Forsiden

Forskrift om endring av forskrift om prisutjevningsordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. mai 2013 med heimel i lov av 10. juli 1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 6, § 7, § 8, § 11 andre og tredje ledd, samt § 13 og § 17.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov