Prop. 93 S (2013–2014)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014

Til innholdsfortegnelse

Endringer etter saldert budsjett

Utgifter:

1000 kroner

Kap.

Post

Formål

Saldert budsjett

Endringer foreslått i perioden

Endringer foreslått i denne proposisjonen

Status etter endringen

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

-

-

7 000

7 000

Sum endringer Det kongelige hus

-

7 000

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter

98 300

-

400

98 700

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

151 300

-

7 400

158 700

Sum endringer Regjering

-

7 800

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

854 500

-

6 000

860 500

70

Tilskudd til partigruppene

164 000

-

3 000

167 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

10 400

-

1 900

12 300

Sum endringer Stortinget og underliggende institusjoner

-

10 900

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

93 158

-

1 700

94 858

Sum endringer Høyesterett

-

1 700

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

1 794 462

-

6 855

1 801 317

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

1

Driftsutgifter

47 524

-

1 200

48 724

117

EØS-finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014

1 790 000

-

160 000

1 950 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014

1 520 000

-

140 000

1 660 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika

540 000

-

83 000

623 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

1

Driftsutgifter

33 500

-

-10 000

23 500

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

71

Humanitær bistand

2 394 600

-

166 622

2 561 222

72

Menneskerettigheter

348 300

-

5 000

353 300

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak

655 900

-

35 000

690 900

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land

335 500

-

130 000

465 500

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

2 110 812

-

-406 622

1 704 190

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken

901 000

-

-3 000

898 000

Sum endringer Utenriksdepartementet

-

308 055

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

250 767

-

-200

250 567

225

Tiltak i grunnopplæringen

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere

155 542

-

-33 097

122 445

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

795 173

-

5 892

801 065

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

563 600

-

53 173

616 773

227

Tilskudd til særskilte skoler

74

Tilskudd til Signo og Briskeby

38 649

-

1 400

40 049

228

Tilskudd til private skoler mv.

72

Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven

148 666

-

-451

148 215

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter

55 658

-

2 355

58 013

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

28 148 145

-

-35 177

28 112 968

70

Private høyskoler

1 141 772

-

5 828

1 147 600

276

Fagskoleutdanning

72

Annen fagskoleutdanning

69 679

-

-4 051

65 628

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter

160 216

-

-600

159 616

70

Andre overføringer

47 236

-

1 325

48 561

73

Tilskudd til internasjonale programmer

71 060

-

6 627

77 687

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

290 629

-

-540

290 089

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter

55 991

-

5 454

61 445

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter

10 803

-

-725

10 078

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

206 002

-

27 121

233 123

73

EUs rammeprogram for forskning

1 347 234

-

255 795

1 603 029

Sum endringer Kunnskapsdepartementet

-

290 129

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter

134 316

-

350

134 666

315

Frivillighetsformål

78

Ymse faste tiltak

32 232

-

-5 000

27 232

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

55 777

-

10 000

65 777

320

Allmenne kulturformål

79

Til disposisjon

7 284

-

-1 000

6 284

324

Scenekunstformål

1

Driftsutgifter

75 127

-

300

75 427

328

Museums- og andre kulturvernformål

78

Ymse faste tiltak

44 124

-

2 500

46 624

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter

1 166 716

-

5 500

1 172 216

Sum endringer Kulturdepartementet

-

12 650

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

349 404

-

2 650

352 054

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling

23 185

-

800

23 985

50

Norges forskningsråd

22 070

-

-800

21 270

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

9 672

-

1 950

11 622

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter

1 760 265

-

33 500

1 793 765

430

Kriminalomsorgsdirektoratet

1

Driftsutgifter

3 662 232

-

7 000

3 669 232

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

12 810 475

-

9 500

12 819 975

21

Spesielle driftsutgifter

277 013

-

12 500

289 513

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag

7 861

-

6 600

14 461

72

Datalagringsdirektivet

110 000

-

-110 000

0

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

651 483

-

2 500

653 983

21

Spesielle driftsutgifter

5 002

-

2 400

7 402

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

794 578

-

-11 950

782 628

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

453 720

-

1 600

455 320

455

Redningstjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

10 982

-

-800

10 182

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

25 396

-

2 500

27 896

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter

490 163

-

13 164

503 327

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

1 248 632

-

247 161

1 495 793

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

39 867

-

17 800

57 667

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

6 502

-

4 000

10 502

70

Fri sakførsel

590 156

-

5 000

595 156

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m.

121 715

-

-45 000

76 715

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

322 780

-

-5 160

317 620

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

839 794

-

-21 500

818 294

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak

2 017 161

-

-324 320

1 692 841

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

64 546

-

-7 000

57 546

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger

342 898

-

-31 723

311 175

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak

615 082

-

-108 697

506 385

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

15 497

-

1 790

17 287

Sum endringer Justis- og beredskapsdepartementet

-

-294 535

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter

366 955

-

-1 100

365 855

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter

598 139

-

5 930

604 069

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

6 000

-

33 300

39 300

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

24 500

-

-5 500

19 000

534

Erstatningslokaler for departementene

1

Driftsutgifter

406 107

-

37 700

443 807

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter

188 627

-

4 000

192 627

22

Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører

5 560

-

2 500

8 060

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

70

Tilskudd til internasjonale program

19 355

-

20 000

39 355

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter

19 500

-

6 900

26 400

60

Innbyggertilskudd

115 616 047

-

-2 800

115 613 247

64

Skjønnstilskudd

2 157 000

-

-22 900

2 134 100

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger

495 300

-

111 300

606 600

590

Byutvikling og planlegging

21

Spesielle driftsutgifter

45 170

-

9 406

54 576

61

Bærekraftig byutvikling

18 000

-

19 000

37 000

71

Internasjonale organisasjoner

640

-

94

734

81

Lokal kompetanse og universell utforming

3 600

-

6 000

9 600

Sum endringer Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-

223 830

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

178 070

-

-130

177 940

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter

-

-

130 000

130 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

701 440

-

-130 000

571 440

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

10 850 430

5 000

-8 000

10 847 430

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

247 220

-

-6 800

240 420

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter

18 500

-

-4 800

13 700

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

8 663 000

-

-387 000

8 276 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse

96 000

-

-5 000

91 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter

1 016 000

-

175 000

1 191 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse

11 000

-

2 000

13 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån

18 400 000

-

11 400 000

29 800 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter

83 000

-

25 000

108 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

6 210 330

-

-26 000

6 184 330

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

41 410

-

1 000

42 410

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

71

Oppreisning

-

-

25 000

25 000

73

Kompensasjonsordning

-

460 000

-

460 000

Sum endringer Arbeids- og sosialdepartementet

465 000

11 190 270

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

206 951

-

-200

206 751

701

IKT i helse- og omsorgssektoren

21

Spesielle driftsutgifter

217 150

-

8 000

225 150

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter

56 783

-

7 125

63 908

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter

618 893

-

13 600

632 493

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 039 044

-

9 000

1 048 044

722

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

164 308

-

-1 700

162 608

724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

1

Driftsutgifter

37 692

-

-1 860

35 832

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

182 294

-

-20 200

162 094

726

Statens helsepersonellnemnd

1

Driftsutgifter

8 234

-

3 244

11 478

728

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

1

Driftsutgifter

3 244

-

-3 244

0

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd

630 705

-

-800

629 905

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

46 875 111

-

9 587

46 884 698

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF

16 499 287

-

3 367

16 502 654

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

12 498 094

-

2 545

12 500 639

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF

11 219 609

-

2 255

11 221 864

77

Poliklinisk virksomhet mv.

3 349 908

-

-16 650

3 333 258

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter

13 252

-

-900

12 352

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

39 650

-

6 000

45 650

21

Spesielle driftsutgifter

14 916

-

-1 490

13 426

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

16 497

-

700

17 197

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

214 192

-

6 000

220 192

60

Kommunale kompetansetiltak

262 888

-

-4 000

258 888

62

Dagaktivitetstilbud

81 400

-

-30 000

51 400

63

Investeringstilskudd

1 069 550

-

-145 150

924 400

67

Utviklingstiltak

75 753

-

-2 000

73 753

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

30 196

-

7 000

37 196

60

Forebyggende helsetjenester

62 113

-

10 000

72 113

61

Fengselshelsetjeneste

135 176

-

2 500

137 676

763

Rustiltak

61

Kommunalt rusarbeid

447 068

-

-6 000

441 068

72

Kompetansesentra mv.

94 092

-

6 000

100 092

764

Psykisk helse

21

Spesielle driftsutgifter

75 802

-

2 400

78 202

72

Utviklingstiltak

433 415

-

1 000

434 415

73

Vold og traumatisk stress

124 244

-

2 600

126 844

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter

71 062

-

22 700

93 762

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter

29 467

-

-750

28 717

Sum endringer Helse- og omsorgsdepartementet

-

-109 321

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter

159 361

-

-150

159 211

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

191 246

-

4 000

195 246

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

38 483

-

1 049

39 532

60

Integreringstilskudd

5 895 503

-

-123 536

5 771 967

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

448 165

-

-29 078

419 087

62

Kommunale innvandrertiltak

209 796

-

1 350

211 146

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 659 768

-

-51 168

1 608 600

823

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

1

Driftsutgifter

6 749

-

-6 749

0

840

Krisetiltak

21

Spesielle driftsutgifter

3 527

-

500

4 027

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv.

36 285

-

-500

35 785

842

Familievern

1

Driftsutgifter

224 523

-

6 900

231 423

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd

1 414 000

-

-14 000

1 400 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd

15 110 000

-

125 000

15 235 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter

18 159

-

-600

17 559

70

Tilskudd

12 319

-

600

12 919

847

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter

16 058

-

-6 016

10 042

70

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

171 894

-

6 016

177 910

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

164 827

-

5 000

169 827

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter

85 083

-

-8 050

77 033

50

Forskning og utvikling

27 459

-

1 000

28 459

61

Utvikling i kommunene

30 719

-

-1 000

29 719

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

1 023 534

-

-358 604

664 930

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet

59 955

-

1 150

61 105

857

Barne- og ungdomstiltak

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

111 000

-

5 000

116 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

114 259

-

200

114 459

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv.

17 493

-

2 850

20 343

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter

234 570

-

-350

234 220

21

Spesielle driftsutgifter

12 505

-

500

13 005

22

Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser

33 181

-

20 500

53 681

859

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter

7 798

-

500

8 298

860

Forbrukerrådet

51

Markedsportaler

15 673

-

1 000

16 673

865

Forbrukerpolitiske tiltak

70

Tilskudd

2 570

-

-250

2 320

866

Statens institutt for forbruksforskning

50

Basisbevilgning

26 307

-

250

26 557

Sum endringer Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

-

-416 686

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

326 701

-

4 055

330 756

21

Spesielle driftsutgifter

66 765

-

1 355

68 120

75

Tilskudd til særskilte prosjekter

20 100

-

2 900

23 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

309 000

-

9 700

318 700

22

Forvaltning av Altinn-løsningen

230 200

-

5 000

235 200

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

31

Miljøtiltak Løkken

35 000

-

-27 000

8 000

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner

180 000

-

301 662

481 662

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

1 522 000

-

2 300

1 524 300

922

Romvirksomhet

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

147 500

-

17 400

164 900

71

Internasjonal romvirksomhet

309 700

-

34 600

344 300

926

Drift av forskningsfartøyene

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

300 000

-

-86 720

213 280

928

Marin forskning og utvikling

22

Kompensasjon for merverdiavgift

-

-

29 000

29 000

71

Tilskudd til utviklingstiltak

6 900

-

-2 000

4 900

72

Tilskudd til Nofima

85 090

-

500

85 590

950

Forvaltning av statlig eierskap

71

Tap på statens lån til Secora AS

-

-

20 000

20 000

953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

27 500

-

-8 500

19 000

Sum endringer Nærings- og fiskeridepartementet

-

304 252

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

143 477

-

-100

143 377

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

87 998

-

21 340

109 338

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 205 073

-

2 500

1 207 573

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade, erstatninger

185 700

-

31 000

216 700

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

71

Tilskudd til erstatninger m.m.

72 000

-

15 000

87 000

Sum endringer Landbruks- og matdepartementet

-

69 740

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter

172 908

-

-1 760

171 148

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.

9 622 000

-

12 500

9 634 500

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

217 250

-

7 750

225 000

1321

Utbyggingsselskap for veg

96

Aksjekapital

-

-

100

100

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold

6 056 900

-

4 000

6 060 900

30

Investeringer i linjen

8 659 500

-

-5 800

8 653 700

1351

Persontransport med tog

70

Kjøp av persontransport med tog

3 047 000

-

25 000

3 072 000

1360

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold

479 860

-

49 400

529 260

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

191 120

-

-3 400

187 720

70

Tilskudd til Redningsselskapet

78 170

-

3 000

81 170

1380

Post- og teletilsynet

1

Driftsutgifter

160 400

-

4 400

164 800

Sum endringer Samferdselsdepartementet

-

95 190

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

215 314

-

1 800

217 114

21

Spesielle driftsutgifter

85 755

-

-10 500

75 255

61

Framtidens byer og bærekraftig byutvikling

19 000

-

-19 000

0

63

Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven

-

-

1 000

1 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak

33 050

-

-3 000

30 050

81

Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming

8 957

-

-6 000

2 957

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking

73

Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene

9 433

-

4 000

13 433

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

709 049

-

2 500

711 549

22

Statlige vannmiljøtiltak

199 700

-

-2 500

197 200

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

44 080

-

-10 000

34 080

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

-

-

1 978

1 978

35

Statlige erverv, nytt skogvern

331 091

-

-2 500

328 591

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak

20 800

-

2 500

23 300

75

Utbetaling av pant for bilvrak

346 320

-

73 680

420 000

1425

Vilt- og fisketiltak

1

Driftsutgifter

15 000

-

-460

14 540

21

Spesielle driftsutgifter

30 600

-

-1 340

29 260

70

Tilskudd til fiskeformål

11 500

-

-1 200

10 300

1429

Riksantikvaren

21

Spesielle driftsutgifter

37 735

-

49 750

87 485

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner

30 005

-

4 600

34 605

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap

120 402

-

-8 100

112 302

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

58 821

-

-2 200

56 621

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring

41 997

-

-5 200

36 797

74

Tilskudd til fartøyvern

56 712

-

-250

56 462

77

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

8 264

-

-250

8 014

79

Tilskudd til verdensarven

49 202

-

-23 350

25 852

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

63 590

-

61 440

125 030

1472

Svalbard miljøvernfond

50

Overføringer til Svalbard miljøvernfond

12 320

-

2 980

15 300

1481

Kjøp av klimakvoter

1

Driftsutgifter

5 500

-

3 700

9 200

Sum endringer Klima- og miljødepartementet

-

114 078

1600

Finansdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

55 400

-

-250

55 150

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter

1 507 500

-

5 000

1 512 500

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

4 541 400

-

70 000

4 611 400

21

Spesielle driftsutgifter

167 200

-

-15 000

152 200

22

Større IT-prosjekter

298 800

-

-129 800

169 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

104 400

-

6 800

111 200

1634

Statens innkrevingssentral

1

Driftsutgifter

282 500

-

-1 000

281 500

1638

Salg av klimakvoter

1

Driftsutgifter

3 700

-

-3 700

0

1650

Statsgjeld, renter mv.

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld

10 725 600

-

59 500

10 785 100

Sum endringer Finansdepartementet

-

-8 450

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

371 587

-

-3 500

368 087

73

Forskning og utvikling

31 174

-

3 000

34 174

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47

Nybygg og nyanlegg

1 588 411

-

91 400

1 679 811

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

254 421

-

14 200

268 621

21

Spesielle driftsutgifter

135 875

-

132 000

267 875

71

Overføringer til andre

71 865

-

-2 500

69 365

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

3 872 711

-

-171 863

3 700 848

1721

Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker

1

Driftsutgifter

32 363

-

175

32 538

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

198 466

-

3 000

201 466

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

2 013 488

-

14 961

2 028 449

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 240 804

-

168 893

5 409 697

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

3 427 384

-

30 228

3 457 612

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 403 498

-

99 164

4 502 662

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 190 838

-

51 843

1 242 681

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

2 087 765

-

31 434

2 119 199

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter

1 017 568

-

59 140

1 076 708

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

38 302

-

-11 000

27 302

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

7 908 100

-

-1 740 000

6 168 100

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

26 500

-

-6 000

20 500

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter

83 257

-

-1 201

82 056

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

966 182

-

1 477 000

2 443 182

47

Nybygg og nyanlegg

152 902

-

112 100

265 002

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 028 239

-

19 682

1 047 921

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

851 525

-

5 284

856 809

70

Tilskudd til ettergivelse av lån

-

-

4 155

4 155

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

268 307

-

9 750

278 057

Sum endringer Forsvarsdepartementet

-

391 345

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter

163 859

-

-150

163 709

21

Spesielle driftsutgifter

30 445

-

-3 500

26 945

50

Overføring til Sametinget

-

-

1 350

1 350

60

Tilskudd til kommuner

-

-

1 650

1 650

1815

Petoro AS

71

Unitisering

24 000

-

12 000

36 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22

Flom- og skredforebygging

196 300

-

45 000

241 300

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

19 000

-

5 000

24 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

95

Kapitalinnskudd

5 000 000

-

4 250 000

9 250 000

1830

Forskning og næringsutvikling

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak

19 400

-

8 000

27 400

1840

CO2-håndtering

71

Forskningstjenester, TCM DA

1 877 000

-

-113 000

1 764 000

Sum endringer Olje- og energidepartementet

-

4 206 350

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter

334 991

-

2 980

337 971

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

85 220

-

-2 980

82 240

50

Avsetning til utdanningsstipend

5 424 320

-

65 034

5 489 354

70

Utdanningsstipend

3 140 390

-

-35 095

3 105 295

71

Andre stipend

745 268

-

8 598

753 866

72

Rentestøtte

961 380

-

-15 284

946 096

73

Avskrivninger

488 349

-

8 721

497 070

74

Tap på utlån

259 000

-

85 700

344 700

76

Startstipend for kvotestudenter

8 860

-

500

9 360

90

Økt lån og rentegjeld

21 797 935

-

477 041

22 274 976

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond

235 200

-

15 000

250 200

51

Tapsfond, såkornkapitalfond

-

-

381 100

381 100

70

Bedriftsutvikling og administrasjon

351 650

-

5 000

356 650

75

Marint verdiskapingsprogram

20 000

-

2 000

22 000

Sum endringer Statsbankene

-

998 315

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer

30 000 000

-

8 000 000

38 000 000

Sum endringer Statlig petroleumsvirksomhet

-

8 000 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

-523 949

-

-40 000

-563 949

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter

36 500

-

-30 000

6 500

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter

141 000

-

51 500

192 500

34

Videreføring av kurantprosjekter

593 790

-

80 000

673 790

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

-

-

-

0

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

-23 000

-

368

-22 632

Sum endringer Statens forretningsdrift

-

61 868

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel

17 685 000

-

-495 000

17 190 000

72

Feriepenger av foreldrepenger

435 000

-

-5 000

430 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon

68 000

-

-15 000

53 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger

10 891 500

-

508 500

11 400 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

707 000

-

73 000

780 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad

2 381 000

-

29 000

2 410 000

72

Stønad til barnetilsyn

385 000

-

-10 000

375 000

73

Utdanningsstønad

62 000

-

-4 000

58 000

76

Forskuttering av underholdsbidrag

784 000

-

-29 000

755 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv.

33 770 000

-

-10 000

33 760 000

71

Sykepenger for selvstendige

1 690 000

-

-50 000

1 640 000

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m.

565 000

-

-25 000

540 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger

33 860 000

-

250 000

34 110 000

71

Tilleggsstønad

390 000

-

-30 000

360 000

72

Legeerklæringer

350 000

-

25 000

375 000

2655

Uførhet

70

Grunnpensjon

24 035 000

-

-225 000

23 810 000

71

Tilleggspensjon

37 010 000

-

-480 000

36 530 000

72

Særtillegg

2 285 000

-

-35 000

2 250 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

71

Hjelpestønad

1 690 000

-

-15 000

1 675 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

154 700

-

-7 500

147 200

74

Tilskudd til biler

810 000

-

-20 000

790 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

2 597 100

-

8 000

2 605 100

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

235 000

-

375

235 375

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon

59 190 000

-

30 000

59 220 000

71

Tilleggspensjon

110 980 000

-

540 000

111 520 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv.

5 794 500

-

-124 500

5 670 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon

1 210 000

-

10 000

1 220 000

71

Tilleggspensjon

950 000

-

5 000

955 000

2686

Gravferdsstønad

70

Gravferdsstønad

197 000

-

-17 000

180 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 680 000

-

-10 000

1 670 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

714 000

-

40 880

754 880

2751

Legemidler mv.

72

Medisinsk forbruksmateriell

1 855 000

-

-20 000

1 835 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

3 848 200

-

-8 200

3 840 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp

4 233 400

-

-51 400

4 182 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

220 000

-

-15 000

205 000

Sum endringer Folketrygden

-

-181 845

Sum endringer utgifter

465 000

25 282 635

Herav 90–99 poster

-

16 127 141

Inntekter:

1000 kroner

Kap.

Post

Formål

Saldert budsjett

Endringer foreslått i perioden

Endringer foreslått i denne proposisjonen

Status etter endringen

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

73 882

-

-21 537

52 345

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

3

Salgsinntekter

90 232

-

10 000

100 232

5

Personalbarnehage

5 767

-

-300

5 467

6

Gebyr – utlendingssaker

165 300

-

-6 500

158 800

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Brukerbetaling

142 896

-

-18 171

124 725

2

Variable refusjoner

59 790

-

47 939

107 729

3

Faste refusjoner

8 784

-

14 122

22 906

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

17 945

-

1 743

19 688

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter

1 420 302

-

-348 188

1 072 114

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

5

Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post

394

-

225

619

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån

49 000

-

18 000

67 000

90

Tilbakebetaling av lån

10 000 000

-

600 000

10 600 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

156 816

-

-10 446

146 370

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

30 700

-

6 046

36 746

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

158 719

-

-34 240

124 479

3859

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

2 300

-

3 350

5 650

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

500 000

-

25 000

525 000

3917

Fiskeridirektoratet

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

450 000

-

754 155

1 204 155

3950

Forvaltning av statlig eierskap

71

Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet

-

-

24 600

24 600

87

Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA

-

-

58 800

58 800

90

Secora AS, salg av fordring og tap på lån

-

-

50 000

50 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

139 993

-

2 500

142 493

4380

Post- og teletilsynet

1

Diverse gebyrer

152 700

-

4 400

157 100

4420

Miljødirektoratet

6

Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger

27 000

-

-5 000

22 000

4481

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter

-

-

539 600

539 600

4600

Finansdepartementet

95

Fondskapital

-

-

52 100 000

52 100 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

82 000

-

-15 000

67 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

28 000

-

10 000

38 000

4638

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter

539 600

-

-539 600

0

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter

67 925

-

35 000

102 925

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter

55 134

-

3 000

58 134

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

175 133

-

65 000

240 133

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

45

Store nyanskaffelser

-

-

8 340

8 340

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

26 500

-

5 500

32 000

4792

Norske styrker i utlandet

90

Tilbakebetaling av lån

-

-

4 155

4 155

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter

9 256

-

7 500

16 756

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter

25 000

-

-10 000

15 000

4

Salg av undersøkelsesmateriale

-

-

36 000

36 000

4840

CO2-håndtering

80

Renter, TCM DA

100 000

-

-11 000

89 000

86

Avdrag, TCM DA

1 114 000

-

-3 000

1 111 000

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

50 000

-

100 000

150 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

29

Termingebyr

30 420

-

-1 146

29 274

89

Purregebyrer

117 600

-

-2 535

115 065

90

Redusert lån og rentegjeld

8 253 202

-

50 470

8 303 672

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

5 200 318

-

36 743

5 237 061

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000

-

44 900

49 900

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000

-

302 800

312 800

Sum endringer inntekter under departementene

-

53 943 225

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat:

115 500 000

-

10 600 000

126 100 000

30

Avskrivninger

22 800 000

-

300 000

23 100 000

80

Renter av statens kapital

4 900 000

-

800 000

5 700 000

Sum endringer inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

-

11 700 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

858 018

-

4 805

862 823

Sum endringer avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

-

4 805

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

72

Særskatt på oljeinntekter

111 900 000

-

-30 000

111 870 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

250 953 000

-

8 000

250 961 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

12 540 000

-

-100 000

12 440 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

7 000 000

-

40 000

7 040 000

5537

Avgifter på båter mv.

71

Avgift på båtmotorer

166 000

-

-90 000

76 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

7 945 000

-

4 000

7 949 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

12 320

-

2 980

15 300

72

Fiskeravgifter

18 000

-

-3 000

15 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern

-

-

2 400

2 400

Sum endringer skatter og avgifter

-

-165 620

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital

81 825

-

2 713

84 538

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

2 266 000

-

195 000

2 461 000

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

260 000

-

255 000

515 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 868 062

-

-63 773

3 804 289

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

217 000

-

39 000

256 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

478 000

-

-32 600

445 400

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

80

Renter

30 000

-

16 100

46 100

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

320 000

-

-55 000

265 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

5 000

-

11 000

16 000

83

Tilbakeføring av renter fra såkornkapitalfond

-

-

221 000

221 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

17 400

-

-6 300

11 100

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500

-

-500

0

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

30 000

-

12 300

42 300

5650

Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet

81

Renter på lån til Secora AS

4 000

-

1 000

5 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

85

Utbytte

121 000

-

-50 900

70 100

5656

Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning

85

Utbytte

11 219 453

-

847 800

12 067 253

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

14 421 000

-

534 000

14 955 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

77 200

-

5 700

82 900

Sum endringer renter og utbytte mv.

-

1 931 540

5701

Diverse inntekter

2

Diverse inntekter

570 000

-

189 000

759 000

3

Hjelpemiddelsentraler m.m.

36 590

-

23 410

60 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

310 000

-

-40 000

270 000

Sum endringer Folketrygden

-

172 410

Sum endringer inntekter

0

67 586 360

Herav 90–99 poster

-

53 144 168