Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2008 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5 a og § 19.

I forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk gjøres følgende endringer:

§ 4 skal lyde:
§ 4. Generelle bestemmelser
 Som melkeproduksjon uten eller ut over kvote regnes produksjon  
1. som ikke foregår på den landbrukseiendommen som kvoten tilhører,
2. som foregår gjennom beitesamarbeid utover 6 måneder,
3. som ikke har karakter av normal helårsproduksjon,
4. fra foretak som ikke oppfyller vilkårene for å motta eget produksjonstilskudd, eller
5. fra dyr som foretaket ikke eier eller ikke leier på varig basis.
Første ledd nr. 1 gjelder ikke der kvote er leid ut i samsvar med § 10 jf. § 5 eller inngår i samdriftens kvote, jf. § 11. Kvote leid i medhold av § 10 må produseres på leietakers landbrukseiendom.
Første ledd nr. 3 gjelder ikke geitmelkproduksjon.
Første ledd nr. 4 gjelder ikke dersom vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket ikke er oppfylt fordi foretakets inntekter av produksjonen er så lav at foretaket ikke oppfyller kravene om en omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på minimum kr 20 000.
Dersom det hører flere kvoter til samme landbrukseiendom, eller et foretak disponerer flere kvoter, kan bare én av kvotene benyttes. Melk produsert på fellesbeite/-seter fordeles på de enkelte landbrukseiendommene som om produksjonen fant sted i deltagernes egne fjøs.

§ 5 første ledd skal lyde:
Såfremt ikke annet følger av forskriften ellers, skal landbrukseiendommens kvote utgjøre kvote foregående kvoteår og tillagt leid kvote, multiplisert med forholdstallet 1,00 for kumelk og 1,01 for geitmelk, og deretter tillagt kvote kjøpt foregående kvoteår. Tillegget for kjøpt eller leid kvote kan likevel ikke føre til at landbrukseiendommens kvote overstiger 400 000 liter kumelkkvote eller 200 000 liter geitmelkkvote, med mindre eiendommens basiskvote 1983 eller senere tildelt basiskvote etter unntaksbestemmelsene i toprisordningen er over disse grensene. I slike tilfeller kan kjøpt og leid kvote tillegges i den grad denne basiskvoten ikke overstiges. § 8 tredje ledd oppheves.

§ 9 skal lyde:
§ 9. Vilkår for beregning av samdriftskvote
Statens landbruksforvaltning kan etter søknad gi tillatelse til å få beregnet egen kvote for felles melkeproduksjon på helårsbasis (samdrift). Følgende vilkår må være oppfylt for å få beregnet samdriftskvote etter § 11:
1. Landbrukseiendommene som inngår i samdriften har kvote.
2. Det må ha vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. § 4, fra landbrukseiendommene i løpet av de siste tre årene før søknad om samdriftskvote ble sendt Statens landbruksforvaltning.
3. Landbrukseiendommene som inngår i samdriften må ha forskjellige eiere.
4. Foretak som inngår i samdrift må helt eller delvis eies av eieren eller forpakteren av landbrukseiendommen som kvoten tilligger.
5. Avstanden mellom landbrukseiendommer som inngår i samdriften og samdriftens driftssenter skal ikke overstige 17 km målt langs vei.
6. Eier av landbrukseiendommen som inngår i samdriften kan verken være utleier, eller leietaker av kvote.
For ektefeller/samboere som fram til 1. januar 2009 har fått beregnet felles kvote etter
§ 10 slik den lød fram til samme dato, beregnes det samdriftskvote etter § 11 selv om vilkårene i første ledd nr. 5 ikke er oppfylt.
Statens landbruksforvaltning kan godkjenne samdrifter for oppstart i vedtaksåret eller i påfølgende kalenderår. Dersom samdriften ikke igangsetter normal helårsproduksjon fra godkjent oppstartstidspunkt, faller tillatelsen bort.

