Endring i konsesjonsvilkårene til Maris Energy Insurance AS

Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 2-1 gis Maris Energy Insurance AS tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet. Tillatelsen har vilkår.

Maris Energy Insurance AS

Rosenkrantz gate 16

0160  OSLO

 

 

 

 

        

Deres ref

Vår ref

Dato

07/1829 FM TME

03.07.2008

 

Maris Energy Insurance AS - endring av konsesjonsvilkår

 


Det vises til Finansdepartementets vedtak 26. juni 2007 om konsesjon til skadeforsikringsvirksomhet til Maris Energy Insurance AS. Videre vises det til Maris Energy Insurance AS’ søknader til Kredittilsynet 21. januar 2008 og 7. mai 2008 om endring i konsesjonsvilkår, samt Kredittilsynets tilrådninger 13. mars 2008 og 27. mai 2008.

 

Departementet treffer herved vedtak om å endre vedtaket 26. juni 2007. Det som er nytt i forhold til vedtaket om konsesjon 26. juni 2007 er markert med fet skrift.

 

Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 2-1 gis Maris Energy Insurance AS tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet innenfor følgende forsikringsklasser i forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 3 bokstav c:

 

  • klasse 1 fjerde strekpunkt - Skade på passasjer
  • klasse 4 - jernbanekjøretøy
  • klasse 6 - Havgående fartøy og fartøy på innsjø, elv eller kanal
  • klasse 7 - Godstransport (medregnet varer, bagasje og alt annet gods) og
  • klasse 12 - Ansvar for havgående fartøy og fartøy på innsjø, elv eller kanal

Tillatelse til skadeforsikringsvirksomhet kan ikke tas i bruk før:

a) Spredningssalg er foretatt slik at ingen av eierne av Maris Energy Insurance AS har eierandeler i selskapet som overstiger 10 prosent

b) Aksjekapital på 150 millioner kroner er tegnet og innbetalt til selskapet

c) Kredittilsynet har foretatt en vurdering i henhold til forsikringsloven § 2-1 annet ledd av styremedlemmene og daglig leder

d) Kredittilsynet har godkjent Maris Energy Insurance AS' vedtekter

e) Kredittilsynet har godkjent selskapets ansvarshavende aktuar

f) Det er etablert en kontrollkomite i selskapet

g) Kredittilsynet har mottatt bekreftelse vedrørende juridisk kyndige medlem, jf. Kredittilsynets rundskriv 2/2003

 

Tillatelsen faller bort dersom den ikke tas i bruk innen 26. desember 2008.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

 

 

Kopi: Kredittilsynet. Ref 07/1452