Dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen

Det høye antallet dispensasjoner er problematisk, sett i forhold til den nasjonale strandsonepolitikken. Departementet ønsker å vite mer om bakgrunnen for de høye dispensasjonstallene. Departementet ber derfor om en redegjørelse om dette, og hva kommunene gjør for å endre situasjonen.

Les brevet til Fjell kommune i pdf

Det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen er videreført og strammet inn i den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli i fjor. Som det framgår av  § 1-8 i loven, skal det i 100-metersbeltet tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Reglene om dispensasjon er også strammet inn. Etter den nye loven § 19-4 er det en mulighet til ved forskrift gitt av Kongen, å overføre myndigheten til å gi dispensasjon fra kommunen til fylkesmannen eller fylkeskommunen.

Miljøverndepartementet følger med på utviklingen av byggeaktiviteten i strandsonen. Tallene for dispensasjoner for nye bygg i 100-metersbeltet langs sjøen rapporteres gjennom KOSTRA og offentliggjøres av Statistisk sentralbyrå i juni hvert år.

Tallene for 2009 ble nylig offentliggjort. Tallene viser at det er to kommuner som skiller seg klart ut når det gjelder antallet dispensasjoner for nye bygg i 100-metersbeltet, jfr. vedlagte oversikt. Det er Fjell kommune som med 72 dispensasjoner hadde 9,4 % av antallet rapporterte dispensasjoner på landsbasis, og Os kommune som med 62 dispensasjoner hadde 8,1 % av det rapporterte totaltallet. Det faktisk rapporterte antallet dispensasjoner fra 88 % av kommunene var totalt 765 i 2009. Statistisk sentralbyrå har på grunnlag av dette estimert et totaltall i 2009 på 900 dispensasjoner.

Det høye antallet dispensasjoner er problematisk, sett i forhold til den nasjonale strandsonepolitikken. Departementet ønsker å vite mer om bakgrunnen for de høye dispensasjonstallene. Departementet ber derfor om en redegjørelse om dette, og hva kommunene gjør for å endre situasjonen.

Likelydende brev er sendt Os kommune. 

Med hilsen

Erik Solheim

Kopi:

Fylkesmannen i Hordaland
Hordaland fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning

Vedlegg: Oversikt over dispensasjoner