Høring av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt endret forskrift om kvoteordingen for melk, med nytt regelverk for leie av melkekvote, som blir gjeldende fra 1. januar 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.11.2008

Resultat:

På bakgrunn av årets jordbruksoppgjør og St.prp. nr. 69 (2007-2008) Om jordbruksoppgjøret 2008 - endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m., har Landbruks- og matdepartementet foretatt en revisjon av forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk. En av de mer sentrale endringene som følger av jordbruksoppgjøret er innføringen av kvoteleie. I forlengelsen av revisjonsarbeidet har departementet også sett behov for endringer i andre bestemmelser.

Departementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om kvoteordningen for melk på høring.