Høring- forslag til regulering av kravstidspunkt m.v. for stønader etter arbeidsmarkedsloven

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til regulering av kravstidspunkt og rett til etterbetaling for stønader gitt med hjemmel i arbeidsmarkedsloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.06.2023

Vår ref.: 23/1251

I notatet legger departementet frem forslag til endringer i forskrift 2. juli 2015 nr. 867 om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) og i forskrift 4. november 2013 nr. 1286 om tiltakspenger (tiltakspengeforskriften). Høringsnotatet har bakgrunn i en uttalelse fra Sivilombudet av 10. desember 2020 (sak 2019/3750) om fristen for å kreve stønad til reiseutgifter ved deltakelse i arbeidsmarkedstiltak. Sivilombudet påpekte at det var behov for klargjøring av regelverket, og anbefalte at det ble gitt en klar bestemmelse om frist og eventuelt rett til etterbetaling av stønad til reiseutgifter ved deltakelse i arbeidsmarkedstiltak.

Departementet foreslår også enkelte justeringer av ordlyden i forskrift 16. mai 2014 nr. 648

om stønad til arbeids- og utdanningsreiser med sikte på å tydeliggjøre at personer som søker

om stønad til arbeids- og utdanningsreiser, ikke har rettskrav på slik stønad.

Frist for å sende inn høringssvar er 20. juni 2023.

 Vi oppfordrer høringsinstansene til å videresende høringsbrevet til underliggende instanser

eller andre relevante aktører.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

med vennlig hilsen 

Cathrine Opstad Sunde 

Avdelingsdirektør 

                                                                                       Benedicte Sund Nissen 

                                                                                        Seniorrådgiver 

Departementene
Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
ASVL - Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter
Bransjeorganisasjonen Arbeid og inkludering
Ferd sosiale entreprenører
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Ideelt nettverk
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kommunesektorens organisasjon KS
KREM – Kreativt og mangfoldig arbeidsliv
Landsorganisasjonen i Norge
LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk
Mental Helse
Næringslivets hovedorganisasjon
RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Sivilombudet
Unge Funksjonshemmede
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund