Historisk arkiv

Nytt hjelpemiddelutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Professor Arild Hervik (66) ved Møreforsking skal lede et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som har som mandat å foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken i Norge. Hervik er samfunnsøkonom, og har bred erfaring med å lede offentlige utvalg.

– Hervik vet hva dette handler om og har stor faglig kompetanse, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken var ett av punktene i Sundvollen-erklæringen da regjeringen Solberg tiltrådte i 2013.

– Målet er at folk skal få rette hjelpemidler til rett tid. Dette handler både om livskvalitet, sjansen til å leve selvstendig og å kunne delta i arbeidslivet. Mulighetene er store, bare man tar de rette grepene. Her må vi blant annet se på forholdet mellom Nav, kommunen og hjelpemiddelsentralene, hvordan man best kan organisere dette til å bli mest mulig optimalt, forklarer Robert Eriksson.

Utvalget starter arbeidet i januar 2016, og skal etter planen levere endelig rapport ved årsskiftet 2016/2017.

Utvalgets øvrige medlemmer 

Lars Ødegaard, spesialrådgiver i Norges Handikapforbund, Frode Selbo, avdelingsdirektør/leder NAV Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag, Kristin Standal, prosjektleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram, KS, Astrid Gramstad, førsteamanuensis Universitetet i Tromsø, Lone Merethe Solheim, avdelingsdirektør fylkesmannen i Rogaland, Lene Conradi, ordfører Asker kommune.

Oppdraget

Utvalget skal vurdere hvordan man kan skape helhetlige løsninger på ulike livsarenaer (hjem, skole, utdanning, arbeid) som møter fremtidens utfordringer, og hvor hjelpemiddelpolitikken sammen med virkemidler på andre politikkområder gir gode og kostnadseffektive løsninger. Utvalget skal foreta en samlet vurdering som baserer seg på de vurderinger som er gjort i andre utredninger.  Utredningen skal inkludere en vurdering av den mest hensiktsmessige ansvarsdelingen mellom stat og kommune når det gjelder stønad til hjelpemidler, og kompetansebehovet knyttet til hjelpemidler. Utredningen må ses i sammenheng med regjeringens forslag i stortingsmeldingen om nye oppgaver til større kommuner, Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, hvor det foreslås at ansvaret for basishjelpemidler kan overføres til større kommuner.