Maris Energy Insurance AS - tillatelse til skadeforsikringsvirksomhet

Maris Energy Insurance AS gis tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet, med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 2-1.

Maris Energy Insurance AS

Rosenkrantz gate 15

0160 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

07/1829 FM TMe

26.06.2007

 

Maris Energy Insurance AS - tillatelse til skadeforsikringsvirksomhet

Det vises til brev 30. januar 2007 med søknad om tillatelse til å drive skadeforsikrings­virksomhet samt supplerende opplysninger ved brev 12. mars 2007. Det vises videre til Kredittilsynets tilrådning til Finansdepartementet i saken ved brev 26. mars 2007.

 

Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 2-1 gis Maris Energy Insurance AS tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet innenfor følgende forsikringsklasser i forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 3 bokstav c :

- klasse 1 fjerde strekpunkt - Skade på passasjer

- klasse 4 - Jernbanekjøretøy

- klasse 6 - Havgående fartøy og fartøy på innsjø, elv eller kanal

- klasse 7 - Godstransport (medregnet varer, bagasje og alt annet gods) og

- klasse 12 - Ansvar for havgående fartøy og fartøy på innsjø, elv eller kanal

 

Tillatelse til skadeforsikringsvirksomhet kan ikke tas i bruk før:

a) Spredningssalg er foretatt slik at ingen av eierne av Maris Energy Insurance AS har eierandeler i selskapet som overstiger 10 prosent

b) Aksjekapital på 250 millioner kroner er tegnet og innbetalt til selskapet

c) Kredittilsynet har foretatt en vurdering i henhold til forsikringsloven § 2-1 annet ledd av styremedlemmene og daglig leder

d) Kredittilsynet har godkjent Maris Energy Insurance AS’ vedtekter

e) Kredittilsynet har godkjent selskapets ansvarshavende aktuar

f) Det er etablert en kontrollkomité i selskapet

g) Kredittilsynet har mottatt bekreftelse vedrørende juridisk kyndige medlem, jf. Kredittilsynets rundskriv 2/2003

 

Tillatelsen faller bort dersom den ikke tas i bruk innen 12 måneder fra vedtakets dato.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Tore Mydske

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:     Kredittilsynet

                   Konkurransetilsynet