§ 10 skal lyde:
§ 10. Kvoteleie
Statens landbruksforvaltning kan etter søknad fra eier av landbrukseiendom, med samtykke fra forpakter, gi tillatelse til å leie ut hele eller deler av eiendommens kvote, beregnet etter § 5, til eiere av landbrukseiendommer med kvote. Følgende vilkår må være oppfylt:
1. Det må ha vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. § 4, fra landbrukseiendommen som leier ut kvote i løpet av de siste tre årene før søknad om utleie ble sendt Statens landbruksforvaltning. 
2. Utleier må minimum leie ut 10 000 liter kumelkkvote, eller 2 000 liter geitmelkkvote til hver leietaker.
3. Leieperioden må avtales for minimum fem kvoteår.
Eier av landbrukseiendom kan ikke være utleier og leietaker samtidig.
For at leieforholdet skal få virkning fra påfølgende kvoteår må søknad om leie være sendt innen 1. august for geitmelkkvote og 15. januar for kumelkkvote. Ved leie av kvote med innmeldingsfrist 15. januar 2009 for kumelkkvote og 1. august 2009 for geitmelkkvote, kan kvote leies ut dersom det har vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. § 4, fra landbrukseiendommen i løpet av de tre siste årene før 16. mai 2008.

§ 11 skal lyde:
§ 11. Beregning av samdriftskvote
Der vilkårene for beregning av kvote etter § 9 er oppfylt, skal kvoteberegningen skje ved at kvotene på de enkelte landbrukseiendommer slås sammen. Slik kvote kan likevel maksimalt settes til 750.000 liter, med unntak for samdrifter som har fått fastsatt større kvote i medhold av tidligere regelverk for kvote- eller toprisordningen for melk. I slike tilfeller kan kvoten ikke overstige det høyeste fastsatte kvantum.
For samdrifter godkjent etter 1. juli 2004 kan samdriftskvote maksimalt utgjøre summen av 5 enkeltkvoter innenfor de begrensninger som går fram av første ledd.
Dersom forholdstallet etter § 5 første ledd er høyere enn 1,00, legges kjøpt kvote til i sin helhet såfremt samdriftens kvote i innmeldingsåret for kjøp tillagt kjøpt kvote ikke overstiger grensene i første ledd.

§ 14 skal lyde:
§ 14. Geografiske begrensninger ved omsetning og leie av kvoter
Kumelkkvoter omsettes og leies innenfor hvert fylke eller omsetningsregionen som består av fylkene Akershus og Oslo. Geitmelkkvoter omsettes og leies innenfor omsetningsregionene Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland) og Sør-Norge.
Geitmelkkvoter kan kun kjøpes, leies og leies ut av eiere med landbrukseiendommer innenfor satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell bearbeiding.

§ 15 skal lyde:
§ 15. Salg av kvote
Eier av landbrukseiendom kan selge eiendommens kvote, med mindre
1. det er reist odelsløsningssak mot landbrukseiendommens eier,
2. landbrukseiendommens eierforhold er uklare,
3. kvoten inngår i samdrift,
4. det ikke har vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. § 4, fra landbrukseiendommen i løpet av de siste tre årene før innmelding av kvotesalget er sendt Statens landbruksforvaltning, jf. § 16 første ledd, eller
5. landbrukseiendommen er i et leieforhold i medhold av § 10.
Ved salg av kvote kan inntil 50 % av kvote selges til eiere av landbrukseiendommer med kvote innenfor samme fylke eller omsetningsregion. Minimum 50 % av kvoten skal selges til staten for kr 3,50 pr. liter.
Tildelt kvote, som nevnt i § 5 tredje ledd, nr. 1-6, kan ikke avhendes de første 10 år etter tildelingen.

§ 22 fjerde ledd skal lyde:
Kvote kjøpt etter denne paragrafen kan bare selges tilbake til staten, eller leies ut til økologisk melkeproduksjon.

§ 22a oppheves.

§ 25 skal lyde:
§ 25. Klagenemnda for kvoteordningen
Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Klagenemnda for kvoteordningen etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.
Landbruks- og matdepartementet oppnevner en klagenemnd for kvoteordningen for melk, som skal bestå av fire medlemmer. To av klagenemndas medlemmer oppnevnes etter forslag fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2009.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov