Arbeidsmarkedsloven

LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven).

Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked med høy yrkesdeltakelse og lav arbeidsledighet. Regelverket som gjelder arbeidsrettede tiltak (arbeidsmarkedstiltak) er gitt i forskrift med hjemmel i denne loven.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter