbeidet med CO2-håndtering i Norge. Gassnova ble samtidig bedt om også å vurdere anlegg med noe lavere utslipp. En endring av grensen til under 400 000 tonn CO2/år vil ikke gi en betydelig økning i aktuelle alternativer. Blant de norske anleggene er det prosjekter som kan være relevante i et videre teknologiutviklingsperspektiv.

På Sleipner- og Snøhvit-feltene skilles CO2 ut fra naturgassen. I stedet for å slippe ut utskilt CO2 til luft og betale CO2-avgift, har rettighetshaverne valgt å reinjisere og lagre utskilt CO2. Gjennom disse prosjektene har norske aktører opparbeidet betydelig kompetanse på CO2-lagring. Det er viktig å bygge på disse erfaringene i det videre arbeidet.

I Regjeringens strategi for CO2-håndtering vil en industriell og langsiktig tilnærming til transport- og lagring vurderes. Hvordan det best kan legges til rette for dette må utredes nærmere.

Olje- og energidepartementet sendte i mars 2014 utkast til «Forskrift om transport av CO2 og utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 » på høring. Ved forskriften gjennomføres deler av EUs lagringsdirektiv i norsk rett. De øvrige deler av samme direktiv gjennomføres i norsk rett ved et nytt kapittel i forurensningsforskriften (Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning), som ble sendt på høring samtidig fra Klima- og miljødepartementet. De to forskriftene vil utgjøre et samlet regelverk for transport og lagring av CO2 i Norge.

Våren 2014 ferdigstilte Oljedirektoratet arbeidet med et lagringsatlas for de deler av norsk sokkel som er åpne for petroleumsvirksomhet. Direktoratet arbeider nå med en nettbasert løsning som vil gjøre denne informasjonen mer tilgjengelig for allmennheten.

Terminering av Kristin Gasseksport

Det vises til Prop. 97 S (2012–2013) Utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet og anlegg og drift av Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt. Kristin gasseksport innebar planer om en gassrørledning som skulle koble den planlagte gassrørledningen Polarled opp mot den eksisterende gassrørledningen Åsgard Transport, for å gi en alternativ eksportrute i perioder med knapp kapasitet i Åsgard Transport. På grunn av økte kostnader for Kristin gasseksport og lavere kapasitetsutnyttelse i Åsgard Transport framstår ikke lenger Kristin gasseksportprosjekt som lønnsomt, og vil derfor ikke gjennomføres. Kristin gasseksport utgjorde kun en liten del av det totale prosjektet, og beslutningen om å avslutte dette påvirker ikke plan og framdrift for Polarled eller Aasta Hansteen.

Valemon gassrørledning skal ikke innlemmes i Gassled ved driftsstart

Det vises til Prop. 85 S (2010–2011) Utbygging og drift av Valemon. Det framgår av proposisjonen at Olje- og energidepartementet vil gi tillatelse til anlegg og drift av en ny gassrørledning fra Valemon til et nytt tilknytningspunkt på den eksisterende Huldra-Heimdalrørledningen, blant annet på vilkår om at rørledningen senest ved driftsstart skal innlemmes i Gassled. Dette vilkår ble stilt da departementet ga tillatelse til anlegg og drift. Det anses imidlertid ikke lenger som hensiktsmessig å kreve slik innlemmelse allerede ved driftsstart. Departementet vil endre vilkåret slik at det isteden kan kreves innlemmelse på et senere tidspunkt. Selv om rørledningen ikke innlemmes i Gassled vil Gassco overta som operatør ved driftsstart og rørledningen vil være gjenstand for de generelle adgangsreglene samt myndighetsfastsatte tariffer, jf. kapittel 9 i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften) og forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger (tarifforskriften).