Høring av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt endret forskrift om kvoteordingen for melk, med nytt regelverk for leie av melkekvote, som blir gjeldende fra 1. januar 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.11.2008

Resultat:

På bakgrunn av årets jordbruksoppgjør og St.prp. nr. 69 (2007-2008) Om jordbruksoppgjøret 2008 - endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m., har Landbruks- og matdepartementet foretatt en revisjon av forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk. En av de mer sentrale endringene som følger av jordbruksoppgjøret er innføringen av kvoteleie. I forlengelsen av revisjonsarbeidet har departementet også sett behov for endringer i andre bestemmelser.

Departementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om kvoteordningen for melk på høring.

Vår ref.: 200800349

På bakgrunn av årets jordbruksoppgjør og St.prp. nr. 69 (2007-2008) Om jordbruksoppgjøret 2008 – endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m., har Landbruks- og matdepartementet foretatt en revisjon av forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk. En av de mer sentrale endringene som følger av jordbruksoppgjøret er innføringen av kvoteleie. I forlengelsen av revisjonsarbeidet har departementet også sett behov for endringer i andre bestemmelser.

Departementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om kvoteordningen for melk på høring.

Vedlagt dette høringsnotatet følger utkast til forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk, og sammenstilt forslag til endringer i forskrift, der de foreslåtte endringene er markert med kursiv (forslag til ny tekst) og overstrykninger (forslås opphevet).

Departementet tar sikte på at endringene i forskriften skal tre i kraft 1. januar 2009.

Høringsinnspill sendes til Landbruks- og matdepartementet.

Høringsfrist er mandag 24. november 2008.


Med hilsen


Viil Søyland (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                                   Guro Dæhlen
                                                                                                   rådgiver

 


Vedlegg: 3

Høringsnotat
Vedlegg 1: Sammenstilt forslag til endringer i forskrift
Vedlegg 2: Utkast til forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk

  • Norges Bondelag
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Q-meierienes AS
  • Statens landbruksforvaltning
  • TINE BA