Formelle rammer i byggingen av nye kommuner

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Å gjennomføre en kommunesammenslåing er et omfattende og komplekst prosjekt som krever god politisk og administrativ ledelse. Sammenslåingsprosessene som er gjennomført i nyere tid, har alle vært forskjellige når det gjelder innretning, omfang og tidsbruk. Kommunesammenslåinger vil være forskjellige som følge av ulik befolkningsstørrelse, ulike mål for organisatoriske endringer, tiden som er avsatt til å gjennomføre en slik prosess, og andre forhold. Selv som det i stor grad er opp til kommunene å avgjøre hvor omfattende en ønsker at en slik omstillingsprosess skal være, så er det en del som er felles for alle. Departementet skisserer i denne veilederen rammene sammenslåingene skal skje innenfor.

Sammenslåing av kommuner kan enten vedtas av Stortinget eller av Kongen i statsråd. Sammenslåing av fylker kan bare vedtas av Stortinget. I kommunereformen kan kommuner som vedtar å slå seg sammen fortrinnsvis innen utgangen av 2015, bli formelt vedtatt sammenslått til ny kommune ved kongelig resolusjon innen sommeren 2016 (løp 1 i reformen). I reformens hovedløp vil kommunene vedta hvem de ønsker å slå seg sammen med innen 1. juli 2016. Kommunenes vedtak oppsummeres av fylkesmennene, og fylkesmennene kommer med sin tilrådning til departementet om kommunestrukturen i fylket innen 1. oktober 2016. På bakgrunn av dette fremmer departementet en proposisjon til Stortinget med forslag til sammenslåinger våren 2017. Sammenslåingene vedtas av Stortinget før sommeren 2017. Deretter vil detaljer i den enkelte sammenslåing fastsettes i kongelig resolusjon, der blant annet kommunens nye navn angis.

Denne veilederen tar for seg perioden fra kommunene vedtar å slå seg sammen og frem til de er én ny kommune. Dette er en viktig periode som skal legge grunnlaget for en god drift, og at en kan nå de mål en har satt for den nye kommunen.

Veilederen vil bestå av to deler. Denne første delen angir de formelle rammene for en sammenslåing. I tillegg omhandles blant annet lov om offentlige anskaffelser. Departementet har fått laget en egen veileder om dette som ligger på www.kommunereform.no . Denne omtales også under gjennomføringsfasen i kapittel 4.

Del II vil være et tillegg til del I med gode råd og tips basert på erfaringer fra tidligere sammenslåinger. Del II kommer våren 2016. Departementet jobber nå med å innhente erfaringer fra kommuner som er slått sammen, men som ennå ikke er evaluert. I tillegg til erfaringer fra tidligere evaluerte sammenslåinger, vil dette gi et godt grunnlag for å hente frem gode eksempler som kommuner som skal slå seg sammen kan hente inspirasjon fra.

De formelle rammene som skisseres her vil i all hovedsak også gjelde ved sammenslåing av fylkeskommuner.

Til dokumentets forside