Prop. 99 L (2013–2014)

Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak)

Til innholdsfortegnelse

2 Ny redigering av plan- og bygningsloven kapittel 20

2.1 Bakgrunn og gjeldende rett

Plan- og bygningsloven § 20-1 er i dag utformet på en måte som i enkelte tilfeller har gitt grunnlag for misforståelser. Bokstavoppregningen i plan- og bygningsloven § 20-1 gir oversikt over byggesaksdelens virkeområde, og angir hvilke tiltak som faller inn under byggesaksbestemmelsene. Virkeområdet er snevrere enn definisjonen i plan- og bygningsloven § 1-6, som omfatter alle tiltak som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.

Det følger av nåværende plan- og bygningslov § 20-1 andre ledd at tiltak etter første ledd bokstav a) til m) skal forestås av ansvarlige foretak med mindre noe annet følger av plan- og bygningsloven § 20-2 (tiltak uten ansvarlige foretak) eller plan- og bygningsloven § 20-3 (tiltak som er unntatt søknadsplikt).

Enkelte har pekt på at bestemmelsen får et sammensatt og motsetningsfylt innhold, ved at den på den ene siden omfatter hele virkeområdet og på den andre siden innsnevrer det.

2.2 Høringsforslaget

For å skille klarere mellom virkeområdet for byggesaksdelen og de ulike sakskategoriene foreslo departementet å dele bestemmelsen i to, slik at virkeområdet for byggesaksdelen angis i egen bestemmelse, og sakskategoriene deretter følger i egne bestemmelser.

2.3 Hovedpunkter i høringsinstansenes syn

Det er ikke mange som har uttalt seg til dette forslaget, og de som har uttalt seg er positive til en rydding i bestemmelsen. Fylkesmannen i Rogaland foreslår at overskriften endres til «Tiltak som omfattes av byggesaksdelen». Fylkesmannen i Oslo og Akershus har enkelte merknader, som går i samme retning, ettersom «virkeområde» kan skape uklarheter i forhold til tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6. I tillegg påpekes det at ved å fjerne første setning i nåværende plan- og bygningslov § 20-1 (uten at den er inntatt i forslaget til ny plan- og bygningslov § 20-2), fjerner man forbudsvirkningene, noe som er betenkelig sett hen til legalitetsprinsippet. Endelig påpeker Fylkesmannen at det er noe tolkningstvil knyttet til at begrepet «midlertidige bygninger» i nåværende plan- og bygningslov §§ 20-1 og 20-2 er sammenfallende, men har forskjellig innhold.

2.4 Departementets vurderinger

Departementet foreslår å dele opp bestemmelsene i kapittel 20 på en annen måte enn forslaget i høringen. Formålet med endringsforslaget er å gi et ryddigere regelverk, der hver bestemmelse regulerer et enkelt forhold (virkeområde, søknadsplikt, med videre). Forslaget skal ikke endre innholdet i reglene. Ny plan- og bygningslov § 20-1 angir virkeområdet mens ny plan- og bygningslov § 20-2 angir søknadsplikten for tiltak. De foreslåtte bestemmelsene i plan- og bygningsloven §§ 20-3 og 20-4 regulerer om søknadspliktige tiltak krever ansvarlig foretak. Bestemmelsene i plan- og bygningsloven §§ 20-5 til 20-8 unntar tiltak fra søknadsplikt.

Departementet er enig i merknadene fra fylkesmannsembetene, og foreslår å endre tittelen i plan- og bygningsloven § 20-1 til «Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene». Departementet er også enig i at forbudsvirkningen i nåværende plan- og bygningslov § 20-1 kan gjentas. Departementet foreslår at det nå skal fremgå av ny plan- og bygningslov § 20-2 første ledd.

At «midlertidige tiltak» etter nåværende lov har sammenfallende formulering i to bestemmelser, men likevel har forskjellig betydning, er tatt opp i flere sammenhenger. Departementet er enig i at det har vært behov for en presisering. Når strukturen i plan- og bygningsloven kapittel 20 foreslås endret, og det i ny plan- og bygningslov § 20-4 presiseres at den bestemmelsen gjelder tiltak som skal stå mindre enn to år, antar departementet at det vil være tilstrekkelig.

2.5 Konsekvenser av forslaget

Forslaget er presiseringer av lovtekst, og således avklarende, men ellers uten innholdsmessige endringer.

Til dokumentets forside