Forskrift om politiattest i henhold til arbeidsmarkedsloven

Bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid skal kreve fremleggelse av politiattest fra sine ansatte. Forskriften tar blant annet for seg hvordan slike attester skal oppbevares, og hvilke følger det får dersom en person har anmerkning på sin politiattest.

Bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid skal kreve fremleggelse av politiattest fra sine ansatte.  Forskriften tar blant annet for seg hvordan slike attester skal oppbevares, og hvilke følger det får dersom en person har anmerkning på sin politiattest. 


Fastsatt av Arbeidsdepartementet 23. mars 2012 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 21.

 

§ 1 Politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid
Bedrift som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid skal kreve fremleggelse av politiattest i samsvar med reglene i politiregisterloven § 39 første ledd av person som skal ansettes i slik bedrift og som kan komme i et tillits- eller ansvarsforhold hvor overgrep eller skadelig påvirkning overfor utviklingshemmede kan finne sted.

Med ansatte menes i denne sammenheng ordinært ansatte.

Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

 

§ 2 Framgangsmåte
Arbeidsgiver skal i utlysingsteksten gjøre søkere oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse, men at denne ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen. Politiattest skal foreligge før arbeidstaker tiltrer stillingen.

 

§ 3 Følger av anmerkninger på politiattest
Person med anmerkning på politiattest i samsvar med § 1 første ledd, skal ikke få adgang til å ha oppgaver eller posisjoner der overgrep eller skadelig påvirkning overfor utviklingshemmede kan finne sted.

 

§ 4 Oppbevaring av politiattest og taushetsplikt
Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og skal makuleres umiddelbart etter å ha vært benyttet i ansettelsessaken.

Den som får kjennskap til opplysninger gjennom en politiattest, plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til disse. Overtredelse kan straffes etter straffeloven § 121.

 

§ 5 Fornyet vandelskontroll
Brukeren av tidligere utstedt politiattest kan få utlevert nye opplysninger av betydning i samsvar med reglene i politiregisterloven § 43.

 

§ 6 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. mai 2012. 

Tilhørende lov