En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring

Rapport fra et ekspertutvalg

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg ledet av professor Arild Hervik har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken i tiden fremover.

Utvalget har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken for å møte fremtidens utfordringer – blant annet som følge av flere eldre. Utvalget har også vurdert ansvarsdelingen mellom staten og kommunene på området. 

Utvalget har blant annet foreslått å gjøre visse justeringer i ansvarsforholdet mellom stat og kommune, men hovedmodellen ligger fast. Utvalget har også foreslått flere tiltak for å effektivisere dagens formidling – herunder å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet på dette området.

Rapporten

Forsknings og utviklingsoppdrag

Ekspertutvalget som har gjennomgått hjelpemiddelpolitikken innhentet i alt fire eksterne vurderinger av særskilte tema til bruk i sitt arbeid: 

Nyttekostnadsanalyse av hjelpemidler

Oppdragstaker: Sintef

Rapporten «Nyttekostnadsanalyse av hjelpemidler» foretar en gjennomgang av foreliggende nyttekostnadsanalyser på områdene hjelpemidler og velferdsteknologi, og oppsummerer disse.

Utredning om bruk av tilskudd på hjelpemiddelområdet

Oppdragstaker: Rambøll

Rapporten «Utredning om bruk av tilskudd på hjelpemiddelområdet» vurderer hensiktsmessigheten av bruk av tilskudd på hjelpemiddelområdet, og vurderer hvilke deler av området som eventuelt kan egne seg for bruk av tilskudd. Utredningen tar også for seg eventuelle konsekvenser av økt bruk av tilskudd på området.

Vurdering av praksis for offentlige anskaffelser av hjelpemidler

Oppdragstaker: Oslo Economics

Utredningen gjennomgår dagens system for offentlige anskaffelser av hjelpemidler. Videre vurderes det hvorvidt det er rom i dagens regelverk til å bruke et større handlingsrom enn man gjør i dag. Det er også gjort en analyse av leverandørmarkedet, herunder hvorvidt næringen har gode nok insentiver til å drive effektiv innovasjon. Til slutt vurderer utredningen om dagens praksis for anskaffelsene er tilpasset brukernes behov, og på hvilket nivå de administrative kostnadene er, sammenlignet med andre offentlige aktører.

Gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen

Oppdragstaker: Agenda Kaupang

Utredningen tar for seg samhandling og organisering på hjelpemiddelområdet, med et særlig fokus på hjelpemiddelsentralene og deres samarbeid med kommunene. Utredningen har gjennomgått intern organisering av tjenestene, og vurdert hvorvidt denne er hensiktsmessig – også i et fremtidig perspektiv.

Hjelpemidler i moralfilosofisk perspektiv

Oppdragstaker: Hilde Bojer

Notatet tar for seg hjelpemidler i et moralfilosofisk perspektiv, og det redegjør for moralfilosofiske teorier som kan begrunne hjelpemiddelpolitikken.

Om hjelpemiddelutvalget

Hjelpemiddelutvalget ble nedsatt av regjeringen Solberg i desember 2015 og ble ledet av professor Arild Hervik (66) ved Møreforsking.