Formelle rammer i byggingen av nye kommuner

Til innholdsfortegnelse

2 Milepæler i kommunereformen

Veilederen er delt inn i to faser; forberedende fase (perioden frem til vedtak av Kongen i statsråd/Stortinget) og gjennomføringsfasen (fra vedtak er fattet i kommunene og fram til ikrafttredelse).

Figuren viser pilepæler på veien til en ny kommune, delt inn i den forberedende fasen fra 2015 til 2017 og gjennomføringsfasen i 2018 til 2020.

Kommunene skal passere flere milepæler på veien til en ny kommune. De fleste kommunene har, eller er i ferd med, å avslutte utredningsfasen. Denne fasen var tema for veilederen Veien mot en ny kommune . Mange kommuner er nå klare for forhandlinger med andre kommuner, eller å ta retningsvalg om hvem de ønsker å slå seg sammen med. I det følgende går vi gjennom milepælene i figuren under, dvs. vi starter med kommunestyrenes vedtak om hvem de ønsker å slå seg sammen med.

Bokser med alle milepælene: utredning, vedtak kommunestyre, vedtak Stortinget, utbetaling
engangskostnader, felles kommunestyremøte, kongelig resolusjon, fellesnemnd, prosjektleder, bygge ny kommune, konstituerende kommunestyremøte, ny kommune, utbetaling reformstøtte

Til dokumentets forside